Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs. - PowerPoint PPT Presentation

sylvia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs.

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs.
233 Views
Download Presentation

Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Information från Pascalprojektet:Självdeklaration vårdgivareInstruktion för slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs. 2012-05-23 Linn Wallér Linn.waller@inera.se

 2. Självdeklaration för vårdgivare – den sista egenkontrollen • Självdeklarationen är en Word-mall som ska fyllas i av alla kommuner och skickas till de regionala kontaktpersonerna, senast 14 dagar före tidpunkten för migrering av det dosapotek som kommunen är kopplat till. • Självdeklarationen har samma rubriker som ”Checklista för säkerhetslösning” som tar upp alla nödvändiga åtgärder som krävs för att Pascal ska fungera för er organisation.

 3. Tidsplan för dosmigrering

 4. Vad varje kommunal vårdgivare ska göra • Arbetssteg • Hämta och fyll i självdeklarationen (Word-mall) och spara dokumentet som ”Självdeklaration-kommunnamn”. • Skicka dokumentet med epost till er regionala kontaktperson (länk till regionala kontaktpersoner • En komplett ifylld och inskickad Självdeklaration • anger att samtliga nödvändiga lokala åtgärder och kontroller i förberedelsearbetet för Pascal är genomförda • indikerar att ”allt är klart inför migreringen”

 5. Hur vet jag att jag med gott samvete kan kryssa för alla punkter i Självdeklarationen?

 6. Tre steg för kvalitetskontroll • Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i ”Checklista för säkerhetslösning” • Checklistan ger en sammanfattning av vad som måste åtgärdas lokalt i kommunen. Checklistan innehåller också instruktioner och anvisningar samt i vissa fall hänvisningar till andra dokument med mer detaljerad information. • Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA • Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). • Kontrollerar att era HSA-uppgifter om personers sjukvårdslegitimation och förskrivningsrätt stämmer med Socialstyrelsens register. • Kontroll av nödvändiga uppgifter för Pascal • Kontrollerar att era HSA-uppgifter är korrekta och kompletta för att ge legitimerad personal åtkomst till Pascal. • Testa att logga in i skarp miljö

 7. 1. Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i ”Checklista för säkerhetslösning” • Varje organisation ansvarar själv för att respektive moment i checklistan åtgärdas och kontrolleras. Det är lämpligt att en huvudansvarig utses som ansvarar för ”att allt blir gjort” • Viktiga roller och kompetenser i arbetet med checklistan är SITHS och HSA huvudadministratörer, IT-ansvariga och verksamhetsansvariga (tex MAS) • Länk till Checklistan

 8. 2. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA • Alla organisationer som finns på HSA Kataloghotell kan använda ett kvalitetskontrollverktyg som heter HSA-portalenför att kontrollera uppgifter mot Socialstyrelsens HOSP-register samt för att verifiera att obligatoriska attribut för Pascal är ifyllda. Se följande sidor för instruktioner kring användning. • Ytterligare förutsättningar: • Kommunen måste ha godkänt i sin HPTA att Inera AB har rätt att för kommunen räkning samköra HSA mot HOSP. • Endast HSA huvudadministratörer har rätt att använda dessa kontroller i HSA-portalen.

 9. 2. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA (forts.) • Några kommuner har i dagsläget inte åtkomst till HSA-portalen pga. att länen/regionerna har egna lokala HSA-kataloger med egna administrativa webb-gränssnitt. I det fall din organisation ingår i någon av dessa län behöver ni kontakta den lokalt HSA-ansvarige för att efterfråga motsvarande funktionalitet. Följande län/regioner berörs av detta: • Region Skåne • Stockholms län • Örebro län

 10. Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) • Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ • Arbetssteg • Logga in • Välj kontrollen genom att markera rutan ”HOSP” • När kontrollen genomförs kontrolleras alla personer som registrerats i HSA mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal • Vad får jag reda på? • Du får en avvikelselista över skillnader mellan uppgifterna i HSA och i HOSP • Observera att gruppförskrivarkoder inte finns i HOSP och kommer därmed upp som avvikelser. Välj inte dessa för uppdatering. • Hur gör man? Se Wiki: • http://pascalforum.inera.se/mediawiki-1.17.0/index.php/Kontroller_mot_HOSP

 11. Kontroll av nödvändiga uppgifter för Pascal • Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ • Arbetssteg • Logga in • Välj Kontrollkörningar och sen fliken Pascal • Vad får jag reda på? • Alla personer som kommer upp med svart text i listan vid kontrollkörningen har behörighet att nå Pascal dvs har rätt attribut satta och har tilldelats minst ett medarbetaruppdrag med syfte ’vård och behandling’ • OBS! Om person listas i röd text (behöver kompletteras) med orsaken ”Personen saknar: SITHS-certifikat eller mobil+Systemroll.” kan det bero på att certifikatet ännu inte har publicerats i HSA-katalogen. Vet ni att personen fått sitt SITHS-kort kan ni ignorera meddelandet. • Hur gör man? Se webbinar: • http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/20120305/

 12. 3. Test att logga in i skarp miljö(enbart möjlig för legitimerad personal) • Länkar: • www.eordinationpascal.se (Internet) • www.eordinationpascal.sjunet.org (Sjunet) • Arbetssteg • Välj inloggningssätt • Välj uppdrag (om fler finns) • Välj arbetsplats (om flera arbetaplatskoder är registrerade på enheten eller ev kopplade enheter) • Första sidan i Pascal syns • Sök absolut inte på någon patient eller personnummer innan ni är migrerade. Detta är skarp miljö och ALLT LOGGAS! • LOGGA UT! • Vad får jag reda på? • Att du kommer åt Pascal ordinationsverktyg, dvs att allt fungerar som det ska

 13. En väg in för alla supportärenden som rör de lokala förberedelserna för Pascal Om ni har följt alla anvisningar och genomfört alla rekommenderade åtgärder och kontroller, men det fungerar ändå inte som förväntat: • Gå igenom Checklista inför felanmälan till Nationell Pascalsupport (länk till Checklistan) • Fortfarande problem? – kontakta Ineras införandestöd • Skicka ett mail till pascal@inera.seoch beskriv era problem. Glöm inte att ange kontaktuppgifter, namn, e-post och telefon. • Inera kontaktar därefter er på det sätt som ärendet kräver. • Efter migrering kontaktas nationell Pascalsupport • http://inera.se/kundservice/Felanmalan/Pascal-support/