page 01 page 01 qxd 07 02 2018 19 42 page 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Swarajlive news | On this hearing of the Supreme Court, today is the look of the whole country. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Swarajlive news | On this hearing of the Supreme Court, today is the look of the whole country.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Swarajlive news | On this hearing of the Supreme Court, today is the look of the whole country. - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

In Ayodhya Ram Janmabhoomi dispute case, hearing from the Supreme Court is going to begin today. The significant hearings on several petitions related to this case will be held in the Supreme Court, on which the eyes of the whole country are restored. The bench, headed by Chief Justice Deepak Mishra, in the previous hearing had made it clear that the hearing of this case will not be avoided.

Get more detail visit this site: http://www.swarajlive.com/

Email id: info@swarajlive.com

Mobile No: 919835511133

Address: H-No.-02, Samir Sadan, Mitra Compound, Boring Road, Kidwaipuri, Patna, Bihar 800001

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Swarajlive news | On this hearing of the Supreme Court, today is the look of the whole country.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
page 01 page 01 qxd 07 02 2018 19 42 page 1

page 01Þ_Page 01.qxd 07-02-2018 19:42 Page 1

www.swarajlive.com, Email:- news@swarajlive.com

´fMX³ff ÀfaÀIYSX¯f

Reg. BIHHIN/2017/74178

£f¶fSXûÔ IYf À½fSXfªf

³fBÊX dQ»»fe

³fûEOXf

QZWXSXfQc³f

´fMX³ff ÀfZ EIY Àff±f

´fiIYfdVf°f

SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

P 2

³füIYSXe IYe ·feJ ³fWXeÔ ¨ffWX°ff WX` ³füþUf³f

SXûþ¦ffSX IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf ´fSX ¶fSXÀfZ ¸fûQe, ¶fû»fZ-³füþUf³f ³füIYSXe IYSX³fZ IYe þ¦fWX ³füIYSXe QZ³fZ Uf»ff ¶f³f SXWXf W`

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»fe

AfþIY»f ¹fbUf ÀMXfMXÊA´f Jû»f³ff

¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f CX³fIYe ¸fQQ IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ´feE¸f ¸fbQif ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f 10 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû »fû³f

dQ¹ffÜ EIY Àff»f ¸fZÔ 70

»ffJ ³fE ³ff¸f

´fe´feERY ¸fZÔ QþÊ WXbE

WX`ÔÜ ¹fZ 18 ÀfZ 25 Àff»f

IZY ³füþUf³f WX`ÔÜ ¢¹ff

¹fZ SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ WX`?

³fSmX³Qi ¸fûQe

´fi²ff³f¸faÂfe

2 IYSXûOÞX ³füþUf³fûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYf CX»»fZJ ³fWXeÔ

P6

´fMX³ff, ½f¿fÊ: 01, AaIY: 302, ¦fb÷Y½ffXSX, 08 RYSX½fSXe 2018, ´fÈâX: 12, ¸fc»¹f: 3 ÷Y´f¹fZ

d¶fþ»fe Af²ffdSX°f JZ°fe IYû ¶fPÞXUf QZ¦fe ÀfSXIYfSX

IYV¸feSX ¸fZÔ ÀffÓff SX¯f³fed°f IYe QSXIYfSX

SXûþ J°¸f WXû SXWXe

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»feÜ

WX`Ô 550 ³füIYdSX¹ffa

´feE¸f IYf IYfa¦fiZÀf ´fSX ½ffSX

´fi²ff³f¸faÂfe ³fZ SXfRZY»f OXe»f ¹ff

dIYÀff³fûÔ ¹ff SXûþ¦ffSX IZY ¸fÀf»fZ

´fSX IbYL ³fWXeÔ ¶fû»ffÜ CX³fIYf ÀfÔ¶fû²f³f

´fcSXe °fSXWX ÀfZ SXfþ³fed°fIY ·ff¿f¯f ±ffÜ

EZÀff »f¦f SXWXf ±ff dIY UWX

dU´fÃf IZY ³fZ°ff WX`ÔÜ ÀfUf»f

CXNXf³fZ IYf IYf¸f dU´fÃf

IYf WXû°ff WX`, Àf°°ff ´fÃf ¹ff

´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf Qfd¹f°U

þUf¶f QZ³ff WX`Ü

SXfWbX»f ¦ffa²fe

IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf

»fûIYÀf·ff ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU

IZY QüSXf³f ¶fb²fUfSX IYû ´feE¸f ¸fûQe ³fZ ·ff¿f¯f IZY QüSXf³f

þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff WXû°ff SXWXfÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ

IYfÔ¦fiZÀf ´fSX ´fiWXfSX þfSXe SXJfÜ CX³WXûÔ³fZ SXûþ¦ffSX IZY ¸fÀf»fZ ´fSX

Af»fû¨fIYûÔ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY Afªf IYf

¸f²¹fU¦feʹf ³füþUf³f ³füIYSXe IYSX³fZ IYe þ¦fWX ³füIYSXe QZ³fZ

Uf»ff ¶f³f SXWXf WX`Ü

´feE¸f ¶fû»fZ dIY þ¶f »fû¦f SXûþ¦ffSXe AüSX ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe

¨f¨ffÊ IYSX°fZ WX`Ô Uû AfÔIYOÞXf ´fcSXZ QZVf IYf WXû°ff WX`, »fZdIY³f

SXûþ¦ffSX IYf AfÔIYOÞXf SXfª¹f IZY Af²ffSX ´fSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü

SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ AfÔIYOÞXZ dQE WX`ÔÜ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY

IYSXe¶f 1 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»ff WX`Ü ¹fZ AfÔIYOÞXf

¦f`SX-E³fOXeE SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ dQ¹ff WX`Ü dÀfRYÊ ¶fÔ¦ff»f,

IY³ffÊMXIY, AûdOXVff, IZYSX»f ¸fZÔ 1 IYSXûOÞX SXûþ¦ffSX d¸f»ff WX`Ü

´feE¸f ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ IYWXf dIY d¸fdOX»f ¢»ffÀf ´fdSXUfSX IYf

³füþUf³f ³füIYSXe IZY d»fE ·feJ ³fWXeÔ ¸ffÔ¦f SXWXf WX`Ü UWX

Àf¸¸ff³f IZY Àff±f þe³ff ¨ffWX°ff WX`Ü AfþIY»f ¹fbUf ÀMXfMXÊA´f

Jû»f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f CX³fIYe ¸fQQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ

´feE¸f ¸fbQif ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 10 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû »fû³f

dQ¹ffÜ EIY Àff»f ¸fZÔ 70 »ffJ ³fE ³ff¸f ´fe´feERY ¸fZÔ QþÊ WXbE

WX`ÔÜ ¹fZ 18 ÀfZ 25 Àff»f IZY ³füþUf³f WX`ÔÜ ¢¹ff ¹fZ SXûþ¦ffSX

³fWXeÔ WX`?

´feE¸f ³fZ IYWXf dIY IYûBÊ OXfg¢MXSX ¶f³f SXWXf WX`, IYûBÊ BÔþed³f¹fSX

, IYûBÊ ÀfeE... B³WXûÔ³fZ A´f³fe IÔY´f³fe ¶f³ffBÊ, °f¸ff¸f »fû¦fûÔ IYû

SXûþ¦ffSX dQ¹ffÜ °fû ¢¹ff ¹fZ SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ WX`? BÔRYfg¸fÊ»f ÀfZ¢MXSX

¸fZÔ 90 RYeÀfQe SXûþ¦ffSX WXû°ff WX`Ü Afþ IYBÊ AfBEÀfEÀf ÀfZ

¸f`Ô ´fcL°ff WXbÔ °fû UZ ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY CX³fIZY ¶fZMXZ ³füIYSXe ³fWXeÔ IYSX³ff

¨ffWX°fZ, UZ ÀMXfMXÊA´f VfbøY IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ³füþUf³fûÔ IYe

AfIYfÔÃff IYû WX¸fZÔ Àf¸f±fʳf QZ³ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fbQif ¹fûþ³ff,

