1 / 19

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. OLEH SRI SETYO KUSUMAWATI UNIVERSITAS IBNU CHALDUN PERTEMUAN 9 TGL 2013. HAK ASASI MANUSIA. Di dlm Mukadimah Deklarasi Universal ttg HAM yg telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No 217 A (III)

temira
Download Presentation

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWATI UNIVERSITAS IBNU CHALDUN PERTEMUAN 9 TGL 2013

 2. HAK ASASI MANUSIA Di dlmMukadimahDeklarasi Universal ttg HAM ygtelahdisetujui dandiumumkanolehResolusiMajelisUmum PBB No 217 A (III) tgl 10 Desember 1948 terdptpertimbangan al sbb : • Pengakuanatasmartabatygmelekatdan hak2 ygsamadantdkterasingkandrsemuakeluargakemanusiaan, keadilandanperdamaiandunia. 2. Mengabaikandanmemandangrendah pd HAM telahmengakibatkan perbuatan2 bengisygmenimbulkan rasa kemarahandlmhatinuraniumatmanusiadanterbentuknyasuatuduniadimanamanusiaakanmengecapkenikmatankebebasanberbicaradan agama sertakebebasandr rasa takutdankekurangantelahdinyatakansbgaspirasitertinggidrrakyatjelata. 3. HAM perludilindungiolehperaturan H spy orangtdkakanmemilihpemberontakansbgusahaygterakhirgunamenentangkelalimandanpenjajahan.

 3. LANJUTAN 4. Persahabatanantara neg2 perludianjurkan. 5. Bangsa2 dranggota PBB dlmPiagamtelahmenyatakansekalilagikepercayaanmerekaatas hak2 dasardrmanusia, martabatsertapenghargaanseorangmanusia , dan hak2 ygsamabagi laki2 maupunperempuandantelahmemutuskanakanmeningkatkankemajuansosdantingkatpenghidupanyg lb baikdlmkemerdekaanyg lb luas. 6. Neg2 anggotatelahberjanjiakanmencapaiperbaikanpenghargaanumumthdpelaksanaan HAM dan kebebasan2 asasdlmkerjasama dg PBB. 7. Pengertianumumthd hak2 manusiadan kebebasan2 iniadalahpentingsekaliutkpelaksanaanjanjiinisecarabenar.

 4. LANJUTAN Ataspertimbangantsb , MajelisUmum PBB menyatakanDeklarasi Universal ttg HAM inimeupakansuatupelaksanaanumumyg bakubagisemuabangsadan neg. Setiaporangdanbadandlm masyperlusenantiasamengingatpernyataaninidanberusaha, dg caramengajardanmendidik, utkmempertinggipenghargaanthd hak2 dan kebebasan2 ini, danmelalui tindakan2 progresifsecara nasmaupuninternasional, menjaminpengakuandanpelaksanaan hak2 dan kebebasan2 inisecaraumumdanefektifoleh bangsa2 dr neg2 anggotamaupundr daerah2 ygberadadibawah kekuasaan H mereka. Ketentuan pasal2 thd HAM dlmDeklarasi Universal ttg HAM PBB terdiridariPasal 1 sd 30.

 5. LANJUTAN Pasal I, al semuaorangmempmartabatdanhakygsama. Pasal 2, al setiaporangberhakataskebebasan. Pasal 3, al setiaporangberhakataspenghidupan, kemerdekaan dankeselamatanseseorang. Pasal 4, al perhambaandanperdaganganbudak hrs dilarang. Pasal 5, al tdkseorangpunbolehdianiayaataudiperlakukan secarakejam. Pasal 6, al setiaporangberhakataspengakuansbgmanusia pribadi. Pasal 7, al semuaorangadalahsamadihadapan UU danberhak atasperlindungan. Pasal 8, al setiaporangberhakataspengadilanygefektif.

 6. LANJUTAN Pasal 9, al tdkseorangpunbolehditangkap, ditahan, dibuang sewenang2. Pasal 10, al setiaporangberhakmemperolehperlakuanygsama dansuaranyadidengardimukaumumsecaraadilolehpengadilan ygmerdeka. Pasal 11, Ayat (1) al setiaporangygdituntutkrndisangka dianggaptakbersalahsampaidibuktikankesalahannya. Pasal 11, Ayat (2) al tdkseorangpunbolehdipersalahkan melakukanpelanggaranpidanakrnperbuatanygtdkmerupakan suatupelanggaranpidanamenurut UU nasatauinternasional. Pasal 12, al tdkseorangpundptdiganggusecara sewenang2 dlm urusanperseorangannya, keluarga, RT, suratmenyuratdannama baik. Pasal 13, Ayat (1) al setiaporangberhakataskebebasanbergerak danberdiam. Pasal 13, Ayat (2) al setiaporangberhakmeninggalkansatunegeri danberhakkembalilagi.

