slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe . Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe . Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 5 0 zadań zamkniętych. Czas trwania 120 minut. ETAP PISEMNY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe' - darnell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Egzamin potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

struktura egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadańzamkniętych

Czas trwania 120 minut

ETAP PISEMNY

Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadańzamkniętych

Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne

Czas trwania

180 minut

ETAP PRAKTYCZNY

czas trwania egzaminu dla zdaj cych z dysfunkcjami
Czas trwania egzaminu dla zdających z dysfunkcjami

Dla zdających z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor CKE umieszcza tę informację na stronie internetowej, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy.

slide4

Etappraktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowychobejmuje :

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

Absolwent powinien umieć:

1.   Planowaćczynności związane z wykonaniem zadania

2.  Organizowaćstanowisko pracy

3.  Wykonać zadanie egzaminacyjnez zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych

4.   Prezentowaćefekt wykonanego zadania

slide5

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników

POLEGA NA WYKONANIU ZADANIA EGZAMINACYJNEGO ZAWARTEGO W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM,KTÓREOBEJMUJE:opracowanie projektu realizacji określonych prac

slide6
Egzamin potwierdzający kwalifikacjezawodowe jest przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne
 • w okresie od czerwca do sierpnia

Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

gdzie odbywa si egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodow e
Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ?
 • Etap pisemny odbywa się w szkole, którą

ukończył zdający.Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Etap praktycznyodbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła  - placówka kształcenia praktycznego

- placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca.

deklaracja zdaj cego
Deklaracjazdającego

Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie.

Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły(a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył.)

Deklarację składa się w terminie:

 • do 20 grudniaroku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu,
zastrze enia do przebiegu egzaminu
ZASTRZEŻENIA DO PRZEBIEGU EGZAMINU

1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminuzostały naruszone przepisy dotyczące jegoprzeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżeniado dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawieraćdokładny opis zaistniałej sytuacji.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dniroboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może

  • unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających w szkole/placówce/ośrodku egzaminacyjnym albo
  • zdających w jednej sali
  • lub w stosunku do poszczególnych zdających.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 • .
slide10

ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego

 • Na podstawieopinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej):
   • opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem.
 • Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania:
   • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia.
 • Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.
slide11

Wynikegzaminu zawodowego

INFORMACJA O STOPNIU

SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO

WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wyniketapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu.

Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymujedyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

warunki zdania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

zalicza min. 50% punktów

Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części

Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

ETAP PISEMNY

Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

zalicza min. 30% punktów

Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

zalicza min. 75% punktów

ETAP PRAKTYCZNY

slide13

Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

ponowne przyst pienie do egzaminu
PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
 • Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.
 • Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu, składajądeklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły -dyrektorowi okręgowejkomisji egzaminacyjnej.
 • Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.
laureaci i finalisci turniej w lub olimpiad tematycznych
LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH
 • Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych zwybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego.
 • Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku tj.100%

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

informatory
INFORMATORY
 • Informatory o egzaminie zawodowym znajdują się w bibliotece szkolnej.
 • Zawierają m.in.:
 • Wszystkie informacje o przebiegu egzaminu
 • Przykładowe testy i zadania egzaminacyjne