1 / 21

Metode upravljanja projektom

Metode upravljanja projektom. Murphyjevi zakoni i upravljanje projektima. Ako nešto može poći naopako, poći će naopako . Ne vodimo li brigu o projektu unaprijed, otklanjat ćemo probleme s puno muke.

tertius
Download Presentation

Metode upravljanja projektom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Metode upravljanja projektom

 2. Murphyjevi zakoni i upravljanje projektima • Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.Ne vodimo li brigu o projektu unaprijed, otklanjat ćemo probleme s puno muke. • Sve zahtijeva više vremena nego što mislimo. Planirano trajanje projekta i svake pojedine aktivnosti u njemu uvijek će biti prekratko. • Ako postoji mogućnost da više stvari krene naopako, to će se dogoditi s onom stvari koja će izazvati najveću štetu.U upravljanju projektima od presudne su važnosti aktivnosti na kritičnom putu i one će uvijek izazivati probleme.

 3. Murphyjevi zakoni i upravljanje projektima • Prepuštene sebi, stvari imaju tendenciju kretati se od zla na gore.Ne vodimo li stalno brigu o svim elementima projekta, problemi će rasti i rasti. • Svako rješenje rađa nove probleme. Planiranje i upravljanje projektom pomaže, ali nije čarobni štapić. • Nemoguće je nešto učiniti otpornim na budale - one su previše kreativne.Nevolje u upravljanju projektima posljedica su ljudskih pogrešaka. Zato posebnu pažnju valja obratiti na ljude i promjenu njihova ponašanja.

 4. Projekt • Organizirani skup uvjetovanih aktivnosti kojima se postiže zajednički cilj u predviđenom vremenu • Metoda organiziranja, praćenja i kontrole izvršavanja aktivnosti • Metoda alociranja resursa (materijalnih i ljudskih) na skup povezanih aktivnosti • Jednokratni pothvat koji nije rutinske niti repetitivne prirode

 5. Temeljne funkcije upravljanja projektom • Planiranje projektnih zadataka • Ekipiranje projektnog tima • Organiziranje i terminiranje aktivnosti projekta • Kontrola i upravljanje odvijanjem projekta

 6. Metode upravljanja projektom • Metoda kritičnog puta - CPM (Critical Path Method) • PERT metoda - Project Evaluation and Review Technique • Metoda miljokaza (Milestones) • Gantogrami

 7. Metoda kritičnog puta - CPM • Grafička tehnika temeljena na mreži • Jednostavnija nego PERT • Ne koristi se statističkom procjenom trajanja pojedine aktivnosti ime zadatka broj događaja 1 2 očekivano trajanje

 8. događaj - trenutak u vremenu koji opisuje početak ili svršetak zadatka zadatak- svaka aktivnost koju valja obaviti u okviru projekta Događaji i zadaci

 9. PERT metoda • Grafička metoda temeljena na mrežama • Razvijena krajem 50-ih za potrebe planiranja i kontrole velikih razvojnih projekata strateškog oružja u Mornarici SAD uz pomoć tvrtke Booz Allen & Hamilton • Koristi se za planiranje i kontrolu projekata VRS- vrijeme najranijeg svršetka 3 ime zadatka 8 broj događaja 1 2 4 očekivano trajanje 9 VKS - vrijeme najkasnijeg svršetka

 10. Miljokazi (“Milestones”) • Kontrolne točke uspostavljene radi periodičnog uvida u napredak projekta • Temelje se na: • vremenu(tjedno, mjesečno...) • troškovima(nakon potrošenih 50,000 kuna) • dovršenju(na kraju svake faze sistemske analize ili dizajna) 1 2 3

 11. Gantogram • Jednostavna metoda planiranja vremena • Razvio ju Henry L. Gantt 1917. godine • Koristi se za terminiranje zadataka projekta i ocjenu napretka pon utor sri čet pet pon utor sri zadatak 1 zadatak 3 zadatak 2 zadatak 4

 12. PERT je okosnica svih metoda • 1958 PERT metoda je prvi put upotrijebljena za Polaris projekt - procijenjeno je da je time ušteđeno 2 godine u razvoju projekta (u odnosu na originalnu procjenu trajanja) • 1963 - 68 primijenjena na Apollo projekt (“osvajanje Mjeseca”) • vladine agencije u SAD obavezne su koristiti ovu tehniku upravljanja projektom

 13. Tipična područja primjene PERT • izgradnja tvornica, bolnica, hotela, poslovnih centara • projektiranje aviona i brodova • dizajn novog automobila • projektiranje novog proizvoda ili usluge • projektiranje informacijskog sustava • planiranje i priprema znanstvene konferencije

 14. Dva temeljna koraka • Konstruiranje mreže projekta • Procjena vremena trajanja pojedinih aktivnosti

 15. Konstruiranje mreže • ključni koncepti su: • događaj • zadatak (aktivnost) • ključne su faze: • utvrditi sve potrebne zadatke • procijeniti trajanje svakog zadatka • izraditi mrežu • naći kritični put

 16. Procjena vremena trajanja • optimističko vrijeme (najkraće moguće trajanje) - a • najvjerojatnije vrijeme - m • pesimističko vrijeme (najduže očekivano trajanje) - b a + 4m + b te= ---------------- 6

 17. Primjer - dizajn informacijskog sustava

 18. Mreža primjera - kritični put 1 3 4 10 8 2 9 10 6 10 20 7 4 25 7 25 5 12 15 Ukupno trajanje projekta = 101 dan

 19. Upravljanje projektom s pomoću računala (Microsoft Project) • softverski paket koji obavlja sve temeljne zadaće u upravljanju projektom: • izrađuje mrežu, gantogram, kalendar, putokaze • povezuje zadatke, resurse i troškove • utvrđuje kritični put • priprema razne izvještaje • omogućava odgovor na “što ako” pitanja • pomaže pri svim aspektima upravljanja projektom!!!

More Related