 7. LANJUTAN Pasal 14, Ayat (1) al setiaporangberhakmencaridanmendapat suaka. Pasal 14, Ayat (2) al hakinitdkdptdigunakandlmpengejaranyg benar2 timbuldrkejahatan. Pasal 15, Ayat (1) al setiaporangberhakataskewarganegaraan. Pasal 15, Ayat (2) al tdkseorangpundptdikeluarkandr kewarganegaraan dg semena2. Pasal 16, Ayat (1) al orang2 dewasabaik laki2 maupunperempuan berhakmencarijodohtanpadibatasikebangsaan, kewarganegaraan dan agama. Pasal 16, Ayat (2) al perkawinan hrs dilakukanhanya dg sukasama suka. Pasal 16, Ayat (3) al keluargaadalahkesatuanygberhakmendpt perlindungandrmasydan neg.

 8. LANJUTAN Pasal 17, Ayat (1) al setiaporangberhakmempmilikbaiksendiri maupun bersama2. Pasal 17, Ayat (2) al tdkseorangpunbolehdirampasmiliknya dg semena2. Pasal 18, al setiaporangberhakataskebebasanpikiran, hati nuranidan agama termasukpindah agama/kepercayaannya. Pasal 19, al setiaporangberhakataskebebasanmempunyaidan mengeluarkanpendapat. Pasal 20, Ayat (1) al setiaporangmempkebebasanberkumpuldan berapat. Pasal 20, Ayat (2) al tdkseorangpundptdipaksamemasukisalah satuperkumpulan.

 9. LATIHAN Pasal 21, Ayat (1) al setiaporangberhakturutsertadlm pemerintahannegerinya. Pasal 21, Ayat (2) al setiaporangberhakataskesempatanygsama utkdiangkatdlmjabatanpemerintahannegerinya. Pasal 21, Ayat (3) al kemauanrakyat hrs menjadidasarkekuasaan pemerintahmelaluipemungutansuaraygrahasia. Pasal 22, al setiaporangsbganggotamasyberhakatasjaminan sosdanmelaksanakan hak2 ek, sosdanbudaya. Pasal 23, Ayat (1) al setiaporangberhakataspekerjaan dg bebas. Pasal 23, Ayat (2) al setiaporang , tanpaadaperbedaanberhak ataspengupahanygsamautkpekerjaanygsama. Pasal 23, Ayat (3) al setiaporangygmelakukanpekerjaanberhakatas pengupahanygadildanbaikygmenjaminpenghidupannya.

 10. LANJUTAN Pasal 24, al setiaporangberhakatasistirahatdanliburan, termasukpembatasan jam kerjayglayak. Pasal 25, Ayat (1) al setiaporangberhakatastingkatygmenjamin kesehatan, keadaanygbaikutkdirinyadankeluarganya. Pasal 25, Ayat (2) al ibudananakberhakmendptperawatandan bantuankhusus. Semuaanak, baikygdilahirkandidlmmaupundi luarperkawinan hrs mendptperlindungansosygsama. Pasal 26, Ayat (1) al setiaporangberhakmendapatpengajaran percuma setidak2 nyadlmtingkatrendahdandasar. Pasal 26, Ayat (2) al pengajaran hrs ditujukankearah perkembanganpribadiyg seluas2 nyasertaupayamemperkokoh rasa penghargaanthd HAM dankebebasandasar. Pasal 26, Ayat (3) al ibu-bapakmemphakutamamemilihjenis pengajarankpd anak2 mereka.