dÀIY»f BÔdOX¹ff þ`Àfe ¹fûþ³ffEÔ

l l ¦ffÔ²feþe ³fZ ¹fÔ¦f BÔdOX¹ff IYe ¶ff°f IYe,

dUUZIYf³fÔQ ³fZ ³fE ·ffSX°f IYe ¶ff°f

IYeÜ Afþ WX¸f ³¹fc BÔdOX¹ff IYe ¶ff°f

IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

l l Af´f dþ°f³ff IYe¨fOÞX CXLf»fû¦fZ,

CX°f³ff WXe IY¸f»f dJ»fZ¦ff

l l Af´fIYû A´f³fZ ´ff´fûÔ IYf dWXÀff¶f QZVf

IYû QZ³ff WXe WXû¦ff, Af´fIZY ¨fWXZ°fûÔ ³fZ

QZVf IYû »fcMX d»f¹ff

l l IYfÔ¦fiZÀf IYe ³fed°f IYe UþWX ÀfZ ¶f`ÔIYûÔ

IYe QbQÊVff

l l E³f´feE IZY d»fE Vf°f-´fid°fVf°f

´fbSXf³fe ÀfSXIYfSX dþ¸¸fZQfSX

l l QZVf ¸fZÔ Afþ Bʸff³fQfSXe IYf

¸ffWXü»f, 4X-4X ´fcUÊ ÀfeE¸f þZ»f ¸fZÔ

l l WX¸f 2022 IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô °fû

Af´fIYû °fIY»feRY WXû°fe WX`

l l AfþfQe IZY 70 Àff»f ¶ffQ ·fe

dIYÀff³fûÔ IYe WXf»f°f NXeIY ³fWXeÔ

l l QZVf ¸fZÔ °fZþe ÀfZ SXûþ¦ffSX IZY ³fE

AUÀfSX ¶f³f SXWXZ WX`Ô

WXSX dIYÀfe IYû ¶ffSXWX¸ffÀfe IY³fZd¢MXdUMXe d¸f»fZ: ³fe°feVf

l l UÈðfUÀ±ff ´fZÔVf³f,

dU²fUf ´fZÔVf³f þ`ÀfZ

UZ»fRZY¹fSX IZY °fWX°f

d¸f»f³fZ Uf»fe ´fZÔVf³f

dU°fSX¯f ¸fZÔ WXû SXWXe QZSXe

AüSX ¦fOÞX¶fOÞXe þ»Q ÀfZ

þ»Q QcSX IYe ªff¹fZ

¹fbUfAûÔ IZY d»fE Afþ SXûþ¦ffSX ´ff³ff

EIY ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe WX`Ü þWXfÔ EIY AûSX

¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf

WX`, UWXeÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ³fZ EIY

¶f¹ff³f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY k¶fZSXûþ¦ffSXe

ÀfZ A¨Lf WX` ¹fbUf ¸fþQcSXe IYSXIZY

´fIYüOÞXZ ¶fZ¨fZÔlÜ ´feE¸f IZY BÀf ¶f¹ff³f

IZY ¶ffQ QZJ°fZ WXe QZJ°fZ ´fIYüOÞXf

SXûþ¦ffSX IYf ¸fþfIY ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ CXOÞX³fZ

»f¦ffÜ

QZVf ¸fZÔ ¶fPÞX°fe ¶fZSXûþ¦ffSXe IYû »fZIYSX

IbYL EZÀfZ AfÔIYOÞXZ Àff¸f³fZ Af¹fZ WX`,

þû ¹fbUfAûÔ IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f

WX`Ü ¶f°ff QZÔ, ¹fZ Àf·fe ÀfSXIYfSXe

AfÔIYOÞXZ WX`Ô, þû ßf¸f ¶¹fcSXû ÀfZ d»fE

¦fE WX`ÔÜ AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f

Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ

IYf QZVf ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°f IYe 11

RYeÀfQe Af¶ffQe »f¦f·f¦f 12 IYSXûOÞX

»fû¦f ¶fZSXfþ¦ffSX WX`ÔÜ

2015-16 ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX 5

Àff»f IZY CX¨¨f°f¸f À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f

¦fBÊÜ þWXfÔ 12 IYSXûOÞX »fû¦f ¶fZSXûþ¦ffSX

WX`Ô, UWXeÔ 2015 ¸fZÔ dÀfRYÊ 1 »ffJ

35 WXþfSX »fû¦fûÔ IYû WXe ³füIYSXe

d¸f»feÜ UWXeÔ ¨ffSX Àff»f ÀfZ 550

³füIYdSX¹fûÔ SXûþ J°¸f WXû SXWXe WX`ÔÜ B³f

¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe

l l12 IYSXûOÞX »fû¦f ¶fZSXûþ¦ffSX

l l2015-16 ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe

IYe QSX 5 Àff»f IZY CX¨¨f°f¸f

À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ

l l2015 ¸fZÔ dÀfRYÊ 1 »ffJ

35 WXþfSX »fû¦fûÔ IYû WXe

³füIYSXe d¸f»fe

d½fVû¿f Àfa½ffQQf°ff

»ff³fZ AüSX BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ´fiIYfdVf°f

dIYE þf³fZ þ`Àfe IYûBÊ CX»»fZJ ³fWXeÔ WX`Ü

SXfþQ ÀffÔÀfQ ³fZ ¸fWXfÀfd¨fU ÀfZ IYWXf WX` dIY

d´fLOÞXf U¦fÊ, Qd»f°f AüSX ¸fWXfQd»f°f

AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY ¶f`IY»ffg¦f IYû ·fSXZ þf³fZ

IYe ¶ff°f IYf ·fe IYûBÊ CX»»fZJ ³fWXeÔ dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¶ffÔIYf AüSX ·ff¦f»f´fbSX dþ»fZ IZY

Ad°fdSXöY ·fe d¶fWXfSX IZY IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX

¶fb³fIYSX SXWX°fZ WX`ÔÜ CX³fIZY þeU³f À°fSX ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY Àfb²ffSX

WXû, BÀf dQVff ¸fZÔ ·fe IYûBÊ ¶ff°f CX·fSX IYSX Àff¸f³fZ ³fWXeÔ AfBÊ

WX`Ü WX¸f³fZ BÀfe ÀfQ³f ¸fZÔ ¸fÔQSX ´fUÊ IYû SXf¿MÑXe¹f ´fUÊ §fûd¿f°f

IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±fe »fZdIY³f Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

´fMX³ffÜ ¶ffÔIYf ÀfZ »fûIYÀf·ff ÀffÔÀfQ

þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU ³fZ SXf¿MÑX´fd°f

SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX

¸fÔ¦f»fUfSX IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYf

´fiÀ°ffU SXJf WX`Ü »fûIYÀf·ff IZY ¸fWXfÀfd¨fU

IYû d»fJZ ´fÂf ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´fiÀ°ffU ÀfÔ£¹ff -

1 ÀfZ 59 °fIY ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYe AfUV¹fIY°ff þ°ffBÊ WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY CXd»»fdJ°f ´fiÀ°ffU ¸fZÔ 2 IYSXûOÞX

³füþUf³fûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe

CX»»fZJ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX, dUQZVfûÔ ÀfZ IYf»ff²f³f

l l¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ

IYe ¶fZSXfþ¦ffSXe QSX 8.7

°fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`

¶fZSXfþ¦ffSXe QSX 8.7 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ

WX`Ü ßf¸f SXûþ¦ffSX IYe dSX´fûMXÊ IYWX°fe WX`Ô

dIY ÀUSXûþ¦ffSX IZY ¸füIZY §fMXZ WX`Ô, AüSX

³füIYdSX¹ffÔ IY¸f WXbBÊ WX`ÔÜ

SXf¶fOÞXe IYû SXfþQ ¸fZÔ d¸f»fe ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe

l l ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸faÂfe IYû ¶f³ff¹ff

¦f¹ff SXfáÑXe¹f CX´ff²¹fÃf

l l °fZþÀUe, °fZþ´fi°ff´f AüSX ¸feÀff

IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ Vffd¸f»f

l l IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ

VfWXf¶fbïe³f ¶ffWXSX

ÀfadÃf~ £f¶fSXZÔ

dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ³fed°f¦f°f QSX ³fWXeÔ

¶fQ»fe, ³fWXeÔ ÀfÀ°fZ WXûÔ¦fZ »fû³f

¸fbÔ¶fBÊÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ Afþ »f¦ff°ffSX °feÀfSXe

¶ffSX ¸fb£¹f ³fed°f¦f°f QSX (SXZ´fû SXZMX) IYû LWX ´fid°fVf°f ´fSX

IYf¹f¸f SXJf WX`Ü dSXþUÊ ¶f`ÔIY ¦fU³fÊSX CXdþÊ°f ´fMXZ»f IYe

A¦fbUfBÊ Uf»fe ¸füdQiIY ³fed°f Àfd¸fd°f (E¸f´feÀfe) ³fZ

BÀfÀfZ ´fWX»fZ d´fL»fZ Àff»f A¦fÀ°f ¸fZÔ SXZ´fû QSX IYû 0.25

´fid°fVf°f §fMXfIYSX LWX ´fid°fVf°f dIY¹ff ±ffÜ ¹fWX BÀfIYf LWX

Àff»f IYf d³f¨f»ff À°fSX WX`Ü CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY

³fZ ³fed°f¦f°f QSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü

dQÀfÔ¶fSX IYe dõ¸ffdÀfIY ¸füdQiIY Àf¸feÃff ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞX³fZ

IZY AfÀffSX IZY ¸fïZ³fþSX ¸ff³fIY ¶¹ffþ QSX SX´fû IYû

¹f±ffU°f SXJf ±ffÜ WXf»ffÔdIY IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY ³fZ IYWXf ±ff dIY

·fdU¿¹f ¸fZÔ ¶¹ffþ QSX ¸fZÔ IYMXü°fe IYf dUIY»´f Jb»ff WX`Ü

SXZ´fû UWX QSX WX` dþÀf ´fSX IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY Ufd¯fdª¹fIY ¶f`ÔIYûÔ

IYû CX³fIYe RYüSXe þøYSX°f IZY d»fE ³fIYQ-²f³f CX²ffSX QZ°ff

WX`Ü BÀfIZY ¶fPÞX³fZ ÀfZ ¶f`ÔIYûÔ IZY ²f³f IYe »ff¦f°f ¶fPÞX þf°fe

WX` AüSX BÀfIYf AÀfSX CX³fIZY IYþÊ IYe QSXûÔ ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü

dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ JbQSXf ¸fbQifÀRYed°f IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY IZY

