Zalo ženie občianskeho združenia - PowerPoint PPT Presentation

tangia
zalo enie ob ianskeho zdru enia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zalo ženie občianskeho združenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zalo ženie občianskeho združenia

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Zalo ženie občianskeho združenia
101 Views
Download Presentation

Zalo ženie občianskeho združenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Založenie občianskeho združenia Pripravil: Stanislav Scholtz

  2. Fázy založenia • Rozhodnutie členov o založení združenia • Získavanie informácií • Vyhotovenie stanov • Konzultácia s právnikom • Príprava žiadosti o registráciu • Odoslanie žiadosti a čakanie na list z Ministerstva vnútra SR • Získanie Identifikačného čísla organizácie (IČO) • Registrácia na daňovom úrade

  3. Stanovy musia obsahovať • názov združenia, • sídlo, • cieľ jeho činnosti, • orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, • zásady hospodárenia, • Sposob zániku združenia, • správny poplatok – kolkovú známku v hodnote 2000 Sk.

  4. Zdroje • Pracovný zdroj – členovia okrem organizátora založenia (5 členov) • Pracovný zdroj - Organizátor založenia združenia • Administratívne náklady vrátane používania kancelárskych potrieb a kolkov potrebných na registráciu • Celkové využitie zdrojov – 62 človekohodnín

  5. Projekt • Dĺžky jednotlivých úkolov neboli zdrojmi využívané tak, ako by tomu bolo u súkromnej firmy, alebo v projekte, ktorý sleduje nákladovosť, ziskovosť alebo optimálne využitie času • Každý úkol trval aj dva týždne z dôvodu, že bolo potrebné zabezpečiť stretnutie všetkých členov, ale samotná dĺžka použitia pracovných zdrojov bola zväčša 1 až 2 hodiny na človeka a preto by bolo možno vhodnejšie nahradiť ľudské zdroje materiálovým zdrojom, ktorý by lepšie vystihoval situáciu

  6. Nákladovosť • Pri zakladaní občianskeho združenia si členovia v prvom rade kladú otázku, či sú schopný sami zrealizovať celý proces od vytvorenia stanov až po registráciu združenia na Ministerstve vnútra a Daňovom úrade. Vzhľadom nato, že založenie je veľmi jednoduché, kolok na Slovensku pre registráciu stojí 2000 Sk (r.2008), nie je potrebné oslovovať externé právnické firmy, ktoré si podľa našich ponúk pýtajú od 5 tisíc Sk za založenie združenia. • Sledovanie nákladovosti podľa práce minutej na založenie jednotlivými členmi nie je cieľom žiadneho združenia

  7. Zdroje • Porada.sk • Ministerstvo vnútra SR