volby do zastupitelstev obc jen 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Volby do zastupitelstev obcí - říjen 2010 - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Volby do zastupitelstev obcí - říjen 2010 -

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Volby do zastupitelstev obcí - říjen 2010 - - PowerPoint PPT Presentation

tayten
111 Views
Download Presentation

Volby do zastupitelstev obcí - říjen 2010 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Volby do zastupitelstev obcí- říjen 2010 - Vybrané činnosti při zjišťování a zpracování výsledků voleb v okrskové volební komisi

 2. Příprava na zjišťování volebních výsledků • zahájení prací (v sobotu ve 14:00, výjimka dle § 39 odst. 2) • nelze poskytovat informace • příprava hlas. lístků „VÝSLEDKY ZA OKRSEK Č. …“ • zapečetění zbylých HL a nevydaných úředních obálek

 3. Zjišťování volebních výsledků • zjištění celkového počtu osob z výpisů ze seznamů voličů (stálý seznam, dodatek stálého seznamu) • zjištění počtu vydaných úředních obálek • otevření volebních schránek

 4. Třídění obsahu otevřených volebních schránek Volně vhozené hlasovací lístky Jiné písemnosti, různé předměty Odložitv označené a zapečetěné obálce Odložitv označené obálce Jiné než úřední obálky pro volby do ZO Úřední obálky pro volby do ZO Odložitv označenéobálce Spočítat a připravit pro další zpracování

 5. Posouzení platnosti hlasovacího lístku Neplatný hlasovací lístek(3 důvody) Není na předepsaném tiskopise Je přetržený Není vložen do úřední obálky

 6. Posouzení obsahu úřední obálky - I. Prázdná úřední obálka odložit jiné písem-nosti vyřadit, HL ZAŘADIT DO SČÍTÁNÍ Jeden platný hlasovací lístek a jiné písemnosti v označené obálce odložit Neplatný hlasovací lístek

 7. Posouzení obsahu úřední obálky - II. Více než jeden platný hlasovací lístek (pro stejné nebo různé kandidující subjekty) lístky spojit, „Neplatný hlas“, podpis předs.,v označené obálce odložit Jeden platný hlasovací lístek HL ZAŘADIT DO SČÍTÁNÍ

 8. Posouzení platnosti hlasu • Volič může udělit tolik hlasů, kolik se volí zastupitel v obci (obvodu) • Žádné přednostní (preferenční) hlasy při volbách do ZO NEEXISTUJÍ!!! • Hlas voliče je neplatný: • není označena žádná volební strana ani žádný kandidát • je označena více než jedna volební strana • je označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí • nezáleží, zda byl označen i neplatný kandidát • označení kandidátů již označené strany se nepočítá Všechny HL, na kterých je neplatný hlas, komise odloží!

 9. Způsoby udělování hlasů voličem • Volič označil: • jednotlivé kandidáty • volební stranu • kombinoval oba způsoby Zásada: Bez ohledu na použitý způsob označení se hlasy započítávají jednotlivým platným kandidátům! V následujících příkladech se volí 7 zastupitelů

 10. Vyhodnocení udělených hlasů 1

 11. Vyhodnocení udělených hlasů 2 N

 12. Vyhodnocení udělených hlasů 3 N

 13. Vyhodnocení udělených hlasů 4 N NEPLATÍ!

 14. Vyhodnocení udělených hlasů 5 ŽÁDNÝHLAS

 15. Sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty 7 3 1 10 12 3 1 5 0 2 0 14 2

 16. VZOR //// Sčítací arch

 17. Sečtení hlasů pro jednotlivé volební strany 21 39

 18. Sečtení hlasů ve volebním okrsku celkem Sečíst počty hlasů za všechny strany na HL a připravit do zápisu (T/3, 2. rastr, 5. údaj)

 19. Vyhotovení zápisu o výsledku hlasování • tiskopis T/3 a souhrnný HL (vše dvojmo) • ruční nebo počítačové vyhotovení (včetně technického nosiče) • doporučení: při zpracování zápisu údaje neškrtat, nepřepisovat ani neopravovat!

 20. SOUČET Vyplnění oddílu III. v tiskopisu T/3 - 1. část

 21. součty!!! (sl. 1 + sl. 2) Vyplnění oddílu III. v tiskopisu T/3 - 2. část poř. č. posledního kandidáta, který získal alespoň 1 hlas

 22. Vyplnění oddílu IV. v tiskopisu T/3 Členové komise Časová identifikace Zapisovatel

 23. Souhrnný HL Obec: Sebranice, okres Blansko Pro volby do ZO xx. - xx. xx. 2010 Výsledky za okrsek č. 1 Do ZO se volí 7 členů Podpisy členů komise s právem hlasovat Jméno, příjmení a podpis zapisovatele

 24. Zpracování zápisu na počítači Požadavky na počítač • Běžný PC (stolní, přenosný) • OS Windows 98, NT, 2000, XP, Vista, 7 • Volné místo na disku alespoň 10 MB • Možnost výstupu na tech. nosič (USB, disketa, CD) • Tiskárna Okrskový program • Připraven v ČSÚ, zatím demoverze • Ostrá verze k dispozici od 13.10.2010 17:00 hod. • Dostupný na www.cbudejovice.czso.cz • www.czso.cz • www.volby.cz • Doplněn dokumentací a nápovědou (F1)

 25. Zpracování zápisu na počítači Stažení okrskového programu

 26. Zpracování zápisu na počítači Úvodní okno okrskového programu

 27. Zpracování zápisu na počítači Pořízení okrskového zápisu – T/3, odd. III

 28. Zpracování zápisu na počítači Pořízení okrskového zápisu – HL

 29. Zpracování zápisu na počítači Pořízení okrskového zápisu – zbytek T/3

 30. Zpracování zápisu na počítači Uložení a kontrola pořízených dat

 31. Zpracování zápisu na počítači Výsledek kontroly pořízených dat

 32. Zpracování zápisu na počítači Export dat a tisk zápisu

 33. Předání zápisů volebnímu pracovišti ČSÚ (přebírací místo) • Převzetí bezchybného zápisu • Opis dat • Protokol o uložení bezchybných dat • Předběžné výsledky (obce s 1 okrskem) • Pokyn k ukončení zasedání komise • Odmítnutí zápisu s chybami (písemné) • Protokol o odmítnutí - V13 • Stanovení lhůty pro odstranění chyb

 34. Upozornění Dle ustanovení § 43 odst. 4 zákona o volbách do ZO předá předseda OVK (nebo pověřený člen) výsledek hlasování za volební okrsek členům OVK. Volebním stranám, které v obci kandidují, ale nemají v OVK zastoupení, zašle předseda tyto výsledky prostřednictvím obecního úřadu písemně na adresu zmocněnce (nebo NK).

 35. Ukončení zasedání komise (ve dnech voleb) • Promítnutí případných oprav zápisu • Předání volební dokumentace do úschovy obecnímu úřadu (§ 43 odst. 5) • Činnost končí až 15 dnů po vyhlášení volebních výsledků SVK (§ 52)

 36. Volby do zastupitelstev obcí- říjen 2010 - Vybrané činnosti při zjišťování a zpracování výsledků volebv okrskové volební komisi » K O N E C «