Tema udru enje nogometnih fudbalskih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije
Download
1 / 18

Tema : Udruženje nogometnih/fudbalskih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Tema : Udruženje nogometnih/fudbalskih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije . Predavač :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema : Udruženje nogometnih/fudbalskih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije' - teo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tema udru enje nogometnih fudbalskih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije

Tema : Udruženje nogometnih/fudbalskih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Predavač :

Ibrahim Hasanbegović

Sarajevo, 22.01.2013.godine Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje N/F S BiH


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Uvriježeno je mišljenje da je nogometvažna aktivnost slobodnog vremena i izuzetno popularan oblik zabave za publiku. Sudije su od ključnog značaja da bi se održavale vrijednosti fair play-a, te zaštitiliigrači i igra. Cilj ovog programa je da se unaprijedi status i edukacija sudija koji imaju značajnu ulogu u igranju modernog nogometa. Kao posljedica toga, osnovni cilj UEFA-ine Konvencije o edukaciji i organizaciji sudija mora biti taj da održava i unaprjeđuje suđenje od najnižih do najviših nogometnih nivoa.

 • UEFA-in Program edukacije i organizacije sudija namijenjen je ne samo da promoviše ulogu nogometnih sudija, pomoćnih sudija, četvrtog službenog lica (sudije), instruktora sudija, posmatrača sudija, oficira za vezu sa sudijama kao i administratora suđenja, nego i da poboljša kvalitet službenih lica utakmice na svim nivoima igre u asocijacijama članicama UEFA-e ugrađivanjem opštih pravila za standardizaciju edukacije sudija i načina na koji je organizovano suđenje na nivou nacionalne nogometne asocijacije.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije1
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Efikasne i standardizovane sudijske operacije širom Evrope, za koje će UEFA stajati kao garant, trebale bi poboljšati edukaciju službenih lica utakmice, kontinuirano unapređivati nivo instruktora sudija, definisati pravni i profesionalni status sudija utakmice i osigurati da na sudijske organizacije u okviru nacionalnih nogometnih asocijacija ne mogu uticati druga tijela, kao što su vlade, funkcioneri ili klubovi.

 • Ova Konvencija opisuje prava i dužnosti UEFA-e i asocijacija njenih članica u pogledu edukacije i organizacije službenih lica utakmice (sudija, pomoćni sudija i četvrto službeno lice/sudija) i sudijskih stručnjaka (instruktora sudija, posmatrača sudija, oficira za vezu sa sudijama te administratora suđenja).

 • Uspostaviti sudijsku organizaciju unutar svake nacionalne nogometne asocijacije koju ne smije kontrolisati niti na nju uticati nijedno drugo tijelo kao što je vlada, lige ili klubovi.

  ( Član 1. i 2. I poglavlja UEFA Sudijske konvencije o organizaciji i edukaciji )


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije2
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Izvod iz Izvještaja Panela za provođenje UEFA Sudijske konvencije:

 • Pored svojih redovnih aktivnosti posvećenih Premijer ligi BiH Komitet za sudije u sklopu Panela za provođenje Konvencije je, na svojih 5 /pet/ sjednica tretirao problematiku vezanu za UEFA Sudijsku konvenciju i Pravilnik o sucima i suđenju te ostvario sljedeće rezultate :

 • Kroz „Comet sistem“ uspostavljena je baza podataka za prva tri stepena

  takmičenja u BiH, kako za suce tako i za instruktore suđenja,

 • Otvorene su liste sudaca i posmatrača po vertikali odozgo prema dole i obrnuto tj. suci Premijer lige sude na entitetskim ligama i obrnuto, suci entitetskih liga sude treći stepen takmičenja i obrnuto,

 • Selekcija i određivanje sudaca i posmatrača se vrši na osnovu kvaliteta, a

  ne po regionalnoj zastupljenosti,

 • Komitet ne koriguje ocjene, već se iste vraćaju posmatraču suđenja na ponovnu analizu,


