Kapitulli 3 analiza e jashtme
Download
1 / 16

Kapitulli 3 Analiza e jashtme - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Updated On :

Kapitulli 3 Analiza e jashtme. Strategic Management: Concepts & Cases 10 th Edition Fred David. Analiza e jashtme. Faktorët ekonomikë Faktorët socialë, kulturorë dhe demografik Faktorët politikë, qeveritarë dhe legalë Faktorët teknologjikë Faktorët konkurrues

Related searches for Kapitulli 3 Analiza e jashtme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitulli 3 Analiza e jashtme' - talasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kapitulli 3 analiza e jashtme l.jpg
Kapitulli 3 Analiza e jashtme

Strategic Management: Concepts & Cases

10th Edition

Fred David


Analiza e jashtme l.jpg
Analiza e jashtme

 • Faktorët ekonomikë

 • Faktorët socialë, kulturorë dhe demografik

 • Faktorët politikë, qeveritarë dhe legalë

 • Faktorët teknologjikë

 • Faktorët konkurrues

 • Faktorët ekonomikë janë: struktura e konsumit të popullsisë, shkalla e inflacionit, normat e kamatës, shkalla e papunësisë, norma e kursimeve personale, norma e kursimeve të bizneseve, GDP-ja.


Slide3 l.jpg

 • Faktorëtsocialë, kulturorëdhedemografikjanë: struktura e moshave, shpërndarja e tëardhurave, nivelet e arsimimit, ndërrimet e preferencavepërproduktedheshërbime, besimet, qëndrimet.

 • Faktorëtpolitikë, qeveritarëdheligjorë: politika e taksave, ligjetpërpatenta, ligjet e punësimit, politika e arsimimit.

 • Faktorëtteknologjikë: inovacionet e produkteve, shpenzimetpërhulumtimdhezhvillim, teknologjitë e rejatëkomunikimit, shpejtësia e zhvillimittëteknologjive.


Slide4 l.jpg

Faktorët e jashtëm kyç dheorganizata

Konkurrentët

Furnitorët

Distributorët

Kreditorët

Blerësit

Punëtorët

Komunitetet

Menaxherët

Aksionarët

Sindikatat

Produktet

Shërbimet

Faktorët e jashtëm kyç

Mundësitë

&

Rreziqet


Slide5 l.jpg

Performaca e firmës me perspektivë

Të dhënat për industrinë

Ekonomia e shkallës

Pengesat për hyrje në treg

Diferencimi i produktit

Niveli i konkurrencës


Modeli i pes forcave t porterit l.jpg
Modeli i pesë forcave të Porterit

Kërcënimi nga produktet e reja

(zëvendësuese)

Rivaliteti midis

konkurrentëve

Fuqia e furnitorëve

Fuqia e blerësve

Kërcënimi nga hyrësit e rinj


Slide7 l.jpg

 • Rivalitetikonkurruespërfshin: kapacitetiri, produktetëreja, uljeçmimeshetj.

 • Nëdisaindustri, rivaliteti midis konkurrentëveështëxhentil, pornëdisaindustritëtjera, gjithmonënjërikonkurrentduhettësulmojëtjetrinpërtëmbijetuar.

  Rivalitetiintensivlidhet me prezencën e njësërëfaktorësh:

 • Konkuruesitjanëtëshumtëosekanëpothuajtënjëjtënmadhësi.

 • Rritja e industrisëështë e ulëtndërsaluftabëhetpërtërriturtregun.

 • Mungondiferencimiiproduktevedheshërbimeve

 • Kostotfiksejanëtëlartagjëqëdetyronuljen e çmimeve

 • Barrierat e daljesjanëtëlarta.

 • Rivalëtjanëtëndryshëmpërsaipërketstrategjive


Slide8 l.jpg

Kërcënimiihyrësvetërinj.

 • Prodhuesit e rinjshtojnëkapacitetin e njëindustrietëdhënëdhesynojnëtëzenënjëpjesëtëtregut.

 • Barierat e hyrjesjanëpengesaqënjëfirmëduhett’ikapërcejëpërtëhyrënënjëindustri.

 • Këtopengesamundtëjenëtëpërkohshme e të pa prekshme.

 • Barierat e prekshmepërfshijnëkërkesatpërkapital, njohuritëteknologjike, resurset, ligjetqërregullojnëhyrjennënjëindustri.

 • Barierat e paprekshmepërfshijnëreputacionin e firmaveekzistuese, besimin e konsumatorëve, atësitëmanaxherialetëkërkuarapërnjëveprimtaritësuksesshmenënjëindustrietj


Slide9 l.jpg

Barrieratmëtipiketëhyrjesnënjëtregjanë:

 • Ekonomia e shkallës

 • Kërkesatpërkapitalpërhyrjenëindustri.

 • Hyrjanëkanalet e shpërndarjes

 • Avantazhet e kostospamvarësishtngamadhësia

 • Reagimiipritshëm

 • Legjislacionioseveprimtaria e qeverisë.

