HR Løn og Personale - PowerPoint PPT Presentation

tad-hyde
hr l n og personale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HR Løn og Personale PowerPoint Presentation
Download Presentation
HR Løn og Personale

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
HR Løn og Personale
60 Views
Download Presentation

HR Løn og Personale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HR Løn og Personale Jørn Mørup www.regionmidtjylland.dk

 2. Direktionen Direktør 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk * HR-Viborg varetager ansvaret for de strategiske og koordinerende opgaver

 3. HR i Region Midtjylland Uddrag fra Organisationsplanen (”Den Grønne”): • Stabsområderne skal skabe merværdi for RM • HR skal betjene: • Det politiske system • Koncerndirektionen • Det øverste MED-udvalg (Regions-MED) • HR skal bl.a. løse driftsopgaver på L&P området 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. HR - Løn og Personale Driftscenter Horsens Betjener institutionerne i: • Det tidligere Århus Amt • Den del af Vejle Amt der overgik til RM • Ny Silkeborg Kommune 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. HR - Løn og Personale Driftscenter Holstebro Betjener institutionerne i: • Det tidligere Ringkjøbing Amt • Den del af Viborg Amt der overgik til RM • Undtagen Ny Silkeborg Kommune Betjener derudover Region Midtjyllands administration 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. HR - Løn og Personale Driftscentrene • Er institutionernes vej ind i HR • Etableret ud fra ønske om ”Sikker drift” • Rekrutteret medarbejdere fra alle 4 amter • Servicering på kort sigt uændret • Efterfølgende ”serviceharmonisering” 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. HR-fora- roller i forhold til lønforhandlingerne i 2007 - • Koncerndirektionen • Drøftelse af overordnet politik og strategier i relation til lokal løndannelse • Koordinering af forhandlinger for chefer og hospitalsledelser • Strategisk HR-forum • Strategiske og principielle drøftelser vedrørende lokal løndannelse, herunder forhåndsaftaler, evt. lønharmonisering m.v. • Overordnet koordinering af lønforhandlingerne • Operationel HR forum • Drøftelse af løntekniske problemstillinger • Koordinering af lønforhandlingerne på det operationelle plan • Drøfte anvendelsen af lønstatistik og øvrige hjælpeværktøjer • Diverse ledelsesfora • Drøftelse og koordinering af lønforhandlinger 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. Udfordringer • Håndtering af forskelligheder fra de 4 amter, f.eks. for så vidt angår: • Lønpolitikker • Lønstrukturer • Udbredelsen af forhåndsaftaler, herunder amtsdækkende aftaler • Lønniveauer for sammenlignelige stillinger • Delegerings- og kompetenceniveauer • Forhandlingsstrukturer • Forhandlingskulturer • Harmonisering af lønniveauer med det formål, at undgå udbygning af eventuelle skævheder • Undgå højeste fællesnævner på alle områder 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. Tids- og procesplan • Forhandling af regionsdækkende forhåndsaftaler • Maj/primo juni 2007 • Forslag fra organisationerne til regionsdækkende aftaler • Skal være HR afdelingen i hænde senest 1. april 2007. • Påbegyndelse af individuelle lønforhandlinger • Efter 1. april 2007 • Afslutning så vidt muligt senest den 31. august 2007. • Tidsplan for lokale forhandlinger • Aftales lokalt 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. Delegeringsniveau 2007 • Lønforhandlinger føres som udgangspunkt decentralt • Centrale lønforhandlinger for • Alle ansatte omfattet af chefaftalen • Hospitalsledelserne • Central koordinering af forhandlinger for øvrige chefstillinger, herunder • Institutionsledere • Afdelingsledelser på hospitalerne • Funktionschefer m.fl. • Overlæger • Regionshusene • Tilbud om koordinering 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. Overordnede retningslinier • Lønforhandlinger én gang årligt • Som udgangspunkt ikke trin • Sundhedskartel: kronetillæg i 01.01.2006 niveau • Øvrige: kronetillæg i 31.03.2000 niveau • Alle tillæg pensionsgivende • Modregningsadgang aftales • Specielt for tjenestemænd • Udgangspunkt supplerende pensionsordninger • Trin kun ved kvalifikationsløn – pensionsafgift • Pensionsgivende tillæg kan ikke konverteres til trin – undgå dobbelt pensionsdækning 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 12. Forhåndsaftaler • Regionsdækkende aftaler • Hvor det efter en overenskomst er bestemt, at der lokalt skal aftales tillæg for en bestemt funktion og/eller kvalifikation • Hvor man fra lokale ledelser har fælles ønske • Vilkår for tillidsrepræsentanter (TR-vilkårsaftale) • Central medfinansiering af senioraftaler • Lokale forhåndsaftaler • Dækkende en institution • Dækkende en gruppe af institutioner • Dækkende en eller flere personalegrupper • Tidligere amtsaftaler • Ikke opsagte - videreføres indtil videre i regionen, jfr. virksomhedsoverdragelsesloven • Evt. videreførelse som lokalaftaler i regionen • Evt. opsigelse 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk