1 / 14

Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města

Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města. Vnitřní prostorová struktura města. Fyzická Morfologie Morfogeneze Funkční Sociální Demografický status Sociálně etnický status Etnický status Sociálně patologické jevy. Morfologie a morfogeze vnitřní prostorové struktury města.

taima
Download Presentation

Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města

 2. Vnitřní prostorová struktura města • Fyzická • Morfologie • Morfogeneze • Funkční • Sociální • Demografický status • Sociálně etnický status • Etnický status • Sociálně patologické jevy

 3. Morfologie a morfogeze vnitřní prostorové struktury města • Morfologie • charakter uliční sítě • radiální, síťová, liniová, žebříkovitá • charakter zástavby • bloková, řádková, rozvolněná, rozptýlená • výška zástavby • nízkopodlažní, vysokopodlažní (více než 3 podlaží) • hustota zástavby • Morfogeneze • plánovité zastavění vs. neplánovité zastavění • doba výstavby

 4. Prostorové jednotky pro analýzu vnitřní struktury měst • Administrativní vymezení: • městské obvody, čtvrtě • katastrální území • základní sídelní jednotky • Funkční vymezení • Morfologické vymezení • hromadné/individuální bydlení • Morfogenetické vymezení • kombinace morfologického vymezení a doby převažující výstavby

 5. Morfogenetické vymezení – příklad

 6. Model vnitřní prostorové strukturypředindustriálního města

 7. Model vnitřní prostorové struktury industriálního města

 8. Model vnitřní prostorové struktury industriálního města po roce 1945

 9. Model vnitřní prostorové struktury postindustriálního města

 10. 0 ++ JÁDRO ZÁZEMÍ Urbanizace Vysvětlivky: 0= stagnace počtu obyvatel (vyrovnané migrační saldo) += nárůst počtu obyvatel (kladné migrační saldo) Poznámka: počet znaků + vyjadřuje sílu nárůstu populace a šíře šipky intenzitu migračního procesu.

 11. JÁDRO ZÁZEMÍ ++ – Suburbanizace

 12. – – JÁDRO ZÁZEMÍ Deurbanizace

 13. JÁDRO ZÁZEMÍ + + Reurbanizace

 14. Změny vnitřní prostorové struktury měst Revitalizační procesy (oživení) i úpadek se obvykle spojuje s proměnou některých čtvrtí městského centra a vnitřního města. Komercializace, při které dochází k vytlačování bydlení komerčními funkcemi, se obvykle týká vybraných zón v centru města. Gentrifikace je procesem fyzické rehabilitace existujícího domovního fondu spojené s nahrazením původního sociálně slabšího obyvatelstva nově příchozím sociálně silnějším obyvatelstvem a dochází k ní v centru a ve čtvrtích vnitřního města. Ghettoizace je opakem gentrifikace, kdy fyzické chátrání domovního fondu jde ruku v ruce s ekonomickým a sociálním úpadkem.

More Related