Tolkning - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tolkning PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Tolkning
194 Views
Download Presentation
leland
Download Presentation

Tolkning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tolkning Ghazwa Alameri E-mail: ghazwadk@yahoo.dk

 2. Program • Lov og regler på tolkeområdet • Tolkeetik • Hvad er Teknik • Generelle regler for god Tolketeknik • Hvilke kvalifikationer bør en professional tolk have? • Huske regler • Hvad karakteriserer den professionelle tolk • Hensigtsmæssig placering ved dialog-tolkning • Tolkens sårbare midterposition • ”Goddag mand økseskaft”

 3. Lov og regler på tolkeområdet Sundhesloven nr. 546 af 24 juni 2005. • ”Der ydes vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller ved sygehusbehandling” • Forvaltningslovens §7,stk.1 – Vejledningen pkt.32 • ”Det må antages at følge af bestemmelsen i forvaltningslovens §7,stk.1, om vejledningspligten og den almindelig forvaltningsretlige grundsætning om forvaltningens undersøgelsespligt, at forvaltningsmyndighederne i almindelighed må sikre sig, at de er i stand til at forstå og blive forstået af udlændinge, der retter henvendelse til myndighederne om sager, der skal tages under behandling af myndighederne. Efter omstændigheder må myndighederne således om fornødent stille tolke- og oversættelessbistand til rådighed for den pågældende”. • Lov om offentlig sygesikring, nr.272 af 10. juni 1981 er der i §6 givet hjemmel for, at den offentlige sygesikring kan afholde udgifter til nødvendig tolkebistand i forbindelse med lægehjælp. • ”når lægen i forbindelse med en konsultation skønner, at tolkens tilstedeværelse er nødvendig forbehandling”

 4. Tolkeetik • Tolkeetik er et spørgsmål om, hvordan tolken bør opføre sig i forhold til de involverede parter både før, under og efter tolkningen.

 5. Hvad er Teknik? • Teknik er måden at udføre noget på, en fremgangsmåde efter bestemte, fastlagte regler. • Tolketeknikken er måden, hvorpå en professionel tolk og en professionel tolkebruger arbejder sammen. (Galal & Galal 1999:69)

 6. Generelle regler for god tolkeetik • 4 hovedregler: 1) Hvad tolken har pligt til at undersøge, inden tolken accepterer en tolkeopgave. 2)Hvordan tolken kan forberede sig selv og andre på tolkeopgaven. 3)Hvordan tolkningen kan gennemføres 4)Tolkens tavshedspligt.

 7. 1) Hvad tolken har pligt til at undersøge, inden tolken accepterer en tolkeopgave • Undersøge om tolkeopgave ligger inden for tolkens kompetencerækkevidde. • Dialekt, modersmål • Under tolkning bør tolken gøre opmærksom på om opgaver er for svære. • - interesse • Ikke familie og venner, fjender. • Ikke økonomisk afhængig.

 8. 2)Hvordan tolken kan forberede sig selv og andre på tolkeopgaven. • Tolken må aldrig føle at man ikke kan lære mere. • Henter oplysninger om opgave • Gennemgå den relevante terminologi • Parterne taler til hinanden og ikke til tolk

 9. 3)Hvordan tolkningen kan gennemføres • En tolks opgave er at muliggøre kommunikation mellem to personer • Alle oplysninger skal tolkes • sproglige nuancer gengives • samme idiomatiske udtryk • notesblok • husk pause • At være samtalestyrer • sluk mobilen

 10. 4)Tolkens tavshedspligt Tolkens tavshedspligt.

 11. Hvilke kvalifikationer bør en professional tolk have? • Før samtalen - varighed, emne, teknik • Indledning til samtal - præsentation, indledning, tavshedspligt • Samtalen - øjenkontakt, korte sætninger, undgå metaforer • Afrunding - opsummering, nye tider, professionel handling • Efter samtalen - evaluering

 12. Huskeregler • Mød altid til tiden. • Tolken er et sprogligt forbindelsesled/neutral hjælpemiddel for samarbejdspartnerne. • Tolken skal oversætte alting ordret. • Brug jeg –form i tolkning • Evt. vejlede parterne i brug af tolk. F.eks. • Tolken er en neutral person. • Tale direkte til hinanden • Hold øjenkontakt. • Tal kort og klart.

 13. Den professionelle tolk • Kompetence og faglig dygtighed • Interesse for faget Tolkning • Selvrespekt og bevidsthed om alt tolkefaget rangerer på linje med enhver anden faglighed. • Bevidsthed om tolkens permanente behov for dygtiggørelse. • Saglige krav til arbejdssituationen • Fremmøde til den aftalte tid eller i god tid forinden. • Oplagthed og koncentrationsevne. • Roligt og ustresset arbejdstempo • Ikke lade sig pålægge andre funktioner eller arbejdsopgaver under udførelse af tolkning. • Professionel distance. • Hvilepause • Kunne sige fra • Påklædning

 14. Placering

 15. Midterpositionen sårbarhed • Tolkning er meget koncentrationskrævende. • Tolken udsættes for stærke følelsesmæssige oplevelser og uretfærdighed uden mulighed for at kunne reagere personligt derpå. • Begge parter forsøger at få tolken på sin side. • Tolken har ofte dårlige arbejdsvilkår • Supervision • Tolken får nemt skylden • Tolken har ikke megen status eller får ikke meget respekt som faglig person.

 16. ”Goddag mand økseskaft”