ÀfÔ°fû¿fþ³fIY À°fSX IYû »ffÔ§fIYSX 5.21 ´fid°fVf°f ´fSX ´fWXbÔ¨f

¦fBÊ ±feÜ ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ CX´f·fûöYf ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY Af²ffdSX°f

JbQSXf ¸fbQifÀRYed°f 4.88 ´fid°fVf°f SXWXe ±feÜ dQÀfÔ¶fSX,

2015 ¸fZÔ ¹fWX 3.41 ´fid°fVf°f ´fSX ±feÜ

¹fc´feEÀfÀfe ³fZ þfSXe dIYE 782

U`IZYÔÀfe IYe ·f°feÊ IZY d»fE RYfg¸fÊ

³fBÊX dQ»»feÜ ¹fcd³f¹f³f ´fd¶»fIY ÀfdUÊÀf IYd¸fVf³f

(¹fc´feEÀfÀfe) ³fZ dÀfdU»f ÀfdUÊÀf IZY d»fE WXû³fZ Uf»fe

´fSXeÃff k´fied»fd¸f³fSXe E¦þfd¸f³fZVf³fl IZY d»fE SXdþÀMÑZVf³f

´fidIiY¹ff 7 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY IYSX Qe WX`Ü AfUZQ³f IYSX³fZ

dIY AfdJSXe °ffdSXJ 6 ¸ff¨fÊ SXJe ¦fBÊ WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY

´fied»fd¸f³fSXe E¦þfd¸f³fZVf³f IYe ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f 03

þc³f IYû dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf Àff»f IYd¸fVf³f ³fZ 782

U`IZYÔÀfe IZY d»fE AfUZQ³f Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

IYBÊ þ¦fWXûÔ ÀfZ Af SXWXe WX`, BÀfIZY d»fE

dþ»ffd²fIYfSXe IYû A´f³fZ À°fSX ÀfZ

dUVfZ¿f ´fi¹ffÀf IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff

WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY BÀf¸fZÔ WXSX

Q»f IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ EUÔ ¸fbdJ¹ff

IYû E´fiû¨f IYSXIZY CX³fIYf ÀfWX¹fû¦f

dþ»ffd²fIYfSXe »fZÔ AüSX BÀfIZY d»fE

´fiZ¦f¸fZdMXIY ½¹fc A´f³ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY øYMX IYf Afg´Vf³f Aû´fZ³f SXdJ¹fZ

AüSX dQ¢IY°f Af³fZ ´fSX ÷YMX IYû

¶fQd»fE ¹ff »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓffB¹fZ, ´f`Àff

ª¹ffQf »f¦fZ °fû »f¦ffB¹fZ °ffdIY WXSX

dIYÀfe IYû ¶ffSXWX¸ffÀfe IY³fZd¢MXdUMXe

d¸f»f ÀfIZYÜ Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ d¶fWXfSX

IYû ¸fböY IYSXf³fZ IZY ÀfSXIYfSX IZY d³f›¹f

IYû QbWXSXf°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY

BÀf ´fSX ´f`³fe Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´ffMXeÊ IYe

AûSX ÀfZ þfSXe ´fiZÀf dSXd»fþ IZY A³fbÀffSX SXf¶fOÞXe

QZUe IZY A»ffUf dVfUf³fÔQ d°fUfSXe, ¸fûWX¸¸fQ

Bd»f¹ffÀf WXbÀf`³f AüSX ¸fÔ¦f³fe »ff»f ¸fÔOX»f IYû

SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIYfdSX¯fe

ÀfZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ VfWXf¶fbïe³f IYû ¶ffWXSX IYSX CX³fIYe

´f}e dWX³ff ÀffWX¶f IYû ÀfQÀ¹f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

VfWXf¶fbïe³f dRY»fWXf»f dQ»»fe IZY d°fWXfOÞX þZ»f ¸fZÔ

¶fÔQ WX`ÔÜ

d½fÀ°ffSX ÀfZ ´fZªf 02 ´fSX

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfþQ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf »ff»fc ´fiÀffQ ³fZ SXf¿MÑXe¹f

IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf ¦fNX³f IYSX dQ¹ff WX`Ü ³fBÊ SXf¿MÑXe¹f

IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ ´fcUÊ ÀfeE¸f SXf¶fOÞXe IYû ¶fOÞXe

dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXZÔ ´ffMXeÊ IYf SXf¿MÑXe¹f

CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX` þ¶fdIY °fZþÀUe ¹ffQU,

°fZþ´fi°ff´f ¹ffQU AüSX ¸feÀff ·ffSX°fe IYû ·fe

¸ff»¹ff IYû dQ¹fZ IYþÊ IYf ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf dSXIYfgOXÊ ³fWXeÔ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦fif¸fe¯f

MXû»fûÔ IYe ¶ffSXWX¸ffÀfe ÀfOÞXIYûÔ ÀfZ

ÀfÔ´fIYÊ°ff ¸fZÔ þ¸fe³f EUÔ A³¹f ´fiIYfSX

IYe Af SXWXe dQ¢IY°fûÔ IYû Ad°fVfe§fi

QcSX IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ

IYû dQ¹ffÜ VfbIiY½ffSX IYû ¸fb£¹f¸faÂfe

ÀffÀffSXf¸f ¸fZÔ SXûWX°ffÀf, I`Y¸fbSX, ¶f¢ÀfSX

AüSX ·fûþ´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ Àff°f d³f›¹f EUÔ

A³¹f dUIYfÀff°¸fIY IYf¹fûÊÔ IYe Àf¸feÃff

IYSX SXWZX ±ûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IbYL

»fû¦fûÔ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff WXû°fe WX` dIY

¦fSXe¶fûÔ IZY MXû»fûÔ IYû ¶ffSXWX¸ffÀfe

IY³fZd¢MXdUMXe ³fWXe d¸f»fZ EZÀfe dVfIYf¹f°fZÔ

IYNX§fSXZ ¸fZÔ d¶fWXfSX CXQcÊ AIYfQ¸fe

l l BX³ff¸f IYû »fZIYSX d½f½ffQ

l l AIYfQ¸fe ´fSX ¶fÔQSX¶ffÔMX AüSX

Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IZY ¦fÔ·feSX

AfSXû´f

÷Y´f¹fZ IZY IYþÊ IYû E³f´feE §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff AüSX

2010 ¸fZÔ E³f´feE IYû dSXÀMшYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fÔ¦fUfSX

³fZ 21 ¸ff¨fÊ IYû SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ IYWXf ±ff, ´feEÀf¶fe ³fZ

þ`Àff dSX´fûMXÊ dIY¹ff, IYþÊ AQf¹f¦fe ¸fZÔ ¨fcIY IYSX³fZ

Uf»fZ IYþÊQfSX dUþ¹f ¸ff»¹ff IYe þ¶°f IYe ¦fBÊ

ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYe ¸fZ¦ff Afg³f»ffB³f ³fe»ff¸fe IZY þdSX¹fZ

d¶fIiYe IYSXIZY 155 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe SXIY¸f UÀfc»f

IYe ¦fBÊ WX`Ü

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ 17 ³fUÔ¶fSX 2016

IYû ³fûMX¶fÔQe ´fSX CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f

¸ff»¹ff IZY IYþÊ ¸fbïZ IYû ·f¹ff³fIY dUSXfÀf°f ¶f°ff¹ff

±ff, þû SXfþ¦f ÀfSXIYfSX IYû ´fcUÊU°feÊ ÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX

ÀfZ dUSXfÀf°f ¸fZÔ d¸f»fe ±feÜ WXf»ffÔdIY, JSXZ IYû dUØf

¸fÔÂff»f¹f ÀfZ A´f³fZ AfSXMXeAfBÊ AfUZQ³f IYf þUf¶f

³fWXeÔ d¸f»ffÜ BÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ ÀfeAfBÊÀfe IYf

QSXUfþf JMXJMXf¹ff ±ffÜ

EªfZÔÀfe/³fBÊX dQneÜ

dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IZYÔQie¹f Àfc¨f³ff Af¹fû¦f ÀfZ IYWXf WX`

dIY CXÀfIZY ´ffÀf CXôû¦f´fd°f dUþ¹f ¸ff»¹ff IYû dQ¹fZ

¦fE IYþÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ´fSX Àfc¨f³ff

Af¹fû¦f ³fZ IYWXf dIY ¸fÔÂff»f¹f IYf þUf¶f -AÀ´fá

AüSX IYf³fc³f IZY A³fbÀffSX dMXIY³fZ ¹fû¦¹f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fb£¹f

Àfc¨f³ff Af¹fböY AfSXIZY ¸ff±fbSX ³fZ SXfþeU IbY¸ffSX JSXZ

IZY AfUZQ³f ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY

Ad²fIYfSXe ÀfZ IYWXf dIY AfUZQIY õfSXf dQ¹fZ ¦fE

AfUZQ³f IYû CXd¨f°f »fûIY ´fifd²fIYfSXe IYû

À±ff³ffÔ°fdSX°f dIY¹ff þfEÜ

dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY Ad²fIYfSXe ·f»fZ WXe QfUf IYSXZÔ dIY

CX³fIZY ´ffÀf ¸ff»¹ff IYû dUd·f³³f ¶f`ÔIYûÔ õfSXf dQ¹fZ ¦fE

IYþÊ ¹ff B³f IYþÊ IZY ¶fQ»fZ ¸fZÔ ¸ff»¹ff õfSXf Qe ¦fBÊ

¦ffSXÔMXe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f ¸fÔÂff»f¹f

²f¸fZÊÔQi ´fi°ff´f

³fZ A°fe°f ¸fZÔ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ÀfUf»fûÔ IYf ÀfÔÀfQ ¸fZÔ

