Dobre praktyki
Download
1 / 10

Dobre Praktyki - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Dobre Praktyki. Zespół Szkół w Jerzmanowicach Szkoła Podstawowa. I Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w szkole. pedagog i psycholog szkolny: prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym i socjoterapeutyczne, udziela konsultacji i porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dobre Praktyki' - tala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dobre praktyki

Dobre Praktyki

Zespół Szkół w JerzmanowicachSzkoła Podstawowa


I poradnia psychologiczno pedagogiczna w szkole
I Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w szkole

pedagog i psycholog szkolny:

 • prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym i socjoterapeutyczne,

 • udziela konsultacji i porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

 • diagnozuje sytuacje problemowe,

 • prowadzi zajęcia naprawcze w klasie w sytuacji konfliktu oraz spotkania psychoedukacyjne na temat radzenia sobie z emocjami,

  pedagog- terapeuta:

 • prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, celem zajęć jest korekcja, kompensacja i usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych u tych uczniów.

 • zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Zadania dobierane są do potrzeb i potencjalnych możliwości rozwojowych każdego dziecka.

 • w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjno – terapeutycznych wykorzystuje się różne nowoczesne metody, np.:

  Kinezjologię Edukacyjną, Metodę Dobrego Startu, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki, Metodę Symboli Dźwiękowych.

  logopeda:

 • oprócz terapii logopedycznej logopeda podejmuje inne działania zapobiegające problemom związanym z mową i słyszeniem.

 • prowadzone są systematyczne przesiewowe badania słuchu, co pozwala na odpowiednio szybkie wykrycie a następnie zaplanowanie i prowadzenie działań terapeutycznych, udzielenie odpowiedniego wsparcia zarówno dziecku, jak i jego rodzicom


Ii szko a promuj ca edukacj zdrowie bezpiecze stwo i ekologi
II Szkoła promująca edukację, zdrowie, bezpieczeństwo i ekologię

Społeczność szkolna od kilku lat systematycznie realizuje programy, projekty i przedsięwzięcia, które na stałe weszły do kalendarza. Są to min:

 • Programy: „Szklanka mleka” i „Owoce wszkole”

 • Ogólnopolska Akcja: „Śniadanie daje moc”

 • Ogólnopolska akcja przy współudziale policji: „Klub bezpiecznego Puchatka”

 • Udział w akcji ekologicznej „Listy do Ziemi”

 • Projekty współrealizowane z gimnazjum np.: „Gimnazjaliści uczą dzieci segregować śmieci”.

 • Wielkie dyktando

 • Kiermasze i wystawy

 • Dzień Europejski

 • Akcje charytatywne


Iii wsp praca z instytucjami lokalnymi
III Współpraca z instytucjami lokalnymi

 • współpraca z OPN: warsztaty prowadzone przez pracowników OPN w szkole i ćwiczenia badawcze w terenie

 • współpraca z parafią: przygotowanie cyklicznych uroczystości kościelnych

 • współpraca z Gminną i Powiatową Biblioteką Publiczną: spotkania autorskie

 • współpraca ze Stowarzyszeniem Ekoturystyki „Ostaniec”: spotkania z naukowcami oraz zajęcia terenowe w Jaskini Nietoperzowej

 • współpraca z Muzeum Archeologicznym w Krakowie:warsztaty archeologiczne

 • współpraca z Gminną Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych: cykliczne warsztaty profilaktyczne: NOE i ARCHEZJA

 • współpraca z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych – oddział małopolski w Krakowie


Iv zaj cia artystyczne plastyczne i teatralne
IV Zajęcia artystyczne (plastyczne i teatralne)

Głównym celem zajęć jest promowanie umiejętności i zdolności twórczych dzieci, jest to też okazja do wymiany doświadczeń nauczycieli w dziedzinie kształcenia artystycznego.

Od kilku lat w klasach I-III prowadzone są zajęcia teatralne przygotowujące małe dzieci do publicznych wystąpień.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Założeniem zajęć jest wielostronny rozwój uczniów: ich emocji, intelektu, wyobraźni, sprawności fizycznej i manualnej oraz sfery społecznej. W ten sposób integrują osobowość dziecka, a także integrują dzieci między sobą. Przygotowują do uczestnictwa w kulturze.

Celem spotkań jest rozwój aktywności twórczej dzieci, rozbudzanie zainteresowań dziecięcą poezją i literaturą, nauka dykcji i rozwijanie zdolności recytatorskich, a także aktorskich.

