1 / 12

EVALUACIJA EDUKACIJE SINDIKALNIH AKTIVISTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA U 2008. GODINI.

EVALUACIJA EDUKACIJE SINDIKALNIH AKTIVISTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA U 2008. GODINI. JUGOSLAV RISTI Ć.

takara
Download Presentation

EVALUACIJA EDUKACIJE SINDIKALNIH AKTIVISTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA U 2008. GODINI.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EVALUACIJA EDUKACIJE SINDIKALNIH AKTIVISTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA U 2008. GODINI. JUGOSLAV RISTIĆ

 2. PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA OBUHVATA OKO 180.252 STANOVNIKA PO POPISU IZ 2002. GODINE OD ČEGA OKO 55.000 IMA STATUS ZAPOSLENIH I OKO 25.000. NA EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH. KRAGUJEVAC JE TOKOM XX VEKA, A I RANIJE BIO SINONIM U SRBIJI ZA RADNIČKU ORGANIZOVANOST. NAJRAZVIJENIJA INDUSTRIJSKA GRANA JESTE METALSKA GRANA, ZATO ŠTO JE LOCIRAN NAJSTARIJI METALSKI KOMPLEKS NA BALKANU, ZASTAVA. KRAGUJEVAC JE DANAS I GRAD NEUSPELIH PRIVATIZACIJA.

 3. NAJZNAČAJNIJI ODBORI SINDIKATA KOJI EGZISTIRAJU U KRAGUJEVCU SU: • METALCI • KOMUNALNO-STAMBENE DELATNOSTI GRAĐEVINASTVA I IGM • TEKSTIL KOŽE I OBUĆE • POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA • UPRAVA PRAVOSUĐE I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE • ODBOR KULTURE

 4. KRAGUJEVAC JE DANAS I GRAD NEUSPELIH PRIVATIZACIJA

 5. ODBOR GRAĐEVINARA - DVA PUTAJE TOKOM 2008 GODINE ORGANIZOVAO EDUKACIJU SVOJIH ČLANOVA. • OD 4-6 JUNA ORGANIZOVAN JE SEMINAR NA TEMU ’’ BEZBEDAN I SIGURAN RAD U GRAĐEVINARSTVU I IGM SRBIJE ’’. • OD 24-26 SEPTEMBRA ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU ’’ KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U FUNKCIJI OSTVARIVANJA SOCIJALNOG DIJALOGA U GRANI GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE ’’. OBA SEMINARA JE POHAĐALO PO 30 UČESNIKA KOJI SU NA ZAVRŠETKU SEMINARA IMALI PROVERU ZNANJA PUTEM TESTA.

 6. UČESNICI SU BILI IZ PREDUZEĆA • GIK 1. MAJ LAPOVO • PREDUZEĆE ZA PUTEVE KRAGUJEVAC • RATKO MITROVIĆ • KAZIMIR VELJKOVIĆ • STRAŽEVICA • RAD ’’ ŠUMADIJA ’’ • STAMBENA ZADRUGA

 7. ODBOR METALACA JE DVA PUTA ORGANIZOVAO OBUKU NA TEMU ’’ BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ’’. PRVI PUT U MAJU, A POTOM U NOVEMBRU. PREDAVAČI SU BILI IZ MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU. UKUPNO JE 16 AKTVISTA SINDIKATA ZAVRŠILO OVU OBUKU, KOJI SU NAKON OBUKE IMALI PROVERU ZNANJA I DOBILI CERTIFIKAT O OBUČENOSTI ZA OVU OBLAST. UČESNICI SU BILI IZ 14 PREDUZEĆA: • ZASTAVA AUTOMOBILI • ZASTAVA KAMIONI • ZAVOD ZA ŽIGOSANJE ORUŽJA • ZASTAVA AUTO DELOVI KNIĆ • ZASTAVA PROMET • 21 OKTOBAR • ELVOD • METAL SISTEMI • ENERGETIKA • RAPP MAŠINE • ZASTAVA TAPACIRNICA • VEGA • UNION KOMPONENT • ZASTAVA ORUŽJE

 8. NAJZNAČAJNIJI PROJEKAT SVAKAKO KROZ BROJ UČESNIKA JE PROJEKAT KOJI IMAJU DVE NAJVEĆE SINDIKALNE ORGANIZACIJE “ ZASTAVA ORUŽJE ” I “ ZASTAVA AUTOMOBILI ” SA SINDIKATOM ‘’ METAL 36 ‘’ IZ GETEBORGA. TAJ PROJEKAT ODVIJA SE U TRI OBLASTI UZ PODRŠKU ULOF PALME CENTRA • OBRAZOVANJE SINDIKALNIH AKTIVNOSTA ZA RAD U SIDNIKATU • OBUKA IZ INFORMATIKE • UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

 9. SINDIKALNE ORGANIZACIJE ZASTAVA ORUŽJE I SINDIKALNA ORGANIZACIJA AUTOMOBILI ORGANIZOVALE SU DVA JEDNODNEVNA SEMINARA ZA ŽENE AKTIVISTE SINDIKATA: • VEĆE UČEŠĆE ŽENA U SINDIKATU • JAVNI NASTUP OBUKU SU PROŠLE DVE GRUPE PO 25 ŽENA AKTIVISTA SINDIKATA.

 10. SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZASTAVA ORUŽJE ZA SVOJE AKTIVISTE ORGANIZOVALA JE JEDNODNEVNI SEMINAR NA TEMU: • RODNA RAVNOPRAVNOST I DISKRIMINACIJA ŽENA NA RADU I • SOCIJAL DEMOKRATIJA I NJENI KAPACITETI ZA IZGRADNJU SAVEZNIŠTVA SA SINDIKATIMA

 11. SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ŠUMADIJSKOG OKRUGA ORGANIZOVAO JE ZA SVOJE ČLANOVE JEDNODNEVNO PREDAVNJE SA TEMOM: • RESTRUKTURIRANJE I PRIVATIZACIJA JKP-a

 12. KROZ RAZNE VRSTE OBUKA U 2008.GOD. U ORGANIZACIJI SINDIKATA, PROŠLO JE OKO 920ČLANOVA SINDIKATAWWW.SINDIKAT-KRAGUJEVAC.ORG.RS

More Related