þUf¶f dQ¹ff ±ffÜ IZYÔQie¹f dUØf SXfª¹f ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f

¦fÔ¦fUfSX ³fZ 17 ¸ff¨fÊ 2017 IYû ¸ff»¹ff ´fSX EIY

ÀfUf»f IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY dþÀf

½¹fdöY IZY ³ff¸f IYf CX»»fZJ dIY¹ff ¦f¹ff (¸ff»¹ff

IYû) CXÀfZ 2004 ¸fZÔ IYþÊ dQ¹ff ¦f¹ff AüSX RYSXUSXe

2008 ¸fZÔ CXÀfIYe Àf¸feÃff IYe ¦fBÊÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff, Àff»f 2009 ¸fZÔ 8040 IYSXûOÞX

¸fÀf»fZ IYû »fZIYSX AfSXMXeAfBÊ IZY °fWX°f þf³fIYfSXe

¸ffÔ¦fe WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY Àf¦feSX SXWX¸ff³fe IYf

CX´f³¹ffÀf k°fb×£³fZ JcÔl CXQcÊ ¸fZÔ Qd»f°f ´fSX ´fWX»ff

CX´f³¹ffÀf WX` AüSX ¹fWX ¶fZþûOÞX WX`Ü BÀf CX´f³¹ffÀf

IYf dWX³Qe ¸fZÔ ·fe A³fbUfQ WXbAf WX` kSXöY ¶feþl

IZY ³ff¸f ÀfZÜ ÀfQRY BIY¶ff»f IYWX°fe WX`Ô dIY Àf¦feSX

SXWX¸ff³fe IZY Àff±f §fûSX A³¹ff¹f WXbAf WX` AüSX

¶fWXb°f ÀffSXZ »fû¦f ·fe ÀfQRY IYe ¶ff°f ÀfZ ÀfWX¸f°f

WX`Ô dþ³f¸fZÔ CXQcÊ IZY ´fiûRZYÀfSX AüSX ³ff¸f¨fe³f

Af»fû¨fIY ÀfRYQSX B¸ff¸f IYfQSXe ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ

Vf¸fûE»f AWX¸fQ IZY CX´f³¹ffÀf kd¦fSXQf¶fl IYû ·fe

QcÀfSXf B³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYû »fZIYSX ·fe

SXÔdþVf WX`Ü

¸fÔÀfcSX JbVf°fSX IYe Af»fû¨f³ff°¸fIY ´fbÀ°fIY IYû

´fWX»ff B³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX` AüSX dUSXû²f ¹fWXeÔ WX`Ü

ÀfQRY IZY Àff±f A³¹f »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY

¸fÔÀfcSX JbVf°fSX ¶fZWXQ Àf°fWXe »fZJIY WX`Ô AüSX Àff±f

WXe ÀfQRY IYf AfSXû´f WX` dIY ¸fÔÀfcSX JbVf°fSX IZY

EOXbIZYVf³f»f MÑÀMX IYû ·fe ´f`Àff dQ¹ff ¦f¹ff WX`

°fIYSXe¶f³f PXfBÊ »ffJÜ ÀfQRY IZY Àff±f Àf¦feSX

AüSX Vf¸fûE»f IYf AfSXû´f WX` dIY ¸fÔÀfcSX JbVf°fSX

³fZ AIYfQ¸fe IZY Àfd¨fU ¸fbV°ffIY AWX¸fQ ³fcSXe ´fSX

ÀfZd¸f³ffSX IYSXUf¹ff ±ff AüSX CX³fIYe dIY°ff¶f IYe

·fcd¸fIYf d»fJe ±fe, BÀfd»fE CX³WXZÔ Aü¶»ffBþ

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B³f »fû¦fûÔ IYf QcÀfSXf AfSXû´f WX` dIY

ÀfRYe ¸fVfWXQe AüSX þdIY¹ff ¸fVfWXQe Qû³fûÔ ´fd°f-

´f}e IZY CX´f³¹ffÀfûÔ IYû ´fWX»ff B³ff¸f I`YÀfZ dQ¹ff

¦f¹ff Ü

´fMX³ffÜ d¶fWXfSX CXQcÊ AIYfQ¸fe dUUfQûÔ IZY §fZSXZ ¸fZÔ

RÔYÀf°ff ³fþSX Af SXWXf WX`Ü JbQ ¸fbdÀ»f¸f d¶fSXfQSXe

³fZ d¶fWXfSX CXQcÊ AIYfQ¸fe ´fSX ¶fÔQSX¶ffÔMX AüSX

Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IZY ¦fÔ·feSX AfSXû´f »f¦ffE WX`ÔÜ ¹fZ

AfSXû´f CXQcÊ AQe¶fûÔ IZY ¸ffRÊY°f »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ

CXQcÊ AIYfQ¸fe WXSX Àff»f B³ff¸f IYf E»ff³f IYSX°ff

WX` AüSX BÀf ¶ffSX CXÀfe B³ff¸ff°f IYû »fZIYSX ¶fUf»f

¸f¨ff WXbAf WX`Ü CXQcÊ AIYfQ¸fe IZY E¦þe¢¹fcdMXU

¶ffgOXe IYe ¹ff³fe ¸fþd»fÀf-E-A¸f»ff IYe WXSX Qû

¸fWXe³fZ ´fSX ¶f`NXIY WXû°fe WX`Ü dVfIYf¹f°f IYSX³fZ Uf»fûÔ

IZY A³fbÀffSX ¶f`NXIY d³f¹fd¸f°f °füSX ´fSX ³fWXeÔ WXû°fe

WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY BÀf ¶ffSX B³ff¸f IYe

§fû¿f¯ff IYû »fZIYSX þû ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ ¦fBÊ CXÀfIYe

Àfc¨f³ff d³f¹f¸ff³fbÀffSX 15 dQ³fûÔ ´fWX»fZ Àf·fe

¸fZ¸¶fSXf³f IYû QXe þf³fe ¨ffdWXE ±fe þû ³fWXeÔ Qe

¦f¹feÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY þû ¸fZ¸¶fSX AIYfQ¸fe

IZY Àfd¨fU ¸fbV°ffIY ³fcSXe ÀfZ A»f¦f SXf¹f SXJ°fZ WX`Ô,

CX³WXZÔ IYfRYe dU»fÔ¶f ÀfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ³WXZÔ

dU»f¸¶f ÀfZ Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊE UZ WX`Ô Àf`¹fQ AWX¸fQ

IYfQSXeE ¸ffÀfc¸f Aþeþ IYfþ¸fe AüSX Vf¸fûE»f

AWX¸fQÜ

BÀf ¶ffSX ´fWX»ff B³ff¸f 20 »fû¦fûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ff,

QcÀfSXf B³ff¸f 52 »fû¦fûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ff AüSX

°feÀfSXf B³ff¸f 50 »fû¦fûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àf¦feSX

SXWX¸ff³fe AüSX Vf¸fûE»f AWX¸fQ IZY CX´f³¹ffÀf IYû

QcÀfSXf B³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff AüSX ¶ffUZ»ff BÀfe IYû

»fZIYSX JOÞXf WXbAfÜ Vff¹fSXf ÀfQRY BIY¶ff»f ³fZ BÀf

A¹fû²¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Afªf Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ WXû¦fe Àfb³fUfBÊ

IYûMXÊ ³fZ Àfb³fUfBÊ MXf»f³fZ ÀfZ ¸f³ff dIY¹ff

þþûÔ ³fZ ·fe UIYe»fûÔ IZY BÀf ¶f°ffÊU ´fSX WX`SXf³fe þ°ffBÊÜ IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY

BÀf °fSXWX MXf»f³fZ ÀfZ ¸ff¸f»ff IY·fe J°¸f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ Àf·fe ´fÃf Àfb³fUfBÊ

ÀfZ ´fWX»fZ IYe Aü´f¨ffdSXIY°ffEÔ ´fcSXe IYSXZÔÜ BÀfIZY ¶ffQ »f¦ff°ffSX Àfb³fUfBÊ

WXû¦feÜ U`ÀfZ, ¨feRY þdÀMXÀf JbQ BÀf Àf¸f¹f Af²ffSX ¸ff¸f»fZ IYe d³f¹fd¸f°f

Àfb³fUfBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ WXe A¹fû²¹ff ¸ff¸f»fZ ´fSX ¶fZÔ¨f IYe A²¹fÃf°ff

IYSX³fe WX`Ü BÀfd»fE Àfb³fUfBÊ IbYL dQ³fûÔ IZY d»fE MX»f ÀfIY°fe WX`Ü

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»feÜ

Àff°f Àff»f ÀfZ »fÔd¶f°f WX` ¸ff¸f»ff

30 dÀf°fÔ¶fSX 2010 IYû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ B»ffWXf¶ffQ WXfBÊ IYûMXÊ IYf

R`YÀf»ff Af¹ff ±ffÜ WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ dUUfdQ°f þ¦fWX ´fSX ¸fdÀþQ ÀfZ ´fWX»fZ

dWX³Qc ¸fÔdQSX WXû³fZ IYe ¶ff°f ¸ff³fe ±feÜ »fZdIY³f þ¸fe³f IYû SXf¸f»f»ff

dUSXfþ¸ff³f, d³f¸fûWXeÊ AJfOÞXf AüSX Àfb³³fe U¢RY ¶fûOXÊ IZY ¶fe¨f ¶ffÔMX³fZ

IYf AfQZVf QZ dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY dJ»ffRY Àf·fe ´fÃf Àfb´fie¸f IYûMXÊ

