ika 2 yugto pagiging simbahan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKA-2 YUGTO: PAGIGING SIMBAHAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKA-2 YUGTO: PAGIGING SIMBAHAN

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

IKA-2 YUGTO: PAGIGING SIMBAHAN - PowerPoint PPT Presentation

tamyra
806 Views
Download Presentation

IKA-2 YUGTO: PAGIGING SIMBAHAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IKA-2 YUGTO:PAGIGING SIMBAHAN 4 - AKTIBONG PAKIKILAHOK SA LITURHIYA 5 - KOMUNIDAD NG MGA DISIPULO 6 - SIMBAHAN NG MGA MAHIHIRAP

 2. MODYUL 4: LITURHIYA • ANG LITURHIYA AY GAWA NG BANAL NA ISANTATLO – AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO • MISTERIO PASKUAL • MGA SAKRAMENTO

 3. ANO ANG LITURHIYA? • GAWA NI KRISTO • SINO ANG NAGDIRIWANG? SI KRISTO AT TAYO BILANG SIMBAHAN • PINAGDIRIWANG NG MGA • TANDA AT SIMBOLO • SALITA AT GAWA • AWIT • BANAL NA IMAHEN

 4. ANG PAGDIRIWANG • KAILAN PINAGDIRIWANG? Liturgical Cycle, Lord’s Day, Liturgy of the Hours • SAAN PINAGDIRIWANG? Simbahan, Altar, tabernakulo, sakramento, Silya

 5. PITONG SAKRAMENTO • BINYAG • KUMPISAL • EUKARISTIYA • KUMPIL • PAGPAPARI • PAG-AASAWA • ANOINTING OF THE SICK

 6. EUKARISTIYA • SOURCE AND SUMMIT OF CHRISTIAN LIFE • 4 SANGKAP: TINAPAY AT ALAK, PARI, SALITA NG DIYOS, BAYAN NG DIYOS • PAG-AALALA

 7. BAHAGI NG MISA • LITURHIYA NG SALITA NG DIYOS • LITURHIYA NG EUKARISTIYA • KOLEKSYON • EPICLESIS – paglukobng Espiritu Santo • ANAMNESIS - pagsasaalaala • INTERCESSION • COMMUNION • PAGHAYO

 8. REALIDAD NG EUKARISTIYA • THANKSGIVING • MEMORIAL • PRESENCE • SACRIFICE • SACRAMENTAL AT ACTUAL GRACE • GUNITA NG LANGIT

 9. DAIGDIG NG SAKRAMENTAL • Daigdigng sacramental - Mga banal natandana may epektong spiritual sapamamagitannggalawngSimbahan. NgunithindigayangSakramentonananggalingkayKristo, ito’ynanggalingsaSimbahan.

 10. SANGKAP NG SAKRAMENTAL • Blessing • Action • Word • Objects • Place • Time

 11. PAGNILAYAN • BIBLIARASAL: ANO ANG MGA BALAKID NA NARARANASAN NATIN SA ATING BIBLIARASAL AYON SA ATING NAPAG-ARALAN? PAANO NATIN MAIPAPAABOT ANG TUNAY NA DIWA NG BIBLIARASAL SA ATING MGA KAWAN? • MISA: PAANO BA NATIN MAIHAHANDA ANG KAWAN TUNGO SA TUNAY NA PAGDIRIWANG NG MISA?

 12. MODYUL 5: KOMUNIDAD NG MGA DISIPULO • TINAWAG NI KRISTO (Mk 3:4, Jn 15:16) • UPANG MAKILALA SIYA • UPANG TUMULAD SA KANYA SA KRUS • MAKIBAHAGI SA MISYON (Mt 28:19)

 13. KAWANG NAGKAKAISA • ACTS 4:43 • MAS MALALIM PA SA PAMILYA (Gal 3:27-28)

 14. KAWANG MAY PAGKAKAIBA • May Karisma at Ministerio • 1 cor 12:12-31, 1 Cor 14:26 para sa iba, para sa simbahan • 1 Cor 12:4-11 pantay-pantay ang Karisma ng mga layko at pari

 15. PAKIKILAHOK SA BUHAY NG SIMBAHAN • MAKIBAHAGI SA VISION-MISSION NG SIMBAHAN • PAPEL NG LAHAT • MAKAHARI • MAKAPARI • MAKAPROPETA

 16. VISION NG PCP II • OUR VISION: THAT ALL FILIPINOS MAY HAVE LIFE IN ITS FULLNESS, TO BRING FORTH A FREE NATION, NURTURING A CIVILIZATION OF LIFE AND LOVE

