Interven tne specijalističk e postrojb e civilne zaštite Republike Hrvatsk e - PowerPoint PPT Presentation

interven tne specijalisti k e postrojb e civilne za tite republike hrvatsk e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interven tne specijalističk e postrojb e civilne zaštite Republike Hrvatsk e PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interven tne specijalističk e postrojb e civilne zaštite Republike Hrvatsk e

play fullscreen
1 / 12
Interven tne specijalističk e postrojb e civilne zaštite Republike Hrvatsk e
120 Views
Download Presentation
terena
Download Presentation

Interven tne specijalističk e postrojb e civilne zaštite Republike Hrvatsk e

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InterventnespecijalističkepostrojbecivilnezaštiteRepublikeHrvatskeInterventnespecijalističkepostrojbecivilnezaštiteRepublikeHrvatske Služba za civilnu zaštitu DAMIR ČEMERIN, dipl. ing.

 2. NORMATIVNA OSNOVA: • Pravilnik ustrojstvu, popuni i opremanjupostrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07) • Odluka o osnivanju Interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske (kl. 011-02/11-04/09; urbroj: 543-01-10-01-11-2 od 28. ožujka 2011.)

 3. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 4. stavka Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj: 111/07.) ravnatelj donosi O D L U K U o osnivanju Interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske I. Ovom Odlukom osnivaju se Interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ISPCZ RepublikeHrvatske) kao temeljna operativna snaga civilnezaštite na državnoj razini.

 4. II. ISPCZ-i Republike Hrvatske: - namijenjene su za izvršavanje složenih i opsežnih zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi, materijalnih dobara i na otklanjanju posljedica od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti, - angažiraju se i djeluju na cijelom državnom teritoriju, - upotrebljavaju se, u pravilu, za obavljanje zadaća koje susukladne njihovoj osnovnoj ustrojstvenoj namjeni i specijalističkoj sposobnosti, a ovisno o okolnostima mogu se upotrijebiti i za izvršavanje drugih zadaća koje su u funkciji spašavanja ljudi i materijalnih dobara, - predstavljaju temeljnu operativnu sposobnost koju Republika Hrvatska deklarira za međunarodnu pomoć u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

 5. III. ISPCZ-i Republike Hrvatske se ustrojavaju i popunjavaju na teritorijalnom principu na razini države u okviru četiri Zone za sljedeće županije, i to: - Zona Zagreb - za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju, Međimursku županiju, Bjelovarsko-bilogorsku županiju; - Zona Split - za Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Dubrovačko-neretvansku županiju; - Zona Rijeka - za Istarsku županiju, Ličko-senjsku županiju, Primorsko-goransku županiju; - Zona Osijek - za Osječko-baranjsku županiju, Vukovarsko-srijemsku županiju, Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju, Virovitičko-podravsku županiju.

 6. IV. Osobni i materijalni ustroj ISPCZ-a Republike Hrvatske sastoji se od stalnog profesionalnog dijela i pričuvnog dijela. Stalni profesionalni dio čine službenici odjela za zaštitu i spašavanje u područnim uredima za zaštitu i spašavanje Zagreb, Osijek, Rijeka I Split, a pričuvni dio popunjava se vojnim obveznicima i ostalim pričuvnicima civilne zaštite. Prednost pri popuni postrojbi daje se visokomotiviranim osobama uz uvjet psiho-fizičke sposobnosti te osobama koje raspolažu posebnim znanjima i vještinama komplementarnih specijalističkoj namjeni postrojbe. V. ISPCZ-i Republike Hrvatske ustrojavaju se kao: - postrojbe za spašavanje iz ruševina - postrojbe za spašavanje iz vode - postrojbe za RKBN zaštitu - postrojbe za logistiku.

 7. Timovi za spašavanje iz ruševina dijele se u 3 kategorije: • Tim lake kategorije • za površinske pretrage i spašavanje i planira za uporabu odmah nakon izvanrednog događaja; • za pretraživanje i spašavanje u RH i za pružanje pomoći susjednim državama.; • 20 pripadnika i 2 potražna psa. • Tim srednje kategorije • za tehničko pretraživanje i operacije spašavanja u strukturalnim ruševinama. • za razbijanje, bušenje i rezanje betona od kakvog su uobičajeno napravljene stambene zgrade (ne i za rezanje, bušenje i razbijanje armiranog betona). • 30 pripadnika i 3 potražna psa (tim lake kategorije + 10 pripadnika i 1 pas).

 8. Tim teške kategorije –za najzahtjevnije tehničke pretrage i operacijespašavanja u strukturalnim ruševinama, posebno onima koje uključuju građevine izgrađene ili ojačane armiranim betonom; • za pružanje pomoći u RH i izvan njenih granica u iznenadnim nesrećama, koje su rezultirale višestrukim kolapsom brojnih armiranih građevina, tipičnih u urbanim sredinama; • uporaba kada su lokalni resursi na pogođenom području u RH ili resursi pogođene države nedostatni ili nemaju sposobnost obavljanja najzahtjevnijih pretraživanja i spašavanja; • 55 pripadnika i 4 potražna psa (tim srednje kategorije + 25 pripadnika i 1 pas).

 9. Tim za zaštitu i spašavanje iz vode • tri skupine: svaka skupina sastoji se od zapovjednika skupine i dvije ekipe po pet pripadnika, a ukupna veličina tima je 36 pripadnika. Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu • dvije skupine i ukupne je veličine 29 pripadnika. Tim za logistiku • četiri skupine i ukupne je veličine 99 pripadnika. Za potrebe obavljanja složenijih poslova zaštite i spašavanja,kao i za sudjelovanje u međunarodnim operacijama, mogu se formirati kombinirani timovi sastavljeni od pripadnika različitih timova ISPCZRH, sukladno konkretnim operativnim zahtjevima i odluci ravnatelja DUZS. Prema Procjeni ugroženosti RH u PUZS Zagreb, Split, Osijek i Rijekapo jedan tim ISPCZRH svake od specijalnosti.

 10. Županije: Grad Zagreb, zagrebačka, sisačko-moslavačka, karlovačka, krapinsko-zagorska, varaždinska, koprivničko-križevačka, međimurska i bjelovarsko-bilogorska Spašavanje iz ruševina – jedan teški tim (55+4) Spašavanje iz vode (36) RKBN zaštita (29) Logistika (99)

 11. HVALA!