Zdravie podpora a ochrana u eny
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

ZDRAVIE, PODPORA A OCHRANA U ŽENY. Bc. Krišandová Danka Drengubiaková Emília. Lepšie je chorobe predchádzať, ako ju liečiť, pretože tam kde chýba zdravie chýba všetko.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tekli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdravie podpora a ochrana u eny

ZDRAVIE, PODPORA A OCHRANA U ŽENY

Bc. Krišandová Danka

Drengubiaková Emília


Zdravie podpora a ochrana u eny

Lepšie je chorobe predchádzať, ako ju liečiť, pretože tam kde chýba zdravie chýba všetko.

Zdravie je vecou každého jednotlivca. Ľudia si stále viac uvedomujú, že zdravie je významnou životnou hodnotou, ktorá im umožňuje plnohodnotný, kvalitný život v dobrej mentálnej a fyzickej kondícií.

Cieľom oše je viesť klientov k samostatnosti pri ochrane zdravia.

Definícia podľa svet. zdrav. organizácie: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie neprítomnosť choroby, či poruchy.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Podpora zdravia – zdravotná výchova (ZV). tam kde chýba zdravie chýba všetko.

 • ZV: systematická výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na vytvorenie správnych vedomostí, zručností, postojov, návykov v otázkach ochrany a udržiavania zdravia a prostriedkov prevencie ochorení.

 • Je súčasťou zdr. star., činnosťou každého zdr. pracovníka a je jednou zo základných metód preventívnej star.

 • ZV: sa zaoberá celým človekom, zahŕňa bio-psych-sociálne aspekty. Je celoživotný proces, mení a prispôsobuje sa vo všetkých štádiách zdravia a choroby. Je zameraná na jed., skupiny a komunitu.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Cieľom ZV: tam kde chýba zdravie chýba všetko.

 • získanie správnych vedomostí o zdraví,

 • nadobudnutie správnych postojov a návykov,

 • vyvíjať aktívne uvedomelú činnosť, koľko si vyžiada osobná a kolektívna ochrana individuálneho a spoločenského zdravia.

 • Predmetom ZV: je skúmanie stavu vývoja a možnosti ovplyvnenia zdravotného uvedomenia jednotlivcov a komunity.

 • Obsah ZV: tvoria vybrané medic. infor. súvisiace s ochranou a rozvojom zdravia a odlišujú sa podľa toho či sa jedná o primárnu, sekundárnu a terciálnu.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Teoretický základ metód a foriem ZV: tam kde chýba zdravie chýba všetko.sa opiera o pedagogiku, psychlógiu a sociológiu.

 • Najč. metóda: hovorené slovo (prednáška, rozhovor, diskusia..)

 • Forma: verejná prednáška, individuálny rozhovor, kurz, skupinová beseda...

 • Zdravie ženy determinujú niektoré špecifické faktory, ktorými sa odlišujú od mužov. Tieto faktory sú vzájomne prepojené a ovplyvnené, majú biologický, sociologický, sociálny a spirituálny aspekt.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Faktory ovplyvňujúce tam kde chýba zdravie chýba všetko.star. o ženu:

 • ženy využívajuzdr. star. častejšie ako muži, je to spôsobené ich reprodukčnou funkciou (ženské choroby, tehotenstvo, starostlivosť o deti),

 • ženy sú ekonomický slabšie ako muži (nižšie mzdy, zamestnanie),

 • ženy bývajú obeťami predsudkov a nesprávnych postojov spoločnosti (soc. tradície, kultúra, náboženské a sektárske dogmy...),

 • Prirodzené fyziologické prejavy ženy sa medicínsky posudzujú väčšinou z mužského pohľadu (grav. , menopauza je lekár. Dg., menšt. ako hormonálna záležitosť, pôrod ako chir. Zaležitosť)


Zdravie podpora a ochrana u eny

Star. o ženu v zmysle koncepcia gyn. pôr. je zameraná: tam kde chýba zdravie chýba všetko.

prevenciu, včasné vyhľadávanie, dg. a liečbu zhubných nádorov vnútorných rodidiel a prsnej žľazy,

prevenciu zápalových ochorení a sexuálne prenosných ochorení, výchova k plánovanému rodičovstvu, star. o ženu v premenopauze, rozvoj endosk., diagnos. a terapeut. metód,

zníženie perinatálnej mortality a morbility novorodencov, zníženie prenatálnej a perinatálnej infekcie,

zlepšenie spolupráce pôrodníka a neonatológa,

zlepšenie liečby sterility (pracoviská na asistovanú reprodukciu).


