Dołącz do liderów w edukacji
Download
1 / 22

Wojciech Kreft ECORYS Polska - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS. FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie Lublin, 15 marca 2007. Wojciech Kreft ECORYS Polska.  przepaść .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojciech Kreft ECORYS Polska' - taariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wojciech kreft ecorys polska

Dołącz do liderów w edukacji

– praktyczne kroki w EFS

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK

Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie

Lublin, 15 marca 2007

Wojciech Kreft

ECORYS Polska


Wojciech kreft ecorys polska

przepaść 

 przepaść 

Rynek pracy

Edukacja


Wojciech kreft ecorys polska

przepaść 

 przepaść 

     

     

Rynek pracy

Przejście...

Edukacja


Wojciech kreft ecorys polska

Dlaczego właśnie tak wygląda często przejście?...

Modernizacja wyposażenia

Modyfikacja treści kształcenia

Szkoła –

uczeń –

rynek pracy

Kadra ucząca…

Oczekiwania rynku pracy

Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość

Nowoczesne poradnictwo zawodowe


T o europejskie proces rozwoju idei lifelong guidance llg
Tło europejskie - proces rozwoju idei Lifelong Guidance (LLG)

Lizbona 2000  2010 (… gospodarka oparta na wiedzy…)

  • Program „Edukacja i Szkolenie 2010” – zawiera trzy powiązane ze sobą trzy grupy celów strategicznych:

  • poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się,

  • ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej,

  • otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji.

  • Świadczenie usług poradnictwa przez całe życie dla obywateli Europyuznano za integralny składnik wszystkich trzech celów.


Definicja poradnictwa zawodowego llg
Definicja poradnictwa zawodowego (LLG) (LLG)

Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową.

Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet).

Obejmują m.in.:pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy


Istota ca o yciowego poradnictwa zawodowego
Istota całożyciowego poradnictwa zawodowego (LLG)

Interwencja doradcy

koniec?... 

w trakcie nauki

na rynku pracy

preorientacja

orientacja

kontinuum życia

Wybór zawodu

Emerytura…

wsparcie


Wojciech kreft ecorys polska

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE JAKOŚĆ EDUKACJI: (LLG)

Modernizacja wyposażenia

Modyfikacja treści kształcenia

Szkoła –

uczeń –

rynek pracy

Kadra ucząca…

Oczekiwania rynku pracy

Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość

Nowoczesne poradnictwo zawodowe


Wojciech kreft ecorys polska

Kształcenie dla potrzeb rynku pracy (LLG)

Jakie możemy wyróżnić elementy, które wpływają na efektywność procesu kształcenia dla potrzeb rynku pracy?

Jest ich niestety dość dużo, aczkolwiek główne relacje odbywają się pomiędzy czterema elementami:

Samorząd

Rynek pracy

Uczniowie

Szkoła

(organ prowadzący)

Utworzenie mechanizmów stałej współpracy, – czyli cyklicznych spotkań, wspólnych badań, analiz, stałych prac zespołów roboczych itp. pomiędzy tymi czterema partnerami może doprowadzić do faktycznego kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


Wojciech kreft ecorys polska

W aspekcie Funduszy Strukturalnych aktualnie wydaje się, iż problemem nie jest:Skąd wziąć pieniądze?, leczJak je wziąć i jak efektywnie wykorzystać?


Wojciech kreft ecorys polska

PHARE 2003 - Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym

Dotacje od 10 – 100 tyś Euro


Wojciech kreft ecorys polska

PRIORYTET III profilu zawodowym

- WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY

3.6 - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWÓJKOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Instytucja wdrażająca – kuratoria oświaty

Alokacja finansowa na działanie 772 830 155 Euro

Cel Działania:

- stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych

- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia


Wojciech kreft ecorys polska

Projekty konkursowe – typy projektów profilu zawodowym:

- wsparcie na rzecz realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

- programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na:

> rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

> wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się

wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

> rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, poprawę jakości nauczania

- programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki


Wojciech kreft ecorys polska

Praktyczne kroki do EFS profilu zawodowym

Diagnoza potrzeb - partnerzy

Precyzyjne określenie lokalnych priorytetów

Dobre przygotowanie szkół

Warsztaty pisania i realizacji projektów

Koordynacja regionalna…

Nowoczesna spójna lokalnie Edukacja


Wojciech kreft ecorys polska

Diagnoza potrzeb - partnerzy profilu zawodowym

Koordynacja z planami, strategiami itp.

Mechanizmy dialogu z pracodawcami

Jakość i kompleksowość diagnozy

Dokładne opisanie i oszacowanie potrzeb

Wielowymiarowość i szeroka perspektywa analiz


Wojciech kreft ecorys polska

Dobre przygotowanie szkół profilu zawodowym

Udział w szerokim procesie diagnozy potrzeb

Zdefiniowane zakresy i etapy interwencji

Zaplanowana aktywność osób zarządzających…

Kadra,

kadra,

kadra…

Specjalistyczne stanowisko/(a)…


Wojciech kreft ecorys polska

PROJEKTY… profilu zawodowym

             

             

Modernizacja wyposażenia

             

Modyfikacja treści kształcenia

             

Oczekiwania rynku pracy

Edukacja

Rynek pracy

Poradnictwo zawodowe

Przejście...


Wojciech kreft ecorys polska

Dziękuję za uwagę! profilu zawodowymWojciech Kreft - ECORYS Polska