´fWXbÔ¨fZÜ °f¶f ÀfZ ¹fZ ¸ff¸f»ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ »fÔd¶f°f WX`Ü

SXf¸f þ³¸f·fcd¸f dUUfQ ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¦fb÷Y½ffSX IYû

Àfb³fUfBÊ IYSXZ¦ffÜ IYûMXÊ ³fZ IYWXf WX` dIY Àff°f Àff»f ÀfZ

»fÔd¶f°f BÀf ¸ff¸f»fZ IYû A¶f AüSX ³fWXeÔ MXf»ff þfE¦ffÜ

Àfb³fUfBÊ Qû´fWXSX 2 ¶fþZ WXû¦feÜ IYûMXÊ ³fZ IYWXf WX` dIY

Àff°f Àff»f ÀfZ »fÔd¶f°f BÀf ¸ff¸f»fZ IYû A¶f AüSX ³fWXeÔ

MXf»ff þfE¦ffÜ 5 dQÀfÔ¶fSX IYû IYûMXÊ ³fZ AfQZVf dQ¹ff

±ff dIY A¦f»fe Àfb³fUfBÊ ÀfZ ´fWX»fZ Àf·fe ´fÃf QÀ°ffUZþûÔ

IZY A³fbUfQ, Af´fÀf ¸fZÔ CX³fIZY »fZ³f-QZ³f þ`Àfe ´fidIiY¹ff

´fcSXe IYSX »fZÔÜ ¸ff¸f»fZ ÀfZ þbOÞXZ UIYe»fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, ¹fZ

ÀffSXe ´fidIiY¹ff ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ MXf»f³fZ

IYe IYûBÊ °fIY³feIYe UþWX ³fWXeÔ WX`Ü

5 dQÀfÔ¶fSX IYû WXbBÊ d´fL»fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ´fÃf IZY

UIYe»fûÔ ³fZ ¶ffSX-¶ffSX Àfb³fUfBÊ MXf»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ

´fWX»fZ IYWXf ¦f¹ff dIY ¸ff¸f»fZ ÀfZ þbOÞXZ 19950 ´f³³fûÔ

IYû A¶f °fIY dSXIYfgOXÊ ´fSX ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ´fSX

IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY A¦f»fe Àfb³fUfBÊ ÀfZ ´fWX»fZ Àf·fe ´fÃf

QÀ°ffUZþ þ¸ff IYSXf QZÔÜ BÀfIZY ¶ffQ ¸fbdÀ»f¸f ´fÃf IZY

UIYe»f IYd´f»f dÀf¶¶f»f ³fZ þb»ffBÊ 2019 IZY ¶ffQ

Àfb³fUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f SXJ QeÜ

dÀf¶¶f»f ³fZ IYWXf dIY SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf ¸füþcQf

ÀfSXIYfSX IZY ¨fb³ffUe §fû¿f¯ff´fÂf IYf dWXÀÀff WX`Ü IYûMXÊ

A¦fSX ¸fd³QSX IZY ´fÃf ¸fZÔ AfQZVf QZ¦ff °fû BÀfÀfZ

ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ BÀfd»fE Àfb³fUfBÊ

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ IYe þfEÜ °fe³f þþûÔ IYe

¶fZÔ¨f ³fZ BÀf Q»fe»f IYû A³fÀfb³ff IYSX dQ¹ffÜ ¸fbdÀ»f¸f

´fÃf IZY EIY AüSX UIYe»f SXfþeU ²fU³f ³fZ IYWXf dIY

¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ 3 þþûÔ IYe ¶fþf¹f 7 þþûÔ IYe

¶fZÔ¨f IYû IYSX³fe ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ ¶fZÔ¨f IZY A²¹fÃf ¨feRY

þdÀMXÀf Qe´fIY d¸fßff IZY A¢MXc¶fSX ¸fZÔ dSXMXf¹fSX WXû³fZ IYe

·fe Q»fe»f SXJeÜ IYWXf- ¸ff¸f»ff dIYÀfe AüSX ¶fZÔ¨f IYû

·fZþ³ff ¨ffdWXEÜ WXf»ffÔdIY, ¶fZÔ¨f ³fZ BÀfZ Àfb³fUfBÊ MXf»f³fZ

IYf Af²ffSX ³fWXeÔ ¸ff³ffÜ Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

02 ff fc iye mxe f fz vfwxf fb xe f afcxmx

02

»ff»fc IYe MXe¸f ÀfZ VfWXf¶fbïXe³f AfCXMX

´fMX³ff

SXfªf²ff³fe

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeXXXX, 2018

d¶fþ»fe Af²ffdSX°f JZ°fe

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

IYû ¶fPÞfXUf QZ¦fe ÀfSXIYfSX

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfªfQ õXfSXf ¦fdNX°f IYf¹fÊIYfdSX¯fe

2022 °fIY 1.54 »ffJ IYSXûOÞX J¨fÊ

IYSX³fZ IYf »fùf WX`Ü Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

CX°´ffQ³f ¶fPÞXf WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû IZY³Qi U

SXfª¹f IYe ÀfSXIYfSX ¸ffÂf 3 ´fid°fVf°f IYe

¶¹ffþ QSX ´fSX IYþÊ CX´f»f¶²f IYSXf SXWXe

WX`Ü Àf¸f¹f ´fSX IYþÊ Uf´fÀf IYSX dIYÀff³f

4 ´fid°fVf°f ¶¹ffþ A³fbQf³f IYf »ff·f »fZ

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

ßfe ¸fûQe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶f`NXIY ¸fZÔ AfE

´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ IÈYd¿f ¹fÔÂfûÔ ´fSX A³fbQf³f

¶fPÞXf³fZ, MÑ`¢MXSX IYû IÈYd¿f CX´fIYSX¯f ¸fZÔ

Vffd¸f»f IYSX³fZ, þ»fIYSX U °ff»ff¶fûÔ IYû

Ad°fIiY¸f¯f ¸fböY U CXOÞXfWXe IYSXf³fZ,

¦fb¯fUØff´fc¯fÊ ¶feþ IYe CX´f»f¶²f°ff IZY

d»fE ¶feþ ´fiÀfÔÀIYSX¯f BIYfBÊ À±ffd´f°f

IYSX³fZ, dÀfÔ¨ffBÊ IZY d»fE Àfû»fSX ´f¸´f

CX´f»f¶²f IYSXf³fZ, ³fZ´ff»f U ¶fÔ¦f»ffQZVf

¸fZÔ ´¹ffþ IZY d³f¹ffÊ°f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ,

Aü¿f²fe¹f U Àfb¦fÔd²f°f ´fü²fûÔ IYe JZ°fe

IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ, ³füþUf³fûÔ IYû IÈYd¿f

IYe AûSX AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ °f±ff IÈYd¿f,

OXZ¹fSXe, ¸fL»fe AüSX ¸fb¦feÊ ´ff»f³f IZY

ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfVfb»IY ´fidVfÃf¯f QZ³fZ IYf

ÀfbÓffU dQ¹ffÜ

d¶fWXfSX IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ dÀf¹ffÀfe ´fdSXUfSX IZY ¸fbdJ¹ff AüSX

SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ¹ffQU ·f»fZ ¨ffSXf §fûMXf»ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

SXfÔ¨fe IZY WXûMXUfSX þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ WXûÔ, »fZdIY³f ´ffMXeÊ IZY WXSX

R`YÀf»fZ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZY °füSX ´fSX UWXeÔ »fZ°fZ WX`ÔÜ BÀfe IiY¸f

¸fZÔ »ff»fc ¹ffQU ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ´ffMXeÊ ¸fZÔ ¶fOÞXe RZYSX¶fQ»f IYû

AÔþf¸f dQ¹ffÜ CX³fIZY d³fQZÊVf ´fSX ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f

IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf ¦fNX³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ

IYBÊ ³f¹fZ ¨fZWXSXûÔ IYû þ¦fWX d¸f»fe WX`, °fû dþ³f ¨fZWXSXûÔ ´fSX

ÀfUf»f CXNX SXWXZ ±fZ, CX³WXZÔ ¶ffWXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe

IZY ¸fb°ffd¶fIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ SXf¶fOÞXe QZUe IYû ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe Qe

¦f¹fe WX`Ü SXf¶fOÞXe QZUe IYû ´ffMXeÊ IYf SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü SXf¶fOÞXe QZUe IYû ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ d¸f»fe BÀf ¶fOÞXe

dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ ´ffMXeÊ ³fZ°ff IYfRYe JbVf WX`ÔÜ

´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU EÀfE¸f IY¸fSX Af»f¸f ³fZ

¸fedOX¹ff IYû ´ffMXeÊ ¸fZÔ WXbE ½¹ff´fIY RZYSX¶fQ»f IYe Àfc¨f³ff Qe

WX`Ü ´ffMXeÊ õfSXf þfSXe IYe ¦f¹fe Àfc¨fe IZY ¸fb°ffd¶fIY ´ffMXeÊ IZY

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf »ff»fc ¹ffQU ¶f³fZ SXWXZÔ¦fZÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX´ff²¹fÃf

