e tr ndelag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e Trøndelag PowerPoint Presentation
Download Presentation
e Trøndelag

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

e Trøndelag - PowerPoint PPT Presentation

teddy
141 Views
Download Presentation

e Trøndelag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. eTrøndelag Bli en eTrønder-kommune Regionens nye muligheter i det digitale samfunn En digital dugnad med fokus på kompetanse- og nettverksbygging Sør-Trøndelag fylkeskommune Oddveig Bredesen Nord-Trøndelag fylkeskommune Arvid Lillebergen www.etrondelag.no

 2. Bakgrunn • IKT er et viktig virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i offentlig sektor. Det har vært stor fokus på å få bredbånd ut til kommuneNorge. Hvordan skal kommunene utnytte de investeringen som nå er gjort til å effektivisere driften og tilby bedre tjenester? Behovet for strategisk planlegging synes stort. • eTrøndelag ønsker å tilby et veiledningsprogram som kommunene kan velge å benytte i sitt strategiarbeid. Dette kan gi besparelser på kort og lang sikt, samt forenklet interkommunalt samarbeid i ettertid.

 3. eTrøndelag i Trøndelagsplanen Ett av fellestiltakene: Utvikle modell for utarbeidelse av kommunale IKT-strategier «Bli en eTrønder-kommune» Partnere Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Fylkesmannen i ST/NT Kommuner i st/nt, KS www.fylkesplan.stfk.no

 4. Mål • Alle 49 kommunene er tilbudt deltakelse • Minst 2 av 3 kommuner i Trøndelag har en helhetlig IKT-strategi innen utgangen av 2008

 5. Fokusområder, alt I • e-Demokrati • e-Forvaltning • e-Service/Tjenester Kilde figur: Terje Gusdal, ErgoEphorma

 6. Fokusområder, alt II Digital inngang til den demokratiske arena Politiske sakskart, saksdokumenter, referater og beslutninger legges ut på nettet Direkte overføring av kommunestyremøter på nettet Gjennomføre prøveavstemninger på nett Dialog med innbyggere og velgere på nettet Digital inngang til kommunale tjenester Etablere elektroniske servicetorg Innføre struktur for livssitusjonsbasert informasjon (LivsIT) Vurdere/innføre nye styringsmetoder som fremmer medvirkning fra brukerne Intern effektivitet Utvidet interkommunalt/regionalt samarbeid med basis i IKT Innføre elektronisk handel og etablere tilknytning til den offentlige markedsplassen Etablere intern portalløsning med Web-grensesnitt Ta i bruk programvare med åpen kildekode Kommunesektoren som infrastrukturbygger for IKT-området Utvide kommunens internettportal til å gi plass til privat næringsliv og frivillige organisasjoner Etablere samarbeid om utbygging av bredbånd Innføre digital signatur Standardisering

 7. Strategimodell- avgrensing operasjonsområde Kommunens virksomhetsplaner • Identifisering av mål • Utvelgelse av tiltak ut i fra gevinstanalyse • Identifisering av handlingsplaner Operasjonsområde eTrøndelag tilbyr verktøy og veiledning IKT-strategier IKT handlingsplaner

 8. «eTrønder-kommune» består av • Utvikling av IKT-strategi • Workshop 1 – mulighetsorientert • Veiledning, bearbeiding • Workshop 2 – konsekvenser, valg av alternativ • Ferdigstilling strategiplan, bistand • Oppfølging etter 3 mnd • Eget arbeidsrom på etrondelag.no • Veiledningsmateriell og maler • Eksempler fra andre kommuner • Nettverksbygging og kompetansedeling • Veiledningsteam, fylkeskommune og konsulent (Innhentet tilbud fra Making Waves og Abeo)

 9. Kostnader og framdrift

 10. Tilskudd eTrøndelag Bidrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Tilskudd Partnere Deltakeravgift kommuner iht Innbyggere I > 10.000 20.000.- I 5-10.000 15.000.- I < 5.000 10.000.- Egeninnsats Partnere (tas bort?) 6 personer i 2 dager, 300 kr/t 28.800.- 1 person i 5 ekstra dager 12.000.- Div utlegg 9.200.- Sum 50.000.- Finansieringforts.

 11. Suksessfaktorer • Forankring og markedsføring «regionalt» • Forankring i kommunale virksomhetsplaner • Forankring i kommuneledelsen • Det settes av tilstrekkelige ressurser til prosessen • Prioritering av tiltak ut i fra størrelse gevinst • Deltakelse basert på egeninteresse, evt gulrot for de som fullfører, dvs. som blir «eTrønder-kommune»

 12. Suksessfaktorer forts. 1. Forankring og markedsføring regionalt • Dialog adm. og politisk i stfk, ntfk og tk • Dialog med fylkesmann, KS • Dialog med IKT ressurspersoner i kommunene • Innsalg rådmenn, ordførere • Finansiering, sjekk bankene, HØYKOM • Lag folder, for papir og hjemmeside • ect.

 13. Suksessfaktorer forts. 3. Forankring i kommuneledelse • Deltakere i workshoppene bør være de som er beslutningsdyktige i forhold til det som strategiene berører, som skal implementere strategien, eller som har spesielle interesser (interessentene, stakeholders) i forhold til dette (Virksomhetsledere) • Maks deltakere workshop 8 personer.

 14. Suksessfaktorer forts. 6. Eksempel på gulrøtter • Kobling til Fylkesmannens skjønnsmidler • eTrønder-kommuner med felles rammeavtaler med leverandører • Strategiplan en forutsetning for å delta i nye IKT-utviklingsprosjekt

 15. Referanser Omstilling med IKT –utfordringer for kommuner og fylkeskommuner, KS Verktøykasse for strategisk IKT-planlegging, KS Plan og strategi for IKT, Kunnskapsnettverk.no Veileder for etablering av digitale tjenester i kommuner, Kunnskapsnettverk.no Strategi for IKT i offentlig sektor, AAD