storfjordkonferansen 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Storfjordkonferansen 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Storfjordkonferansen 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Storfjordkonferansen 2010. "Korleis kan sjukehusa bidra til førebygging i kommunane?”  ved Marthe Styve Holte styreleiar for Helse Sunnmøre. Lovkrav - Mål. Formål i spesialisthelsetenestelova: fremje folkehelse og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Storfjordkonferansen 2010' - talisa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
storfjordkonferansen 2010
Storfjordkonferansen 2010

"Korleis kan sjukehusa bidra til førebygging i kommunane?” 

ved

Marthe Styve Holte styreleiar for Helse Sunnmøre

lovkrav m l
Lovkrav - Mål
 • Formål i spesialisthelsetenestelova: fremje folkehelse og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming.
 • Målet med førebyggande helsearbeid er å hindre at sjukdom oppstår og utviklar seg og at dei kronisk sjuke klarer å leve med sjukdomen sin på best muleg måte.
folkehelsearbeid generelt
Folkehelsearbeid generelt
 • Andre sektorar enn sjukehusa viktigare.
 • Helseføretaka deltek i fylkeskomité for folkehelse – viktig felles arena m.a. med kommunane.

(Helse Nordmøre og Romsdal representerer helseføretaka i fylket.)

f ringar
Føringar
 • Spesialisthelsetenesta er ein viktig kunnskapsbase og skal i tråd med samhandlingsreforma bidra til kompetanseutveksling og kompetansebygging.
 • I samsvar med samhandlingsavtalen med kommunane skal vi samarbeide om å styrke det førebyggande arbeidet.
viktige prioriteringar
Viktige prioriteringar
 • Behandling tidleg i sjukdomsforløpet
 • Leggje vekt på læring og meistring
 • Hindre uønska re-innleggingar.
 • Kronisk sjuke.
 • Fysisk aktivitet og sosiale nettverk/fellesskap både i det førebyggjande arbeidet og som del av behandlinga.
strategi 2020 helse midt norge
Strategi 2020 Helse Midt-Norge
 • Spesialisthelsetenesta må ta medansvar for førebyggjande helsearbeid i eit gjensidig forpliktande samarbeid med kommunane, fylkeskommunane og brukarane.

(vedtak)

strategi 2015 helse sunnm re
Strategi 2015 Helse Sunnmøre
 • Vi skal prioritere behandling tidleg i sjukdomsforløpet, og vår rolle i det førebyggande helsearbeid skal bli meir tydeleg
strategi 2015 konkretisering
Strategi 2015 - konkretisering
 • Vi skal ha ei heilskapleg tilnærming i vårt behandlingsopplegg.
 • Det skal leggjast vekt på førebyggjande arbeid og tidleg intervensjon som sentral del av pasientforløpsarbeidet, særleg for kronikarar og for å hindre unødvendige innleggingar i sjukehus.
 • Vi skal ha fokus på smittevern som eit førebyggande tiltak.
 • Vi skal formidle og bruke den kunnskapen sjukehusa har slik at den kan nyttiggjerast i det førebyggjande arbeidet i kommunane.
korleis kan sjukehusa bidra
Korleis kan sjukehusa bidra?
 • Vidare dialog om utvikling av kompetansebygging og kunnskapsutveksling. (begge vegar og der brukar blir involvert).(ulike metodar: kurs, bruk av IKT, nettverk etc)
 • Fagaksen fastlege og sjukehus.
 • Læring og meistring i samarbeid med kommunane.
 • Pasientforløp med vekt på førebygging og i samarbeid med kommunane.
viktig framover
Viktig framover
 • Handlingsplan for iverksetting av strategi 2015
 • Etablering av samhandlingsfora mellom helseføretak og kommunane i samsvar med avtale.
 • Kommunane bør definere nærare kva dei treng av kompetanse i det førebyggande arbeidet? (t.d. smittevern?) (Vi fekk nokre signal i høyringsrunden til Strategi 2015)
nokre tankar idear
Nokre tankar - idear
 • Egne delavtale med kommunen .
 • Førebygging samarbeid skule,barnehage og friv.sektor.
ad