Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole
Download
1 / 23

Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole. Opracowali: Zbigniew Syska Jerzy Dutkiewcz. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 2006 r. Omawiane zagadnienia. Zagadnienia wprowadzające Postawy wobec narodu Akty prawne mówiące o wychowaniu patriotycznym

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole' - tadeo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole

Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole

Opracowali:

Zbigniew Syska

Jerzy Dutkiewcz

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

2006 r.


Omawiane zagadnienia
Omawiane zagadnienia

 • Zagadnienia wprowadzające

  • Postawy wobec narodu

 • Akty prawne mówiące o wychowaniu patriotycznym

 • Rys historyczny polskiego patriotyzmu

 • Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym


Postawy wobec narodu i Ojczyzny


Patriotyzm
Patriotyzm

Postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny, solidarności ze wszystkimi członkami narodu i przywiązanie do kultury narodowej oraz rzetelne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatela wobec ojczyzny, wynikających z konstytucji.


Nacjonalizm
Nacjonalizm

Postawa społeczno – polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec grup społecznych, społeczności regionalnych, czy wyznań religijnych. Uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury.


Szowinizm
Szowinizm

 • Ideologia i postawa wyrażające się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, niedostrzeganiu jego wad i przecenianiu zalet, pogarda i nienawiść do innych nacji.


Internacjonalizm
Internacjonalizm

Postawa społeczno – polityczna opierająca się na założeniach równouprawnienia, współpracy i przyjaźni wszystkich narodów. Celem internacjonalizmu jest stopniowe przezwyciężanie odrębności i konfliktów między narodami i państwami oraz budowanie światowego ładu.


Modu i

Moduł I

Wychowanie patriotyczne w edukacji – podstawy prawne.


Akty prawne dotycz ce wychowania patriotycznego
Akty prawne dotyczące wychowania patriotycznego

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

z dnia 7 września 1991 r.

USTAWA KARTA NAUCZYCIELA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 lutego 2002 r.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY


Konstytucja rzeczypospolitej polskiej
KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 28.

 • Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

 • Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

 • Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

 • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

  Art. 29.

 • Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.


Konstytucja rzeczypospolitej polskiej1
KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OBOWIĄZKI

Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83.Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

Art. 86.Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.


USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATYz dnia 7 września 1991 r.ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r.obowiązuje od dnia 25 października 1991 r.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


USTAWA KARTA NAUCZYCIELAz dnia 26 stycznia 1982 r.ogłoszono dnia 8 czerwca 2006 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.


Podstawa programowa rozporz dzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 26 lutego 2002 r
Podstawa programowaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 26 lutego 2002 r.

 • I etap edukacyjny - kl.I-III

 • II etap edukacyjny - kl.IV-VI

 • III etap edukacyjny- gimnazjum

 • IV etap edukacyjny- szkoły ponadgimnazjalne


I etap edukacyjny kl i iii
I etap edukacyjny (kl.I-III)

 • Cele edukacyjne:

  Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju

 • Zadania szkoły:

  Uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki


Ii etap edukacyjny kl iv vi wychowanie patriotyczne i obywatelskie
II etap edukacyjny (kl.IV-VI)wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Cele edukacyjne:

 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

 • Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego .

 • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.


Ii etap edukacyjny kl iv vi wychowanie patriotyczne i obywatelskie1

Treści nauczania:

Godło i hymn państwowy.

Pieśni patriotyczne. Utwory literackie (obrazy i filmy) o tematyce historyczno-patriotycznej.

Lokalne miejsca pamięci narodowej.

Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

Prawa i obowiązki obywatelskie.

Patriotyzm.

Osiągnięcia:

Znajomość hymnu narodowego oraz symboli narodowych i państwowych.

Odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

Umiejętność przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego.

Znajomość instytucji państwa demokratycznego.

Próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.

II etap edukacyjny (kl.IV-VI)wychowanie patriotyczne i obywatelskie


Iii etap edukacyjny gimnazjum przedmiot wiedza o spo ecze stwie
III etap edukacyjny (gimnazjum)przedmiot -wiedza o społeczeństwie

2. WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

Cele edukacyjne

 • Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego.

 • Świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny, w tym w szczególności obowiązku jej obrony oraz dbałości o jej dobre imię.

 • Pogłębianie szacunku dla własnego państwa.


Iii etap edukacyjny gimnazjum przedmiot wiedza o spo ecze stwie modu wychowanie obywatelskie

Treści nauczania:

Naród i państwo. Tożsamość narodowa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój polityczny i instytucje Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa i obowiązki obywatela

Osiągnięcia:

Godne zachowanie w czasie obchodów świąt i uroczystości narodowych.

Rozpoznawanie własnych praw i obowiązków.

Wykorzystywanie wiedzy o zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej do interpretacji wydarzeń życia publicznego.

III etap edukacyjny (gimnazjum)przedmiot -wiedza o społeczeństwie moduł: wychowanie obywatelskie


Iv etap edukacyjny szko y ponadgimnazjalne wiedza o spo ecze stwie

Cele edukacyjne:

Osiągnięcie zdolności do aktywności społecznej na gruncie szacunku dla własnego państwa i prawa

Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo

Rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne

Pogłębienie tożsamości narodowej i kulturowej

Treści nauczania:

Naród, tożsamość narodowa

Patriotyzm i nacjonalizm

Społeczeństwo obywatelskie

Aktywność polityczna obywateli

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój politycznyRzeczypospolitej Polskiej

Cnoty obywatelskie

System prawny RP

Prawa i obowiązki obywatelskie

IV etap edukacyjny(szkoły ponadgimnazjalne)Wiedza o społeczeństwie


Szkolny program wychowawczy
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 • Obszary działania wychowawczego:I. Uczeń jako jednostkaII. Uczeń w klasieIII. Wychowanie regionalneIV. Wychowanie patriotyczne i obywatelskieV. Uczeń i światVI. Wychowanie ekologiczneVII. Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnieńVIII. Edukacja czytelnicza i medialnaIX. Edukacja dla bezpieczeństwaX. Działalność Samorządu UczniowskiegoXI. Współpraca z rodzicami


Szkolny program wychowawczy1
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 • IV. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

  Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku.Udział w uroczystościach patriotycznych. Zwiedzanie miejsc historycznie związanych z Polską.Udział w konkursach związanych z historią kraju, regionu czy rodzinnej miejscowości.Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

  Poznanie sylwetki Patrona Szkoły, udział w obchodach Dni Patrona. Poznawanie polskich tradycji i zwyczajów narodowych czy świątecznych.


Zbigniew syska

Wychowanie patriotyczne jest jednym z działów celowego i świadomego kształtowania tożsamości narodowej młodego pokolenia i postaw jednostki w społeczeństwie.Jego zadaniem jest umiejętne wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury,języka ojczystego, kraju i ludzi którzy go zamieszkują

Zbigniew Syska


ad