de heilige geest de geest woont in je n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Heilige Geest De Geest woont in je! PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Heilige Geest De Geest woont in je!

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

De Heilige Geest De Geest woont in je! - PowerPoint PPT Presentation

tess
154 Views
Download Presentation

De Heilige Geest De Geest woont in je!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De Heilige GeestDe Geest woont in je! November 2013 Nunspeet

 2. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 3. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 4. Adam & Zonen De Geest woont in je!

 5. De Heilige Geest en de bekering • De Heilige Geest bewerkt de bekering (wedergeboorte, levendmaking) • De Heilige Geest komt in de bekeerde persoon wonen. De Geest woont in je!

 6. David Psalm 51: 12, 13   Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. De Geest woont in je!

 7. Wat is Wedergeboorte? (I) • Wedergeboorte is “uit de Geest” (Jh3:5) • Ez36:25-27 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een  nieuw hart geven en een nieuwe  geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. • 1Th1:5, 6 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. […]   Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, De Geest woont in je!

 8. Wat is Wedergeboorte? (II) • De Geest maakt levend (Jh6:63) • Rm7:6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. • Tt3:4, 5 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig,  niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben,  maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. De Geest woont in je!

 9. Wat is Wedergeboorte? (III) Wedergeboorte = opnieuw geboren worden. Niet voor de tweede (of duizendste) keer, nee “van boven” (als in Jh3:31), uit een nieuwe oorsprong (uit de hemel). De Geest woont in je!

 10. De Geest woont in je!

 11. Door de wedergeboorte • Krijgen wij de Geest van Zoonschap waardoor wij Abba, Vader mogen roepen. • De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. • Zijn wij uit God geboren (Jh1:12, 13) • Veranderen wij, horen we niet meer bij de eerste Adam, maar bij de laatste Adam. De Geest woont in je!

 12. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 13. Wat is de doop met de Geest? • 1 Korinthe 12:13: “Immerswijallenzijn door éénGeest tot éénlichaamgedoopt, hetzijJodenhetzijGrieken, hetzijslavenhetzijvrijen, en onsallen is van éénGeesttedrinkengegeven” [HSV, NBG: van/met éénGeestdoordrenkt/gedrenkt] Wordt vol van de Heilige Geest

 14. o.a. Matth. 3:11, 12(elk van de evangelieën) • Johannes de Doper: • “ Ikdoop u wel met water tot bekering; maarHij die namijkomt, is sterkerdanik, Wienssandaleniknietwaardbentedragen; Hijzal u dopen met de HeiligeGeest en vuur;...” Wordt vol van de Heilige Geest

 15. HeerJezus in Hand.1:5 Lk24:49 “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden” Hd1:5 “want Johannes dooptewel met water, maar u zult met de HeiligeGeestwordengedoopt, nietveledagenhierna” nietvele = 10 dagen (Hd2:1-5) Wordt vol van de Heilige Geest

 16. 7 schenkingen van de Geest in Hd • De 120 (1:16) personen in hs2 • De 3000 (2:41; 2:38) • De Samaritanen (8:15-17) • De Ethiopische kamerling (8:26v) • Saulus van Tarsus (9:17) • Cornelius en aanwezigen (10:44,45) • Discipelen in Efeze (19:1-7) De Geest woont in je!

 17. Waardoor verwarring? • Door verschillendebeschrijvingen van uitstorting van de Geest in Handelingen. • Nietsteeds bij wedergeboorte • Nietsteeds nawaterdoop • Nietsteeds door handoplegging • Nietsteeds gevolgd door tongentaal Wordt vol van de Heilige Geest

 18. Wat is de doop met de Geest? (I) • De uitstorting van de Geest op Joden (pinksterdag) en heidenen (later). Volgens 1Ko12:13 wordt elk mens (in Korinthe of in Amsterdam) door de doop met de HeiligeGeestaan het lichaam van Christustoegevoegd. Wordt vol van de Heilige Geest

 19. Wat is de doop met de Geest? (II) • Een historische, collectieve handeling aan alle gelovigen, de vorming van het Lichaam. • De individuele mens die gaat geloven ontvangt de Geest, gaat bij het Lichaam van Christus horen en wordt zo ook gedoopt met de Heilige Geest. • Efeze 3:6 “mede-ingelijfden” • Efeze2:14 scheidsmuur is weg • Hd9:4,5 “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” Wordt vol van de Heilige Geest

 20. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 21. Johannes 14:16, 17 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. De Geest woont in je!

 22. Galaten 3:5- “Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt…” 1Jh3:24 – “En hieraan weten wij dat Hij [God] in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.” De Geest woont in je!

 23. De Geest woont echt in ons • Iedermensontvangt de HeiligeGeest op het moment van tot geloofkomen (bv Ef1:13) • Iedere christen moetlerenteleven in de kracht van de Geest – geestelijkegroei. • Eengeestelijkmens (1Ko2:15) heeft de Geest en leeft in de kracht van de Geest. • De gemeente is de tempel van de Geest (1Ko3:16) • Maarookonslichaam is de tempel van de Geest (1Ko6:19) De Geest woont in je!