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije3
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Obezbijeđena je besplatna oprema i seminari za suce Premijer lige i polaznike „Talent i mentor programa“, kao i suce entitetskih liga,

 • Obezbijeđeni su POLAR satovi u sklopu UEFA konvencije za talent sudije i praćenje njihovog fitnes usavršavanja,

 • Ukinuta je praksa rangiranja sudaca i posmatrača, prave se grupe uspješnosti,

 • Seminari na svim nivoima se izvode po standardima UEFA-e,

 • Zabranjen je kontakt službenih lica sa klubovima prije obaveznog sastanka,

 • Usvojen je i primijenjen u praksi Pravilnik o sucima i suđenju u skladu sa UEFA Pravilnikom,

 • Podmlađene su liste sudaca Premijer lige BiH, tako da je sadašnji prosjek godina:

 • A lista – 30 godina,

 • B lista 32 godine,

  što je najniža starosna granica u okruženju, a među najnižim u Evropi, što i jesu postulati UEFA Sudijske konvencije.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije4
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Sve navedene aktivnosti su prepoznate od strane UEFA koordinatora za Sudijsku konvenciju što je rezultiralo dobitkom inicijalnih materijalnih i finansijskih sredstava i prije potpisivanja Konvencije, koja su iskorištena za:

 • Nabavku sistema komunikacija i „beep“ zastavica za suce na utakmicama Premijer lige,

 • Uspješnu sprovedbu seminara „Talent i mentor programa“ za I i II stepen tj.

  suci sa II i III stepena takmičenja,

 • Zajedničko polaganje za kategoriju Saveznog suca na nivou čitave BiH.

 • Praćenje i edukacija polaznika „Talent i mentor programa“ od strane preporučenih mentora iz reda instruktora I kategorije.

 • Održan seminar mentora koji su zaduženi za razvoj i edukaciju

  talent-sudija.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije5
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Navedene aktivnosti smatramo „revolucionarnim“ i obećavajućim za definitivan potpis Sudijske konvencije, koji se očekuje početkom 2013. godine, što je potvrdio g-din Snody Alan prilikom posjete tokom seminara „Mentor programa“ na Jahorini, kao i na UEFA seminaru u Nionu kada je N/F S BiH dobio pohvale za najbrže ispunjavanje mape puta UEFA Sudijske konvencije od strane g-dina P.L.Coline.

 • Kao još jedan dokaz uspješnosti rada, smatramo i podatak da su peterica sudaca iz Talent i mentor programa prve generacije napredovali i sa uspjehom sudili na A i B listama Premijer lige.

 • Sve navedene aktivnosti realizirane su uz nesebičnu i neprocjenjivu podršku Komiteta za normalizaciju i Generalnog sekretarijata N/F S BiH, kao i entitetskih saveza, a sve u cilju organizacije, edukacije sudaca kao i što regularnijeg takmičenja na svim nivoima, što i jesu osnovni principi UEFA Sudijske konvencije .


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije6
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Modul B - KONVENCIJA O ORGANIZACIJI SUĐENJA

 • Ciljevi

  - Garantovati da je suđenje organizovano u strukturi koja ima isključivu

  nadležnost za sva pitanja suđenja, koja je potpuno nezavisna od liga,

  klubova i vlade, te koju vode stručnjaci i profesionalci

  (u daljem tekstu „struktura”).

  - Po strateškim i operativnim pitanjima, ta struktura treba odgovarati

  direktno nacionalnoj asocijaciji.

  - Slične strukture treba organizovati i na regionalnom nivou i trebali bi se

  primjenjivati isti principi.

 • Osnovni zahtjevi

  Sastav

  - Strukturu trebaju činiti sudijski komitet i sudijska administracija.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije7
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Sudijski komiteti

 • Sudijski komiteti trebaju biti sastavljeni od stručnjaka za suđenje i trebaju odgovarati izvršnom odboru i/ili generalnom sekretaru /CEO-u. Ovaj komitet bi trebao donijeti master plan o suđenju, uključujući godišnje ciljeve i svrhe.

  Sudijska administracija

 • Sudijska administracija u okviru nacionalne asocijacije treba se sastojati najmanje od jednog stručnjaka za suđenje koji se bavi sudijskim operacijama.

 • Broj angažovanih stručnjaka određuje se na osnovu veličine nacionalne asocijacije.

 • Za edukaciju je potrebna podrška stručnjaka (materijal, program i metodologija), fizički trening, zdravstvena briga i briga o ishrani.

  ( Strana 22. UEFA Sudijske konvencije o organizaciji i edukaciji )


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije8
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Zadaci i odgovornosti strukture

 • Svaka nacionalna asocijacija će izgraditi odgovarajuću strukturu suđenja koja će preuzeti sljedeće zadatke i odgovornosti:

 • Imenovanje službenih lica na osnovu performansi i sposobnosti,

 • posmatranje i ocjenjivanje službenih lica utakmice,

 • klasifikacija i rangiranje službenih lica utakmice,

 • nominacija (odgovarajući broj sudija i pomoćnih sudija),

 • program instruiranja i edukacije za sudije, pomoćne sudije, posmatrače i instruktore.

  ( Strana 23. UEFA Sudijske konvencije o organizaciji i edukaciji )


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije9
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Udruženje fudbalskihsudija i instruktora Kantona Sarajevo

 • Osnovano u januaru 1997. godine i punopravni je član FSKS.

 • Pravno lice, registrovanou Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo, sa pravima, obavezama i odgovornostima na osnovu Ustava i Zakona.

 • Vlastiti Statut, transakcijski račun, pečat, logo i web stranica.

 • Članovi su sudije i instruktori (bivše sudije) općina koje sačinjavaju Kanton Sarajevo.

 • Osnovni ciljevi:

 • neovisnost sudija u odnosu na vlade, lige, funkcionere i klubove,

 • unaprjeđenje suđenja kroz edukaciju,

 • zaštita interesa svojih članova,

 • sprječavanje vjerske, spolne, rasne i političke diskriminacije.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije10

SKUPŠTINA UDRUŽENJA Sudijske konvencije

UPRAVNI ODBOR

KOM. ZA SUDIJE I SUD. PITANJA

KOMISIJA ZA TALENT I MENTOR PROGRAM

FINANSIJSKA KOMISIJA

 • KOMISIJA ZA DELEGIRANJE

KOMISIJA ZA PROPISE I INFORMISANJE

SUDIJE

INSTRUKTORI I DELEGATI

PREMIJER LIGA BIH

PREMIJER LIGA BIH

PRVA LIGA FBIH

PRVA LIGA FBIH

DRUGA LIGA CENTAR

DRUGA LIGA CENTAR

KANTONALNA LIGA

KANTONALNA LIGA

OMLADINSKA LIGA

OMLADINSKA LIGA

Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

NADZORNI ODBOR


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije11
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA

 • Zakonodavno tijelo koje sačinjava 26 delegata iz svih struktura Udruženja,

 • Usvaja Statut Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine;

 • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;

 • Usvaja program razvoja i unapređenja sudijskog kadra;

 • Usvaja izvještaje o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i drugih tijela Udruženja;

 • Imenuje i razrješava dužnosti predsjednika i potpredsjednika Udruženja;

 • Imenuje i razrješava dužnosti članova Upravnog odbora Udruženja i Nadzornog odbora;

 • Postavlja odnosno imenuje i razrješava dužnosti sekretara Udruženja;

 • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;

 • Vrši i druge poslove i zadatke od interesa za Udruženje;

 • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog organa.

 • Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

 • Sjednica Skupštine se obavezno održava jednom godišnje, a na istoj se vrši analiza rada Upravnog odbora i svih komisija, te usvaja fnansijski izvještaj i izvještaj o radu UO.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije12
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • UPRAVNI ODBOR

 • Izvršni organ od 7 članova,

 • Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata Udruženja koje donosi Skupština;

 • Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora i njegovih organa;

 • Donosi akta iz nadležnosti Upravnog odbora;

 • Predlaže programe razvoja i unapređenja sudijskog kadra;

 • Usvaja program rada i izvještaje o radu organa Upravnog odbora;

 • Podnosi finansijski plan i godišnji obračun prihoda i rashoda Udruženja;

 • Donosi odluke o finansijskim isplatama na teret Udruženja;

 • Utvrđuje liste sudija i delegata /kontrolora za takmičenje i predlaže ih na usvajanje nogometnom/fudbalskom savezu;

 • Provodi zaključke i odluke koje je donijela Skupština;

 • Vrši zamjenu i popunu Upravnog odbora novim članovima iz razloga neaktivnosti određenog člana ili zbog nastupanja više sile (bolest,smrtni slučaj i sl.), a koji će dužnost člana Upravnog odbora privremeno obavljati do prvog saziva Skupštine;

 • Verificira sastav stalnih komisija;

 • Odlučuje u drugostupanjskom/drugostepenom postupku;

 • Upravlja imovinom Udruženja.

 • NADZORNI ODBOR

 • Sačinjavaju ga 3 člana koji nisu iz redova članova delegata Skupštine, niti drugih organa Odbora,

 • Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine,

 • Kontroliše rad organa Udruženja, materijalno finansijsko poslovanje Udruženja, te o svemu tome podnosi pismeni izvještaj Skupštini,

 • Predsjednik nadzornog odbora saziva sjednicu na zahtjev jednog člana Udruženja, Izvršnog odbora i Predsjednika Udruženja.

 • Udruženje ima sekretara koji se bira na 4 godine, uz mogučnost novog izbora.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije13
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • STALNE KOMISIJE

 • Osniva ih Upravni odbor

 • Sačinjavaju ih 3-5 članova i sekretar

 • Mandat svih komisija traje 4 godine uz mogućnost smjenjivanja članova u slučaju neaktivnosti, disciplinskog ili krivičnog gonjenja i sl.

 • Komisija za sudije i sudijska pitanja

 • donosi program i plan rada Komisije,

 • poduzima mjere za osiguranje kadrova za suce i instuktore suđenja,

 • donosi programe stručnog usavršavanja sudaca i instruktora,

 • priprema prijedloge svih propisa i izmjena propisa u vezi sa sucima i suđenjem,

 • usvaja uputstva za ocjenjivanje suđenja na nogometnim utakmicama,

 • predlaže Upravnom odboru kriterije i broj sudaca koji dolaze na listu ili spadaju sa liste,

 • rješava u drugom stepenu žalbe na odluke i rješenja stručnih sudijskih organa,

 • upoznaje Upravni odbor sa eventualnim izmjenama u vezi s pravilima nogometne igre,

 • daje tumačenja Pravila nogometne igre,

 • Priprema i predlaže Poslovnik o radu.

 • Finansijsko materijalna komisija

 • vrši evidenciju svih uplata i isplata po tekućem računu i o istim obavještava UO,

 • provodi isplatu sredstava za režijske troškove,

 • po nalogu Upravnog odbora vrši sve ostale finansijsketransakcije,

 • sačinjava polugodišnji i godišnji finansijskiizvještaj.

