Svälten börjar i hemmet - PowerPoint PPT Presentation

tehya
sv lten b rjar i hemmet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svälten börjar i hemmet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svälten börjar i hemmet

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Svälten börjar i hemmet
121 Views
Download Presentation

Svälten börjar i hemmet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Svälten börjar i hemmet Ett seminarium om vinsterna med förebyggande hälsoinsatser genom anpassade måltider för äldre

  2. Välkomna! • Lill Spenninge, Livsmedelsakademin • Stig Ålund, f.d. Kommunförbundsdirektör KFSK • ZadaPajalic, Doktorand och adjunkt i omvårdnad • Albert Westergren, Professor i omvårdnad • Eva Bramsvik-Håkansson, Kostchef och Politiker • Gunnel Stuhr Olsson, Special Foods Findus • Annica Forsgren, Verksamhetsutvecklare FoU Välfärd

  3. Dagens program 09.00 Välkomna Lill Spenninge Livsmedelsakademin 09.15 Matdistribution till äldre personer som bor i egna boenden sett utifrån olika perspektiv”, ZadaPajalic 10.00 Undernäring och fallrisk börjar i hemmet, Albert Westergren 10.30 Vad vinner vi på att inte ha undernärda kommuninvånare, Stig Ålund 11.00 Anpassad mat för äldre, ger bättre hälsa för individen och mer resurser till den kommunala ekonomin, Gunnel Stuhr Olsson 11.30 Hur kan man vända skutan från tjänstemannaperspektiv, Eva Bramsvik-Håkansson 11.55Stig Ålund sammanfattar dagens ämne 12.00 Vi avslutar med gemensam lunch i Börshusets vackra matsal

  4. 5 väldefinierade verksamhetsområden 1 välsmort nav med nätverk som gör skillnad • Tvärgående styrelse • Virtuell Ledning • VD-nätverk • Politiker-nätverk • Framsyn • Matforskarnätverk Lotta Törner, VD Magnus Lagnevik • Måltidsglädje • Måltidsnätverk • Måltidsglädje • För äldre • På sjukhus • I skolan • Smaka på Skåne • Mikroföretag • Matturism • Handlarnätverk • Producentgruppen • Jobb & Karriär • HR-nätverk • Advisory Board • Trainee-program • Innovation & Entreprenör • FoU-nätverk • Entreprenörsrådet • Livsmedels-förpackningar • Utbildning • Integrerad utv. • Samarbeten Lill Spenninge Jannie Vestergaard Jan Brattström Rolf Bjerndell Annika Olsson • Livsmedelsakademin – Navet i Europas vassaste livsmedelskluster! • Utvecklingsprojekt: Zirro, Foodbest, European Food Alliance

  5. Måltidsglädje för Äldre • Innovationspilotinitieradav Livsmedelsakademin • En heltäckandeutbildningkringmåltidenföromsorgspersonal • Testadi 10 skånskakommuner med godaresultat • Nu kommersialiserasutbildningenochgårpå export ocksåutanförSkåne