1 / 17

Training django

VIDA. Training django. I- Tổng quan Django. 1) Giới thiệu : - Django là 1 framework của python( giống codeigniter , cakephp , zend của php … ) - Django được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ phát triển web phổ biến nhanh chóng và dễ dàng. I- Tổng quan Django.

taniel
Download Presentation

Training django

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VIDA Training django

 2. I- TổngquanDjango • 1) Giớithiệu: • - Djangolà 1 framework của python(giốngcodeigniter, cakephp, zendcủaphp… ) • - Djangođượcthiếtkếđểthựchiệnnhiệmvụpháttriển web phổbiếnnhanhchóngvàdễdàng.

 3. I- TổngquanDjango • 2) Càiđặt (file càiđặttrong folder data) • Cài Python: (Install Python cho window):Bước 1: • Vào địa chỉ sau http://python.org/download/ tải bản phù hợp với cấu hình máy • Bước 2: • Chạy file exe vừa tải về • Bước 3: • Kiểm tra : chạy cmd gõ python

 4. I- TổngquanDjango

 5. I- TổngquanDjango • 2) Càiđặt: • Cài pip: (côngcụhỗtrợcàiđặtthưviện python) • Vàocmdgõ : python easy_tool.py install • Tiếptụcgõ : easy_install pip

 6. I- TổngquanDjango • 2) Càiđặt: • Càivirtualenv: Cmd : pip install virtualenv • Chạyvirtualenv: Cmd: virtualenvENV • Kíchhoạt ENV(cd ENV): Cmd : scripts\activate

 7. I- TổngquanDjango • 2) Càiđặt: • Càidjangotrênvirtualenv: a) Kíchhoạt ENV b) cmd pip install django Test:

 8. I- TổngquanDjango • 2) Càiđặt: • Càimysqltrênvirtualenv: a) Kíchhoạt ENV b) cmd pip install mysqldb Test:

 9. I- TổngquanDjango • 3) Tạo project: virtualenv: a) Kíchhoạt ENV b) django-admin.py startproject test c) Edit prjoject: + edit file setting.py: Khaibáo database: DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', . 'NAME': 'testenv ‘ 'USER': 'root', 'PASSWORD': '', 'HOST': '127.0.0.1’, 'PORT': '3306', # Set to empty string for default. } }

 10. I- TổngquanDjango • 3) Tạo project: + dùngmysqltạodb name 'testenv’ + cmd : python manage.py syncdb

 11. I- TổngquanDjango • 4) Chạy project: + cmd: python manage.py runserver

 12. I- TổngquanDjango • 4) Chạy project: + Mởtrìnhduyệt test:

 13. II- Cấutrúc Project

 14. II- Cấutrúc Project • 1) File setting.py: • Lànơikhaibáo database, install apps, LIB, mail server…dùngđểcấuhìnhhệthống(giống file configcác framework php…) • 1 project có 1 file setting.py • 2) File urls.py: • Là router, làbộđịnhtuyếnchocáctruyxuấtđến project

 15. II- Cấutrúc Project • 2) File urls.py: • 1 project có 1 file urls.py root vàcónhiềuurlconfigchomỗi app. • Cácurl app cầnđược include vàourls root Vídụ:

 16. II- Cấutrúc Project • 2) File urls.py: • How Django processes a request? • 1) Djangotìmtrongurl root, cácurlpatternsđượckhaibáokhớpvớiHttpRequestsẽđượcgọitruyxuất • 2) Django load các module python qua django.conf.urls.patterns() • 3) Djangochạy qua từngurl pattern vàdừnglạitạiurl match vơi request • 4) Django import vàgọitới views xữlý qua đốisốkhaibáotrongurl • 5) Nếukhôngcó pattern match, nósẽgọiđến error-handling.

 17. II- Cấutrúc Project • 2) File urls.py: • Vídụ:

More Related