1 / 19

”Näin me etenemme” Rannikko-Pohjanmaan ky – K5

”Näin me etenemme” Rannikko-Pohjanmaan ky – K5. Johtaja Jarkko Pirttiperä 14.10.2009 Yhteistoiminta-alueverkoston seminaari, H:ki. K5 jäsenkunnat. Esityksen sisältö. 1. Lähtökohtia 2. Tilaaja-tuottaja organisaatio 3. Toiminnan suunnittelua 4. Kehittämisprosesseja

talasi
Download Presentation

”Näin me etenemme” Rannikko-Pohjanmaan ky – K5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ”Näin me etenemme”Rannikko-Pohjanmaan ky – K5 Johtaja Jarkko Pirttiperä 14.10.2009 Yhteistoiminta-alueverkoston seminaari, H:ki

 2. K5 jäsenkunnat

 3. Esityksen sisältö • 1. Lähtökohtia • 2. Tilaaja-tuottaja organisaatio • 3. Toiminnan suunnittelua • 4. Kehittämisprosesseja • 5. Prosessin haasteita ja mahdollisuuksia

 4. 1. Lähtökohtia • Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kaskisten kaupunki, Korsnäsin kunta, Kristiinankaupungin kaupunki, Maalahden kunta ja Närpiön kaupunki. Kuntayhtymä on kaksikielinen. • Kuntayhtymän keskushallinnon kotipaikka on Maalahti • Perusterveydenhuollon hallinnollinen vastuu (johtava lääkäri, Kristiinankaupunki) • Sosiaalihuollon hallinnollinen vastuu (johtava sosiaalijohtaja, Närpiö)

 5. 1. Lähtökohtia • Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkunnilleen perusterveydenhuollon palvelut Kansanterveyslain (66/72) mukaisesti • Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on järjestää Korsnäsille, Kristiinankaupungille, Maalahdelle ja Närpiölle sosiaalihuollon palveluja Sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisesti • Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää Kaskisille perusterveydenhuoltoon läheisesti liittyviä sosiaalihuollon palveluja.

 6. 1. Lähtökohtia • Paras-puitelaki→ vahvistaa kunta- ja palvelustruktuuria • Kaste-ohjelma ja -yhteistyö luo uusia toimintamalleja • Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky:n perussopimus astui voimaan 1.8.2008 • 3 terveyskeskuskuntayhtymää lakkautettu 31.12.2008

 7. 1. Lähtökohtia • Tilaaja-tuottaja malli, jossa - kuntayhtymä tilaajana päättää palvelujen laajuudesta, laadusta ja tuotantotavasta yhteistoiminnassa jäsenkuntien kanssa - kuntayhtymä voi järjestää palvelut omana toimintana, jäsenkuntien toimesta tai 3:lta osapuolelta hankittavana ostopalveluna

 8. 2.Tilaaja-tuottaja organisaatio/K5 TILAAJAORGANISAATIO PALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUU YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Keskushallinto Polliittiset suuntaviivat, kuntayhtmän kehykset Valtuusto Kaskinen Valtuusto Korsnäs Valtuusto Närpiö TUOTTAJAORGANISAATIO TUOTANTOVASTUU Valtuusto Kristiinankaupunki Palvelutuotanto Palvelusopimukset Valtuusto Maalahti Kuntayhtymän oma tuotanto; yhteiset tehtävät Jäsenkuntien tuotanto; perusturvalautakunnat Ostopalvelut ja muut tuotanto vaihtoehdot sopimukset Tuotannon organisointi ; päätös pääomasta, henkilöstöstä, tiloista

 9. 2.Tilaaja-tuottaja prosessi/K5 • Tilaajaorganisaatio RANNIKKO-POHJANMAAN KUNTAYHTYMÄ Ostopalvelu- sopimukset Tilaaja-tuottaja sopimukset Tuottajaorganisaatiot KOLMAS OSAPUOLI JÄSENKUNTIEN PERUSTURVALAUTAKUNNAT KRISTIINAN- KAUPUNKI KORSNÄS KASKINEN MAALAHTI NÄRPIÖ

 10. 3. Toiminnan suunnittelua Henkilöstö 2009 Henkilöstö 2010 Johtaja Johtaja Kehityssihteeri (50%) Hallintosihteeri Johtava lääkäri (10%) →→ 20 % Joht. sosiaalijohtaja (10%) → 20 % Kanslisti (50%)

 11. 3. Toiminnan suunnittelua • Projektien kautta: Maahanmuuttajakoordinaattori (Kotouttamishanke) Projektikoordinaattori (mielenterveys- ja päihdetyö, Välittäjä 2009-hanke) Projektityöntekijä (vanhustenhuollon kehittäminen, Ikäkaste) Arviointi, muutosprosessien arviointi (Arviointihanke; ÅA, Novia, FSKC, EAKR)

 12. 3. Toiminnan suunnittelua 2010-2013 • Yhteisten alueellisten tehtävien perustaminen • Lähipalvelujen kehittäminen ja turvaaminen • Tilaajaosaamisen vahvistaminen • Mielenterveysstrategian implementointi • Johtamiskoulutus, täydennyskoulutukset • Teknologian hyödyntäminen • Palveluprosessien kuvaaminen • K5-malli täydessä toiminnassa 2013

 13. 4. Kehittämisprosesseja • Alueellinen lastensuojelusuunnitelma • Tiedotus (kotisivut; www.kfem.fi) • Mielenterveysstrategia 2010-2015 • Teknologian hyödyntäminen (Etälääketieteellinen pilotti vanhustenhuoltoon) • Organisaation ja hallinnon kehittäminen

 14. 4. Kehittämisprosesseja • Koulutuksen ja työnohjauksen koordinointi (työryhmä) • Strategisten painopistealueiden täsmentäminen • Tilaajaosaamisen kehittäminen - hinnoittelu- ja tuotteistamisprosessit käynnissä - palveluprosessien kuvaaminen - dialogi jäsenkuntien kanssa

 15. 5. Prosessin haasteita ja mahdollisuuksia • IT-prosessien vieminen oikeaan suuntaan • Fokusointi, arvokeskustelu • Samanaikaiset kehittämisprosessit • Jäsenkuntien omat haasteet • Muuttuva asiakaskunta • Globalisaation vaikutukset • Yms.

 16. 5. Prosessin haasteita ja mahdollisuuksia • Nykyiset rakenteet ei riitä tulevaisuudessa • Todellisuuden ja ihanteiden konflikti sosiaali- ja terveydenhuollossa • Hyvin toimivien käytäntöjen kuvaaminen ja markkinointi • Palvelujärjestelmän huoltaminen ja korjaaminen tulevaisuuden asiakkaiden tarpeiden näköiseksi • Psykososiaalisten tehtävien kehittäminen ja koordinointi • Riittävän perusteellinen hoito ja arvio palvelujärjestelmän ensimmäisellä luukulla • Terveyden edistäminen osaksi terveydenhuollon arkea

 17. Prosessin haasteen alkulähde Huoltosuhde 1940-2040 (Tilastokeskus)

 18. KIITOS MIELENKIINNOSTA!

More Related