1 / 18

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU. Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko milan.ojstersek@um.si. Kje se plagiatorstvo začne?. Kje se plagiatorstvo začne? - Razpisane teme.

teagan-moss
Download Presentation

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko milan.ojstersek@um.si

 2. Kje se plagiatorstvo začne?

 3. Kje se plagiatorstvo začne? - Razpisane teme

 4. Kje se plagiatorstvo začne? -Pregled sorodnih del

 5. Vrste plagiatov • Uporaba metode “Kopiraj – prilepi” brez citiranja originalnega vira. • Prikrit prepis vira: • Uporaba istih besednih zvez ali strukture vira. Delno je vir citiran delno ni. • Sprememba besednih zvez iz vira. Obdrži se enak pomen vsebine. • Agregiranje vsebine iz množice virov, nekateri so lahko celo neobstoječi. Nič v delu ni originalnega. • Uporaba drugih besednih zvez v vsebini (parafraziranje) brez navedbe vira. • Kraja ideje. • Uporaba avtorjevih predhodnih del brez citiranja (samoplagiat , recikliranje). • Prevajanje besedila iz drugega jezika brez citiranja vira. Povzeto po Plagiarism.org: http://plagiarism.org/plagiarism-101/types-of-plagiarism , obiskano 5. 3. 2013.

 6. Kako delujejo programi za preverjanja plagiatorstva? • Izračun zgoščenih vrednosti na n besedah. • Izračun zgoščenih vrednosti z uporabo tehnik procesiranja naravnega jezika. • Določanje vreče besed iz dokumenta in uporaba statističnih metod primerjanja podobnosti dokumentov ali odstavkov. • Ugotavljanje zaporedja citiranja. • Ugotavljanje stila avtorja. • Uporaba pomenskih podpisov na odstavkih besedila. • Določanje najdaljših skupnih podnizov med dvema dokumentoma. • Uporaba tehnik prevajanja programske kode.

 7. Programi za preverjanje plagiatorstva • Programi, ki primerjajo besedila: • Odprtodostopni: Chimpsky, CitePlag, CopyTracker, eTBLAST, Plagium, SeeSources, The Plagiarism Checker, Plagiarism Detect. • Plačljivi: Ithenticate, Turnitin, Attributor, Copyscape, PlagTracker, Plagiarismdetect, PlagScan, Veriguide, Safe Assign. • Programi, ki primerjajo programsko kodo: MOSS in Jplag.

 8. Kako ravnati v primeru suma na plagiat? V primeru suma na plagiat sledimo štirim korakom: • Prepoznavanje plagiata; • Potrditev suma, da gre za plagiat; • Ocena pomena plagiata; • Ukrepanje v primeru plagiatorstva. Povzeto po: Polona Tominc, Vladimir Drozg, Milan Ojsteršek, Nataša Samec, Bernarda Korez, Doroteja Kardum, Rok Hržič. Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo), Univerza v Mariboru, avgust 2012.

 9. Nacionalni portal odprte znanosti (http://www.openscience.si) • ugotavljanje podobnosti dokumentov, • iskalnik po univerzitetnih repozitorijih in zunanjih virih, • priporočilni sistem. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru Repozitorij Univerze na Primorskem Repozitorij Univerze v Ljubljani Repozitorij Univerze v Novi Gorici Zunanji viri ePrints.FRI PeFprints DRUGG ADP

 10. Dokumentni sistem Univerze v Ljubljani Spletni strežniki univerze spletna storitev JavaScript API RSS OpenAIRE, DART-Europe, BASE, ROAR, OpenDOAR … ARNES AAI ali avtentikacijski sistem univerze Univerzitetni repozitorij OAI-PMH XML or LDAP spletna storitev spletna storitev XML ali LDAP SRU/SRW Open Science Slovenia spletna storitev Univerzitetni informacijski sistem spletna storitev XML, spletne storitve, OAI-PMH OAI-PMH OAI-PMH JSON XML EPrintsrepozitoriji dLib.si DKMORS Ostali viri VideoLectures.NET

 11. Proces oddaja zaključnega dela UM in UNG

 12. Proces oddaja publikacije zaposlenega

 13. Detekcija podobnih vsebin

 14. Primer e-sporočila, ki ga dobita študent in mentor Spoštovani,obveščamo vas, da je v DKUM pripravljeno poročilo detektorja podobnih vsebin za zaključno delo: Adam Stradovnik: PRIMERJAVA PRISTOPOV IN ORODIJ ZA TESTIRANJE SPLETNIH APLIKACIJPoročilo je dosegljivo na povezavi: https://dk.um.si/porociloDpv.php?key=5s1k3iwx3bqdfx_avg21lsc91a2wrn Če se prenos poročila ne sproži, potem naveden naslov kopirajte in prilepite v spletni brskalnik. Poročilo bo na navedenem naslovu dosegljivo do objave zaključnega dela, nakar bo poročilo izbrisano. Če bo študent pred objavo zaključnega dela oddal novo datoteko v DKUM, se bo poročilo prav tako izbrisalo, obvestilo o izdelavi novega poročila pa boste prejeli ponovno. To je samodejno generirano obvestilo, ki ste ga prejeli na zahtevo študenta. Prosimo, da skrbno preberete uvodno besedilo poročila. Na DKUM podporo se obrnite le, če naletite na tehnične težave v zvezi s poročilom. DKUM ne daje dodatnih razlag rezultatov, prav tako na DKUM ni potrebno pošiljati vaših razlag odkritih podobnosti. Lep pozdrav, DKUMSplet: dkum.uni-mb.siEpošta: dkum@um.si

 15. Vtičnik Moodle

 16. Zaključki • Preverjanje plagiatorstva ne bo nikoli popolno, pa če izumimo še tako dober program. • Računalniški programi za preverjanje podobnih del, so omejeni z bazo dokumentov, ki jih imajo na voljo. • Ali lahko ugotovimo, če je nekdo prevedel vsebino iz drugega jezika? • Odgovornost za preverjanje avtorske nespornosti je torej v prvi vrsti na strani mentorja. • Profesor bi moral moral otežiti plagiatorstvo in ga preprosto onemogočiti.

 17. Viri • Harvard University's Policy on Plagiarism: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic25367.files/Plagiarism_Policy.htm , obiskano 5. 3. 2013 • Polona Tominc, Vladimir Drozg, Milan Ojsteršek, Nataša Samec, Bernarda Korez, Doroteja Kardum, Rok Hržič. Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo), Univerza v Mariboru, avgust 2012. • Obvestilo študentom o avtorskih pravicah, Univerza v Mariboru: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti univerze v Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=15, obiskano 6. 3. 2013 • Wikipedia: Plagiarism, http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism, obiskano 6. 3. 2013. • Plagiarism.org: http://plagiarism.org/, obiskano 6. 3. 2013. • Stili citiranja: http://plagiarism.org/citing-sources/citation-styles, obiskano 6. 3. 2013.

More Related