slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II. GIMNAZIJA MARIBOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
II. GIMNAZIJA MARIBOR

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

II. GIMNAZIJA MARIBOR - PowerPoint PPT Presentation

taima
141 Views
Download Presentation

II. GIMNAZIJA MARIBOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. II. GIMNAZIJAMARIBOR PROGRAM MEDNARODNE MATURE INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 2. KAJ JE IBO (International Baccalaureate Organization)? • To je mednarodna neprofitna organizacija, ki ponuja tri izobraževalne programe: • PYP, MYP in • DP (Diploma Programme), dvo letni program, ki ga izvajamo na II. Gimnaziji Maribor • 3440 šol, • 141 držav, • 1 000 000 dijakov, • 10 % - porast.

 3. IBO si prizadeva ustvariti program, ki bi dijakom omogočal, da bi se razvili v vedoželjne, strpne in sočutne ljudi, ki bi pomagali pri ustvarjanju lepšega sveta in miru v svetu – z medkulturnim razumevanjem in spoštovanjem. S tem namenom IBO sodeluje s šolami ter vladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki ji pomagajo pri razvijanju zahtevnim učnih programov na področju mednarodnega izobraževanja ter pri natančnem in temeljitem preverjanju znanja. Ti programi spodbujajo dijake po vsem svetu k aktivnosti, sočutju in vseživljenjskemu učenju, pa tudi k razumevanju in sprejemanju drugih in drugačnih ljudi. Miselnost IBO

 4. POSebnostiprograma mednarodne mature (MM) • Program MM je poznan in priznan po celem svetu omogoča vpis na številne univerze, vključno z najbolj prestižnimi, kot npr. Harvard, Oxford, Cambridge. • Učni načrti in načini poučevanja so: prežeti z mednarodnimi spoznanji na področju znanja, učenja in poučevanja, usmerjeni k ohranjanju in raziskovanju lastne kulture in jezika.

 5. POSebnosti programa mednarodne mature (MM) • IB World Schools, med katere spada tudi II. gimnazija Maribor, morajo izpolnjevati številne pogoje: predanost filozofiji in poslanstvu MM.

 6. POSebnosti programa mednarodne mature (MM) • IBO skrbi za nenehno izobraževanje učiteljev: • preko mednarodnih delavnic, • številnih publikacij in spletnih informacij • diskusij z drugimi učitelji z vseh koncev sveta.

 7. Posebnostiprograma mednarodne mature (MM) • Dijaki z diplomo MM imajo neprimerno večje možnosti za sprejem na tuje univerze od dijakov, ki so obiskovali nacionalne programe. • Ena osnovnih prvin programa MM je v tem, da ne spodbuja dijakov le k znanju akademskih predmetov, ampak tudi k ustvarjalnosti in socialnemu delu.

 8. Posebnosti programa mednarodne mature (MM) • IBO skrbi za to, da so učni programi sodobni, zato se vsakih sedem let revidirajo. • Pouk lahko poteka v angleščini, francoščini ali španščini (na naši šoli v angleščini).

 9. DIAGRAM IBO: DP

 10. PREDMETI (PO SKUPINAH), KI JIH PONUJA II. GIMNAZIJA MARIBOR 6. SKUPINA GLASBA ALI ŠE EN PREDMET IZ 2., 3. ALI 4. SKUPINE • 1.SKUPINA • MATERNI JEZIK (SLO, SR, MAC) 2. SKUPINA TUJ JEZIK (AN, NE, FR) • TOK • EXTENDED ESSAY • CAS 5. SKUPINA MATEMATIKA, NADALJEVALNA MATEMATIKA 3. SKUPINA POSAMEZNIK IN DRUŽBA: EKONOMIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 4. SKUPINA EKSPERIMETALNE VEDE: BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA

 11. eksperimentalni teden: G4( Triglavski narodni park)

 12. V septembru gredo dijaki na ToK teden na enega od CŠOD

 13. OCENJEVANJE KONČNA OCENA JE SESTAVLJENA IZ DVEH DELOV: interne in eksterne • INTERNA OCENA(Internal assessment) • del znanja pri skoraj vseh predmetih (okrog 30 %) oceni učitelj, npr. govorni nastop pri jezikovnih predmetih, predstavitve projektov v razredu, praktične laboratorijske vaje, matematične raziskave.

 14. )2. EKSTERNA OCENA (External assessment) Med letom dijaki pišejo: razne eseje (EE, TOK E, WLE) mu ocenjevalcu. v maju: eksterni izpiti (pod nadzorovanimi pogoji hkrati potekajo na šolah po vsem svetu) so objektivni in zanesljivi

 15. NEKAJ PPREDNOSTI PROGRAMA MM • Dobro znanje angleščine pri vseh predmetih; • Šest oz. sedem predmetov, od katerih so trije izbirni – znanje je bolj temeljito; • Poudarek na razumevanju in uporabi znanja; • Manjše skupine, več diskusij in interakcij učitelj – dijak; • Individualni pristop • Številne povratne informacije s strani učiteljev; • Več samostojnosti pri delu, več individualnega dela.

 16. DOSEŽKI DIJAKOV II. GIMNAZIJE MARIBOR • Povprečno število točk: med 38 in 39 (od maks. 45) – boljši od 92 % dijakov MM v svetu; • 1 dijak 45 ali 44 točk, kar doseže le 0,18 % • Največ naših nekdanjih dijakov študira na Univerzi v LJ in MB, nekaj jih je v VB, na Nizozemskem, v Avstriji, Italiji, Češki…posamezniki Harvard, Cambridge, ImperialCollege…

 17. Pogoji ZA VPIS v MM na II. gimnaziji Maribor Učni uspeh v 1. in 2. letniku vsaj prav dober; SL, MA in AN – ocena 4 ali 5; Vključenost v organizirane izvenšolske oz. obšolske dejavnosti, npr. glasbena šola, ples, smučanje; Dosežki na tekmovanjih iz znanja, npr. raziskovalne naloge, priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih; Intervju. ¸

 18. KAKO SE PRIJAVIM? • Prijavnica (tudi na spletu : www.druga.si) • Fotokopija spričevala iz 1. letnika in izpis ocen iz 1. polletja 2. letnika; • Priporočila učiteljev MA in SL; • Potrdila o izven in obšolskih dejavnostih; • Potrdila o dosežkih na tekmovanjih iz znanja.

 19. ROK? 31. Marec, 2013

 20. DODATNE INFORMACIJE? • ŠOLSKA SPLETNA STRAN (www.druga.si) • SPLETNA STRAN IBO (www.ibo.org) • Koordinator programa MM (Polona Vehovar) • Tel: 00 386 (02) 330 44 34 • Email: polona.vehovar@druga.si