 17. VISION NG PCP II • WHERE HUMAN DIGNITY AND SOLIDARITY ARE RESPECTED AND PROMOTED • WHERE MORAL PRINCIPLES PREVAIL IN SOCIO-ECONOMIC LIFE AND STRUCTURES • WHERE JUSTICE, LOVE, AND SOLIDARITY ARE THE INNER DRIVING FORCES OF DEVELOPMENT

 18. VISION NG PCP II • WHERE EVERY TRIBE IS RESPECTED • WHERE DIVERSE TONGUES AND TRADITIONS WORK TOGETHER FOR THE COMMON GOOD • WHERE MEMBERSHIP IS A CALL TO PARTICIPATION AND DEVELOPMENT

 19. VISION NG PCP II • AND LEADERSHIP A SUMMONS TO GENEROUS SERVICE • OURS WILL HAVE TO BE A PEOPLE IN HARMONY WITH ONE ANOTHER • THROUGH UNITY AND DIVERSITY • HARMONY WITH CREATION • AND HARMONY WITH GOD.

 20. VISION • AnoanginyongpananawukolsaatingParokyasaSto. Rosario? • Anoangpananawninyosainyongmgakawan?

 21. MODYUL 6 - SIMBAHAN NG MGA DUKHA • SIMBAHANG NAGKAKAISA SA MGA DUKHA (laborumexcercens ) • HINDI IBIG SABIHIN “DUKHA” O “PARA LAMANG SA MGA DUKHA” • COMUNIO – nakaugatkayKristosapagmamahalsamgadukha • DIALOGO angkanyangpamamaraan • Sa mgadukha – kalayaan • Kultura – inculturation • Relihiyon – interreligious dialogue

 22. 1. EVANGELICAL POVERTY • DI NAKAKABIT SA MATERIAL NA BAGAY • RADIKAL NA PAGTITIWALA SA DIYOS

 23. 2. TAMANG KAHULUGAN • SOLIDARITY WITH THE POOR – kung anoangkayanglahatparasalahat (ikapu vs. arancel) • PAGPAPALAKAS SA MGA DUKHA – pakikilahoksa BEC • GAWAIN PARA SA MGA DUKHA – kalayaansakahirapan

 24. SUMMARY • ATTITUDINAL – isabuhayangdiwangpagkadalita • ISTRUKTURA – pagkakaisa, pagpapalakas, at advocacy parasamgadukha

 25. MAGBAHAGI • Suriin: angpamayananbanati’y ISANG PAMAYANAN NG MGA DUKHA O HINDI? • Anoangkonkretongpamamaraanparaangpamayanan ay maging SIMBAHAN NG MGA DUKHA?

 26. MGA SAGOT • KULANG AT SALAT SA PANANAMPALATAYA, NAKATUTUOK SA MATERIAL, UMPUKAN, POSITIBO: NAGSISIKAP MAGDASAL, NAGTUTULUNGAN, NAGBIBIGAYAN, NGUNIT KANYA-KANYA • KAILANGAN FORMATION, BONDING, PAGTULONG, ITULOY ANG BIBLIARASAL, MAGBAHAGI NG IKAPU, MAGPAKUMBABA, KATESISMO

 27. MGA SAGOT • KULANG SA SPIRITUAL NA KAALAMAN UKOL SA GAWAIN NG DIYOS, DI ALAM ANG DAHILAN NG PAGSISIMBA • KABATAAN: PAGDASAL AT GAWIN SA SIMBAHAN, • WALANG PAKIALAM, UMPUKAN, • ANG MGA LINGKOD AY WALANG PAKIALAM • POSITIVE: TOTAL FORMATION NG MGA SERVERS, • NAGSISIMBA NGUNIT HINDI NAKIKILAHOK • SOLUSYON: DIALOGUE OF LIFE, EMPATHIZE, FORMATION

 28. MGA SAGOT • KAWALAN NG LUPA AT BAHAY, BATANG LULONG SA BISYO, WALANG TRBAHO, KULANG SA KAALAMAN SA PANANAMPALATAYA, • MASS CAMPAIGN, PALAKASIN ANG BEC, MGA SAKRAMENTO, • FIRST SATURDAY, NGUNIT KONTI ANG NAGSISIMBA, CARING GROUP • MAY FRATERNITY (VIOLENCE), UMPUKANG INUMAN, DIALOGO UPANG MALAMAN ANG PROBLEMA