 24. Heilige Geest in/op ongelovigen? • Bileam (Nm24:2) (“over hem”) • Saul (bv. 1Sm10:6, 10) • Judas (Mt10:1-4) • Ongelovigen in de gemeente zijn uitwendige deelgenoten van de Geest (vgl. Hb6:4)

 25. Hoe weet je of de Heilige Geest hebt? • Een boom wordt gekend aan zijn vruchten (Mt12:33) • Er is vrucht van de Geest (Gl5:22) • De Geest blijft bij en in ons (Jh14:17) • Wij moeten steeds meer leren “naar de Geest” te leven en niet naar het vlees (Rm8:13)

 26. Hoe merk je de Geest op? • Bij jezelf • Emoties of de Geest? • Eigen gedachten of de Geest? • Steeds beter kennen van de Heer – geestelijke groei. • Waar ben je op gericht, wat is je doel? Wat is het doel van de Geest? • Bij anderen • Overeenstemming met de Bijbel • Rein, heilig? • 1Jh4:1 “gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn”

 27. De stem van de Geest” • Hd15:28 (apostelen + oudsten): “Want de Heilige Geest en wij hebben besloten….” • Hd16:7 “en de Geest van Jezus liet het hun niet toe” • 1Ko12:3 “.., dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest” • Psalm 27:8 – “Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE”

 28. (hoe) spreekt de Geest? • Tot gelovigen? • Tot ongelovigen? • Tot jou?

 29. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 30. Zalving • In het OT werden priesters, koningen en profeten gezalfd. • De zalving geeft autoriteit tot een taak, is een toerusting voor die taak • Ook gereinigde melaatsen werden gezalfd. (Lv14:18) • De zalving is beeld van volledig herstel, volledige aanname • De Heer Jezus is priester, profeet en Heer (Koning) De Geest woont in je!

 31. De Heer was gezalfd (I) • Christus (Messias) betekent: “Gezalfde” Lukas 4:16v En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen.17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18   De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,19   om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. De Geest woont in je!

 32. De Heer was gezalfd (II) Hd10:38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. Hb1:9 (citaat uit Ps45) U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. De Geest woont in je!

 33. Gelovigen zijn gezalfd (III) 2Ko1:21, 22 En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, 22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. 1Jh2:20, 27   20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. 27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. De Geest woont in je!

 34. Gelovigen zijn gezalfd (IV) • Wij zijn toegerust voor een bepaalde taak. • Wij mogen koningen, priesters, profeten zijn. Op1:5, 6 Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft  tot koningen  en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. De Geest woont in je!

 35. “dynamis” (=kracht) • Somsverward met “zalving” • Somsweinigdynamis (kracht) bv. Mt13:58 of Mk6:5 (contra Lk5:17) • Betertespreken over “vol van de Geest” of “vervuld van de Geest” • (soms(?) sterkeuitwendigetekenen – zie Hd2:2-4 en 4:31

 36. Indeling • De Wedergeboorte • De Doop met de Geest • De Inwoning van de Geest • De Zalving met de Geest • De Verzegeling met de Geest De Geest woont in je!

 37. Wat is een zegel? Een zegel • Is een teken van autoriteit (Jozef kreeg de zegelring van Farao) • Stelt zeker, veilig – geeft garantie, is een waarborg van echtheid • Geeft afkomst weer (op brieven) De Geest woont in je!

 38. De Heer was verzegeld Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal;  want Hem heeft God de Vader verzegeld. De Geest woont in je!

 39. Gelovigen zijn verzegeld (I) Ef1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte Ef4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag  van de verlossing. De Geest woont in je!

 40. Gelovigen zijn verzegeld (II) 2Ko1:21, 22 En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, 22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. Hgl8:6 Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. De Geest woont in je!

 41. De Geest woont in je!

 42. De Geest woont in je!

 43. Zonde tegen de Geest • Deze uitdrukking komt in de Bijbel niet voor; • Wel lastering van de Geest (Mt12:31) • Elke zonde is een zonde tegen de Heilige Geest want Geest is God, maar • Vgl. Ook “onreinheid” (1Th4:8), “liegen en verzoeken van de Geest” (Hd5:3,9), “weerstaan van de Geest” (Hd7:51), “bedroeven van de Geest” (Ef4:30), “uitblussen van de Geest” (1Th5:19), “smaden van de Geest” (Hb10:29) • Lastering = bewust kwaadspreken

 44. Zonde tegen de Geest • Dit is een eeuwige zonde (Mk3:29) • Oplossing in Hd5:3-5 (Ananias’ dood na liegen tegen de Geest), 1Jh5:16 (“zonde tot de dood”) of Hb10:29 en 6:4-6 (afvallige christenen)??? • Waarschijnlijk: zonde van mensen die willens en wetens (vgl. Nm15:30 en Lk12:47) de Geest ontkennen en bespotten.