Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe
Download
1 / 66

EGZAMIN POTWIERDZAJ?CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. marzec 2006 r. Projekty zrealizowane przez WEZ. „Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r.” październik – listopad 2005. Głównymi prowadzącymi było 6 trenerów – pracowników WEZ OKE w Krakowie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EGZAMIN POTWIERDZAJ?CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ' - talon-fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

marzec 2006 r.„Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzającychkwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r.”październik – listopad 2005

Głównymi prowadzącymi było 6 trenerów – pracowników WEZ OKE w Krakowie.

Projekt realizowany był w ROWEZ

Komponent 1

 • Jak zwiększyć szanse absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na sukces w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – jedna sesja

 • Jak efektywnie wykorzystać czas do pierwszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych – dwie sesje.

Komponent 2Egzamin bez tajemnic otwarte dni o rodk w egzaminacyjnych listopad grudzie 2005
„Egzamin bez tajemnic – otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych” listopad – grudzień 2005

 • 307 prób pracy

 • 26 zawodów 

 • 104 ośrodki egzaminacyjne


Egzamin bez tajemnic otwarte dni o rodk w egzaminacyjnych listopad grudzie 20051
„Egzamin bez tajemnic – otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych” listopad – grudzień 200515 pa dzierza 2005 r zosta uruchomiony kurs internetowy
15 paździerza 2005 r. został uruchomiony kurs internetowy


Efekty dane na dzie 20 02 2006 r
Efekty(dane na dzień 20.02.2006 r.)

 • Na kurs internetowy wpisało się 760 uczestników.

 • Zamieszczono 119 zadań do etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów T i SP w 22 zawodach.

 • Uczestnicy zabrali głos w dyskusji w 24 tematach.

 • Z tej formy szkolenia korzystają również nauczyciele spoza obszaru działania OKE w Krakowie.


Projekt realizacji pracprzepustką do sukcesu na egzaminie zawodowym”

Cel:

udzielenie wsparcia nauczycielom poprzez: - szkolenia rad pedagogicznych - materiały informacyjne dla uczniów i nauczycieli.Rozkład wyników części 1 etapu pisemnego

Część 1 etapu pisemnego zaliczyło 55% zdających


Rozkład wyników części 2 etapu pisemnego

Część 2 etapu pisemnego zaliczyło 96% zdających


Etapu praktyczny zdało 96% zdających


Do egzaminu w sesji zimowej 2006 r. przystąpiło 702 absolwentów.

Dyplom otrzymało 429 absolwentów, co stanowi 61% przystępujących.To co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią,

ani na chwilę nie przestaje się przeinaczać,bo ziemia jest również bytem żywym

i posiada własną duszę.

My stanowimy część tej duszy ….”

„Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, aby wszystko zostało takie jak dawniej.”

Paulo Coelho „Alchemik”


Egzamin gimnazjalny

Sprawdzian

Egzamin maturalny

T i SPol

ZSZ

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

VI 2007

VI 2007

2007

VIII 2006

Szkoła policealna

VIII 2006

2 lata

3 lata

VI 2007

2006

VI 2006

VI 2006

Technikum

uzupełniające

I 2006

VIII 2005

Zasadnicza Szkoła

Zawodowa

1 rok

VIII 2005

2005

VI 2005

IX 2005

Terminy egzaminów

4 lata

IX 2004

VIII 2004

Terminy ogłoszeniainformatorów

VI 2004

2004

3 lata

Technikum

VIII 2003

Rozpoczęcie kształcenia

2003

2 lata

2002


Ten kto wyruszy na pustyni nie mo e zawr ci z drogi
Ten kto wyruszył na pustynię, nie może zawrócić z drogi ...

A skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.”Paulo Coelho „Alchemik”


Zestawienie liczby uczni w zg oszonych do egzaminu zawodowego
Zestawienie liczby uczniówzgłoszonych do egzaminu zawodowego


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

zasadnicze szkoły zawodowe

technika i szkoły policealne

ETAP PISEMNY

ETAP PISEMNY

20 czerwca 2006 r. godz. 9.00

20 czerwca 2006 r. godz. 9.00

rozwiązanie testu pisemnego

rozwiązanie testu pisemnego

ETAP PRAKTYCZNY

ETAP PRAKTYCZNY

po zakończeniu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

Harmonogram ustali OKE

Termin ogłosi CKE

po 23 czerwca 2006 r.

wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w odpowiednie maszyny i sprzęt

wykonanie zadania praktycznego w formie projektu realizacji prac


ETAP PISEMNYEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE


ETAP PISEMNY

Zdający rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych

CZĘŚĆ I

50 zadań sprawdzającychwiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie

CZĘŚĆ II

20 zadań sprawdzającychwiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

120 minut + 30 minut*

* Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut


Etap pisemny egzaminuzawodowego, dla absolwentów którzy przystępują do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły,odbywa się w szkole, którą zdający ukończył.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w szkole jest mniejsza niż 25, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu.

