paulsrudutvalget fra mai 2010 til 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”PAULSRUDUTVALGET” fra mai 2010 til 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
”PAULSRUDUTVALGET” fra mai 2010 til 2011

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

”PAULSRUDUTVALGET” fra mai 2010 til 2011 - PowerPoint PPT Presentation

tait
146 Views
Download Presentation

”PAULSRUDUTVALGET” fra mai 2010 til 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”PAULSRUDUTVALGET”fra mai 2010 til 2011 Advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av utvalget

 2. MANDAT • Utvalget skal utrede etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helsevern. Følgende skal særlig gjennomgås: • Forholdet mellom psykisk helsevernloven og samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven og menneskerettigheter.

 3. Mandat forts • Behandlingsvilkåret for etablering av tvungent psykisk helsevern. • Vilkårene for iverksetting av behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering) og bruk av tvangsmidler. • Gjeldende kontrollordninger for overprøving av tvangsvedtak.  

 4. Mandat forts • Siktemålet med å utrede tvangsbestemmelsene er å: • sikre en grundig gjennomgang av de gjeldende tvangsbestemmelsene innenfor psykisk helsevern i forhold til pasientenes rettsikkerhet, herunder ivaretakelse av hensynet til lik og forsvarlig utøvelse av tvang i landet • sikre at eventuelle forslag til lovendringer er godt begrunnet og vurdert både tverrfaglig og av brukere/ pårørende  

 5. Mandat forts • Utvalget skal vurdere om regelverket bør endres for å klargjøre rettstilstanden i saker der domstolen kommer til at en pasient under psykisk helsevern skal skrives ut etter psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 6. • Dersom utvalget kommer til at det bør foretas lovendringer, skal det foreslås konkrete lovendringer. Betydningen eventuelle lovendringer kan ha for annet regelverk skal vurderes og beskrives. Både konsekvensene av å beholde behandlingsvilkåret og av å fjerne vilkåret, skal vurderes og beskrives.

 6. Hva skal utredningen ivareta? • Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksen kapittel 2. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk. • Utvalget skal i løpet av arbeidsperioden avholde minst et høringsmøte hvor ulike brukergrupper er bredt representert. Det vises til artikkel 4 i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 7. Hva har utvalget gjort? • Møter med Fylkesnemnda og en rekke brukerorganisasjoner. • Høringskonferanse i januar 2011 • Litteraturstudier, og studier av forskning • Interne foredrag

 8. Hvilke lovendringer er diskutert? • Skal lov om psykisk helsevern fjernes og erstattes av en felles tvangslov? • Skal man innføre samtykkekompetanse som kriterium? • Fordeler og ulemper med det • Skal behandlingsvilkåret fjernes? • Fordeler og ulemper med dette • Skal man opprettholde fare for andre og fare for seg selv- kriteriet i samme bestemmelse

 9. Hvilke lovendringer er diskutert • Skal pårørende og offentlig myndighet ha klagekompetanse fortsatt? • Hva med vedtak om ”ikke-tvang”? Skal de klage da? • Eksempler fra rettspraksis • Hva er begrunnelsen for klageretten?

 10. Klageordningene, skal vi beholde kontrollkommisjonen og Fylkeslegen? • Redegjørelse for dagens lovverk. • To sporet klagesystem • Tungrodd, 58 kommisjoner og 23 Fylkesleger • Forslag til endringer: • Alle vedtak går til samme klageinstans • Kontrollkommisjonen nedlegges og erstattes av Fylkesnemnda? • Fordeler og ulemper

 11. Hva med bindende forhåndserklæringer? • Skal en pasient bindende kunne erklære seg bort fra muligheten for fremtidig tvangsbehandling? • Etiske betenkeligheter • Formelle betenkeligheter

 12. Personlig ombud? • Kan det erstatte tvangsbehandling. • I hvilket omfang? • Svensk modell