 11. LANJUTAN Pasal 27, Ayat (1) al setiaporangberhakutkturutsertadlmkhd budayamasy, dlmkemajuanilpengetahuandanmengecap kenikmatankesenian. Pasal 27, Ayat (2) al setiapoangberhakmendptperlindunganatas kepentinganmorildanmateriilygdidptnya. Pasal 28, al setiaporangberhakatassusunansosinternasional dimana hak2 dan kebebasan2 ygtermaktubdlmpernyataaninidpt dilaksanakan. Pasal 29, Ayat (1) al setiapoangmempkewajibanthdmasy. Pasal 29, Ayat (2) al didlmmenjalankan hak2 dan kebebasan2 setiaporangtundukhanyapada pembatasan2 ygditetapkanoleh UU. Pasal 29, Ayat (3) al hak2 dan kebebasan2 initdkbolehdijalankan dg carabertentangan dg tujuan2 dan dasar2 PBB. Pasal 30, al tdksesuatupundlmpernyataaninibolehdiartikansbg pemberianhakkpdsalahsatuneg, golatauseorangutkmelakukan kegiatanygmerusaksalahsatuhakdankebebasanygtermaktubdlm pernyataanini.

 12. PENJABARAN HAM DLM UUD 1945 HAM sebenarnyatdkdptdipisahkan dg pandanganfilosofisttg hakikatmanusiaygmelatarbelakanginya. Menurutpandangan filsafatbangsaIndygterkandungdlm PS, hakikatmanusiaadalah monopluralis . Susunankodratmanusiaadalahjasmani-rokhani, atau raga danjiwa. Sifatkodratmanusiaadalahmakhlukindividu dansosial. Kedudukankodratmanusiaadalahsbgmakhluk pribadibedirisendiridansbgmakhlukTuhan YME. DlmPembdan Pasal2 UUD 1945 telahdirumuskan HAM sesuai dg Deklarasi Universal HAM PBB th 1948. Hal inimenunjukkankpd duniabhwsebenarnyabangsaIndsebelumtercapainya pernyataan HAM telahmengangkat HAM danmelindunginyadlm khdnegygteruangdlm UUD 1945.

 13. LANJUTAN DlmPemb UUD 1945 alinea I dinyatakan : “Kemerdekaanadalah haksglbangsa”. Pernyataan in terkandungdlm HAM Deklarasi PBB pasal 1. Dasarfilosofis HAM bukankemerdekaansecara individual sajamelainkanjugasbgmakhluksosial . Hakasasiini tdkdptdipisahkan dg kewajibanasasmanusia. Pernyataanberikutnya pd alinea III Pemb UUD 1945 : “ Atasberkat rakhmat Allah YM Kuasadandidorongkanolehkeinginanluhur, spy berkehidupankebangsaanygbebas, makarakyatInd menyatakan dg inikemerdekaannya “. Pernyataan “ Atasberkatrakhmat Allah YM Kuasa.. “ mengandung artipengakuanbhwmanusiaadalahsbgmakhlukTuhan YM Kuasa . Kata2 “ … spy berkehidupankebangsaanygbebas .. “ menunjukkanbhwbangsaIndmengakuidanmenjunjungtinggi HAM utkmemeluk agama sesuaikepercayaan masing2. Hal ini sesuai dg Deklarasi HAM PBB pasal 18, dandlmpasal UUD 1945 tercantumdlmpasal 29 ayat (2) UUD 1945.

 14. LANJUTAN Pemb UUD 1945 alinea IV menyatakanbhwnegIndsbgsuatu persekutuanhidupbersama, bertujuanutkmelindungiwarganya terutamadlmkaitannya dg perlindungan hak2 asasinya. Adapun tujuannegadalahsbb :“ … PemerintahannegIndygmelindungi segenapbangsaInddanseluruhtumpahdarahInddanutk memajukankesejahteraanumummencerdaskankhdbangsa … “. TujuannegIndsbgneg H ygbersifat formal mengandung konsekuensibhwnegberkewajibanutkmelindungiseluruh warganya dg suatu UU terutamamelindungi hak2 asasinyademi kesejahteraanhidupbersama. NegIndjugamemilikiciritujuan neg H materiil, dlmrumusantujuanneg “ … memajukan kesejahteraanumumdanmencerdaskankhdbangsa … “.

 15. LANJUTAN BerdasartujuannegsbgterkandungdlmPemb UUD 1945 , maka negIndmenjamindanmelindungi HAM parawarganyaterutama dlmkaitannya dg kesejahteraanhidupnyabaikjasmaniahmaupun rokhaniah, al berkaitan dg hak2 asasi bid sos, pol, ek, kebudayaan,pendidikandan agama. Rincian HAM dlm pasal2 UUD 1945 tercantumdlmpasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J. Pelaksanaanperlindunganthd HAM diIndmengalamikemajuan al sejakkekuasaanRezimSoehartotelahdibentuk KOMNAS HAM, walaupunpelaksanaanbelum optimal.