´fQ ´fSX ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX, dVfUf³fÔQ

d°fUfSXe AüSX SXf¶fOÞXe QZUe IZY Àff±f Bd»f¹ffÀf WXbÀf`³f AüSX ¸fÔ¦f³fe

»ff»f ¸fÔOX»f IYû ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ´fi²ff³f

¸fWXfÀfd¨fU IZY ´fQ ´fSX IY¸fSX Af»f¸f dUSXfþ¸ff³f WXbE WX`ÔÜ UWXeÔ

SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU IZY øY´f ¸fZÔ IYBÊ ³fZ°ffAûÔ IYû þ¦fWX d¸f»fe

¸fb£¹f Àfd¨fUf»f¹f dÀ±f°f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f IÈYd¿f, ÀfWXIYfdSX°ff, ´fVfb ,

¸f°À¹f U ¸fb¦feÊ ´ff»fIY dIYÀff³fûÔ IYe

¶fþMX ´fcUÊ °feÀfSXe ¶f`NXIY IYû

Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe

ÀfWX dUØf ¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ

IYWXf dIY d¶fþ»fe Af²ffdSX°f JZ°fe IYû

¶fPÞXfUf QZIYSX CX°´ffQ³f »ff¦f°f IY¸f IYSX

dIYÀff³fûÔ IYe Af¸fQ³fe IYû Qû¦fb³ff

dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ A¦f»fZ 2 Àff»f ¸fZÔ JZ°fe

IZY d»fE d¶fþ»fe IYf A»f¦f RYeOXSX

WXû¦ffÜ SX`¹f°fûÔ IZY ¸ffd»fIYf³ff WXIY IYû

¶fSXIYSXfSX SXJ°fZ WXbE ¦f`SX SX`¹f°f

(¶fMXfBÊQfSX) dIYÀff³fûÔ IYû ·fe ¶f`ÔIY

FY¯f U ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f

dQ»ff³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf¹fZ¦feÜ

SXfª¹f IZY ´ffÔ¨f dþ»fûÔ ¸fZÔ Qc²f IYe °fþÊ

´fSX Àf¶þe IZY d»fE IYû-Afg´fSXZdMXU

RZYOXSXZVf³f IYSX ¦fNX³f IYSX Àf¶þe

CX°´ffQIYûÔ IYû ¶ffþfSX U ÀfÔSXÃff IYe

ÀfbdU²ff Qe þf¹fZ¦feÜ 12 dU·ff¦fûÔ IYû

d¸f»ff IYSX ¶f³fZ °feÀfSXZ IÈYd¿f SXûOX ¸f`´f ¸fZÔ

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf: »ff»fc ´fiÀffQ

SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f: A¶Qb»f ¦fRcYSX, WXdSX³fÔQ³f

¹ffQU, ¨fd³QiIYf ¹ffQU, ÀfbSXZVf ´ffÀfUf³f(ÓffSXJÔOX),

Af³fÔQ ³ff¹fOXcb(IY³ffÊMXIYf), A£°føY»f BÀ»ff¸f VffWXe³f

ÀfSXQfSX WXSXdþÔQSX dÀfÔWX (WXdSX¹ff¯ff), CXQ¹f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU

VfÔIYSX ¨fSX¯f dÂf´ffNXe, WXSXZVf IbY¸ffSX ¦fb~f (þ¸¸fc IYV¸feSX)

d³fJfAû »fû±ff, (³ff¦ff»f`ÔOX), þ¹ff (°fZ»fÔ¦ff³ff), SXf¸f¶ff¶fc

SXf¹f, ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ¹ffQU, (ÓffSXJÔOX), ¸f³fûþ ·fcBʹffÔ

(ÓffSXJÔOX), OXfg Vf¸fe¸f E¸fEÀf (¸fWXfSXf¿MÑXf)

SXZ¹ffþb»f WXIY SXfþc, OXfg. R`Y¹ffþ AWX¸fQ, Àf¸feSX IbY¸ffSX

¸fWXfÀfZNX, ßfe³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, dUþ¹f ´fiIYfVf, A³fe°ff QZUe

Àfb¶fZQfSX QfÀf, ÀfbSXZ³Qi ´fiÀffQ ¹ffQU, ´fiû. ¨f³QiVfZJSX

SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f: ¸fû A¶QbÀf Àfb·ff³f,

SXfþZ³Qi SXf¸f, Àf¸f°ff QZUe, ÀfÔþ¹f ¹ffQU (ÓffSX£ÔfOX), E³f

¸fû¦ff³fSXÔ¦f³f ¹ffQU (¨fZ³³fBÊ), A¶Qb»f IY¹¹fc¸f AÔÀffSXe,

(ÓffSXJÔOX), MXe UZ¯fc¦fû´ff»f (Af³²fi´fiQZVf), ÀfSXQfSX

þÀfUeSX dÀfÔWX (´fÔþf¶f), WXfdRYþ ¸fZWXSX¶ff³f Jf³f

(¸f²¹f´fiQZVf), ¸fû ³fUfþ Af»f¸f (A³fUSX Af»f¸f), ¸fû

³fZ¸f°fb»»ffWX, ÀUeMXe Àfe¸ff WXZ¸¶fi¸f, SXf¸f¨f³Qi dÀfÔWX ¨fZøY,

EÀfE¸f SXfdVfQ, ¸fû SXZ¹ffþ AWX¸fQ

SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf: SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX, SXf¶fOÞXe QZUe

dVfUf³fÔQ d°fUfSXe, ¸fû. Bd»f¹ffÀf WXbÀf`³f, ¸fÔ¦f³fe »ff»f ¸fÔOX»f

SXf¿MÑXe¹f ´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU:-EÀfE¸f IY¸fSX Af»f¸f

SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU: þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, IYfÔd°f dÀfÔWX

dUôfÀff¦fSX d³f¿ffQ, »fd»f°f ¹ffQU, Af»fûIY ¸fZWX°ff,

ÀfUÊþe°f ´ffÀfUf³f, ·fû»ff ¹ffQU, SX¯fdUþ¹f dÀfÔWX

SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU A³¹f ´fiQZVf : IbY¸fIbY¸f SXf¹f, þ³ffÊQ³f

´ffÀfUf³f, WX¿fÊUðʳf dÀfÔWX

SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU: ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, Àfe Aþ¹f ³f³Qf, ³fÀfe¸f

Jf³f, SXdU³Qi dÀfÔWX, ¸fû BIY¶ff»f, A³³fc ¨ffIYû

SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f: þ¦fQf³fÔQ dÀfÔWX, °fZþÀUe

´fiÀffQ ¹ffQU, °fZþ´fi°ff´f ¹ffQU, OXfg. ¸feÀff ·ffSX°fe, ´fZi¸f¨fÔQ

¦fb~f, Vf`»fZVf IbY¸ffSX CXRYÊ ¶fb»fû ¸fÔOX»f, SXf¸f þZNX¸f»ff³fe

A¶Qb»f¶ffSXe dÀfdïIYe, WXZ³ff VfWXf¶f, E¸fE RYfd°f¸fe,

Àfe°ffSXf¸f ¹ffQU, SXfþ³fed°f ´fiÀffQ, ¸fb³fZV½fSX ¨ff`²fSXe

SXf¸fQZU ·fÔOXfSXe, ¦fü°f¸f Àff¦fSX SXf¯ff, SXf¸fdU¨ffSX SXf¹f,

dVfU¨f³Qi SXf¸f, OXfg. °f³fUeSX WXÀf³f, ¸f³fûþ Óff

WX`Ü dþÀf¸fZÔ þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, IYfÔd°f dÀfÔWX,

dUôfÀff¦fSX d³f¿ffQ, Af»fûIY ¸fZWX°ff, ÀfUÊþe°f ´ffÀfUf³f,

·fû»ff ¹ffQU AüSX SX¯f dUþ¹f dÀfÔWX Vffd¸f»f WX`ÔÜ

SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU IZY øY´f ¸fZÔ IbY¸fIbY¸f SXf¹f, þ³ffQʳf ´ffÀfUf³f,

AüSX WX¿fÊU²fʳf IbY¸ffSX IYû þ¦fWX d¸f»fe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU ¸fZÔ

dQ»»fe IZY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, IZYSX»f IZY Aþ¹f ³fÔQf, ¹fc´fe IZY

³fÀfe¸f Jf³ff, dU²ff¹fIY SXdUÔQi dÀfÔWX, ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¸fûÜ

BIY¶ff»f AüSX IZYSX»f ¸fZÔ A³³fc ¨ffIYû IYû ¹fWX dþ¸¸fZQfSXe Qe

¦f¹fe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ ´ffMXeÊ ¸fZÔ

´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ IYû þ¦fWX d¸f»fe WX`Ü »ff»fc IYe dUSXfÀf°f

ÀfÔ·ff»f SXWXZ °fZþÀUe ¹ffQU, °fZþ ´fi°ff´f ¹ffQU, ¸feÀff ·ffSX°fe,

´fiZ¸f¨fÔQ ¦fb~f, ¶fb»fû ¸fÔOX»f, SXf¸f þZNX¸f»ff³fe, A¶Qb»f ¶ffSXe

dÀfïeIYe, VfWXf¶fbïe³f IYe ´f}e WXZ³ff VfWXf¶f AüSX E¸fEE

RYfd°f¸fe IYû SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf ÀfQÀ¹f d³f¹fböY dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fÔÂfe

dVfU¨fÔQi SXf¸f, ¦fü°f¸f Àff¦fSX SXf¯ff AüSX A¶Qb»f ¦fRcYSX ·fe

Vffd¸f»f WX`ÔÜ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ÀffÀffSXf¸f, I`Y¸fcSX, ·fûþ´fbSX EUÔ ¶f¢ÀfSX dþ»ff Àf¸feÃff ¶f`NXIY Àf¸´f³³f, ¸fb£¹f¸faÂfe ¶fû»fZ

