SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
Download
1 / 70

Katowice, luty 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH DLA CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ. Roman Włodarz. Katowice, luty 2009. Dlaczego nasze Prawo Łowieckie budzi tak wielkie kontrowersje?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katowice, luty 2009' - tamekah-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

DLA CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Roman Włodarz

Katowice, luty 2009


Dlaczego nasze prawo owieckie budzi tak wielkie kontrowersje
Dlaczego nasze Prawo Łowieckie budzi tak wielkie kontrowersje?

 • Gwałtowny wzrost populacji zwierząt dzikich i równie gwałtowne zmiany sytuacji ekonomicznej naszego rolnictwa (przede wszystkim wzrost cen płodów rolnych) stanowią wręcz zagrożenie dla bytu ekonomicznego wielu rolników - ale też kół łowieckich, które nie udźwigną samodzielnie ciężaru finansowego odszkodowań.


Dlaczego nasze prawo owieckie budzi tak wielkie kontrowersje1
Dlaczego nasze Prawo Łowieckie budzi tak wielkie kontrowersje?

 • W gospodarce rynkowej szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta powinny być rekompensowane zgodnie z prawem cywilnym a rolnik powinien mieć swobodę w dysponowaniu swoim prawem własności.

 • Obowiązujące, skostniałe, pochodzące z innej epoki Prawo Łowieckie oraz nowe ustawy o Ochronie przyrody oraz o Ochronie zwierząt, uniemożliwiają uzyskanie godziwego odszkodowania za szkody a postępowanie sądowe w sprawach szkód jest uciążliwe i długotrwałe.


 • Podstawy prawne dla problemu szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta (najważniejsze akty)

 • - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(Dz. U. nr 147, poz. 413 z późn.zm.)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 126, poz. 1081)- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880)- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 111, poz. 724 z późn. zm.),Kodeks Cywilny


Zwierz ta obj te prawem owieckim w zakresie szk d owieckich
Zwierzęta objęte Prawem Łowieckim w zakresie szkód łowieckich

 • 1. jeleń

 • 2. daniel

 • 3. łoś

 • 4. sarna

 • 5. dzik

  Szkody wyrządzone przez inne zwierzęta dzikie nie podlegają Prawu Łowieckiemu, natomiast mogą podlegać innym aktom prawnym


Zwierz ta i szkody za kt re odpowiada skarb pa stwa na podstawie prawa ochrony przyrody
Zwierzęta (i szkody) za które odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa Ochrony Przyrody

 • Żubr (plony, zasiewy),

 • Bóbr (plony, las, urządzenia wodne),

 • Wilk, ryś, żbik (szkody w zwierzętach gospodarskich),

 • Niedźwiedzie (barcie, zwierzęta gospodarskie)

 • Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści.


Szkody na stawach rybnych
Szkody na stawach rybnych podstawie Prawa Ochrony Przyrody

 • za szkody wyrządzone przez ptactwo wodne (kormoran, czapla itp..) teoretycznie odpowiada Skarb Państwa - praktycznie nikt, ponieważ nie wymieniono tych gatunków w rozporządzeniu do Ustawy o ochronie przyrody,

 • Za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Wojewoda,

 • Za szkody wyrządzone przez wydry, norki, piżmaki (prawnie chronione) teoretycznie odpowiada Skarb Państwa - praktycznie nikt, ponieważ nie wymieniono tych gatunków w rozporządzeniu do Ustawy o ochronie przyrody


Odpowiedzialno za szkody wyrz dzone przez dzikie zwierz ta wg obowi zuj cego prawa
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta wg obowiązującego prawa


Odpowiedzialno za szkody wyrz dzone przez dzikie zwierz ta wg obowi zuj cego prawa1
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta wg obowiązującego prawa


Prawa w a ciciela gruntu w wietle prawa owieckiego
Prawa właściciela gruntu w świetle Prawa Łowieckiego zwierzęta wg obowiązującego prawa

 • 1. Prawo do odszkodowania za plony i zasiewy oraz prawo do pokrycia kosztów zagospodarowania uszkodzonego trwałego użytku zielonego – bez prawa do zwrotu utraconych korzyści,

 • 2. Prawo do obecności przy szacowaniu wstępnym i (lub) ostatecznym szkód łowieckich (można ustanowić przedstawiciela, na piśmie),

 • 3. Prawo do wnoszenia uwag do protokołu wstępnego i (lub) ostatecznego szacowania szkody,

 • 4. Prawo do odmowy podpisania protokołu szacowania wstępnego i (lub) ostatecznego szacowania szkody,

 • 5. Prawo wezwania przedstawiciela miejscowej Izby Rolniczej do udziału w oględzinach wstępnych lub ostatecznych,


Prawa w a ciciela gruntu w wietle prawa owieckiego c d
Prawa właściciela gruntu w świetle Prawa Łowieckiego zwierzęta wg obowiązującego prawa c.d.

 • 6. Prawo wystąpienia do wójta (burmistrza, prezydenta) o mediacje w sprawie wysokości oszacowanych szkód łowieckich,

 • 7. Prawo do wystąpienia na drogę sądową w przypadku braku zgody na proponowane odszkodowanie za szkody łowieckie,

 • 8. Prawo do negocjacji (współdziałania) z Kołem Łowieckim sposobu zapobiegania szkodom łowieckim (nie jest to prawo bezwarunkowe!),

 • 9. Brak prawa do odwołań i innych czynności zgodnie z KPA – postępowanie o szkody łowieckie nie jest postępowaniem administracyjnym (nie ma decyzji administracyjnej)


Prawa domy lne w a ciciela gruntu w post powaniu o ustalenie odszkodowania za szkody owieckie
Prawa domyślne właściciela gruntu w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za szkody łowieckie

 • 1. Prawo do gromadzenia wszelkich dowodów związanych z wystąpieniem szkody – np. zdjęć, filmów video, nagrań dźwiękowych, zabezpieczenie śladów (odchody, sierść itd..)

 • 2. Prawo do powołania własnego rzeczoznawcy lub biegłego – nie będzie to jednak miało zasadniczego znaczenia dowodowego przy szacowaniu szkód łowieckich a tylko będzie mogło stanowić dowód pomocniczy w ewentualnym postępowaniu przed sądem powszechnym

 • 3. Prawo ograniczenia wejścia na teren osób postronnych, jeśli wykracza to poza zwykłe czynności związane z działalnością łowiecką lub prowadzeniem polowania,

 • 4. Prawo do odszkodowania, na podstawie KC, do odszkodowania za szkody spowodowane gospodarką łowiecką wykraczające poza Prawo Łowieckie, np.. za szkody spowodowane polowaniem, za uszkodzenie ogrodzeń stałych, budynków, za zranienie lub zabicie zwierząt domowych,

 • 5. Prawo wezwania Policji w przypadkach rażącego naruszenia prawa własności przez członków Koła Łowickiego,

 • 6. Prawo do opłaty za ustawienie na gruncie prywatnym urządzeń łowieckich,


Prawa domy lne w a ciciela gruntu w post powaniu o ustalenie odszkodowania za szkody owieckie c d
Prawa domyślne właściciela gruntu w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za szkody łowieckie c.d.

 • 17. Prawo do negocjacji sposobu ograniczenia szkód łowieckich poprzez ustawienie urządzeń technicznych (ogrodzenia, pastuchy elektryczne, ambony, paśniki itp..) lub stosowanie zabiegów chemicznych odstraszających (repelenty),

 • 8. Prawo do zawierania umów cywilno-prawnych (ugoda) z Kołami Łowieckimi co do sposobu rozwiązywania problemu szkód łowieckich, nawet w trakcie trwającego postępowania na podstawie Prawa Łowieckiego,

 • 9. Prawo do ustawiania na własnym gruncie własnych urządzeń technicznych ograniczających szkody łowieckie – jednak w zgodzie z Prawem Ochrony Przyrody.

 • 10. Prawo do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym o wydzierżawienie obwodu łowieckiego oraz o ustalenie rocznych i wieloletnich planów hodowlanych (na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 • 11. Prawo żądania kopii protokołu szacowania szkody,


Prawa dzierżawcy obwodu łowieckiego w świetle Prawa Łowieckiego – w stosunku do właściciela gruntu

 • 1. Prawo do wejścia na teren w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej lub polowania,

 • 2. Prawo do powołania własnego rzeczoznawcy lub biegłego – nie będzie to jednak miało zasadniczego znaczenia dowodowego przy szacowaniu szkód łowieckich a tylko będzie mogło stanowić dowód pomocniczy w ewentualnym postępowaniu przed sądem powszechnym

 • 3. Prawo wezwania przedstawiciela miejscowej Izby Rolniczej do udziału w oględzinach wstępnych lub ostatecznych,

 • 4. Prawo do wyznaczenia osoby upoważnionej do szacowania szkód łowieckich (nie ma zasad określających kwalifikacje formalne takiej osoby),

 • 5. Prawo do szacowania szkód wyłącznie na podstawie Rozporządzenia z lipca 2002 roku, w tym prawo określania plonu, ceny rynkowej

 • 6. Prawo do ustawiania, w porozumieniu i we współdziałaniu z właścicielem gruntu, urządzeń ograniczających szkody łowieckie,

 • 7. Prawo do zawierania umów cywilno-prawnych (ugoda) z właścicielem gruntu co do sposobu rozwiązywania problemu szkód łowieckich, nawet w trakcie trwającego postępowania na podstawie Prawa Łowieckiego,

 • 8. Prawo wystąpienia do wójta (burmistrza, prezydenta) o mediacje w sprawie wysokości oszacowanych szkód łowieckich,


Obowi zki w a ciciela gruntu daj cego odszkodowania w wietle prawa owieckiego
Obowiązki właściciela gruntu żądającego odszkodowania Łowieckiego – w stosunku do właściciela gruntuw świetle Prawa Łowieckiego,

 • 1. Obowiązek zgłoszenia szkody na piśmie w ciągu 7 dni od wystąpienia szkody osobie wskazanej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego – warunek konieczny,

 • 2. Obowiązek współdziałania z dzierżawcą obwodu łowieckiego na rzecz ograniczania szkód łowieckich (ustawa nie precyzuje zakresu tego współdziałania, ale odmowa współdziałania może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania,

