1 / 50

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları. Safra kesesi; kc sağ lobunun post yüzeyinde Yetişkinde 10 cm uz, 3-4 cm çapında Üç bölgeye ayrılır: Fundus Korpus istmus. 2. 3. 1. Safra kesesi’nin histolojik yapısı;

Download Presentation

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalları Hastalıkları

 2. Safra kesesi; kc sağ lobunun post yüzeyinde • Yetişkinde 10 cm uz, 3-4 cm çapında • Üç bölgeye ayrılır: • Fundus • Korpus • istmus 2 3 1

 3. Safra kesesi’nin histolojik yapısı; • Mukoza (yüzeyde tek sıralı prizmatik epitel ve epitel altında lamina propria) • Musküler tabaka • Seroza • GİS’in diğer bölümlerinden farklı olarak muskülaris mukoza ve submukoza yoktur

 4. Safra kesesi histolojisi mukoza muskuler tabaka seroza

 5. Biliyer Sistem • Safra kesesi kanalı ‘duktus sistikus’ tur (ort 3 cm uzunluğunda ve 4 mm çapında) Duktus hepatikus kommunis ‘common bile duct’ (esas safra kanalı) (5cm uz 1 cm çapında) Duktus sistikus

 6. Safra • Safra; kc’in ekzokrin sekresyonu (günde 0.5-1 lt sekrete) • Safra kesesinde 5-10 kat konsantre halde depolanır, yağların sindirimi sırasında barsağa atılır. • Bikarbonattan zengin bir sıvı olup, 2/3’ü safra tuzlarından oluşur • Lipitlerin çözünmesinde safra tuzları deterjan rolü oynar • Safra tuzlarının %95’i ib’ta reabsorbe olur, V. Porta yoluyla tekrar kc e döner, çok az bir miktar safra tuzu ise gaita ile atılır.

 7. Safra Kesesi Hastalıkları • Kolelitiazis • Kolesistit • Akut taşlı kolesistit • Akut taşsız kolesistit • Kronik kolesistit

 8. Kolelitiazis • Popülasyonun %10-20’sinde safra taşı bulunur, %80’i asemptomatiktir • İki esas grup safra taşı var: • Kolesterol taşları (batı ülkelerinde sık) • Pigment taşları (bilüribin ve Ca tuzları)

 9. KolelitiazisRisk Grupları • Kolesterol taşları için; • Demografik dağılım; Kuzey Avrupa ve Amerika’da daha fazla • İleri yaş • Kadınlarda sık (K/E=2/1) • Östrojen ve progesteron hormonu • Gebelik • Oral kontraseptif kullanımı • Obezite • Ani kilo kaybı • Safra kesesinde staz • Hiperlipidemi sendromları

 10. KolelitiazisRisk Grupları • Pigment taşları için; • Asya ülkelerinde ve kırsal kesimlerde yaşayanlarda sık • Kronik hemolitik sendromlar • Safra yolları enfeksiyonları • Crohn hastalığı • İleal rezeksiyon ve by-pass • Kistik fibrozis gibi GİS hastalıkları

 11. Zorunlu faktörler: Safranın kolesterol ile hipersatürasyonu Kitle (çekirdek) oluşumu Kolesterol kristallerinin yeterli süre safra kesesinde kalması Promotor faktörler: Ca tuzları Müsinler Staz Safra çamuru KolelitiazisPatogenezKolesterol taşı oluşumu için; • Sonuç olarak; kolesterol taşında kolesterol monohidratları ve normal içerikli safra bulunur.

 12. KolelitiazisPatogenez • Pigment taşları ise insoluble Ca tuzlarının karışımından oluşur; • Unkonjüge bilirübin ile Ca tuzlarının prespitasyonu kritik rol oynar • Safra pH’sını da rolü var

 13. Kolelitiazis • Saf kolesterol taşları; • Sarı renkli (içerdiği ca karbonat, fosfat ve bilirübün miktarına göre rengi değişebilir) • Yuvarlak • Genellikle çok sayıda • Yeterli kalsiyum içermediği için ancak %20’si radyolojik saptanabilir

 14. Kolesterol taşları

 15. Kolelitiazis • Pigment taşları; • Siyah- kahverengi • Siyah taşlar……steril kesede, çok sayıda ve küçük çaplı olup, %50-75’i radioopak • Kahverengi taşlar…. Enf varlığında, yumuşak kolay parçalanır, radyolüsent

 16. Pigment taşları

 17. Kolelitiazis • Taşın komplikasyonları • Obstrüksiyon • Enfeksiyon • Ampiyem • Perforasyon • Fistül • Kolestaz • Pankreatit • İntestinal obstrüksiyon • Hidrops • Mukosel • Kanser gelişimi

 18. Kolesistit • Akut taşlı kolesistit • Akut taşsız kolesistit • Kronik kolesistit

 19. Akut Taşlı Kolesistit • Taş içeren safra kesesinin akut iltihabı olup, acil kolesistektominin en sık nedenidir • %90’ında duktus sistikus ve kese boynunda tıkanıklık vardır • Akut kolesistit atağında; • Sağ üst kadranda/epigastriumda ağrı • Hafif ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma • Bazen sarılık • Muayenede üst abdomende hassasiyet • Lökositoz, serum alkalen fosfataz↑

 20. Akut Taşlı KolesistitPatogenez; • Safra akışının tıkanması sonucu kese duvarının kimyasal irritasyonu • Safra stazında; safradaki lesitinin, mukozaya toksik lisolesitine dönmesi • Mukozayı koruyucu glikoprotein tabakasının hasara uğraması ile safra tuzlarının direkt deterjan etkisine maruz kalan mukoza • Distansiyona uğramış kese duvarından salınan prostoglandinler • Distansiyon ve intralüminal basınç artışı nedeniyle bozulan mukozal kanlanma • Sekonder olarak eklenen bakteriyel enfeksiyonlar

 21. Akut Taşlı Kolesistit Makroskopik incelemede; • Kese büyük, kırmızı-mor veya yeşil-siyah renkte olabilir • Serozada fibrin, ağır olgularda eksüda • Çoğunlukla kese boynunda ve sistik kanalda taş saptanır • Lümende safra çamuru, fibrin, pü, hemoraji

 22. Akut Taşlı Kolesistit • Kese içinde tamamen pü varsa ‘safra kesesi ampiyemi’ • Kesede nekroz olursa ‘gangrenöz kolesistit’ sıklıkla perforasyonla birliktedir

 23. Akut Kolesistit Mikroskopik incelemede; • Akut iltihap bulguları ( ödem, konjesyon, lökositik infiltrasyon, abse formasyonu, gangrenöz nekroz)

 24. Akut Taşlı Kolesistit Komplikasyonları: • Bakteriyel süperenfeksiyon ve buna bağlı kolanjit veya sepsis • Perforasyon ve lokal abse oluşumu • Rüptür ve diffüz peritonit gelişimi • Kolesistoenterik fistül • Kardiyak, pulmoner, renal, kc hastalıklarının alevlenmesi

 25. Akut Taşsız Kolesistit • Akut kolesistitlerin %5-12’sinde taş yoktur • Safra sisteminden bağımsız büyük ameliyatlardan sonra • Ağır travmalar • Ağır yanıklar • Multisistem organ hastalıkları • Sepsis • Postpartum dönem • Uzun süreli iv hiperalimantasyon sonrasında gelişir

 26. Akut Taşsız KolesistitPatogenez; • Dehitratasyon ve multiple kan transfüzyonları, pigment miktarını artırır • Hiperalimatasyon ve ventilasyon, kesede staza neden olur • Safra çamuru ve mukusun toplanması, duktus sistikusta tıkanıklığa neden olur • Safranın bakteriyel kontaminasyonu ve lizolesitinlerin oluşumu

 27. Akut Taşsız Kolesistit • Mortalitesi %10 ( sistemik vasküliti olan hastalarda, şiddetli atherosklerotik iskemik hastalığı olanlarda ve AIDS’lilerde mortalite %50) • Gangren ve perforasyon daha sık

 28. Kronik Kolesistit • Tekrarlayan akut kolesistit ataklarından sonra veya akut atak hikayesi olmadan • %90 safra taşı ile birliktedir, buna karşın taşın kronik kolesistit gelişiminde direkt rolü gösterilememiştir • Olguların 1/3’ünde E. Coli ve enterokoklar ürer • Semptomlar; akut kolik, sağ üst kadran ağrısı veya epigastrik huzursuzluk

 29. Kronik Kolesistit Makroskopik incelemede; • Kesebüyük,kontrakte veya normal boyutta olabilir (duvardaki fibrozis, iltihap ve tıkanıklığa bağlı) • Seroza düzgün, genelde mat görünümde • Daha önce geçirilmiş akut ataklar nedeniyle fibröz yapışıklıklar ob • Kesitlerinde duvar belirgin şekilde kalınlaşmış, gri-beyaz, elastikiyeti azalmış • Lümende gri-sarı, mukoid safra ve sıklıkla taş bulunur • Mukoza gn de korunmuş, tıkanıklık durumunda mukozal incelme ve atrofi

 30. Kronik kolesistit

 31. Kronik Kolesistit Mikroskopik incelemede; • Hafif olgularda mukoza ve subserozada lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlar • Şiddetli olgularda; belirgin submukozal ve subserozal fibrozis • Aschoff-Rokitansky sinüsleri (mukozal katlantıların muskuler tabaka içine doğru uzanması)

 32. Kronik Kolesistit

 33. Porselen safra kesesi • Bazı olgularda kese duvarında distrofik kalsifikasyon olur

 34. Hidrops safra kesesi • Kronik obstrüksiyonlu olgularda keselerde, lümende şeffaf sıvı birikebilir

 35. Ekstrahepatik safra kanalları hastalıkları • Ekstrahepatik bilyer atrezi • Koledokolithiazis ve kolanjit • Koledok kisti