Dla wszystkich dzieci szkoły podstwaowej prowadzone są zajęcia plastyczno-artystyczne w czasie których uczestnicy tworzą prac plastyczne ale również przygotowują sztuki teatralne


V szkolne ko o turystyczno krajoznawcze ptsm nietoperze
V Szkolne koło turystyczno- krajoznawcze PTSM „Nietoperze”

W szkole aktywnie działa turystyczno-krajoznawcze koło Nietoperze. Celem działalności koła jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości, których nośnikiem jest turystyka i krajoznawstwo oraz dbałość o właściwy rodzaj edukacji naszych uczniów. Krajoznawstwo pozwala zapoznać się z innymi stylami życia, innymi formami postrzegania świata, odkrywania samego siebie i innych. I taka idea przyświeca „Nietoperzom. W minionych latach sukcesami reprezentujemy naszą społeczność szkolną na rajdach i zlotach młodzieży PTSM dobywając puchary w różnych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

Szkolne Targi Turystyczne

uczniowie ze szkoły podstawowej brali udział w wojewódzkich targach turystycznych organizowanych w Krakowie, na których zdobyli wyróżnienie. Prezentowali stoiska pt. „Swój Region w Zmysłach”(gimnazjum) i „Świat w zmysłach” (szkoła podstawowa). Patronat nad tym konkursem sprawował Prezydent Krakowa. Nagrodą główną w konkursie był udział w targach ogólnopolskich. W latach 2006 -2008 szkoła kwalifikowała się do Ogólnopolskiej Szkolnej Giełdy Turystycznej, która zorganizowana została w Szczecinie. Tam uczniowie gimnazjum przedstawili pracę „Fragment Małopolski w Zmysłach”, a młodzież ze szkoły podstawowej zaprezentowała „Świat w zmysłach – Szkocja”. Udział w tym konkursie zobligował uczniów do pozyskiwania sponsorów, nawiązania współpracy z różnymi instytucjami, dzięki czemu szkoła oraz środowisko lokalne mogły się promować, a sami uczestnicy mieli okazję poznawać pn-zach część Polski.


Vi sukcesy i nagrody czyli np konkurs szopki bo onarodzeniowe
VI Sukcesy i nagrody, czyli np. konkurs Szopki Bożonarodzeniowe

 • Konkurs Krakusek rokrocznie uczniowie uczęszczający do klas I-III biorą udział w konkursie „Krakusek” . Nasi uczniowie zostają finalistami, a jedna z uczennic naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce w tym konkursie.

 • Zwyciężczyni Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego w roku szkolnym 2011/2012

 • ,,Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej” każdego roku wielu uczniów bierze udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 w Będzinie, Parafię Św. Trójcy oraz Muzeum Zagłębia. W konkursie wzięło udział 130 szopek, w tym 33 z Jerzmanowic, które przygotowało 46 uczniów. Podobnie jak w latach minionych najwięcej nagród otrzymali uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki. Spośród 27 nagród 11 trafiło do naszych dzieci(2 pierwsze miejsca, 2 drugie, 3 trzecie i 4 wyróżnienia). Patronat honorowy sprawował biskup Grzegorz Kaszak.


Vii ch r r d o
VII Chór „Źródło”

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej i Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi ma już za sobą liczne osiągnięcia. Jednym z nich jest działalność chóru „Źródło”, który funkcjonuje od 2002 r. Zgromadził on już 50 uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Chór ten opracowuje różnorodny repertuar, który jest wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych, takich jak: Dzień Patrona, Wigilia, akademie patriotyczne, oraz środowiskowych m.in. koncerty organizowane w kościele parafialnym z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, Jurajskie Dni Jerzmanowic, czy konkursy na szczeblu powiatowym. Każdego roku chór koncertuje na Powiatowym Przeglądzie Chórów z okazji Święta Niepodległości w Krzeszowicach. W ubiegłym roku szkolnym chór „Źródło” brał udział w Powiatowym Konkursie Chórów w Słomnikach, gdzie zdobył wyróżnienie.


Viii projekty wsp finansowane przez uni e uropejsk
VIII Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Najnowsze sukcesy Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

 • Zespół Szkół w Jerzmanowicach może pochwalić się realizacją Projektów „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projekt „Wiedzieć więcej” rozpoczął się 01.09.2009 r. i trwał dwa lata, obejmował uczniów gimnazjum, drugi projekt „Akademia Efektywnej Nauki” realizowany był w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010. W ramach projektów „Wiedzieć więcej” i „Akademia Efektywnej nauki” uczniowie uczęszczali na zajęcia wyrównawcze i rozwijające. Uzupełniali braki, poszerzali zainteresowania i odkrywali predyspozycje, które pomogą w wyborze dalszej kariery zawodowej. Ponadto realizacja projektów, dzięki organizowanym wycieczkom i rajdom, pozwalała młodzieży na zgłębienie wiedzy o Polsce oraz wzbogaciła bazę dydaktyczną szkoły.


Ix nadz r pedagogiczny i zarz dzanie
IX Nadzór pedagogiczny i zarządzanie

 • praca zespołów nauczycieli, analiza badań, opracowywanie wniosków i rekomendacje do dalszej pracy

 • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

 • analiza realizacji wniosków w zakresie kontroli ewaluacji i doskonalenia

 • wdrażanie najważniejszych wniosków wynikających z realizacji planu nadzoru pedagogicznego np.: zwiększenie oferty zajęć rozwijających

 • wypracowywanie metod pracy z uczniem z w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce

 • organizowanie dni otwartych dla rodziców oraz zajęć koleżeńskich dla nauczycieli

 • analiza i zmiana koncepcji pracy szkoły, ankiety wśród nauczyciel i wywiadz pracownikami samorządu oraz rodzicami

 • systematyczne badania umiejętności uczniów klas trzecich OPERON, OBUT oraz próbny sprawdzian Operon


ad