 • Obowiązek zgłoszenia na piśmie planowanego terminu zbioru roślin – przy szkodach niecałkowitych – na 7 dni przed tym terminem osobie wskazanej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego – warunek konieczny,


Obowi zki dzier awcy obwodu owieckiego w wietle prawa owieckiego
Obowiązki dzierżawcy obwodu łowieckiego w świetle Prawa Łowieckiego

 • 1. Obowiązek zapobiegania lub ograniczania szkód łowieckich,

 • 2. Obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej,

 • 3. Obowiązek wypłacania odszkodowania za szkody łowieckie,

 • 4. Obowiązek zawiadomienia właściciela gruntu (nie określono w jaki sposób) o terminie oględzin wstępnych oraz szacowania ostatecznego - warunek konieczny,

 • 5. Obowiązek współdziałania z właścicielem gruntu na rzecz ograniczania szkód łowieckich (ustawa nie precyzuje zakresu tego współdziałania),

 • 6. Obowiązek dokonania szacowania wstępnego na tym samym polu po każdym prawidłowym zgłoszeniu szkody przez właściciela gruntu


Wy czenia z odszkodowania wg prawa owieckiego
Wyłączenia z odszkodowania wg Prawa Łowieckiego Łowieckiego

 • 1. na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, przyznanych jako deputaty rolne na gruntach leśnych,

 • 2. o wartości nie przekraczającej 100 kg żyta/ha,

 • 3. w płodach złożonych w sterty, kopce i stogi w sąsiedztwie lasu,

 • 4. powstałe w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,

 • 5. za szkody powstałe wskutek niedokonania sprzętu w terminie dłuższym niż 14 dni od zakończenia zbioru danego gatunku w danym regionie,

 • 6. osoby, które nie wyraziły zgody na budowę przez dzierżawców lub zarządców obwodu urządzeń lub zabiegów zapobiegającym szkodom,


ZASADY OGÓLNE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH ŁowieckiegoSzacowanie szkód łowieckich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego dużej wiedzy rolniczej, oraz niezbędnego doświadczenia. W celu dokonania prawidłowego oszacowania i wyceny szkody należy kierować się procedurą postępowania, która przewiduje następujące etapy SZACOWANIE WSTĘPNE( oględziny)SZACOWANIE KOŃCOWE


Szacowanie szk d owieckich krok i
Szacowanie szkód łowieckich – Krok I Łowieckiego

 • zgłoszenie szkody – poszkodowany (nie może to być zgłoszenie zbiorowe, np. przez samorząd rolniczy) zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń (informacje o takiej osobie można uzyskać w urzędzie gminy) w ciągu 7 dni od jej powstania; ze względów dowodowych najlepiej wysłać zgłoszenie listem poleconym lub osobiście, za potwierdzeniem na kopii; przepisy nie określają, jak ma wyglądać to zgłoszenie – praktycznie, poza danymi adresowymi wniosek powinien zawierać stwierdzenie „zgłaszam szkodę…” a następnie określenie daty powstania szkody, przypuszczalnego gatunku, który szkodę wyrządził, miejsca wystąpienia szkody (nr działki, nr obrębu geodezyjnego), rodzaju uprawy lub płodu rolnego, opisu szkody i jej rozmiaru (m2, % uszkodzenia, ton, kg );


Szacowanie szk d owieckich krok i c d
Szacowanie szkód łowieckich – Krok I Łowieckiegoc.d.

 • zgłoszenie szkody – sam opis szkody nie ma formalnego znaczenia z punktu widzenia procedury szacowania jednak na etapie sprawy sądowej staranność przy sporządzeniu tego opisu jest argumentem na korzyść rolnika; do wniosku można dołączyć materiał graficzny, np. nagranie video zniszczonego fragmentu pola lub zdjęcia; należy (można) wskazać w zgłoszeniu szkody na udział w postępowaniu przedstawiciela izby rolniczej. Powtarzające się w okresie wegetacyjnym szkody na danej uprawie można zgłaszać dowolną ilość razy, oczywiście kierując się zdrowym rozsądkiem i kalendarzem rolniczym.


Szacowanie szkód łowieckich – Krok II Łowieckiego

 • oględziny -

 • powinny nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Są do tego uprawnieni wyłącznie przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciel izby rolniczej. Podczas oględzin szkód ustala się gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, rodzaj i jakość uprawy, obszar całej uprawy, przybliżony obszar uprawy, która została uszkodzona. Pełnomocnik rolnika musi mieć upoważnienie na piśmie (najlepiej potwierdzone przez notariusza) ale nie dotyczy to małżonków, którzy mogą swobodnie wykonywać te uprawnienia w ramach tzw. zwykłego zarządu. Rolnik nie ma obowiązku uczestniczyć w oględzinach jednak ze względu na ewentualne postępowanie sądowe należy unikać takich sytuacji. Należy zwracać uwagę na właściwe zawiadomienie rolnika o terminie oględzin – chociaż przepis tego nie precyzuje, rolnicy powinni wymuszać na dzierżawcach obwodów łowieckich i na nadleśnictwach formę pisemną takiego zawiadomienia jako element dyscyplinujący przeciwnika.