 • Diferencimiiproduktit


Slide10 l.jpg

Fuqia e blerësve

 • Blerësitndikojnënënjëindustrinëpërmjetaftësisëqëatakanëpërtëimponuarçmimetëulëta.

 • Ata bëjnëmarrëveshjepërcilësimëtëlartëosepërmëshumëshërbime

  Njëblerësosegrupblerësishështëifuqishëmkur:

 • Blennjëpjesëtëmadhetëprodukteveoseshërbimevetëshitësit

 • Ka mundësitëprodhojëproduktinvetë

 • Furnizuesit e mundshëmjanëtëshumtë

 • Ndërrimiifurnitorëvenukikushtonshumë

  Fuqia e furnitorëve.

 • Furnitorëtmundtëndikojnënënjëindustrinëpërmjetaftësiveqëatakanëpërrritjen e çmimeveoseuljen e cilësisësëproduktevedheshërbimevetëtyre.


Slide11 l.jpg

Një grup furnizuesish është i fuqishëm kur:

 • Industria furnizuese dominohet nga pak firma por furnizon shumë të tjera

 • Zëvendësuesit janë pothuaj të pamundur

 • Furnizuesit integrohen me blerësit dhe konkurrojnë direkt me konsum.

 • Kërcënimi nga produktet ose shërbimet zëvendësuese. p.sh. çmimi i lartë i sheqerit bëri që firmat që përdornin këtë produkt, siç janë prodhuesit e pijeve të buta, ta zëvendësonin përdorimin e tij me lëngun e frutave.

 • Produktet zëvendësuese shpesh futen në lojë kur zhvillimi rrit konkurrencën në industritë e tyre dhe ul koston.


Identifikimi i pozicionit strategjik p rmes analiz s s mjedisit t af rt l.jpg
Identifikimi i pozicionit strategjik përmes analizës së mjedisit të afërt

 • Mjedisiiafërtpërfshinfaktorëtqëndikojnënësuksesin e firmës, sipërgjetjen e resursevetënevojshmepërprodhimin e produkteve e shërbimeve, ashtuedhepërshitjen e tyre.

 • Përcaktimiipozitëskonkurruesetëfirmës

 • Parashikimiikonsumatorëvetësaj

 • Reputacioniifirmëstekfurnitorët

 • Kreditorëtdheaftësia e sajnëtëheqjen e punonjësvetëaftë.


Slide13 l.jpg

Pozita konkurruese mjedisit të afërt

Disa nga treguesit që përcaktojnë pozitën konkurruese janë:

 • Pjesa e tregut

 • Gjerësia e linjës së produktit

 • Çmimi konkurrues

 • Efektiviteti i reklamës dhe promocionit

 • Vendosja dhe jetëgjatësia e makinerive e paisjeve

 • Kapaciteti dhe produktiviteti

 • Eksperienca

 • Kostoja e lëndëve të para

 • Pozita financiare

 • Cilësia e personelit


P rb rja e konsumator ve l.jpg
Përbërja e konsumatorëve mjedisit të afërt

 • Informacioni i nevojshëm për njohjen e përbërjes së konsumatorëve mund të jetë gjeografik, demografik, psikografik dhe i lidhur me sjelljen e blerësit.

 • Informacioni gjeografik lidhet me probleme të tilla si zona gjeografike ku janë konsumatorët, cilësia e produkteve sipas kërkesave të zonës.

 • Të dhënat demografike, grupet e konsumatorëve sipas gjinisë, moshës, gjendjes civile, të ardhurave, zënies me punë.

 • Të dhënat psikografike që kanë të bëjnë me personalitetin dhe mënyrën e jetesës janë më të rëndësishme se informacioni gjeografik dhe demografik për parashikimin e sjelljes së konsumatorëve.


Furnitor t dhe kreditor t l.jpg
Furnitorët dhe kreditorët mjedisit të afërt

 • Firmat, në përgjithësi, mbështeten tek furnitorët dhe kreditorët për të siguruar ndihma financiare, shërbime materiale e lëndë të para, dhe pajisje.

  Për këtë qëllim firma duhet t’u japë përgjigje këtyre pyetjeve përsa i përket furnitorëve:

 • Janë çmimet e furnitorëve konkurrues?

 • Ofrojnë furnitorët ulje çmimesh për furnizime në sasira të mëdha?

 • Sa kushtojnë shpenzimet e transportit?

 • Janë furnitorët konkurrues përsa i përket standarteve të produkteve?

 • Përsa i përket kreditorëve duhet përgjigjur pyetjeve:

 • Është e fortë pozita e kapitalit qarkullues?

 • Janë huatë e kreditorëve të përputhura me objektivat e firmës?

 • Janë në gjendje kreditorët të ofrojnë lloje të ndryshme kredie?


Resurset njer zore l.jpg
Resurset njerëzore mjedisit të afërt

 • Reputacioni ose emri i firmës është elementi kryesor që mundëson tërheqjen e personelit të nevojshëm.

 • Ritmet e punësimit lokal janë një faktor tjetër në tërheqjen e punonjësve të aftë.

 • Mundësia e gjetjes së punonjësve me kualifikimin e nevojshëm është në varësi të llojit të punës.