Matematika v naravi - PowerPoint PPT Presentation

taline
matematika v naravi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika v naravi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematika v naravi

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Matematika v naravi
291 Views
Download Presentation

Matematika v naravi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematika v naravi Gimnazija Lava, 3.a Mentorici: mag. Dragica Pavšek Guzej, prof. Darja Povše, prof.

  2. Na šoli že več let poteka medpredmetno povezovanje med matematiko in likovno umetnostjo. Ure matematike si želimo narediti še zanimivejše in barvitejše, zato smo se tudi letos odločili, da bomo ustvarili slike iz funkcij na temo, ki se navezuje na naravo in življenje.

  3. Za domačo nalogo si je vsak dijak zamislil sliko iz funkcij, povezano z naravo.

  4. Pri matematiki smo spoznali že linearno, potenčno, kvadratno, eksponentno in logaritemsko funkcijo, zato nam risanje skic z različnimi oblikami ni delalo težav.

  5. Profesorica matematike, gospa Dragica Pavšek Guzej, nam je nudila pomoč pri računanju s funkcijami, profesorica likovne umetnosti, gospa Darja Povše, pa nam je pomagala in svetovala pri izdelavi same slike.

  6. Na koncu sta profesorici izbrali nekaj najboljših slik, ki krasijo hodnik v B-etaži.

  7. Nenavadna lepota vlada v carstvu matematike, podobna ne toliko lepoti umetnosti kot lepoti narave; razsoden razum se uči ceniti to lepoto prav tako kot lepoto narave. (E. Kumer)