Niezb dne czynno ci i ustalenia podczas ogl dzin to
Niezbędne czynności i ustalenia podczas oględzin to: Łowieckiego

 • Oględziny i ocena stanu plantacji, ustalenie powierzchni plantacji całkowitej i uszkodzonej

 • Obliczenie obsady na 1m2 plantacji w części nie uszkodzonej i określenie, czy jest prawidłowa.

 • Ustalenie powierzchni uszkodzonej

 • Wykonanie szkicu uprawy z naniesieniem pow. uszkodzonych.


Szacowanie szkód łowieckich – Krok II cd. Łowieckiego

 • oględziny -

 • Z oględzin sporządza się protokół wg urzędowego wzoru, którego rolnik może nie podpisać lub może wnieść uwagi. Z prawa tego należy bezwzględnie skorzystać, w razie potrzeby. W czasie oględzin Prawo Łowieckie przypisuje poszkodowanemu formalnie bierną rolę obserwatora, jednak właściwym jest przyjmowanie postawy aktywnej, nastawionej na rzetelne przedstawienie szkody. W przypadku szkód na dużych powierzchniach i w sytuacjach trwałego konfliktu z myśliwymi, warto w czasie oględzin sporządzić nagranie video lub zdjęcia, które ewentualnie staną się materiałem dowodowym w sądzie. Z punktu widzenia Prawa Łowieckiego rolnik nie ma żadnych możliwości, oprócz wniesienia uwag do protokołu, przedkładania dowodów na tym etapie szacowania szkody. W przypadku szkód całkowitych (100%) na tym etapie odbywa się też ostateczne szacowanie szkody.


Niezbędne czynności i ustalenia podczas szacowania Łowieckiego

końcowego to:

 • Ocena stanu plantacji, ustalenie powierzchni plantacji całkowitej i uszkodzonej

 • Obliczenie obsady roślin na 1m2 w części uszkodzonej.Punktowe: liczymy rośliny na powierzchniach próbnych Gniazdowe: polega na określeniu % zniszczenia poprzez liczenie roślin, które pozostały. Powierzchnie takie powinny być stosunkowo małe, a szkoda na nich w miarę możliwości 100%-owa. Powierzchnie gniazdowe sumujemy i otrzymujemy pow. zredukowaną gniazdowo.

 • Obliczenie średniego procentu zniszczenia plantacji w części uszkodzonej przez zwierzynę.

 • Ustalanie plonu – najbardziej miarodajnym jest określanie wydajności na podstawie bezpośredniego zbioru np. kombajnem, ważenia uzyskanego plonu z uwzględnieniem powierzchni i wilgotności ziarna;


Szacowanie szkód łowieckich – Krok III Łowieckiego

 • ostateczne szacowanie szkody i określenie wysokości odszkodowania –

 • następuje najpóźniej na dzień przed sprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. Poszkodowany obowiązany jest powiadomić szacującego o terminie planowanego uprzątnięcia uszkodzonych upraw i płodów rolnych w ciągu 7 dni przez zamierzonym posprzątaniem. Ze względów dowodowych należy takie zawiadomienie sporządzić na piśmie i przesłać pocztą z awizem lub uzyskać potwierdzenie. Należy pamiętać, że poszczególni wojewodowie opublikowali w swoich dziennikach urzędowych terminy zakończenia zbioru poszczególnych roślin (różnią się one na terenie poszczególnych powiatów). Jeśli zbiór danej rośliny nastąpi po upływie 14 dni od takiego terminu – odszkodowanie nie przysługuje. Podczas ostatecznego szacowania ustala się gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, rodzaj i jakość uprawy, obszar całej uprawy, obszar uprawy, który został uszkodzony, procent zniszczenia uszkodzonej uprawy, wysokość odszkodowania.


Szacowanie szkód łowieckich – Krok III cd. Łowieckiego

 • ostateczne szacowanie szkody i określenie wysokości odszkodowania –

 • następuje najpóźniej na dzień przed sprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy.

 • Gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzątnięciem lub w trakcie sprzątania uszkodzonych płodów rolnych dokonywane jest jedynie ostateczne szacowanie. Na tym etapie rola i możliwości rolnika oraz przedstawiciela izby rolniczej są dokładnie takie same jak przy oględzinach. Rolnik może wnieść ponowne zastrzeżenia do protokołu a także, w razie konfliktu, powinien sporządzić zapis video i zdjęcia. Tutaj uwagi mogą dotyczyć nie tylko fizycznego rozmiaru szkód ale też przyjętego plonu oraz ceny (skupu lub rynkowej).


Szacowanie szkód łowieckich – Krok III cd. Łowieckiego

 • Redukcja naliczonego odszkodowania Przy ostatecznymszacowaniu szkód wyrządzanych

 • w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie

 • ustala się, jeżeli szkoda powstała:

 • 1) w okresie do dnia 15 kwietnia — w wysokości 25%,

 • 2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja —

 • w wysokości 40%,

 • 3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca —

 • w wysokości 60%,

 • 4) w okresie od dnia 11 czerwca — w wysokości 85%

 • kwoty obliczonej w sposób określony w § 4 ust. 6.Rozporządzenia


Szacowanie szkód łowieckich – Krok IV Łowieckiego

 • wypłata odszkodowania –

 • w ciągu 30 dni od daty sporządzenia ostatecznego protokołu. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, strony mogą się zwrócić, w celu pośredniczenia lub polubownego rozstrzygnięcia sporu, do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy (wójt, burmistrz, prezydent).


