Antická filosofie - PowerPoint PPT Presentation

tameka
antick filosofie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antická filosofie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antická filosofie

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Antická filosofie
133 Views
Download Presentation

Antická filosofie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_28-07 Antická filosofie Řecký atomismus

  2. Atomisté • atomisté se odvolávali na učení Anaxagora a Empedokla, ale také na myšlenky eleatské školy • název odvozen od řeckého slova ATOMOS (to, co je dále nedělitelné) • atomismus=přesvědčení, že základem světa jsou atomy (nevzniklé a nezaniknutelné částice), ze kterých druhotně vznikají věci, bytosti a jiné celky • hlavní představitelé antického atomismu – Leukippos a Démokritos

  3. LEUKIPPOS (asi 500 – 440 př. K.) • život tohoto filosofa není moc známý • žádné jeho dílo se nedochovalo • Leukippovo učení o atomech známe pouze díky dílu jeho žáka Démokrita • je obtížné odlišit, co v atomistické filosofii pochází už od Leukippa a co až od Démokrita

  4. DÉMOKRITOS Z ABDÉRY (asi 460 – 370 př. K.) • všestranně vzdělaný myslitel s encyklopedistickými znalostmi • své nemalé dědictví použil na studijní cesty (Egypt, Persie, Indie) • vrátil se zpět do Abdéry, kde se až do konce života věnoval studiu a přemýšlení • z nauky Leukippovy vybudoval uzavřený systém

  5. Démokritova teorie atomů • základní teze: existují pouze atomy a prázdno (X eleaté popřeli prázdný prostor) • jsoucno=atomy, které jsou • neměnné a nezničitelné • kvalitativně totožné (látkově stejné) • liší se pouze tvarem, velikostí a místem • jejich základní vlastností je pohyb (X Empedoklés → 4 živly do pohybu uvádí Láska a Svár; Anaxagoras → příčinou hybnosti „semen“ je nús)

  6. Démokritova teorie atomů • Démokritos rozlišoval 2 druhy pohybu atomů • primární pohyb • je původní (existoval ještě před vznikem kosmu) • je spontánní (atomy nahodile víří, narážejí do sebe a navzájem se do sebe zaplétají, podobně jako chaoticky víří zrnka prachu v pruhu slunečního světla) • není ničím podmíněný

  7. Démokritova teorie atomů • sekundární pohyb • je vynucený (dochází k němu po srážce atomů) • po srážce se atomy shlukují do víru a třídí se (podobné směřují k podobným) • dočasně se shlukují (zachycují se háčky, ale nikdy vzájemně nesplynou) → tím vznikají věci • druhotný pohyb je tedy nutný, protože kosmický vír je příčinou vzniku všech věcí

  8. „Některé světy rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné chřadnou a někde vznikají a jinde zase mizí.“ • podle Démokrita vzniká ze srážek nekonečného počtu atomů pohybujících se v prázdném prostoru nesčíslné množství světů

  9. podle atomistů se vše děje nutně, vše má nějakou příčinu → nic není náhoda • Démokritos při své filosofii vycházel z pozorování přírodních jevů (např. růst těla rostlin → neviditelné částice se spojují; postupné obrušování kamenů → oddělování částic) • Démokritos tvrdil, že jsou 2 druhy poznání • rozumové (pravé poznání, díky němu poznáváme atomy a prázdnotu) • smyslové (temné poznání, na základě kterého poznáváme změny)

  10. Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Veronika Čadová