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Oše. starostlivosť o ženu sa poskytuje ako primárna, sekundárna a terciálna.

 • Primárna: vstupné, preventívne gyn. prehliadky, vyš. a ošetr. pri ochoreniach žen. rodidiel, včasné vyhľadávanie štádia ochorení žen. rodidiel a najmä nádorové ochorenia. Prevencia a realizácia úloh gyn. oše. môže byť úspešná len vtedy, ak obsiahne zdravie ženy už od narodenia až do smrti.

 • Sekundárna: skríning, dispenzarizáciu a liečbu (nádory prsníka, krčka maternice, infertilita, komplikovaný priebeh menopauzy, sexuálne choroby, hypertenzia, DM, ICHS, nádory kože, vyhľadávanie prekanceróz. Metódy: kolpo, CYTO, dg. kyretáž, SONO vag., LSK.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Terciálna: sekundárna a terciálna.zameraná na rehabilitáciu a na zabránenie obnovenia zdravotných problémov. Je dôležitá pri neželanej tehotnosti, sexuálnom zneužití a sexuálne prenosných chorobách, riešenie problémov menopauzy.

 • Úlohou ZV v gyn. oše je:

 • podporovať aktívne zapájanie sa žien do procesu udržiavania vlastného zdravia, liečebného režimu a oše starostlivosti,

 • zabezpečovať a realizovať edukáciu žien formovaním správnych postojov k zdraviu, poskytovaním potrebných poznatkov a informácií.


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • ZV sa zameriava na ženu podľa jednotlivých vekových období:

 • Prenatálne obdobie: psych. príprava na pôrod,

 • Obdobie detského veku: primeraná sexuálna výchova, prevencia úrazov, dodržiavanie zásad hygieny,

 • Obdobie puberty: sexuálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, hygiena, zdravý životný štýl,

 • Obdobie adolescencie: sexuálna výchova, prevencia otehotnenia, výchova k rodičovstvu, prevencia zápalových ochorení a gyn. ochorení, zdravý životný štýl,


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Reprodukčné obdobie: období:materstvo, psycho. príprav a na pôrod, LTV, star. o dieťa, prevencia zápalových, nádorových, pohlavných ochorení, hygiena, prevencia otehotnenia, UPT, kúpeľná liečba,

 • Klimaktérium: odstránenie problémov vyvolaných zníženou produkciou estrogénov, prevencia nádorových ochorení, prolapsov maternice a inkontinencii moču,

 • Sénium: zlepšenie kvality života, správny životný štýl, osobná hygiena..


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Súčasťou zdrav. kultúry je zdravotné uvedomenie, ktoré závisí od subjektívnych (morálka, vzdelanie, vplyv výchovy) a objektívnych (prírodné a sociálne prostredie) determinantov.

 • Vhodnou formou ZV je edukácia. Jej cieľom je dosiahnutie pozitívnej zmeny u jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výchovnej a vzdelávacej stránky.

 • Edukačný proces v pôrodnej asistencii:

 • je odovzdávanie informácií, ktoré sa uskutočňujú v rámci interakcie PA a ženy,

 • je vytvorený zámerne, aby sa niekto niečo naučil,


Zdravie podpora a ochrana u eny

 • Je to výchovný a vzdelávací proces, závisí od

 • Je súčasťou oše procesu, zahŕňa: posudzovanie, dg, plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie edukačného procesu.

 • ZV je jedným z najdôležitejších a najnáročnejších aspektov úlohy sestry. Sestry však nie sú jedinými zdr. pracovníkmi, ktoré nesú zodpovednosť za podporu zdravia, ale majú mnohé spôsobilosti, ktoré sú potrebné na realizáciu zdravotno-výchovnej činnosti. Sestry a oše profesia tak majú v systéme zdr. star. nezastupiteľnú úlohu a podľa SZO predstavujú najdôležitejší prínos do oblasti zdravia, jeho podpory a ochrany ako u jednotlivcov tak aj u skupín a komunít