Szacowanie szkód łowieckich – Krok IV cd. Łowieckiego

 • wypłata odszkodowania –

 • Jeśli i to nie doprowadzi do porozumienia, rolnikowi pozostaje podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Należy pamiętać, że całe postępowanie, począwszy od oględzin, może odbyć się bez obecności i podpisu rolnika a jeśli dojdzie mimo to do przyjęcia ustalonego odszkodowania (np. poprzez wpływ na konto), to oznacza to akceptację tego stanu rzeczy, co praktycznie przekreśla szanse w sądzie. Tak więc sprawę do sądu należy skierować przed upływem 30 dni.


Wysoko odszkodowania
Wysokość odszkodowania Łowieckiego

 • Sposób określenia odszkodowania:

 • powierzchnia uszkodzoną x % jej zniszczenia x ustalony plon x cena skupu lub cena rynkowa (dla artykułów, które nie są objęte skupem). Dodatkowo wartość odszkodowania koryguje się wskaźnikiem zależnym od upływu czasu od zasiewu do wystąpienia szkody, wg zasady, że im późnij szkoda wystąpi, tym mniejsza jest redukcja, jednak i tak jest to co najmniej redukcja 15%. Ustawa tego tak nie nazywa, jednak można to traktować jako bardzo niesprawiedliwy udział własny, znany z metodologii likwidacji szkód przez ubezpieczycieli.


Wysoko odszkodowania cd
Wysokość odszkodowania cd. Łowieckiego

 • Prawo Łowieckie oddaje całkowicie sprawę szacowania rozmiaru uszkodzenia, plonu i ceny w ręce takiej osoby. Nie ma żadnych wymagań formalnych co do kwalifikacji formalnych takiej osoby a poszkodowany rolnik nie ma prawa żądania jej wyłączenia z postępowania. Stąd wielokrotne postulaty środowisk rolniczych o ustalenie takich wymagań lub o dopuszczenie do postępowania np. rzeczoznawców majątkowych. Na nic się to zdało, jednak należy przyznać, że w wielu obwodach łowieckich są już osoby dobrze przygotowane merytorycznie. Niemała w tym zasługa izb rolniczych które wymuszają wzrost poziomu merytorycznego szacowania szkód.


Potr cenia z odszkodowania
Potrącenia z odszkodowania Łowieckiego

 • Ostatnim punktem spornym przy określaniu odszkodowania są nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (nie dotyczy to łąk i pastwisk). Sprawa jest prosta, jeśli mamy do czynienia z tzw. 100% szkodą, czyli gdy nie ma czego zbierać. Nieponiesione koszty wycenia się takich przypadkach np. wg cen usług, co zwykle jest korzystne dla rolnika.


Potr cenia z odszkodowania cd
Potrącenia z odszkodowania cd. Łowieckiego

 • Jeśli szkoda jest częściowa, sprawa się komplikuje. Zwykłą tendencją szacujących jest proporcjonalne zmniejszanie kosztów nieponiesionych w relacji do % uszkodzenia. Jest to podejście niewłaściwe i wymaga aktywności rolnika. Np. koszt zbioru kombajnem nie ulega istotnemu zmniejszeniu wraz ze spadkiem plonu. Równie problematyczne jest zmniejszanie kosztów transportu, zwłaszcza przy uszkodzeniach < 50%.


Obliczenie obniżenia obsady ŁowieckiegoOkreślenie różnicy w obsadzie w części nieuszkodzonej a wzorcemPRZYKŁAD500 szt./m2 (wzorzec) - 200 szt./m2 (obsada faktyczna na 1 m2 pow. nie uszkodzonej) = 300 szt./m2100% - 500 szt./m2x% - 300 szt./m2 x= (obniżenie obsady)- 60%


Przykład obliczenie procentu zniszczenia Łowieckiegona powierzchni uszkodzonej.Np. 400 szt./m2 w części nieuszkodzonej 300 szt./m2 w części uszkodzonejRóżnica 400-300 =100 szt.( zniszczenia)Układamy proporcję400 szt./m2 - 100%100 szt./m2 - x %X= 25,0% zniszczenia


Ustalenie wysoko ci odszkodowa nia

USTALENIE WYSOKOŚCI ŁowieckiegoODSZKODOWANIA

Krok pierwszy: ustalenie pow. zredukowanej.

Jest to wyliczona matematycznie teoretyczna powierzchnia na której zniszczenia wynoszą 100%POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA =

POWIERZCHNIA USZKODZONA x USTALONY NA DANEJ POWIERZCHNI % ZNISZCZENIA

Krok drugi: ustalenie rozmiaru szkody ROZMIAR SZKODY =

POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA x USTALONY PLON/ha = ROZMIAR SZKODYSzacowanie szk d w zbo ach
SZACOWANIE SZKÓD W ZBOŻACH handlowej) możemy posłużyć się wzorem:

 • Pole żyta o pow. 2 ha

 • Powierzchnia uszkodzona 0,3 ha

 • Procent uszkodzeń – 15 %

 • Ocena wydajności –zbiór kombajnem

 • Wilgotność ziarna – 16%

 • Cena ziarna suchego( 14 %)- 33 zł/q

 • Koszt transportu 1 tony ziarna 10 zł


 • Powierzchnia zredukowana handlowej) możemy posłużyć się wzorem:

  2 ha x 15 % = 0,3 ha

 • Plon z 1 ha pow. nieuszkodzonej 35 q

 • Plon z 1 ha pow. uszkodzonej 12 q

 • Rozmiar szkody ( sposób I wyliczenia)

  2 ha x ( 35-12)=23 q ziarna o 16% wilg.

 • Rozmiar szkody ( sposób II wyliczenia)

  0,3 ha x 35 q/ha = 10,5 q ziarna o 16% wilg.

  Rozmiar szkody ziarna o wilg. handlowej(14%)

  10,5 x 0,967= 10,26 q

  w = 100%-16% / 100%-14% =0,977

 • Wartość utraconego plonu

  10,26q x 33zł/q = 338,58 zł

 • Wysokość odszkodowania= 338,58-105 zł = 233,58 zł

  Rolnik nie poniósł kosztów własnych transportu ziarna

  10,5 t x 10zł/t = 105 zł


Ustalenie wydajności teoretycznej zbóż. handlowej) możemy posłużyć się wzorem:Założenia dotyczące części nieuszkodzonej plantacji zboża - żyta: na l m2 stwierdzono przeciętną ilość kłosów 300 sztuk. średnio w kłosie było 40 szt. ziaren, średni ciężar 1000 ziaren wynosi 38 gramów, straty w czasie zbioru oszacowano na 3 %Obliczamy wysokość plonu części nieuszkodzonej na podstawie wzoru: Ikm2 - ilość roślin na 1 m2, Iz - ilość ziaren w kłosie, M1000- ciężar 1000 ziarenStr - straty podczas zbioru 5-10%, 10 000 - 1 ha = 10 000 m2Wielkość plonu części nieuszkodzonej 44,23 q/haAnalogicznie wyliczenia dla pow. uszkodzonej


SZACOWANIE SZKÓD W RZEPAKU handlowej) możemy posłużyć się wzorem:Przykład Obniżenie obsady np. Średnia obsada z 10 pobranych prób wynosi 22 rośliny na 1 m2 obliczmy następująco:50 (WZORZEC) roślin/ m2 -22 roślin/ m2 = 28 roślin/ m2Na tej podstawie ustalamy procentowe obniżenie obsady100% - 50 roślin / m2x -28 roślin / m2x=56%


USTALENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ handlowej) możemy posłużyć się wzorem:Przykład:Gniazdo uszkodzone o pow. 0,5 haUstalamy procent zniszczeń na pow. uszkodzonejLiczba roślin na 1m 2 na pow. nieuszkodzonej np.52 szt.Liczba roślin, które pozostały na pow. uszkodzonej np.30sztLiczba roślin uszkodzonych przez zwierzynę - 52 -30 = 22szt52 -100%22 - xx=42,3 %Obliczanie powierzchni zredukowanej, czyli teoretycznej wielkości powierzchni na, której szkoda wystąpiła w 100%. Pz= Pu x OznPz- powierzchnia zredukowana [ha]Pu- powierzchnia uszkodzona [ha]Ozn- procent zniszczenia [%]Przyjmując wielkość uszkodzonego gniazda na poziomie np. 0,5ha, obliczymy:Pz= 0,5 x 42,3%= 0,213 ha


Ustalenie wielko ci plonu

USTALENIE WIELKOŚCI PLONU handlowej) możemy posłużyć się wzorem:

Zbiór kombajnem

Teoretyczne ustalenie plonu określamy na podstawie ustalonych wielkości prób pobranych z uprawy

Pt =

Pt plon teoretyczny,

A- średnia obsada roślin na danej powierzchni,

B- średnia ilość łuszczyn na 1 roślinie

C- średnia ilość nasion w 1 łuszczynie

10000 -współczynnik przeliczeniowy: gram / q,

MTN -masa 1000 nasion ( 4,9-5,4 g )

S -straty podczas zbioru 5-10%


METODYKA SZACOWANIA SZKÓD W ZIEMNIAKACH handlowej) możemy posłużyć się wzorem:

SZACOWANIE WSTĘPNE

SZACOWANIE KOŃCOWE:

 • Obliczyć - powierzchnię zredukowaną

 • Określić poprzez ręczne kopanie i ważenie - wysokość plonu w części nieuszkodzonej z uwzględnieniem:

  • współczynnika korygującego regresji wg Instytutu Ziemniaka - 0,88.

  • przewidywanego procentu strat w czasie zbioru - śr. 5%.

  • na powierzchniach powyżej 2ha - można zastosować współczynnik 0,5 zmniejszenia plonu o 0,5q na każdy ha pola.


