trgovci i potro a i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRGOVCI I POTROŠAČI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRGOVCI I POTROŠAČI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

TRGOVCI I POTROŠAČI - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

TRGOVCI I POTROŠAČI. Ana Begenišić Gražina Rokicka. Potrošač, trgovac, potrošački spor. Potrošač je fizičko lice, a ne pravno . Trgovac je pravno ili fizičko lice koje na tržištu nastupa u sklopu svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRGOVCI I POTROŠAČI' - tal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trgovci i potro a i

TRGOVCI I POTROŠAČI

Ana Begenišić

Gražina Rokicka

potro a trgovac potro a ki spor
Potrošač, trgovac, potrošački spor

Potrošač je fizičko lice, a ne pravno.

Trgovac je pravnoilifizičko lice kojenatržištunastupa u sklopusvojeposlovnedelatnostiili u drugekomercijalnesvrhe.

potro a trgovac potro a ki spor1
Potrošač, trgovac, potrošački spor

Potrošački spor jeste spor između potrošača i trgovca, a čija vrednost ne prelazi 1.000.000 dinara.

Potrošački spor nije spor koji nastane usled:

1. smrti, telesne ozlede ili narušenog zdravlja,

2. pružanje zdravstvenih ili pravnih usluga,

3. prenosa prava na nepokretnostima.

zakon o za titi potro a a garancija l 56
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČAGarancija čl.56

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Davalac garancije je duţan da na zahtev potrošača izda garantni list.

zakon o za titi potro a a garancija l 561
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČAGarancija čl.56

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

zloupotreba izraza garancija l 57
ZLOUPOTREBA IZRAZA GARANCIJA ČL. 57

Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza "garancija" i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego što ima u skladu sa ovim zakonom.

saobraznost robe l 51
Saobraznost robe čl. 51
 • Trgovac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 • Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

slide8

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač moţe osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvošača ili njihovih predstavnika, naroĉito ako je obećanje uĉinjeno putem oglasa ili na ambalaţi robe.

rokovi i teret dokazivanja l 55
Rokovi i teret dokazivanja čl. 55
 • Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
 • Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
re avanje reklamacije l 58
Rešavanje reklamacije čl.58

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

pravne posledice nesaobraznosti l 54
PRAVNE POSLEDICE NESAOBRAZNOSTI ČL. 54
 • Potrošač, na prvom mestu, moţe da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
 • Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
 • Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
odgovornost trgovaca l 52
ODGOVORNOST TRGOVACA ČL. 52
 • Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.
 • Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.
odgovornost trgovaca l 521
ODGOVORNOST TRGOVACA ČL. 52
 • Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u času zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
nepravilna instalacija l 53
NEPRAVILNA INSTALACIJA ČL. 53
 • Trgovac koji je po ugovoru dužan da potrošaču obezbedi instalaciju ili montaţu robe odgovoran je za nesaobraznost isporučene robe nastale zbog nepravilne instalacije ili montaţe.
 • Ako su nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostataka u uputstvu, trgovac je odgovoran za nesaobraznost koju je instalacijom ili montažom robe izazvao potrošač.
nadle nost tr i ne inspekcije
NADLEŽNOST TRŽIŠNE INSPEKCIJE
 • Ako trgovac ne odgovori na reklamaciju u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema reklamacije,
 • Ako trgovac prodaje robu bez ili sa neurednom ili netačnom deklaracijom,
 • Lažno obaveštavanje i doviđenje potrošača u zabludu,
 • Nepošteno – obmanjujuće poslovanje,
 • Neisticanje cena...