Konferencja upowszechniająca
Download
1 / 23

Konferencja upowszechniająca pod patronatem honorowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Konferencja upowszechniająca pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy Małopolskiego Kuratora Oświaty - Aleksandra Palczewskiego System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Kraków, 16 grudnia 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja upowszechniająca pod patronatem honorowym' - takoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konferencja upowszechniająca

pod patronatem honorowym

Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy

Małopolskiego Kuratora Oświaty - Aleksandra Palczewskiego

System pracy z uczniami zdolnymi

jako produkt finalny projektu DiAMEnT

Kraków, 16 grudnia 2013 r.Przedstawiciele kluczowych instytucji oświatowych i samorządowych otrzymują wszystkie elementy składowe systemu pracy z uczniami zdolnymi.


Koncepcja wspierania uzdolnie uczni w w wojew dztwie ma opolskim
Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim

Kierowana jest do wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację, organizację i wsparcie systemu pracy z uczniami zdolnymi.

Składa się z dwóch części:

 • I część – teoretyczna;

 • II część – praktyczna

  To kluczowy dokument, określający podstawy merytoryczne i organizacyjne tego systemu, kierowanego do uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Koncepcja wspierania uzdolnie uczni w w wojew dztwie ma opolskim1
Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim

I część – teoretyczna

Zostały wskazane:

 • konteksty systemu wspierania uzdolnień uczniów - międzynarodowy, krajowy i regionalny;

 • aspekty prawne;

 • podstawy psychologiczno-pedagogiczne systemu, przywołując najnowsze teorie zdolności, szczególnie trójpierścieniowy model zdolności Josepha Renzulliego, wieloczynnikowy model zdolności Franza J. Monksa, triarchiczną (triadyczną) teorię inteligencji R. Sternberga, teorię rozwijania zdolności twórczych E. Nęcki.


Koncepcja wspierania uzdolnie uczni w w wojew dztwie ma opolskim2
Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim

II część – praktyczna

Zawiera:

 • cele systemu wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim;

 • charakterystykę poszczególnych elementów systemu;

 • zasady funkcjonowania systemu pracy z uczniami zdolnymi;

 • szczegółowe założenia systemu;

 • zadania podmiotów zaangażowanych w jego realizację;

 • szczegółowe założenia merytoryczne i organizacyjne poszczególnych form wsparcia przewidzianych w systemie pracy z uczniami zdolnymi.


Program rozwijania tw rczego my lenia tw rczo odkrywam wiat wraz z materia ami pomocniczymi
Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam światwraz z Materiałami pomocniczymi

Program „Twórczo odkrywam świat”, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, jest wyjściowym elementem systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

„Twórczo odkrywam świat” to program o charakterze uzupełniającym, który powinien zostać skorelowany z realizowanym przez nauczyciela programem nauczania dla I etapu kształcenia i stać się stałym elementem pracy dydaktycznej z całym zespołem klasowym, a rozwijanie twórczego myślenia zostaje włączone w regularny proces dydaktyczny.


Program rozwijania tw rczego my lenia tw rczo odkrywam wiat wraz z materia ami pomocniczymi1
Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam światwraz z Materiałami pomocniczymi

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach regularnych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych. Może być wykorzystywany jako całość - kompletna koncepcja rozwijania twórczego myślenia uczniów, systematycznie realizowana w kolejnych klasach etapu lub jako baza wybranych pomysłów wspomagających planowanie procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwijanie twórczego myślenia.


Program rozwijania tw rczego my lenia tw rczo odkrywam wiat wraz z materia ami pomocniczymi2
Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam światwraz z Materiałami pomocniczymi

Nauczyciel otrzymuje program jako propozycję, uzupełniającą wybrany przez niego program nauczania, której zakres i sposób wykorzystania jest kwestią jego decyzji, adekwatnie do uwarunkowań organizacyjnych danej szkoły, potrzeb konkretnego zespołu klasowego, własnych kompetencji.

Program został uzupełniony zestawem materiałów pomocniczych o charakterze dobrych praktyk, na które składają się opracowania, nagrodzone w konkursie na scenariusz zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem programu „Twórczo odkrywam świat”.


System diagnozowania uzdolnie uczni w
System diagnozowania uzdolnień uczniów

Zakłada prowadzenie diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów:

 • na trzech etapach kształcenia - klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna kończąca się maturą – liceum, technikum;

 • w zakresie czterech obszarów przedmiotowych: matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne


System diagnozowania uzdolnie uczni w1
System diagnozowania uzdolnień uczniów

Przewiduje się prowadzenie diagnozy w dwóch etapach:

 • I etap – nominacja nauczycielska z wykorzystaniem Arkusza nominacji - wyłonienie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych wskazanych przez nauczycieli jako uzdolnieni;

 • II etap – przeprowadzenie testu diagnostycznego składającego się z dwóch części: testu osiągnięć przedmiotowych i testu uzdolnień kierunkowych - pozwala na rozpoznanie uzdolnień kierunkowych uczniów, przetestowanie narzędzi diagnostycznych i zakwalifikowanie od 3% do 6% uczniów uzdolnionych na zajęcia pozaszkolne.


