1 / 12

Sociaal-economische verschillen in roken: de rol van de omgeving

Sociaal-economische verschillen in roken: de rol van de omgeving. FJ van Lenthe, M Huisman, K Giskes, C Kamphuis, J Brug, JP Mackenbach. Inleiding. Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklarende factor voor sociaal-economische verschillen in gezondheid

taurus
Download Presentation

Sociaal-economische verschillen in roken: de rol van de omgeving

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sociaal-economische verschillen in roken: de rol van de omgeving FJ van Lenthe, M Huisman, K Giskes, C Kamphuis, J Brug, JP Mackenbach

 2. Inleiding • Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklarende factor voor sociaal-economische verschillen in gezondheid • Sociaal-economische verschillen in roken worden veroorzaakt door verschillen in ‘beginnen met roken’ (adolescentie) en ‘stoppen met roken’ (volwassen leeftijd)

 3. De intentie tot stoppen met roken naar opleiding % Laag (2) (3) Hoog Droomers et al., Eur J Public Health 2004; 14: 194-198

 4. Stoppen met roken naar buurtwelstand Odds ratio * * * a b c a b c a b c a b c Hoog (2) (3) Laag Model a: correctie voor leeftijd en geslacht Model b: + opleiding Model c: + leeftijd te beginnen met roken Giskes et al., Tob Control 2006: 15: 485-488

 5. Roken en de omgeving: wetgeving

 6. Roken en de omgeving: wetgeving

 7. “It’s as if you are locked in..” • The struggle to cope on a limited outcome was intensified by stress because of unfavourable neighbourhood circumstances, including an unattractive physical living environment, crime and limited resources for recreation • Stead et al., Health and Place 2001; 7: 333-343

 8. Stressoren uit de omgeving en roken Veiligheid, aantrekkelijkheid en geluidsoverlast: een somscore Odds ratio * * * * (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Van Lenthe et al., J Epidemiol Comm Health 2006; 60: 699-705 Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opelding, beroep en beroepsstatus

 9. Buurtverschillen in roken: de bijdrage van stressoren uit omgeving Odds ratio * * Hoog (2) (3) Laag Van Lenthe et al., J Epidemiol Comm Health 2006; 60: 699-705

 10. Opleidingsverschillen in roken: de bijdrage van stressoren uit omgeving Odds ratio * * Hoog (2) (3) Laag Van Lenthe et al., J Epidemiol Comm Health 2006; 60: 699-705

 11. Materiele en sociale deprivatie en roken • Ik moet lenen • Ik heb veel financiële problemen • Geen vrienden te eten, vanwege financiële redenen • Niet uitgaan, vanwege financiële redenen • Niet tenminste 1 week per jaar op vakantie, vanwege financiele redenen • Geen lidmaatschap sociale, culture, of sportvereniging, vanwege financiële redenen • Stress • Mensen in de omgeving roken

 12. Conclusie • Er worden geen verschillen gevonden in intentie tot stoppen met roken tussen verschillende sociaal-economische groepen • Mensen uit buurten met een lagere buurtwelstand stoppen minder vaak met roken • Stressoren uit de omgeving lijken een bijdrage te leveren aan sociaal-economische verschillen in roken op het individuele niveau en het buurtniveau, maar deze bijdrage lijkt echter een onderdeel te vormen van een breed scala aan deprivatie-gerelateerde factoren • Voor de reductie van sociaal-economische verschillen in roken is het noodzakelijk het gedrag in de ‘context van elke dag’ te zien en te begrijpen.

More Related