foreldreutvalget for grunnoppl ringa fug
Download
Skip this Video
Download Presentation
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG. FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. HVORFOR SKAL FORELDRE ENGASJERE SEG I SITT BARNS LÆRING ?. Øyvind Næss, FUG medlem. OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG' - tacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foreldreutvalget for grunnoppl ringa fug
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG

FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE:

 • Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.
slide3
OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA
 • Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen?
  • Foreldrenes hovedansvar for barnas utdannelse er klart definert i både barneloven og opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene.
  • FUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen sørger for at foreldrene har reell medvirkningsmulighet.
  • Sammen skal vi lage en god skole og en god oppvekst for våre barn
  • Det krever dialog, åpenhet, delaktighet og tillit
forskning viser
Forskning viser:
 • Kunnskap kan gi skole og hjem redskaper til samarbeidet
  • Foreldre er usikre på hva som forventes av dem
 • Foreldre uteblir fra samarbeid de ikke opplever meningsfylt
  • 93% deltar på foreldremøter og 80% er fornøyd med samarbeidet
 • Det er liten grad av elev- og foreldremedvirkning
  • Oppfølging hjemme betyr svært mye for læringsresultater
 • Skolen reproduserer sosiale forskjeller
  • Lærere gir foreldrene mye informasjon, men inviterer lite til dialog og medbestemmelse
 • Utviklingssamtalen er et viktig redskap i samarbeidet
  • Der foreldre kjenner hverandre godt, er de mer fornøyd med samarbeidet med skolen
 • Lærere samarbeider best med de som er mest lik dem selv
  • Myndige foreldre kan oppleves truende for skolen
 • Samarbeidet foregår på skolens premisser
slide5
Nivåer i samarbeidet
 • utveksling av informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)
 • dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø)
 • medvirkning og medbestemmelse – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)
fug vektlegger at kvalitet i skolen bl a inneb rer
FUG vektlegger at kvalitet i skolen bl.a. innebærer
 • At alle elever føler seg trygge og trives på skolen
  • At alle elever får et best mulig faglig utbytte
 • At elevene møter kvalifiserte og egnede lærere
  • At alle elever får tilpasset opplæring
 • At alle elever har et godt fysisk og psykososialt skolemiljø
  • At ansatte i skolen har en god dialog med foreldrene
 • Når foreldrene inkluderes i skolens arbeid fra første skoledag
  • Når det er åpen dialog mellom hjem og skole
 • Når foreldrene får kunnskap om hvor viktige de er for barnas læring og læringsutbytte
  • Når rådsorganene har reell medvirkning og skoleleder og skoleeier påser at samarbeidet mellom hjem og skole drives i samsvar med lov og regelverk
tema i barneskolen 1 4 trinn
Tema i barneskolen, 1-4 trinn
 • Hvordan kan jeg som forelder bidra til at mitt barn får en best mulig skolegang?
  • Hva kjennetegner en 6 åring?
 • Hva er det viktig at hjem skole samarbeider om?
  • Hva er det viktig at foreldre samarbeider om?
 • Hvordan få best mulig klassemiljø?
  • Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli en god leser?
 • Kan foreldre bidra i undervisningen?
  • Mobbing
 • Lekser og leksehjelp
  • Arbeidsmiljøet i klassen og på skolen
tema i barneskolen 5 7 trinn
Tema i barneskolen, 5-7 trinn
 • Hva kjennetegner en 10 åring?
  • Større faglige utfordringer, hvordan kan foresatte bidra her?
 • Hvordan motivere for fagene som elevene synes er vanskelige, eller lette?
  • Digital hverdag, ytringsfrihet, personvern og kildekritikk
 • Barn og bøker
  • Mobbing
 • Hvordan løse konflikter/ Grensesetting
  • Klassemiljø
 • Pubertet/identitet og kjøpepress
  • Rusforebygging
 • Turer og ekskursjoner
  • Foreldremøter om et tema
temaer i ungdomsskolen
Temaer i ungdomsskolen
 • Hva kjennetegner en ”tenåring”, hvor godt kjenner vi ungdommen vår?
  • Innholdet og organiseringen i ungdomskolen, har vi nok informasjon, og hvor finner vi den ?