ÀfSXIYfSX dVfÃff ¸fZÔ ½¹ff~ IY¸fþûdSX¹fûÔ IYû

QcSX IYSX³fZ IZY ¶fQ»fZ »fû¦fûÔ IYe AfÔJûÔ ¸fZÔ

²fc»f ÓfûÔIY SXWXe W`X: dVf½ff³faQ d°f½ffSXe

´fMX³ffÜ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf dVfUf³fÔQ d°fUfSXe ³fZ

ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fWXfSX

IYf ·fdU¿¹f AÔ²fIYfSX¸f¹f WX`Ü BÔMXSX IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ ¶ff¹fû»ffgþe IYf ´fiV³f´fÂf

Uf¹fSX»f WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWXfÔ IZY dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ ¸ff³ff dIY ´fiV³f ´fÂf »feIY

WXbBÊ WX` AüSX þfÔ¨f ¨f»f SXWXe WX` ´fSX³°fb ¶f¦f`SX þfÔ¨f IZY ¶fûOXÊ IZY A²¹fÃf ³fZ ¹fWX

IYWX dQ¹ff dIY ´fSXeÃff VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fiV³f´fÂf »feIY WXbAf WX`Ü CX³fIZY d»fE

¹fWX ¸ff³f »fZ³ff IYdNX³f WX` dIY ´fSXeÃff VfbøYAf°f IZY ´fcUÊ ´fiV³f´fÂf »feIY WXbAf

±ff dIY ¢¹fûÔdIY EZÀff ¸ff³f »fZ³fZ IYf ¸f°f»f¶f WX` dIY ¶ff¹fû»ffgþe IYe ´fSXeÃff SXï

IYSX ´fb³f: ´fSXeÃff IYSXUf³ff ´fOÞX°ff AüSX ¹fWX A²¹fÃf IYe ´fiVffÀfd³fIY IbYVf»f°ff

´fSX Qf¦f ·fe WXû°ffÜ BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ ¶f¦f`SX þfÔ¨f IZY R`YÀf»ff Àfb³ff dQ¹ff dIY

´fSXeÃff VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fiV³f´fÂf »feIY WXbAf WX` UWXeÔ dU·ff¦fe¹f ¸fÔÂfe IYf

IYWX³ff WX` dIY þfÔ¨f WXû SXWXe WX`Ü CXÀfIZY ³f°feþf IZY Af²ffSX ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY ³fþSXûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYe AWXd¸f¹f°f ¢¹ff WX` ¹fWX BÀfe ÀfZ Àffd¶f°f

WXû°ff WX` dIY d¶fWXfSX dUôf»f¹f ´fSXeÃff Àfd¸fd°f IYf IYûBÊ À±ff¹fe A²¹fÃf A·fe

°fIY ³fWXeÔ WX`Ü þc³f 2016 ¸fZÔ MXfg´fSX §fûMXf»ff IZY ¶ffQ »ff»fIZYV½fSX dÀfÔWX IZY

þ¦fWX ´fMX³ff IZY Af¹fböY IYû ´fSXeÃff Àfd¸fd°f IYf ´fi·ffSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ OXZPÞX U¿fÊ

ÀfZ CX´fSX WXû ¦f¹ff WX` »fZdIY³f ³fe°feVf ÀfSXIYfSX þ`Àfe °f±ffIYd±f°f IbYVf»f AüSX

ÀfÃf¸f ÀfSXIYfSX A¶f°fIY Àfd¸fd°f IZY d»fE d³f¹fd¸f°f A²¹fÃf ·fe °f»ffVf ³fWXeÔ IYSX

´ff¹fe WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ´feAfBÊE»f ·fe QfdJ»f WXû ¨fbIYe WX`Ü

d¶fWXfSX ¸fZÔ dVfÃff ½¹fUÀ±ff §fûSX A´fSXfd²fIY »ff´fSXUfWXe IYe dVfIYfSX WX`Ü

¸fb£¹f¸fÔÂfe þe ´fid°fdQ³f ³f¹fe-³f¹fe §fû¿f¯ffEÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fiQZVf IZY ´fi°¹fZIY

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ WXfBÊ ÀIcY»f Jû»fZ þf³fZ IYe §fû¿f¯ff CX³WXûÔ³fZ IYe WX`Ü QcÀfSXe AûSX

ÀIcY»f ¸fZÔ ¦fd¯f°f dVfÃfIYûÔ IYe ·ffSXe IY¸fe WX`Ü þf³fIYfSX »fû¦f ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY

d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ 90 RYeÀfQe ¦fd¯f°f IZY dVfÃfIY IYe IY¸fe

WX` °f±ff ¹fWXe WXf»f dUÄff³f IZY dVfÃfIYûÔ IYf ·fe WX`Ü ÀfSXIYfSX dVfÃff ¸fZÔ ½¹ff~

IY¸fþûdSX¹fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ ¶fQ»fZ ÀfSXIYfSX ¨ff»ffIYe ÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYe AfÔJûÔ

¸fZÔ ²fc»f ÓfûÔIY³fZ IYe IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü CX¨¨f dUôf»f¹fûÔ IYû BÔMXSX dUôf»f¹fûÔ

¸fZÔ CX°IiYd¸f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f PXfÔ¨ff UWXe þþÊSX SXWXfÜ ÀfSXIYfSX A´f³ff

´feNX ±f´f±f´ff SXWXe WX`Ü ßfe d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY Afþ IYe dVfÃff ½¹fUÀ±ff IYe

°fb»f³ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IZY VffÀf³fIYf»f IYe dVfÃff ½¹fUÀ±ff »ffJ ¦fb¯ff

A¨Le ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f IZY ¨fSXUfWXf dUôf»f¹f IYf IYf³ÀfZ´MX ·fe A¨Lf ±ff

´fSX³°fb Ad·fþf°f U¦fÊ IZY »fû¦f BÀfZ ´f¨ff ³fWXeÔ ÀfIZYÜ ÀfSXIYfSX dVfÃff IZY À°fSX

IYû Àfb²ffSX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fe WX`Ü A¦fSX CX³fIZY ³fZIY BSXfQZ SXWX°fZ °fû dVfÃfIYûÔ IYe

¶fWXf»fe IYSX ´fPXfBÊ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX »ff¹fe þf ÀfIY°fe ±feÜ LfÂf ³füIYSXe

´ff³fZ IZY d»fE dOX¦fie WXfdÀf»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ °fû A¨Lf WXû°ff dIY ÀfSXIYfSX

dOX¦fie IYe Ad³fUf¹fÊ°ff WXe Àf¸ff~ IYSX QZ°fe AüSX »fû¦f IY¸´feMXeVf³f IZY Af²ffSX

´fSX ³füIYSXe ¸fZÔ ¨fb³fZ þf°fZ WX`Ü BÀfÀfZ Ad³f¹fd¸f°f°ff ·fe Àf¸ff~ WXû þf¹fZ¦fe AüSX

¶f¨¨fZ ¸f³f »f¦ffIYSX ´fPXZÔ¦fZ ·feÜ ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ IZY ¶f¦f»f ¸fZÔ ´fifBÊUZMX

dUôf»f¹f Jc¶f RY»f-RcY»f SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff³fIY ´fcSXf ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ ·fe ³f¹fZ-

³f¹fZ dUôf»f¹f Jb»f SXWXZ WX`Ô AüSX Af¸f þ³f°ff IZY dWX°fûÔ IYf QûWX³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

ÀfSXIYfSX IYû BÀfIZY d»fE ·fe IYf³fc³f ¶f³ff³fe ¨ffdWXEÜ ÀfSXIYfSX dUôf»f¹fûÔ IZY

·fdU¿¹f IZY Àff±f dJ»fUfOÞX IYSX SXWXe WX` ¹fWX EIY AÃf¸¹f A´fSXf²f WX`Ü

ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ SXfþQ ´fiUöYf ÀfWX dU²ff¹fIY VfdöY dÀfÔWX ¹ffQU EUÔ

SXf¿MÑXe¹f ´fdSX¿fQ IZY ÀfQÀ¹f ·ffBÊ AøY¯f IbY¸ffSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

BÔMXSX ´fSXeÃff IZY QcÀfSXZ dQ³f 55

´fSXeÃff±feÊ d³f¿IYfdÀf°f

´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ¶fûOXÊ IYe BÔMXSX ´fSXeÃff IZY QcÀfSXZ dQ³f ·fe IYOÞXe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff

SXWXeÜ ¶fb²fUfSX IYû ´fWX»fe ´ff»fe ¸fZÔ dWXÔQe °f±ff QcÀfSXe ´ff»fe ¸fZÔ °fe³fûÔ ÀfÔIYf¹f IZY

IÔY´¹fcMXSX ÀffBÔÀf, ¸f»MXe ¸fedOX¹ff AüSX UZ¶f MXZ¢³fû»ffgþe AüSX UûIZYVf³f»f ÀfÔIYf¹f