System diagnozowania uzdolnie uczni w2
System diagnozowania uzdolnień uczniów

W ramach systemu diagnozy zostały opracowane narzędzia diagnostyczne:

 • Arkusze nominacji - to materiał dla szkół i nauczycieli; mogą one być wykorzystywane zarówno w pierwszym etapie systemowej diagnozy uzdolnień uczniów, jak i w prowadzeniu przez nauczycieli indywidualnego rozpoznania uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych.

 • Testy diagnostyczne -składają się z dwóch części: testy przedmiotowe i testy psychologiczne; są materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów organizujących systemową diagnozę uzdolnień (wojewódzka placówka doskonalenia i samorządy powiatowe/gminne), jako narzędzia w diagnozie powszechnej oraz dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, które będą odpowiadać za diagnozę indywidualną; nie są przewidziane do wykorzystania w szkołach do indywidualnego rozpoznawania uzdolnień uczniów.


Programy zaj pozaszkolnych
Programy zajęć pozaszkolnych

 • Programy zajęć pozaszkolnych kierowane są do uczniów, którzy wykazują się zdiagnozowanymi poznawczymi uzdolnieniami kierunkowymi z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 • Podstawowym założeniem metodycznym tych programów jest wykorzystanie metody projektu i strategii PBL - problem based learning – uczenie się na bazie problemu / uczenie się w oparciu o problem – polegającej na organizowaniu procesu uczenia się poprzez rozwiązywanie problemu.

 • Programy zostały opracowane dla etapu, nie ma więc podziału treści programowych na klasy. Taki charakter programu wynika z faktu, że adresatami są uczniowie zdolni, a ich możliwości i potrzeby nie zawsze są związane z poziomem klasy.


Programy zaj pozaszkolnych1
Programy zajęć pozaszkolnych

Struktura programów zajęć pozaszkolnych:

 • Słowo wstępne

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze programu zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych

 • Dziesięć modułów tematycznych (cele operacyjne, kluczowe pojęcia,5 tematów projektów w formie pytania problemowego, zakres materiału nauczania, opis założonych osiągnięć)

 • Słownik terminów związanych z systemem wspierania uczniów zdolnych


Programy zaj pozaszkolnych2
Programy zajęć pozaszkolnych

Różnice między programem zajęć pozaszkolnych a przedmiotowym programem nauczania

 • Program nauczania przedmiotu w szkole obliguje nauczyciela do zrealizowania wyznaczonych treści programowych.

 • W programach zajęć pozaszkolnych zaproponowane tematy projektów edukacyjnych, cele operacyjne do modułów, kluczowe pojęcia, treści programowe, osiągnięcia uczniów są otwartymi listami, które nauczyciel może sobie uzupełnić, niektóre pominąć lub zmienić, w zależności od własnych możliwości, a przede wszystkim w zależności od zainteresowań i możliwości grupy.

 • Program zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych jest propozycją otwartą, nie obliguje nauczyciela do realizacji wyznaczonych treści programowych, nie określa czasu realizacji wybranych treści, w założeniu pomyślany został jako inspiracja dla nauczyciela i grupy.


Materia y pomocnicze do realizacji program w zaj pozaszkolnych
Materiały pomocnicze do realizacji programów zajęć pozaszkolnych

Integralną część programów zajęć pozaszkolnych stanowią materiały pomocnicze do ich realizacji.

Struktura materiałów metodycznych jest spójna ze strukturą samych programów zajęć pozaszkolnych i uwzględnia:

 • wprowadzenie, w którym omówiona została metoda projektu w ujęciu innowacyjnym;

 • materiały do modułów zaplanowanych w programach zajęć pozaszkolnych, gdzie zaproponowano przykładowe cele operacyjne do tematów projektów, przykładowe problemy szczegółowe do tematów projektów, zadania projektowe, teksty pomocnicze, ćwiczenia do wykorzystania, itp.;

 • materiały do planowania i ewaluacji pracy uczniów i efektów końcowych projektu.


Programy zaj pozaszkolnych i materia y pomocnicze do program w zaj pozaszkolnych
Programy zajęć pozaszkolnych i Materiały pomocnicze do programów zajęć pozaszkolnych

 • Programy wraz z materiałami pomocniczymi zostały opracowane z myślą o zajęciach pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, ale mogą być także wykorzystywane przez nauczycieli w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych bądź zajęć pozalekcyjnych poświęconych tematyce z zakresu czterech kompetencji objętych programami.