 • Er det fremdeles viktig for de unge at vi engasjerer oss i skolen?
  • Mobbing
 • Rusmidler
  • Våre egne holdninger
 • Evaluering av læringsmiljøet
  • Forberede en god overgang til VGS
 • Får vi god nok info og rådgivning om vgs?
  • Kan vi bidra i yrkesorienteringen
 • Karakterer og vurderinger blir viktigere
  • Kjærlighet og samliv, god kommunikasjon
planlegging og organisering av foreldrem ter
Planlegging og organisering av foreldremøter
 • Møtet må planlegges i god tid
  • Skal planlegges i samarbeid mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne
 • Viktig med en saksliste med temaer som skal opp
  • En fordel med svarslipp, det forplikter
 • Husk nye barn/foreldre
  • Kan være en ide å utveksle E-post og eller SMS
 • Møtene skal dreie seg i større grad om innholdet i skolen og våre barns hverdag. Informasjon kan vi få i andre media.
    • Aktuelle spørsmål:
     • Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre?
     • Hva kan jeg forvente av skolen?
     • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
     • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?
fug foresl r konkrete tiltak som skolene kan iverksette for heve kvaliteten i skolen
FUG foreslår konkrete tiltak som skolene kan iverksette for å heve kvaliteten i skolen.
  • Obligatorisk foreldreskole for foreldre med barn i 1., ev. 5. og 8. trinn
 • Obligatoriske opplegg knyttet til alle overgangene
  • Dobbel konferansetime ved hvert skolebytte/overgang
 • Skolering av tillitsvalgte foreldre
  • Foreldrenes medvirkning i barns læring
 • Foreldreundersøkelsen obligatorisk
  • Nasjonale prøver – oppfølging av disse i konferansetimene
 • Lærerutdanningen – kompetanse i hjem-skole-samarbeid
hva skal vi samarbeide om
Hva skal vi samarbeide om?
 • Konferansetimen
  • Møt forberedt
  • Vær aktiv
  • Skap en dialog om barnets utvikling
  • Særlig viktig i overgangene mellom skolene
  • Barnet skal kanskje ikke være med på alle/ hele konferansetimen
 • Foreldremøtet
  • Har vi sagt noe om…..
 • Røtter og Vinger
  • om ungdomstid og foreldrerollen, et tiltak fra Voksne for Barn sine nettsider
hva skal vi gj re
Hva skal vi gjøre….
 • Snakke positivt om skole, lærere og læring
  • Støtte opp og motivere
 • Vise interesse og spørre hvordan det går
  • Ha felles måltider
 • Diskutere med barna
  • Være en rollemodell
 • Sørge for at alt det praktiske er i orden
  • Bli kjent med de andre foreldrene
 • Delta aktivt i skolens aktiviteter
foreldrebank
Foreldrebank
 • Skole:__________________________________________ klasse/trinn/gruppe__________
 • Jeg kan: Kryss av:
 • Være foreldrekontakt
  • Sitte i FAU
 • Komme på skolen på dagtid
  • Være med på aktiviteter på skolen ettermiddag/kveld
 • Invitere elever hjem på ettermiddag/kveld til aktiviteter:
  • PC i nettverk, Baking, Matlaging, Spill, Tegning/maling/formingsaktiviteter
 • Annet ………………………………..
  • Ta med elever på tur
  • Komme på skolen og fortelle om yrket mitt
  • Komme på skolen og fortelle om livssynet vårt/kulturen vår
  • Være med på turer i skoletidenInvitere klassen på hyttetur
  • Bake/lage mat til klassesammenkomster
  • Andre bidrag:
 • Mor/Far til:________________________________________________________
 • Navn:____________________________________________________________
 • Adresse:__________________________________________________________
 • Telefon:________________ e-post:_____________________________________
slide15
Hva er en god lekse?
  • Fordeler med leksehjelp på skolen?
  • Ulemper med leksehjelp på skolen?
 • Hvordan hjelpe barna med lekser?
 • Rammer rundt lekselesing
 • Lekser som kontaktarena mellom skole og hjem
 • Læringsplattform som redskap for kommunikasjon om lekser
tilslutt minner jeg p
TILSLUTT MINNER JEG PÅ…
 • …Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.
 • TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Se hjemmesiden: