1 / 20

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”. Renata Durda Instytut Psychologii Zdrowia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pomoc dla dorosłych jest pomocą dla dzieci! (ich i innych). Projekty lokalne czyli najbliżej potrzebujących.

heinz
Download Presentation

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Polskie dobre praktyki- doświadczenia „Niebieskiej Linii” Renata Durda Instytut Psychologii Zdrowia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 2. Pomoc dla dorosłych jest pomocą dla dzieci!(ich i innych)

 3. Projekty lokalne czylinajbliżej potrzebujących

 4. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 • Prace przygotowawcze trwały ponad rok (2006-2007) • W proces opracowywania oraz uzgadniania zaangażowanych było wiele podmiotów samorządowych i pozarządowych • Program jest komplementarny dla innych miejskich programów z zakresu polityki społecznej • Wśród realizatorów programu znalazło się wiele służb społecznych działających na terenie miasta, bowiem pomaganie w przypadkach przemocy w rodzinie, aby było skuteczne - musi być interdyscyplinarne i kompleksowe

 5. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 • Celem ogólnym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. • Celami szczegółowymi Programu są: • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, • zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych, • zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, • dostosowanie zasobów istniejących na terenie m. st. Warszawy do potrzeb tworzonego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, • zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin, • zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 6. Zespół interdyscyplinarny - strategia, lobbing… Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJURZĘDU M.ST. WARSZAWY_____________________________Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy Komisja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych Dzielnicowe Zespołyds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie(dzielnicowe koalicje) Wydziały Spraw Społecznychi Zdrowia Urzędów Dzielnic Dzielnicowe ZespołyRealizacji Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych koordynator Ośrodki pomocy społecznej placówki służby zdrowia PIK-i placówki oświatowe poradniepsychologiczno-pedagogiczne działania operacyjne Grupa robocza (zadaniowa) Grupa robocza …

 7. Projekty ogólnopolskieczyli skąd czerpać wiedzę i inspiracje

 8. Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem www.pokrzywdzeni.gov.pl

 9. Europejskie poradnie telefoniczne o prefiksie116

 10. Partnerem technicznym jest NETIA SA Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116123. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 123 można uzyskać: wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej; porady psychologiczne z zakresu sytuacji kryzysowych i problemów życiowych w tym w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, trudnościami małżeńskimi, partnerskimi, wychowawczymi; dane adresowe lokalnych placówek pomocowych. Poradnia telefoniczna 116 123

 11. Pismo poświęcone problematyce przemocy (w rodzinie, interpersonalnej). • Ukazuje się od 1998 roku • Zajmuje się teorią, badaniami, praktyką działania, legislacją, dobrymi przykładami, rekomenduje lektury, informuje o wydarzeniach, zaprasza na szkolenia, konferencje, edukuje poprzez udział w kampaniach www.pismo.niebieskalinia.pl

 12. Projekty na rzecz środowiska „pomagaczy”

 13. Wyróżnienia ZŁOTY TELFON(od 1995 roku) • „Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 17 instytucji i 91 osób.

 14. Plebiscyt/konkurs POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ(od 2008 roku) Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Patron: Komendant Główny Policji Celem konkursu jest: • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. • W 2009 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji)

More Related