Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning - PowerPoint PPT Presentation

tara
direkte virkning forrang og direktivkonform tolkning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning
135 Views
Download Presentation

Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Direkte virkning, forrang og direktivkonform tolkning Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo

 2. Oppgavens ordlyd • Gjør rede for prinsippene om • europarettens direkte virkning/umiddelbare anvendelighet i nasjonal rett, og • prinsippet om europarettens forrang i nasjonal rett, og • prinsippet om direktivkonform tolkning • Direktivers såkalte «avledete horisontale virkning» («incidental horizontal effect») og direkte virkning av EFs traktater med tredjeland behandles ikke

 3. Opplegget for denne gjennomgangen • Ikke meningen å foredra en «mønsterbesvarelse», men å gi en strukturert redegjørelse for hvert av temaene • Det er lagt inn linker til sentrale og illustrative avgjørelser

 4. Direkte virkning/umiddelbar anvendelighet • Direkte virkning og umiddelbar anvendelighet («direct effect» og «direct appliccability») er to konsepter som mer grunnleggende forskjellige • Umiddelbar anvendelighet er en egenskap ved en bestemt rettsakttype – forordningene, og den følger av EF-traktaten, jf EF art 249 • Direkte virkning er en egenskap ved bestemte bestemmelser, uavhengig av i hvilken bindende rettsakttype bestemmelsen er inntatt • Det er likevel på det rene at verken EF-domstol eller litteratur er samstemte, eller konsekvente, i begrepsbruken

 5. Umiddelbar anvendelighet • En egenskap ved forordninger, jf EF art 249. Problemstillingen i tilknytning til disse vil være • om forordningen gir grunnlag for en regelnasjonale domstoler kan anvende. I norsk rett formuleres det tilsvarende spørsmålet som et spørsmål om selvkraft • om faktum i saken lar seg subsumere under den regelen som følger av forordningen • Det vil være uten betydning hvordan forordningsregelen slår ut i den konkrete saken

 6. Direkte virkning, generelt • Direkte virkning-problematikken har en linje til dualisme/monisme-spørsmålet • Traktaten er taus om direkte virkning • Problemstillingen ved direkte virkning-vurderingen vil være • om den aktuelle traktat- eller direktivbestemmelsen gir grunnlag for en regel nasjonale domstoler kan anvende. Dette er som ved forordninger • om faktum i saken lar seg subsumere under regelen. Også dette er som ved forordninger • hvordan regelen vil slå ut i den konkrete tvisten. Dette er en uaktuell problemstilling ved forordninger

 7. Direkte virkning for traktatbestemmelser • Traktaten er taus, men sak 26/62 Van Gend en Loos • Spørsmålet i saken var om EØF art 12 (EF art 25) kunne påberopes av borgerne overfor staten. Besvart bekreftende • Grunn til å merke seg at Generaladvokaten var av en annen oppfatning, og grunnen var bekymring over rettshomogenitet. Stikkord: Forrangsproblemet • EF-domstolens begrunnelse • Systembetraktninger • Felles marked som mål, berører borgere og foretak • Slutninger fra art. EØF art 177 (EF art 234) • Nytt folkerettslig system • Betraktninger knyttet til bestemmelsen • klart og ubetinget forbud, unnlatelsesplikt • Effektivitets- og kontrollargumenter

 8. Direkte virkning for traktatbestemmelser i andre tilfeller • EF art 25: klar unnlatelsesplikt, ubetinget av nasjonal gjennomføring. Men dette er ikke absolutte vilkår • Sak 43/75, 2. Defrenne-sak • EØF art 119 (EF art 141) • Handleplikt – krever nasjonal gjennomføring. Likevel direkte virkning • Private som pliktsubjekter • Der traktaten er taus mht pliktsubjekt, sak 36/74 Walrave,sak C-281/98, Angonese • Der staten angir staten som pliktsubjekt, sak 43/75, 2. Defrenne-sak • Der de angis som pliktsubjekter – EF art 81 og 82. Men gjennomføringsforordninger var her nødvendig

 9. Direkte virkning for direktiver, oversikt • Traktaten er taus. EF art 249 inviterer nærmest til den slutning at direktiver ikke har direkte virkning • Fastslått i sak 41/74 Van Duyn at direktiver kan ha direkte virkning (direktiv 64/221, art 3) • Domstolens begrunnelse • Systembetraktninger • ikke grunnlag for antitese fra art 189 (249) • art 177 (234) • Effektivitetsbetraktninger • Direkte virkning inntrer når gjennomføringsfristen er utløpt, jf. sak 148/78, Ratti

 10. Motstand, kritikk og nyanser • Motstand i medlemsstatene, Cohn Bendit, pluss (lærebok s. 96) • Skift i begrunnelsen, sak 148/78, Ratti (se premiss 22) • Begrunnelsen i dag; variasjoner over Ratti • Direkte virkning til ugunst for borgerne? • Grunnlag for straffesanksjonerte plikter? Nei, jf sak 80/86, Kulpinghuis • Virkning mellom borgerne? Nei, jf eksempelvis sak C-91/92, Dori • Trekantsituasjoner? Ja, jf sak C-201/02, Wells, premiss 54 flg

 11. Vilkår for direkte virkning • Ubetinget, se sak C-236/92, Regione Lombardia, premiss 9 • Tilstrekkelig presis, se sak C-236/92, Regione Lombardia, premiss 10 • Gjennomføringsfristen utløpt • Virkningen i den konkrete saken må være til gunst for individ/foretak – direktivet kan bare påberopes overfor staten

 12. Hvem er «staten»? • Alle offentlige myndigheter og deler av forvaltningen • Sak C-343/98, Collino og Chiappero • Uten betydning at det aktuelle direktivet ikke gjelder myndighetsutøvelse • Sak C-343/98, Collino og Chiappero • Hva med selvstendige rettssubjekter, kontrollert av det offentlige?

 13. Forrang • Traktaten er taus. Prinsippet fastslått i sak 6/64, Costa mot ENEL • Sak 11/70, Internationale Handelsgesellschaft • Motstand • Utviklingen av ulovfestete, alminnelige rettsgrunnsetninger

 14. Direktivkonform tolkning • Sak 397/01 m. fl., Pfeiffer premissene 110 flg.