WYSOKOSC PLONU handlowej) możemy posłużyć się wzorem:Dla powierzchni do 2 ha uprawyP= B x C x 0,88 x (100-S)Powyżej 2 ha uprawyP = B x C x 0,88 - 0,5 x A x (100 - S)P- plon netto/ haB- średni plon bulw z 1 krzaka,C- liczba krzaków faktyczna na 1ha uprawy,0,88 - współczynnik przeliczeniowy wydajności teoretycznej na praktyczną (Instytut Ziemniaka)S- straty podczas zbioru wg IBMER (m.in.:3 - 8% dla kombajnu, 1 -10% dla kopaczki (elewatorowej) A areał ( ha)


METODYKA handlowej) możemy posłużyć się wzorem:SZACOWANIA SZKÓD W KUKURYDZY

PRZKŁAD: POLE O POW. 2,25HA

Wymoklisko

0,25 ha

I

50 mb

N

600 szt.

U 25 szt

 • C=1125 m2

 • Ok. 80% zniszczeń

II

50mb

N 605szt

U 20szt.

III

50m

N 570 szt.

U 50szt

A=1000 m2

ok.. 90% zniszczeń

IV

50mb

N 590 szt.

U 35 szt.

V

50mb

N 595 szt.

U 30 szt.

B=400m2

100% zniszczeń


PRZYKŁADOWE OBLICZENIA handlowej) możemy posłużyć się wzorem:Uszkodzeń gniazdowychPoletko A1000 m 2Obsada na powierzchni nieuszkodzonej 8,50 szt./ m2Obsada na powierzchni uszkodzonej 0,88 szt./ m2Roślin uszkodzonych 8,50 – 0,85= 7,65 szt./ m2 Procent zniszczenia w gnieździe A8,50 - 100%7,65 - x %X= 90%Powierzchnia zredukowana gniazda A = 1000 m 2 x 90%= 900 m 2Analogicznie gniazdo B i C


Obliczanie powierzchni zredukowanej

OBLICZANIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ handlowej) możemy posłużyć się wzorem:

ZNISZCZENIA PUNKTOWE

Razem roślin ocenianych

2960 szt.+ 160 szt.=3120 szt.

160 szt.. rośliny uszkodzone

2960 szt. rośliny nieuszkodzone

3120 szt.--- 100%

160 szt. --- x %

x= 5,13%

Powierzchnia uszkodzona punktowo

2,25 ha – 0,25 ha( gniazda) – 0,25 ha ( wymoklisko) = 1,75 ha

Powierzchnia zredukowana PUNKTOWO

1,75 ha x 5,13%=0,09ha


Powierzchnia zredukowana na poletkach silnie zniszczonych( gniazdowo)A - 1000m2 x 90% = 900 m2B - 400m2 x 100 %= 400 m2C - 1125 m2 x 80% = 900 m2Razem (A+B+C)=2200 m2 =0,22 haRazem powierzchnia zredukowana 0,22 ha + 0,09 ha = 0,31 ha


Ustalenie wydajno ci teoretycznej

USTALENIE WYDAJNOŚCI gniazdowo)TEORETYCZNEJ

WZÓR

P=

P- plon teoretycznyA-ilość rzędów ziaren na kolbieB- ilość ziaren w rzędzieC - średnia ilość kolb na 1haMTZ - masa tysiąca ziaren w gramach(300-400 g )

S- straty przy zbiorze


Ustalenie wysoko ci odszkodowania
USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA gniazdowo)

 • Wilgotność zebranego ziarna 35%

 • Cena ziarna suchego(14%) 50zł/q

 • Plon ziarna mokrego 80q/ha

 • Koszt transportu do gosp. 2 zł/q

  0,31 ha (pow. zredukowana) x 80 q/ha (średnia wydajność mokrego ziarna szacowanej uprawy) = 24,8 q (rozmiar szkody)Straty suchego ziarna= 24,8q x 0,7558 = 18,74 q

  Wartość ziarna 18,74q x 50zł/q= 937,2 zł

  Wielkość odszkodowania

  937,2 zł – 24, 8q x 2 zł/q = 887,6 zł


Metodyka szacowania szk d na u ytkach zielonych

METODYKA SZACOWANIA SZKÓD NA UŻYTKACH ZIELONYCH gniazdowo)

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się:

na podstawie ostatecznego szacowania, uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz

koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego.

Koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych niezbędnych do wysiewu nasion.Ustalenie powierzchni zredukowanej

USTALENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ na:

Przykład:

Powierzchnia całkowita - 1,5 ha

Powierzchnia uprawy, która uległa uszkodzeniu – 1,0 ha

Zniszczenia gniazdowe

4 x5 m= 20 m kw. X 60% zniszczeń= 12mkw( pow. zredukowana)

40x 40m=1600m kw. x 50 % = 800mkw.

.

.

Razem pow. zredukowana 855.2 m kw.

Procent zniszczenia na pow. uszkodzonej

1 ha - 100%

0,08552 ha- x%

X = 8,55%


Koszt przywrócenia łąki, pastwiska do stanu pierwotnego na: Przykład:włókowanie1ha x 44zł/ha = 44,00 złpodsiew traw( nasiona do podsiewu) 30 kg x 0,0855 ha x10 zł/kg = 25,65 złwałowanie 1ha x 44 zł/ha = 44,00 złRazem 44 zł +25, 65zł + 44 zł= 113,65 zł


Warto utraconego plonu
Wartość utraconego plonu na:

 • Ustalenie wydajności poprzez ścięcie i zważenie odrostu z pow. 1 m kw. z miejsc reprezentatywnych.