Programy e learningowych k naukowych
Programy programów zajęć pozaszkolnyche-learningowych kół naukowych

 • Odbiorcami programów są uczniowie szczególnie uzdolnieni ze szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjów.

 • Celem programów jest rozwijanie zainteresowań uczniów o najwyższym poziomie uzdolnień daną dziedziną wiedzy i budzenie pasji poznawczej.

 • Programy stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zagadnień omawianych w szkole, wykraczają dalece poza treści obowiązującej podstawy programowej. Programy uwzględniają elementy twórczego myślenia, rozwijanego na bazie treści przedmiotowych lub wspierającego ich realizację.

 • Każdy program przeznaczony jest do realizacji w cyklu 3-letnim i obejmuje jeden etap edukacyjny (etap IV). W finalnej wersji programów zrezygnowano

  z określania łącznej ilości godzin na ich realizację, jak i z określania ilości czasu na realizację poszczególnych zagadnień. Decyzje w tym zakresie podejmują docelowi realizatorzy kół.

 • Realizatorami programówmogą być uczelnie wyższe oraz stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa naukowe.


Program forum m odych talent w
Program Forum Młodych Talentów programów zajęć pozaszkolnych

 • Program kierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 • Celem forum jest stworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi oraz umożliwienie kontaktu z ekspertami: osobami, które odniosły sukces w obszarze 4 kompetencji kluczowych rozwijanych w ramach systemu.

 • Program obejmuje trening twórczego myślenia oraz spotkania z ekspertami (panele dyskusyjne, praca w grupach przedmiotowych).

 • W finalnej wersji systemu pracy z uczniami zdolnymi Forum Młodych Talentów nie stanowi odrębnej formy organizacyjnej. Ma być realizowane jako element warsztatów letnich.

 • Realizatorami programumogą być uczelnie wyższe oraz stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa naukowe, które będą organizować warsztaty letnie.

 • Zalecana forma realizacji to wyjazdowe zajęcia wakacyjne.


Program letniej szko y m odych talent w
Program Letniej Szkoły Młodych Talentów programów zajęć pozaszkolnych

 • Adresatami programu Letniej Szkoły Młodych Talentów są uczniowie szczególnie uzdolnieni ze szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjów.

 • Składa się z dwóch komponentów: programu treningu twórczego myślenia oraz programu zajęć przedmiotowych.

 • W części przedmiotowej programu LSMT przewidziano realizację jednego projektu edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym z zastosowaniem strategii PBL.

 • Program ma charakter otwarty, dla kolejnych edycji LSMT powinien być rozszerzany o nowe propozycje prowadzących zajęcia i uczniów.

 • Program LSMT powinien być realizowany przez uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje z udziałem ekspertów zagranicznych.

 • Zalecana forma realizacji to wyjazdowe zajęcia wakacyjne


Programy szkole dla kadr o wiatowych
Programy szkoleń dla kadr oświatowych programów zajęć pozaszkolnych

 • Programy szkoleń kierowane są do wszystkich grup odbiorców produktu: edukatorów; przedstawicieli JST, wizytatorów, dyrektorów szkół; nauczycieli CWUZ; nauczycieli różnych specjalności - liderów pracy z uczniem zdolnym, nauczycieli klas 1-3.

 • Wszystkie w/w programy składają się na system szkoleń, oparty na założeniu kaskady.

 • W szkoleniach dla podmiotów wspierających pracę z uczniami zdolnymi dominuje aspekt informacyjny. Programy szkoleń dla nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniami zdolnymi, mają charakter praktyczny, a ich istotnym elementem jest analiza dobrych praktyk.

 • Programy mogą być wykorzystane przez placówki doskonalenia nauczycieli, zarówno w całości - na potrzeby tworzenia i rozbudowywania systemu pracy z uczniami zdolnymi, jak i dla wybranych adresatów, w celu doskonalenia kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w zakresie pracy z uczniami zdolnymi.


Narz dzia do ewaluacji pracy z uczniami zdolnymi
Narzędzia do ewaluacji pracy z uczniami zdolnymi programów zajęć pozaszkolnych

 • Ankiety ewaluacyjne opracowane w projekcie to narzędzia do ewaluacji sumującej, nastawione na zebranie informacji o przeprowadzonych szkoleniach i zrealizowanych zajęciach.

 • Kwestionariusze ankiet są zbudowane zgodnie z zasadami metodologii badań. Zawierają zarówno pytania zamknięte, pozwalające na zebranie materiału ilościowego, jak i pytania otwarte, dostarczające materiału jakościowego.

 • Ankiety ewaluacyjne to narzędzia dla organizatorów szkoleń i organizatorów zajęć z uczniami zdolnymi.


www.diament.edu.pl programów zajęć pozaszkolnych


ad