Download
polskie dobre praktyki do wiadczenia niebieskiej linii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polskie dobre praktyki- doświadczenia „Niebieskiej Linii” Renata Durda Instytut Psychologii Zdrowia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 2. Pomoc dla dorosłych jest pomocą dla dzieci!(ich i innych)

 3. Projekty lokalne czylinajbliżej potrzebujących

 4. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 • Prace przygotowawcze trwały ponad rok (2006-2007) • W proces opracowywania oraz uzgadniania zaangażowanych było wiele podmiotów samorządowych i pozarządowych • Program jest komplementarny dla innych miejskich programów z zakresu polityki społecznej • Wśród realizatorów programu znalazło się wiele służb społecznych działających na terenie miasta, bowiem pomaganie w przypadkach przemocy w rodzinie, aby było skuteczne - musi być interdyscyplinarne i kompleksowe

 5. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 • Celem ogólnym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. • Celami szczegółowymi Programu są: • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, • zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych, • zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, • dostosowanie zasobów istniejących na terenie m. st. Warszawy do potrzeb tworzonego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, • zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin, • zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 6. Zespół interdyscyplinarny - strategia, lobbing… Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJURZĘDU M.ST. WARSZAWY_____________________________Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy Komisja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych Dzielnicowe Zespołyds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie(dzielnicowe koalicje) Wydziały Spraw Społecznychi Zdrowia Urzędów Dzielnic Dzielnicowe ZespołyRealizacji Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych koordynator Ośrodki pomocy społecznej placówki służby zdrowia PIK-i placówki oświatowe poradniepsychologiczno-pedagogiczne działania operacyjne Grupa robocza (zadaniowa) Grupa robocza …

 7. Projekty ogólnopolskieczyli skąd czerpać wiedzę i inspiracje

 8. Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem www.pokrzywdzeni.gov.pl

 9. Europejskie poradnie telefoniczne o prefiksie116

 10. Partnerem technicznym jest NETIA SA Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116123. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 123 można uzyskać: wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej; porady psychologiczne z zakresu sytuacji kryzysowych i problemów życiowych w tym w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, trudnościami małżeńskimi, partnerskimi, wychowawczymi; dane adresowe lokalnych placówek pomocowych. Poradnia telefoniczna 116 123

 11. Pismo poświęcone problematyce przemocy (w rodzinie, interpersonalnej). • Ukazuje się od 1998 roku • Zajmuje się teorią, badaniami, praktyką działania, legislacją, dobrymi przykładami, rekomenduje lektury, informuje o wydarzeniach, zaprasza na szkolenia, konferencje, edukuje poprzez udział w kampaniach www.pismo.niebieskalinia.pl

 12. Projekty na rzecz środowiska „pomagaczy”

 13. Wyróżnienia ZŁOTY TELFON(od 1995 roku) • „Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 17 instytucji i 91 osób.

 14. Plebiscyt/konkurs POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ(od 2008 roku) Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Patron: Komendant Główny Policji Celem konkursu jest: • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. • W 2009 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji)