1 / 10

Zabytki Wrocławia

Zabytki Wrocławia. Wykonała Agnieszka Juszczak sem. I. Spis Treści. Ratusz Hala Ludowa Uniwersytet Wrocławski Katedra Św. Jana Chrzciciela Panorama Racławicka Ostrów Tumski Ogród Japoński. Ratusz.

tadhg
Download Presentation

Zabytki Wrocławia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zabytki Wrocławia Wykonała Agnieszka Juszczak sem. I

  2. Spis Treści • Ratusz • Hala Ludowa • Uniwersytet Wrocławski • Katedra Św. Jana Chrzciciela • Panorama Racławicka • Ostrów Tumski • Ogród Japoński

  3. Ratusz • Ratusz - jedyny na Śląsku świecki zabytek najwyższej klasy z epoki gotyku; budowany, a następnie rozbudowywany w latach 1328-1510. Bogata dekoracja rzeźbiarska, ciekawe gotyckie sklepienia.

  4. Hala Ludowa • Hala Ludowa - hala widowiskowo-sportowa. Wpisana do rejestru zabytków w 1962, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę. W 2006 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  5. Uniwersytet Wrocławski • Uniwersytet Wrocławski - gmach z XVIII wieku na miejscu dawnego zamku książęcego, największa barokowa budowla w mieście o fasadzie mierzącej 171 metrów. Wnętrze bogato zdobione. Tam też znajduje się barokowa

  6. Katedra św. Jana Chrzciciela • Katedra św. Jana Chrzciciela położona na Ostrowie Tumskim - najstarszej części miasta. Pierwsza świątynia biskupstwa śląskiego. Obecnie trójnawowa bazylika. We wnętrzu duży zespół rzeźb gotyckich i barokowych. Największe w Polsce XX-wieczne organy.

  7. Panorama Racławicka • Panorama Racławicka. Słynne malowidło Jana Styki i Wojciecha Kossaka powstało w 1894 roku w 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Przedstawia bitwę stoczoną pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku - pierwszą bitwę powstania. Płótno ma wysokość 15 metrów, obwód ok. 114 metrów, zaś powierzchnię 1800 metrów kwadratowych.

  8. Ostrów Tumski • Ostrów Tumski (dziś - najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia; niem. Dominsel) powstał na obszarze dogodnych przepraw, gdyż Odra między ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy - rozgałęziając się na liczne zwężające odnogi utworzyła tu mniejsze i większe wyspy ("ostrowy").

  9. Ogród Japoński • Ogród Japoński we Wrocławiu znajduje się w Parku Szczytnickim. Ogród japoński założony został w latach 1909-1912 w związku z Wystawą Światową z 1913 roku, z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga z Iłowej i zaprojektowany przez japońskiego ogrodnika Mankichi Arai.

  10. Bibliografia Informacje zaczerpnięte z: http://www.immt.pwr.wroc.pl/wroclaw/zabytki.html http://pl.wikipedia.org Zdjęcia zaczerpnięte z: http://www.deviantart.com

More Related