Przewodniczącym Szkolnego Zespołu Nadzorującegojest dyrektor szkoły lub placówki, na terenie której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu.


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

przed egzaminem

etap pisemny

1. Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu

 • liczba sal dostosowana jest do liczby zdających etap pisemny w szkole/placówce,

 • każdy zdający ma zapewnione warunki do samodzielnej pracy,

 • zdający, o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni pisać egzamin w oddzielnej sali,


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

przed egzaminem

etap pisemny

2. Powołanie zespołów nadzorujących

 • każdy zespół nadzorujący składa się z nauczycieli zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem,

 • liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego nie może być mniejsza niż 3,

 • w przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających,

 • w każdym zespole nadzorującym jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki(nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki).


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

przed egzaminem

etap pisemny

3. Przygotowanie do każdej sali:

 • listy zdających w danej sali (dla każdego typu szkoły osobna lista - ZSZ, T, SPol),

 • druku protokołu przebiegu etapu pisemnego (dla każdego typu szkoły osobny druk),

 • kopert na karty odpowiedzi(liczba kopert = liczbie zawodów zdawanych w danej sali),

 • naklejek z kodem paskowym szkoły oraz naklejek z kodem zawodu i numeru PESEL.


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

1 dzień przed egzaminem - 19 czerwca 2006 r.

etap pisemny

 • Sprawdzenie przygotowania szkoły/placówki do egzaminu:

 • przygotowanie techniczne szkoły, w tym m.in. łączności telefonicznej (faksu) oraz kserografu,

 • przygotowaniesal do egzaminu:

  • stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej zdającym samodzielną pracę,

  • zegar umieszczony w miejscu widocznym dla wszystkich zdających,

  • tablica (plansza) umieszczona w widocznym miejscu,

  • zapasowe przybory piśmienne (czarne długopisy, pisaki),

  • przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego.

 • Odbiór arkuszy egzaminacyjnych.

 • sprawdzenie, w obecności członka SZN, nienaruszalności przesyłki i zgodności opisu przesyłki z liczbą zdających.


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r.

etap pisemny

 • Sprawdzenie uprawnień osób z zewnątrz szkoły do pełnienia ich funkcji.

 • Odprawa Zespołu Nadzorującego.

 • przekazanie PZN:

  • druku protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali,

  • listy zdających w danej sali,

  • naklejek z kodami szkoły i naklejek z kodami zdających.

 • Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do sal.(w obecności PZN oraz przedstawicieli zdających)

 • sprawdzeniezabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,

 • sprawdzenie liczby arkuszy i kart odpowiedzi,

 • przekazanie arkuszy PZN.


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006

etap pisemny

 • Nadzór nad egzaminem.

 • w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu podjęcie decyzji o zawieszeniu egzaminu i powiadomienie o tym fakcie, dyrektora OKE oraz w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.),

 • w przypadku zgłoszenia przez PZN braków w arkuszu zdających, podjęcie decyzji o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych lub zlecenie powielenia członkowi ZN odpowiednich stron arkusza, a gdy to jest niemożliwe – powiadomienie dyrektora OKE, przedłużenie czasu trwania etapu pisemnego egzaminu w sali, jeśli część uczniów musiała oczekiwać na powielenie stron arkusza,

 • ewentualne podjęcie decyzji o przerwaniu etapu pisemnego egzaminu dla danego zdającego na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego w przypadkach niesamodzielnej pracy bądź zakłócania przebiegu egzaminu.


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. - przed egzaminem

etap pisemny

 • Dopilnowanie, aby na sali byli tylko zdający znajdujący się na liście:

 • sprawdzenie przed wejściem na salę tożsamości każdego zdającego (według listy zdających) na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości,

 • odnotowanie na liście zdających jego obecności,

 • przekazanie zdającemu naklejki z kodem numeru PESEL i kodem zawodu,

 • wskazanie zdającemu miejsca w sali.

Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r.- przed egzaminem

etap pisemny

 • Rozdanie zdającym kart odpowiedzi.

 • Polecenie zdającymwpisania do karty odpowiedzi (przepisania z naklejki):

 • symbolu cyfrowego zawodu,

 • daty urodzenia,

 • numeru PESEL,

 • naklejenie kodów z numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu.

  NIE NALEŻY KODOWAĆ KART ODPOWIEDZI

  DLA OSÓB NIEOBECNYCH


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. - przed egzaminem

etap pisemny

Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych.

Polecenie zdającym przeczytania „informacji dla zdającego”, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza.

Polecenie zdającym otworzenia arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenia jego kompletności.

Polecenie zdającym wpisania na karcie odpowiedzi kodu otrzymanej wersji arkusza.

Ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu i zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu.


etap pisemny

Fragment karty odpowiedzi z uzupełnionym symbolem cyfrowym zawodu, zaznaczoną wersja arkusza, wpisanym numerem PESEL, datą urodzenia i naklejonym kodem paskowym.


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – w trakcie egzaminu

etap pisemny

 • Zadbanie, aby w sali, w której odbywa się egzamin:

 • obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie zespołu nadzorującego,

 • członkowie zespołu nadzorującego zachowywali ciszę, nie zaglądali do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócali pracy zdającym,

 • zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym,

 • zdający nie używali kalkulatorów, telefonów komórkowych (lub innych środków łączności.

 • Przyjmowanie od zdających zgłoszeń wcześniejszego zakończenia pracy i zezwalanie na wyjście z sali (zdający, który ukończył egzamin przed upływem czasu pozostawia na swoim miejscu kartę odpowiedzi odwróconą stroną zapisaną do dołu oraz arkusz egzaminacyjny).


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – w trakcie egzaminu

etap pisemny

 • Powiadamianie PSZN o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu. PSZN decyduje o unieważnieniu pracy zdającego.

 • Poinformowanie zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu.

 • Ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym:

 • pozostawienia na stoliku kart odpowiedzi, arkuszy egzaminacyjnych,

 • opuszczenie sali egzaminacyjnej:

  • do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali powinnipozostać przedstawiciele zdających,

  • po opuszczeniu sali przez zespół nadzorujący, zdający mogą zabrać swoje arkusze egzaminacyjne.


ZadaniaPrzewodniczącego Zespołu Nadzorującego

w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – po egzaminie

etap pisemny

Zebranie kart odpowiedzi z naklejonymi kodami kreskowymi zawierającymi numer PESEL i symbol zawodu (arkusze egzaminacyjne zdających pozostają na stolikach).

Przyklejenie naklejek z kodami kreskowymi szkoły w odpowiednich miejscach na kartach odpowiedzi.

Posegregowanie wypełnionych kart odpowiedzi według zawodów a następnie w obrębie zawodu według wersji arkusza.

Przeliczenie kart odpowiedzi i zapakowanie ich do przygotowanych pustych kopert A4.

Wypełnienie i czytelne podpisanie protokołu przebiegu egzaminu.

Przekazanie dokumentacji PSZN.

Uczestniczenie w przygotowaniu zbiorczego protokołu przebiegu etapu pisemnego w szkole/placówce.


ZadaniaPrzewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie

etap pisemny

 • Odbiór kopert zawierających karty odpowiedzi i protokołów z sal egzaminacyjnych od PZN.

 • Przygotowanie dokumentacji do przekazania do OKE:

 • sporządzenie protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminuw szkole/placówce – w serwisie dla dyrektora szkoły,

 • sporządzenie kopii decyzji o przerwaniu egzaminu,

 • zapakowanie w/w dokumentów do papierowej koperty.

Przekazaniedo OKE dokumentacji w zaklejonej bezpiecznej kopercie.


ETAP PRAKTYCZNYEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów ZSZ


Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach/placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów.

Kierownikiem ośrodka egzaminacyjnegojest dyrektor upoważnionej szkoły / placówki


KALENDARIUM

14.06przekazanie zdającym informacji o terminie etapu praktycznego

od 1.09przekazanie wyników zdającym

od 16.03 - do 27.03weryfikacja danychdruk oświadczeń

20.06ETAP PISEMNY

od23.06ETAP PRAKTYCZNY

maj / czerwiec 05konferencje dla KOE i PZE

10.06 – 13.06korekta harmonogramu

od 15.04podgląd przydziału zdających do OE

do 6.04przekazanie zdającym informacji o egzaminie

do 9.06 weryfikacja - czy ukończyli szkołę

dyrektor szkoły

kierownik OE

do 7.06opracowanie wewnętrznego harmonogramu

od 15.04podgląd przydziału zdających do OE


ETAP PRAKTYCZNYEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów T i SPol


§ 120f.

3. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w §120c ust. 2, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i – w zależności od zawodu, którego dotyczy egzamin - obejmuje:

1) opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo

2) opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanieokreślonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych dalej „pracą egzaminacyjną”.


Decyzja MEiN27.01.2006 r.

„… podjęta została decyzja, aby w bieżącym roku szkolnym zadanie egzaminacyjne w etapie praktycznym dla techników obejmowało rozwiązanie przedstawionego w arkuszu egzaminacyjnym problemu jako przemyślanego planu wykonania zadań zawodowych w formie projektu, a nie na stanowisku egzaminacyjnym.

Pozwoli to na uzupełnienie w szkołach wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i przygotowanie szkół do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.”


Propozycje termin w etapu praktycznego zawody kszta cone w technikach i szk pol
Propozycje terminów etapu praktycznego – zawody kształcone w technikach i szk.pol.

dzień 1

 • wszystkie zawody oprócz wymienionych poniżej

dzień 2

 • technik ekonomista

 • technik elektronik

 • technik hotelarstwa

 • technik leśnik

 • technik usług kosmetycznych

dzień 3

 • opiekunka środowiskowa

 • technik agrobiznesu

 • technik analityk

 • technik elektryk

 • technik handlowiec

 • technik ochrony środowiska

 • technik organizacji usług gastronomicznych

 • technik rolnik

 • technik technologii odzieży

 • technik technologii żywności

 • technik telekomunikacji

 • technik urządzeń sanitarnych

 • technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

 • technik weterynarii


KALENDARIUM kształcone w technikach i szk.pol.

10 – 14. 04

przekazanie do OKE

proponowanych składów ZNEP

serwis OBIEG – kod OE

od 1.09przekazanie wyników zdającym

20.04 - 10.05powołanie ZNEPprzez dyr. OKE

od 16.03 do 27.03weryfikacja danychdruk oświadczeń

20.06ETAP PISEMNY

do 23.06ETAP PRAKTYCZNY

do 30.03przekazanie zdającym informacji o egzaminie

15 – 19. 05konferencje dla kierowników OEprzewodniczących ZNEP

dyrektor szkoły

kierownik OE


Zapraszamy na nasz stron www oke krakow pl
Zapraszamy na naszą stronę www.oke.krakow.pl kształcone w technikach i szk.pol.


„Jeśli wierzysz, że potrafisz - masz rację. kształcone w technikach i szk.pol.Jeśli wierzysz, że nie potrafisz – też masz rację.”

Henry Ford


Szanowni Państwo kształcone w technikach i szk.pol.

Jesteście razem z nami w tym samym systemie edukacji

Jesteście dla nas bardzo ważnymi partnerami

 • Jesteście częścią naszej organizacji, a nie osobami z zewnątrz

 • Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości nie zakłóca naszej pracy – jest naszą powinnością

 • Zasługujecie na tyle uprzejmości i uwagi z naszej strony, ile tylko możemy poświęcić

 • Bez Was i Waszego zaangażowania nasze działanie nie byłoby możliwe


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę kształcone w technikach i szk.pol.

Zapraszamy na konferencję w maju 2006r.


Rysunek z informacją dla zdającego kształcone w technikach i szk.pol.


Lista zespołów egzaminacyjnych kształcone w technikach i szk.pol.

Lista zdających

Termin egzaminu w danym zawodzie

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu


§ kształcone w technikach i szk.pol.120c

 • 4. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny wchodzi:

 • egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – jako przewodniczący;

 • co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych – jako członkowie.

 • 5. Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.

 • 6. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających,w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, na każdych kolejnych 10 zdających.

 • 7. W skład zespołów, nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających.


Deklaracje przystąpienia do egzaminu kształcone w technikach i szk.pol.

deklaracja do 20 grudnia

Hermes 5 do 10 stycznia

uczeń

deklaracja ze świadectwem do20 grudnia

absolwent

absolwent szkoły zlikwidowanej


Rysunek z informacją dla zdającego kształcone w technikach i szk.pol.