 • Komisija za delegiranje

 • određuje suce za utakmice seniorske i omladinskih liga Kantona Sarajevo, kao i za sve Kup utakmice, malonogometne turnire i prijateljske utakmice na području Kantona Sarajevo,

 • određuje instruktore za pojedinačne i komisijske kontrole za polaganje praktičnog dijela ispita za zvanje pripravnika i kantonalnog suca,

 • sarađuje sa Komisijom za mentor program u smislu povečanja kvalitete suđenja,

 • vodi evidenciju o delegiranju sudaca.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije14
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • Komisija za talent i mentor program

 • donosi program i plan rada,

 • kontinuirano prati određen broj sudaca i asistenata sudaca, koji kvalitetom iskazuju perspektivnost u suđenju,

 • prati ocjenjivanje suđenja, vrši analizu obavljanja dužnosti instruktora, predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje u tom cilju,

 • poduzima potrebne radnje za ujednačavanje kriterija u suđenju,

 • u saradnji sa Komisijom za delegiranje organizuje i provodi sastanke i stručno usavršavanje za suce i instruktore i predlaže predavače na seminarima,

 • predlaže Komisiji za delegiranje određene kvalitetnije suce u smislu povečanja kvalitete suđenja,

 • najmanje jednom godišnje organizuje seminare za nove suce i redovne seminare za provjeru fizičke i teoretske spreme sudaca,

 • kontroliše izvršavanje obaveza zdravstvenih pregleda sudaca prije fizičkih provjera,

 • organizuje i provodi radnje za sticanje zvanja pripravnika i kantonalnih sudaca,


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije15
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

 • vrši teoretsku i fizičku pripremu sudaca (treninge) i prikupljanje potrebne dokumentacije za polaganje za zvanja federalni i savezni sudac,

 • prati suđenje sudaca na listama Seniorske i omladinskih liga Kantona Sarajevo,

 • daje mišljenje o uspješnosti suđenja i obavljanju dužnosti instruktora suđenja, u dijelu koji se odnosi na suđenje,

 • obavještava suca kada dobije negativnu ocjenu, ili je ista na sjednici izmjenjena, kao i instruktora suđenja kome je ocjena promjenjena ili poništena,

 • odlučuje u prvom stepenu o žalbama sudaca na ocjenu kontrolora suđenja, kao i žalbama kontrolora suđenja na poništenu ili promijenjenu ocjenu, kao i drugim žalbama u vezi sa sucima i suđenjem,

 • daje stručno mišljenje o bitnoj povredi Pravila nogometne igre,

 • priprema i predlaže Poslovnik o radu,

 • bavi se i drugim pitanjima u vezi primjene Pravila nogometne igre i obavljanjem stručnih poslova koji joj se stavljaju u nadležnost.

 • Komisija za propise i informisanje

 • obavještava članstvo i javnost o aktivnostima Udruženja putem web stranice, medija i oglasne ploče,

 • predlaže Upravnom odboru načine i aktivnosti iz svog domena sa finansijskim pokazateljima za izgradnju i očuvanje pozitivnog imidža u javnosti,

 • sarađuje sa predstavnicima medija i tehničkim organizatorima takmičenja koja opslužuje Udruženje,

 • vodi računa o prezentovanju Udruženja u javnosti, tako što ne iznosi podatke koji su od strane Upravnog odbora okarakterisani kao tajni ili evidentno štete ugledu Udruženja,

 • prati i pravovremeno uočava negativne natpise ili izjave u medijima i sa istim upoznaje Upravni odbor.


Udru enje nogometnih sudija i instruktora u sklopu uefa sudijske konvencije16
Udruženje nogometnih sudija i instruktora u sklopu UEFA Sudijske konvencije

Instruktori

 • Ukupno 40 instruktora (posmatrači i delegati),

 • 36 na listama, ostali neraspoređeni,

 • Potreba za uvođenjem posmatrača na svim ligama,

 • Grupe uspješnosti,

 • Svi u Comet sistemu.

Sudije

 • Udruženjetrenutnoraspolažesa 111 aktivnihsudija,

 • 6 FIFA sudaca (4 muškarcai 2 žene ),

 • 33 Saveznasuca,

 • 10 Entitetskihsudaca,

 • 61 Kantonalni/omladinskisudac,

 • Svi u Comet sistemu.


ad