 36. Ekstrahepatik Biliyer Atrezi • Neonatal kolestazın en sık nedenidir • Erken çocukluk döneminde en sık ölümle sonuçlanan kc hastalığıdır • Ekstrahepatik safra duktuslarının tümü veya bir kısmının destrüksiyon veya yokluğu sonucu, safra akışının total obstruksiyonudur • Doğumu takip eden haftalar içinde safra yollarında progresif iltihabi harabiyet oluşur • Etyolojide; viral enfeksiyonlar, genetik geçiş, hatalı embriyonel gelişim suçlanmaktadır • Kc biyopsisinde; safra duktul proliferasyonu, portal alanlarda ödem ve fibrozis, parankimal kolestaz • 3-6 hf içinde periportal fibrozis ve siroz

 37. Koledokolithiazis ve Kolanjit Koledokolithiazis; ana safra yollarında taş • Batı ülkelerinde taşların hemen hepsi safra kesesi kökenli, Asya’da ise primer duktal pigment taşları sıktır • Asemptomatik ob veya gelişen komplikasyon bulguları ( obstrüksiyon, pankreatit, kolanjit, hepatik abse, sekonder biliyer siroz, akut taşlı kolesistit) saptanabilir

 38. Koledokolithiazis ve Kolanjit Kolanjit; safra duktuslarının bakteriyel enf • Safra akışında tıkanıklık oluşturan her etken (en sık taşlar) kolanjite sebep ob • Bakteriler biliyer sisteme gn de Oddi sfinkterinden girer • Etken patojenler; gr (-) enterik aeroblar • Klinik; ateş, üşüme-titreme, karın ağrısı, sarılık • Kc absesi ve sepsis gelişebilir

 39. Koledok Kisti • Gn 10 yaş öncesinde, bazen yetişkinde • Ekstrahepatik safra kanallarının kistik genişlemeleri • Abdominal ağrı, sarılık, ele gelen kitle • Komplikasyonları; taş oluşumu, darlık, tıkanıklık, portal hipertansiyon, safra yolları maligniteleri • Makroskopi; kist duvarı fibröz, bazen kalsifiye • Mikroskopi; tek katlı kolumnar epitel ile döşeli, kist duvarında hafif inflamatuar reaksiyon ve mural fibrozis

 40. Tümörleri • Safra kesesi karsinomu • Ekstrahepatik safra kanalı karsinomları

 41. Safra Kesesi Karsinomu • Sindirim sisteminin 5. sıklıkta görülen kanseridir • Kadınlarda fazla • Tanı konduğunda genelde inoperabl’dır • %60-70’inde kesede taş saptanır • Patogenezde düşünülen en önemli faktör; safra taşları ve enfeksiyon ajanların oluşturduğu irritasyon ve kronik iltihap

 42. Safra Kesesi Karsinomu Makroskopik olarak • Genelde fundus veya kese boynunda lokalizedir • İnfiltratif veya lümene doğru gelişen fungatif kitle şeklinde olabilir • İnfiltratif gelişme daha sık (belli bir alanda ya da tüm safra kesesini kaplayacak şekilde duvarda diffüz kalınlaşma veya endürasyon) • Tümörde nekroz, hemoraji, ülserasyon bulunabilir

 43. Safra kesesi karsinomu

 44. Safra Kesesi Karsinomu Mikroskopik olarak • En sık adenokarsinom • Papiller • İnfiltratif ve az diferansiye • %5’i yassı hücreli karsinom veya adenoskamöz karsinom

 45. Safra Kesesi Karsinomu(adenokarsinom)

 46. Safra kesesi karsinomu • Tanı konduğunda çoğu lokal yayılım yapmış ve karaciğere infiltre olmuştur • Duktus sistikus, komşu safra duktusları, porta hepatisteki lenf ganglionları, daha az sıklıkta ise periton, gastrointestinal kanal, akciğerlere yayılım görülür

 47. Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu • Son derece sinsi; ağrısız, progresif sarılık • Yaşlılarda ve erkeklerde daha fazla • Olguların 1/3’ünde safra taşı saptanır • Safra yollarının parazitik enfeksiyonları (Clonorsis sinensis), primer sklerozan kolanjit, inflamatuar barsak hastalığı varlığında risk artar

 48. Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu • %50’si periampüller bölgeyi de içeren distal ana safra kanalında • %30’u distal veya proksimal ana safra kanalında, • %20’si hepatik kanal bifurkasyonu ve çevresinde

 49. Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu • Tanı sırasında gn küçük çaplı • Safra kanalı duvarında • sert, gri renkli nodüller şeklinde • diffüz infiltratif • papliler, poilpoid lezyonlar şeklinde ob • Çoğu adenokarsinomdur • Müsin üretimi ob veya olmayabilir • Yoğun desmoplastik stroma görülür

 50. İyi Tatiller…

More Related