1 / 28

Přehled analytických metod

Přehled analytických metod. Gravimetrie. srážení (za definovaných podmínek) zrání sedliny dekantace a filtrace sušení a/nebo žíhání (převádění na formu vhodnou k vážení). Přehled činidel pro gravimetrii. Organická činidla. význam: maskování rušivých složek vyloučení stanovovaných složek.

tadeo
Download Presentation

Přehled analytických metod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Přehled analytických metod

 2. Gravimetrie • srážení (za definovaných podmínek) • zrání sedliny • dekantace a filtrace • sušení a/nebo žíhání (převádění na formu vhodnou k vážení)

 3. Přehled činidel pro gravimetrii

 4. Organická činidla • význam: • maskování rušivých složek • vyloučení stanovovaných složek selektivita obvykle definované složení –forma k vážení výhodný přepočítávací faktor

 5. Úloha gravimetrie v moderní analýze • absolutní (přímá) metoda • arbitrážní účely – rozhodování o přesnosti a správnosti instrumentálních metod • kalibrace dalších metod • jednoduchá metoda (levná, bez potřeby složité instrumentace) • i organické látky – stanovení škrobu • diferenční stanovení – „dopočet do navážky“ po stanovení jinou metodou • nevýhody • zdlouhavé analýzy • obvykle nevhodné pro stopová stanovení • problém při stanovení směsi – řešení – separační techniky

 6. Volumetrie – odměrná analýza

 7. Volumetrie – odměrná analýza titrační metody: acidobazické (protolytické) titrace acidimetrie (titrace kyselinou  stanovení zásady) acidimetrie (titrace kyselinou  stanovení zásady)

 8. Indikace bodu ekvivalence 1. chemický indikátor

 9. Indikace bodu ekvivalence • chemický indikátor • potenciometrická – skleněná elektroda pro měření pH (bod ekvivalence z titrační křivky, ev. automatická titrace) • konduktometrie – měření vodivosti – použití vodivostní cely

 10. Odměrná činidla a standardizace • acidimetrie (0.1-1 M HCl nebo H2SO4)(k. sírová – zahříváním nemění koncentraci) • základní látky – KHCO3, Na2CO3, šťavelan sodný (titrace na methyloranž) • alkalimetrie (0.1-1 M NaOH – problémy s uhličitanem – nevadí pro silné kyseliny – slabé kyseliny – příprava 50% roztoku NaOH (uhličitan se nerozpouští) • základní látky – kyselina šťavelová, hydrogenftalan draselný • titrace v nevodném prostředí – roztok kysleiny chloristé v k. octové základní látka - methoxid

 11. Chelatometrie • patří mezi komplexometrické titrace • vznikají chelátové sloučeniny • titrační faktor s kovem 1:1

 12. Chelatometrie – odměrná činidla

 13. Chelatometrie – aplikace • stanovení tvrdosti vody • Tvrdost vody • přechodná, trvalá a celková • přechodná, či bikarbonátová (hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku) - varem mizí • stálá tvrdost (především sírany vápenatým a hořečnatým, ev. chloridy a dusičnany) - varem se obsah nemění • celková tvrdost vody - součet obou předchozích. • stanovení iontů v půdách, hnojivech, vápencové rudy .... směs Ca2+ a Mg2+ - suma na EChČT a Ca2+ na murexid

 14. Srážecí titrace • při titraci vzniká nerozpustný produkt – nadbytek srážedla reaguje s indikátorem – dochází k barevné změně • sedlina se vylučuje po překročení součinu rozpustnosti Mohrova metoda – stanovení chloridů (bromidů) • titrační činidlo – odměrný roztok AgNO3 • indikátor – Na2CrO4 (sraženina s indikátorem je rozpustnější než sraž. s analytem) • adsorpční indikátory – adsorpce indikátoru na micelu v izoelektrickém bodě: AgCl.Cl- I Na+ AgCl.Ag+ I Ind- adsorpcí dochází ke změne zbarvení (fluorescein)

 15. Redoxní titrace • Oxidačně-redukční rovnováhy • manganometrie – stanovení železa, Sn, Sb, As, nepřímé stanovení nerozp. šťavelanů (Ca, Sr, Ni, ..), železité ionty (po redukci nadbytkem redukovadla, např. síran železnato-amonný) – obecně nepřímě stanovení oxidovadel – peroxid vodíku.... (indikátor – samotné činidlo)MnO4- + 8H+ +5e-Mn2+ + 4H20 • bichromatometrie – indikace b.e. – difenylamin, ferroin, potenciometrickyCr2O72- + 14H+ + 6e- 2Cr3+ + 7H20 • ChSK – stanovení celkového obsahu organických látek (reakce s nadbytkem oxidovadla – manganometrie, bichromatometrie)

 16. Redoxní titrace Oxidačně-redukční rovnováhy 3. bromátometrieBrO3- + 5Br- + 6H+3Br2 + 3H20 a) stanovení kovů b) stanovení aromatických látek zpětné stanovení kovů po chelataci OXINem (Al3+, Mg2+) c) adiční reakce (stanovení dvojných vazeb): R1-CH=CH-R2 +Br2 R1-CHBr-CHBr-R2

 17. Redoxní titrace • Oxidačně-redukční rovnováhy • 4. jodometrieI2 + 2e  2I- • indikátor – škrobový maz • stanovení titru jodového roztoku thiosíranem: • 2S2O32- + I3- S4O62- + 3 I- • obvykle se jod připravuje během titrace: • IO3- + 5 I- + 6H+ 3I2 + 3H2O • přímá titrace cínatých solí, antimonitan, arsenitan, siřičitany, sulfidy, formaldehyd, nenasycené org. látky • malá množství vody – metoda dle K. Fischera (vlhkost):H2O + I2 + SO2 + 3C5H5N + CH3OH  2I- + 3C5H5NH+ + CH3OSO3- • v b.e. se roztok zbarví přebyt jodem hnědě

 18. Elektrochemické metody • rozdělení: • I=0 (metody pracující v bezproudovém režimu) • metody generující nebo měřící proud

 19. Elektrochemické metody • bez proudu - potenciometrie • měření potenciálu elektrod (proti referentní elektrodě)

 20. Elektrochemické metody co je potřeba všude ...... měření pH

 21. Kalibrace pH elektrod

 22. Iontově selektivní elektrody

 23. Konduktometrie – měření vodivosti iontů • přímá konduktometrie – měření celkové zasolenosti (vod) - obsah minerálních látek (výluh popela, cukrovarnické suroviny ...) • konduktometrické titrace – konduktometrická cela slouží k indikaci bodu ekvivalence – acidobazické, argentometrické titrace atd.

 24. Konduktometrie – vodivost hydroxoniových iontů

 25. Polarografie

 26. Polarografie

 27. Rozpouštěcí voltametrie

 28. Použití elektrometod – výhody, nevýhody • citlivé stanovení (především) kovů i organických látek – fenoly, amíny, nitrolátky • poměrně levné, malé nároky na prostor i čas • použití jako čidla a detektory (k separačním technikám) • studium redoxních mechanismů !! • problémy s komplexními matricemi • často špatná reprodukovatelnost – nestabilita odezvy elektrod v čase • tradice v ČR ....

More Related