ekonomick informace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMICKÉ INFORMACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMICKÉ INFORMACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
tatiana-stanley

EKONOMICKÉ INFORMACE - PowerPoint PPT Presentation

52 Views
Download Presentation
EKONOMICKÉ INFORMACE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová

  2. OBSAH • Limity počtu studentů 2015 • Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ

  3. Výpočet limitů počtu studentů 2015 MŠMT předložilo návrh na snížení limitů studentů: • v kategorii B1 o 7%, • v kategorii M1 o 7%, • v kategorii N1 o 5%, • v kategorii P1 bez snížení.

  4. Závěry Reprekomise 17.12. • Snížení M1 bude moci být kompenzováno s B1. • Pokud skutečný přepočtený počet studentů B1 je menší než limitní počet B1, platí, že financován je limit B1 nejvýše však do - 10 % pravidlo zůstává zachováno. • Specifický přístup pro výpočet limitů uplatněn již jen pro umělecké vysoké školy a pro studijní programy Zubní lékařství, Stomatologie a Stomatologie a Zubní lékařství. • SP2+ zrušení specifické úpravy v Pravidlech.

  5. Požadavek ČKR • Z podnětu rektorů veřejných vysokých škol, který byl vznesen na jednání Pléna České konference rektorů, předložilo MŠMT členům Reprekomise dne 14.4. 2014 návrh dílčí úpravy Pravidels požadavkem reakce do 16.4. 2014. • Úprava spočívá ve změně zdroje dat pro indikátor Kvalifikační struktura akademických pracovníků, kterým nově bude databáze IS REDOP místo statistického výkazu P 1b-04.

  6. Stávající znění Pravidel…. Čl. 12 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr za poslední tři roky n-3, n-4, n-5 s vahami 5:3:2. Čl. 14 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr dat za poslední tři roky n-2, n-3, n-4 s vahami 5:3:2.

  7. Navržené změny Pravidel…. Bod 1. – Odstavec 8 v Článku 11 nově zní: „Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všechvysokých škol. Jde o evidenční přepočtený počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu limitních počtů studentů pro akademický rok 2014/2015 bude použito posledních dostupných údajů IS REDOP k datu výpočtu (stav k 1. lednu 2014).“ Bod 2. – Odstavec 8 v Článku 14 nově zní: „Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všechvysokých škol. Jde o evidenční přepočtený počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu ukazatele K pro rok 2015 bude použito průměru údajů IS REDOP z dostupných sběrů za rok 2014.“

  8. Dopad změny zdrojů dat

  9. Návrh usnesení • Předsednictvo RVŠ schvaluje návrh MŠMT na změnu Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v čl. 12 odst. 8 a čl. 14 odst. 8.