 • Obliczenie zielonej masy plonu ( siana) z 1 ha

  Przykład:

  Plon zielonej masy 160q/hqAPlon siana160 x 0,25

  = 40q/ha

  Wielkość utraconego plonu siana 40q/ha x 0,0852ha

  =3,42 q

  W przypadku niemożności ustalenia ceny rynkowej obliczamy cenę jednostki zbożowej( średnia arytmetyczna cen 4 zbóż) np. 45zł/q

  1q siana- 0,4 jedn. zb.

  Wartość utraconego siana wyniesie:

  3,42 x 0,4 x 45= 61,56 zł


Razem odszkodowanie
RAZEM ODSZKODOWANIE na:

 • Koszt przywrócenia UZ do stanu pierwotnego – 113,65 zł

 • Wartość utraconego plonu – 61,56zł

 • RAZEM 175,21 ZŁ


Metoda szacunkowa okre lenia wydajno ci

METODA SZACUNKOWA określenia wydajności na:

Plon netto ( Pn) siana z łąki obliczyć można wg wzoru:

Pn = (V-ś) x 6 x Z x wś –S

gdzie:

V - wysokość głównej masy runi;

ś - wysokość ścierni;

6 - wysokość stała, gdyż z l cm 100% porostu traw z powierzchni l ha uzyskuje się około 6 ton zielonki.

Z - % zadarnienia/100

wś- współczynnik. przeliczeniowy zielonki na siano wynoszący najczęściej od 0,2 do 0,3.

S - strata ok. 20%


PRZYKŁAD: na: wysokość głównej masy runi 40 cmwysokość ścierni 5cmzadarnianie 80%współczynnik przeliczeniowy zielonki na siano 0,2straty 20%Obliczamy plon brutto:Pb=(40-5)0,2=33,6dt/haObliczamy plon netto:Pn = Pb - S (Strata)Pn = 33,6 dt – (33,6 x 0,2) = 26,88 dt


Przy dwóch pokosach: I pokos około 60% II pokos ok..40% Przy trzech pokosach : I pokos około 50% II pokos ok. 30% III pokos ok. 20%Obliczamy wydajność siana z l ha jak np. w w/w przykładzie i wynosi ona -26,88 q z ha w I pokosie -stanowi to 60% całorocznego zbioruNastępnie obliczamy wydajność siana w II pokosie -stanowi to ok.40% całości zbioru, a wydajność w tym pokosie wyliczyć można z proporcji: 26,88q/ha - 60% X q /ha - 40% x = 17,92q/haObliczamy razem wydajność siana z l ha z dwóch pokosów 26,88q/ha + 17,92q/ha = 44,8q/ha siana.Następnie obliczamy ilość utraconego plonu siana z powierzchni zredukowanej np. z 0,085 ha:44,8q x 0,085ha = 3,81 q siana


Ustalenie cen warto ci p od w rolnych kt rych nie ma w obrocie towarowym

USTALENIE CEN (WARTOŚCI ) PŁODÓW ROLNYCH, KTÓRYCH NIE MA W OBROCIE TOWAROWYM

Ponieważ w obrocie towarowo-handlowym może nie być niektórych płodów rolnych np. kiszonki, siana, ziemniaków paszowych, a więc do obliczenia wartości utraconego - potrzebna jest nam ich wartość wyrażona w złotówkach.

Jedynym wyjściem racjonalnym wyjściem jest zastosowanie jednostki przeliczeniowej, która pozwoli sprowadzić te produkty do miernika ekonomicznego, który można wycenić.

Takim miernikiem jest jednostka zbożowa

Przykładowe wskaźniki przeliczeniowe płodów rolnych na jednostki zbożowe :

1 q siana - 0,40 jednostki zbożowej

1 q zielonki z kukurydzy - 0,13 jednostki zbożowej

1q kiszonki z kukurydzy - 0,11 jednostki zbożowej

1 q ziemniaków - 0,25 jednostki zbożowej

1q buraków pastewnych - 0,10 jednostki zbożowej


Przykład obliczania wartości 1-ej jednostki zbożowej, W OBROCIE TOWAROWYMktórą będziemy stosowali jako cenę urynkowioną płodu:Średnia cena rynkowa 4-ch podstawowych zbóż (przykład): Wartość 1-ej jednostki zbożowej oblicza się jako średnia arytmetyczna cen 4-ch zbóżpszenica paszowa 45 złjęczmień 32 zł żyto paszowe 32 zł owies 22 zł 1 j. zb. = (45+32+32+22):4=32,75zł1 q korzeni buraków pastewnych x 0,10 jedn. zbóż. = 0,1 q jedn. zbożowych0,1 q jedn. zb. x wartość 1-ej jedn. zbóż. 32,75zł = 3,275 zł.- jest to cena 1q buraków pastewnych


Wspolczynniki przeliczeniowe na jednostki zbo owe opracowane przez woermanna
WSPOLCZYNNIKI W OBROCIE TOWAROWYMPRZELICZENIOWE NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE OPRACOWANE PRZEZ WOERMANNA


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę W OBROCIE TOWAROWYM


ad