 16. LANJUTAN Dlmprosesreformasi, perlindungan HAM semakinkuatbahkan merupakantemasentral. Jaminan HAM sbgmanatercantumdlm UUD 1945 menjadisemakinefektifterutama dg diwujudkannya UU RI No. 39 th 1999, ttg HAM. Dlmkonsideransdanketentuanumum pasal 1 dijelaskan, bhw HAM adalahseperangkathak , ygmelekat pd hakikatdankeberadaanmanusiasbgmakhlukTuhan YME, dan merupakananugerahnyaygwajibdihormati, dijunjungtinggidan dilindungiolehneg, H, pemerintahdansetiaporangdemi kehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia. Dlm UU No. 39 terkandungjugakewajibanygapabilatdk dilaksanakantdkmungkinterlaksanadantegaknya HAM.

 17. LANJUTAN UU No. 39 th 199 terdiriatas 105 pasalygmeliputiberbagaimacam H ttg hakasasi, perlindunganhakasasi, pembatasanthdkewenangan pemerintah, serta KOMNAS HAM ygmerupakanlembagapelaksanaan atasperlindungan HAM. Hakasasimeliputihakutkhidup, hakberkeluargadanmelanjutkan keturunan, hakmengembangkandiri, hakmemperolehkeadilan , hakatas kebebasanpribadi, hakatas rasa aman, hakataskesejahteraan, hakturut sertadlmpemerintahan, hakwanita, hakanak. Demitegaknyahakasasisetiaporangdiaturjugakewajibandasar manusia, al kewajibanutkmenghormatihakasasiorang lain dan berlaku. Diaturjugakewajibandantanggungjawabpemerintahutk menghormati, melindungi, menegakkansertamemajukan HAM ygdiatur dlmperaturan per UU dan H internasionalygditerimaolehneg RI.

 18. LANJUTAN UU No. 39 th 1999 ttg HAM menunjukkanbangsaIndtelahmasuk pada era baruterutamadlmmenegakkanmasyygdemokratisyg melindungi HAM. Namundlmpelaksanaanmengalamikendalayi dilemaantaramenegakkan dg kebebasanshgkalautdkkonsisten akanmerugikanbangsa Ind. UUD 1945 hsamandemen 2002, telahmemberikanjaminansecara eksplisitttg HAM ygtertuangdlm BAB X A, pasal 29 A sdps 28J. Dibandingkan dg UUD 1945 sebelumnyahsamandementelah menambahpasaldan lb rinci. Rinciantsb al ttg hak2 sosdijamindlm pasal 28B ayat (1), (2), pasal 28 C ayat (2), pasal 28H ayat (30), hakek diaturdlmpasal 28 ayat (2), hakpoldiaturdlmpasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3), hakbudayapadapasal 28 I ayat (3), hak perlindungan H ygsamapadapasal 28G ayat (1), hakmemeluk , memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikaninformasidan komunikasimelaluiberbagaisaluranygada.

 19. LANJUTAN SatukasusygcukuppentingbagibangsaInddlmmenegakkan HAM , adalah dg dilaksanakannyaPengadilan Ad Hoc , atas pelanggar HAM di Jakarta ataspelanggarandi Timor Timur. Hal ini menunjukkankpdmasyInternasional, bhwbangsaIndmemiliki komitmenataspenegakkan HAM. Pengadila Ad Hoc ataspelanggaran HAM di Timor Timurpenuh dg kepentinganpoldanpelaksanaan pengadilan Ad Hoc atasdesakan PBB ygtaruhannyaadalahnasib dankredibilitasbangsaInddimataInternasional, dipihak lain perbenturankepentingannasserta rasa nasionalismesbgbangsa Ind. Dlmkenyataannyamerekaygdituduhmelanggar HAM beratdi Timor Timurpadahakikatnyaberjuangdemikepentinganbangsadan neg. Terlepasdrberbagaimacamkelebihandankekurangan , bagi bangsaIndmerupakansatukemajuanygberartikrntelahmemiliki komitmenygtinggiatasjaminansertapenegakkan HAM dl khd kenegaraan.

More Related