IZY RYfCXÔOXZVf³f IYûÀfÊ IYe ´fSXeÃff WXbBÊÜ QcÀfSXZ dQ³f ´fiQZVf·fSX ¸fZÔ 55 ´fSXeÃff±feÊ

d³f¿IYfdÀf°f dIYEÜ Àff±f WXe ´ffÔ¨f RYþeÊ ´fSXeÃff±feÊ ·fe ´fIYOÞXZ ¦fEÜ ´fSXeÃff ¸fZÔ

IbY»f 4 »ffJ 56 WXþfSX 619 ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXbEÜ

d¶fWXfSX ¶fûOXÊ IYe ¸ff³fZÔ °fû ¦f¹ff ¸fZÔ °fe³f, ¸f²fZ´fbSXf AüSX SXûWX°ffÀf ¸fZÔ EIY-EIY

RYþeÊ ´fSXeÃff±feÊ ´fIYOÞXZ ¦fEÜ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf d³f¿IYfÀf³f ÀffSX¯f ¸fZÔ 9 LfÂfûÔ IYû

dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fMX³ff dþ»ff ¸fZÔ EIY ·fe d³f¿IYfÀf³f ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü OXeBÊAû AüSX

OXe´feAû ³fZ IYBÊ ´fSXeÃff IZYÔQi IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ OXe´feAû AVfûIY IbY¸ffSX ³fZ

´fMX³ff WXfBÊÀIcY»f, VffÀÂfe³f¦fSX ¶ff»fIY AüSX ¶ffd»fIYf CX¨¨f dUôf»f¹f Àf¸fZ°f

IYBÊ IZYÔQiûÔ IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ AfÀff³f ±ff dWXÔQe IYe ´fiV³f ´fÂf dWXÔQe IZY ´fiV³f

´fÂf ¸fZÔ U°fʳfe IYe Qû þ¦fWXûÔ ´fSX ¦f»fd°f¹ffÔ ±feÜ BÀfIZY A»ffUf ´fiV³f´fÂf NXeIY

±ffÜ dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f IZY dWXÔQe IZY dVfÃfIY OXfg. Àfb²ffÔVfb IbY¸ffSX

³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fiV³f´fÂf ¶fWXb°f AfÀff³f ±ffÜ ½¹ffIYSX¯f IZY ÀffSXZ ´fiV³f UÀ°fbd³fâ

¸fZÔ WXe ´fcLZ ¦fE ±fZÜAfþ ·füd°fIYe U Bd°fWXfÀf IYe ´fSXeÃff ¦fb÷YUfSX IYû ´fi±f¸f

´ff»fe ¸fZÔ ·füd°fIYe IZY Àff±f ¹fû¦ff AüSX dRYdþIY»f EþbIZYVf³f IYe ´fSXeÃff WXû¦feÜ

QcÀfSXe ´ff»fe ¸fZÔ Bd°fWXfÀf IZY Àff±f UûIZYVf³f»f ÀfÔIYf¹f IZY BÔ¦fd»fVf dU¿f¹f IYe

´fSXeÃff WXû¦feÜ ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fi±f¸f ´ff»fe ¸fZÔ dRYdþ¢Àf ¸fZÔ 6,99,007 ´fSXeÃff±feÊ

Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ UWXeÔ ¹fû¦ff AüSX dRYdþIY»f EþbIZYVf³f ¸fZÔ 104 LfÂf Vffd¸f»f

WXûÔ¦fZÜ QcÀfSXe ´ff»fe ¸fZÔ 3,32,941 ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ff WX`

CX´fdÀ±fd°f ´fÂfIY, ÀffQZ IYf¦fþ ´fSX WXÀ°ffÃfSX ´fSXeÃff VfbøY WXû ¦fBÊ WX`, »fZdIY³f

IYBÊ IZYÔQiûÔ ´fSX CX´fdÀ±fd°f ´fÂfIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ff WX`Ü BÀf IYfSX¯f ´fSXeÃff±feÊ IYe

CX´fdÀ±fd°f ÀffQZ IYf¦fþ ´fSX »fe þf SXWXe WX`Ü ¶fûOXÊ IYe ¸ff³fZÔ °fû dþ³f ´fSXeÃffd±fʹfûÔ

IZY ÂfbdMX ¸fZÔ Àfb²ffSX AÔd°f¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ WXbAf WX`Ü CX³f ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IZY CX´fdÀ±fd°f

´fÂfIY IYû ¸fÔ¦f»fUfSX (6 RYSXUSXe) IYe Vff¸f ¸fZÔ ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü CX´fdÀ±fd°f

´fÂfIY ÀfÔ¶fÔd²f°f dþ»ff dVfÃff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ WX`, »fZdIY³f IZYÔQif²feÃfIY IYû BÀfIYe

þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¸fWXf°¸ff ¶fbð

IYe 80 RYeMX DYa¨fe ´fid°f¸ff

IYf A³ffUSX¯f dIY¹ff

´fMX³ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX SXûWX°ffÀf dþ»fZ IZY

ÀffÀffSXf¸f dÀ±f°f ´ff¹f»fMX ¶ff¶ff Afßf¸f ¸fZÔ »f¦fe ¸fWXf°¸ff

¶fbð IYe 80 RYeMX DYa¨fe ´fid°f¸ff IYf CXîfMX³f dVf»ff´f˜

IYf A³ffUSX¯f IYSX dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ

¶fûd²fÀf°U õfSX ÀfZ ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ´fcþf-A¨fʳff IYe

°f±ff SXfª¹f IYe ÀfbJ, VffÔd°f EUÔ Àf¸fÈdð IYe IYf¸f³ff

IYeÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX Af¹fûdþ°f A³ffUSX¯f Àf¸ffSXûWX IYû

»fZIYSX ¶f³fZ ¸fÔ¨f ´fSX ßfe ´ff¹f»fMX ¶ff¶ff ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû

¸ff»ff ´fWX³ffIYSX AüSX AÔ¦fUÀÂf ·fZÔMXIYSX CX³fIYf ÀUf¦f°f

dIY¹ffÜ ´fi°feIY d¨f³WX ÀUøY´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ´ff¹f»fMX

¶ff¶ff ³fZ ·f¦fUf³f ¶fbð IYe ´fid°f¸ff ·fZÔMX IYeÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX þQ¹fc ´fiQZVf A²¹fÃf ÀfWX ÀffÔÀfQ

UdVfâ ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX, dU²ff¹fIY UdVfâ dÀfÔWX, ´fcUÊ

ÀffÔÀfQ ¸fe³ff dÀfÔWX, ´fcUÊ dU²ff¹fIY þUfWXSX ´fiÀffQ,

¸fb£¹f Àfd¨fU AÔþ³fe IbY¸ffSX dÀfÔWX, ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY

´feIZY NXfIbYSX, ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àfd¨fU A°feVf ¨f³Qif,

¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY dUVfZ¿f IYf¹fÊ ´fQfd²fIYfSXe ¦fû´ff»f dÀfÔWX,

´ff¹f»fMX ¶ff¶ff IZY Àf¸f±fÊIY ÀfdWX°f A³¹f

þ³f´fid°fd³fd²f¦f¯f EUÔ Af¸f»fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦fb²f½ffSX IYû SXûWX°ffÀf dþ»fZ IZY

ÀffÀffSXf¸f Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYe

Àf¸feÃff ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ Àf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZÔ

ÀffÀffSXf¸f, I`Y¸fSX, ¶f¢ÀfSX AüSX ·fûþ´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ Àff°f d³f›¹f

EUÔ A³¹f dUIYfÀff°¸fIY IYf¹fûÊÔ IYe dþ»ffUfSX Aô°f³f dSX´fûMXÊ

EUÔ CX³f¸fZÔ Af SXWXe dQ¢IY°fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ ´fSX dUÀ°fÈ°f øY´f

ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ

Àf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZÔ »fûIY dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f Ad²fIYfSX

Ad²fd³f¹f¸f, »fûIY ÀfZUf IYf Ad²fIYfSX IYf³fc³f, ²ff³f

Ad²f´fifd~ IZY Àff±f WXe Àff°f d³f›¹f IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀMXbOXZÔMX

IiYZdOXMX IYfOXÊ ¹fûþ³ff, WXSX §fSX d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f, WXSX §fSX

°fIY ´f¢IYe ¦f»fe-³ff»fe ¹fûþ³ff, WXSX §fSX ³f»f IYf þ»f,

¦fif¸fe¯f MXû»ff ÀfÔ´fIYÊ ¹fûþ³ff, Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf §fSX IYf

Àf¸¸ff³f, AUÀfSX ¶fPÞXZ, Af¦fZ ´fPÞXZÔ IYe d¶fÔQbUfSX EUÔ dþ»ffUfSX

Àf¸feÃff IYe ¦fBÊ, dþÀf¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦f IZY ´fi²ff³f

Àfd¨fU/Àfd¨fU AüSX ¨ffSXûÔ dþ»fûÔ IZY dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ

A´f³fZ-A´f³fZ dþ»fZ IYe U°fʸff³f dÀ±fd°f B³f dUIYfÀf

¹fûþ³ffAûÔ IZY Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ´fif~ CX´f»fd¶²f¹fûÔ EUÔ »fùf IYû

¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àf¸fÃf SXJfÜ

¶f`NXIY ¸fZÔ ÀffÀffSXf¸f, I`Y¸fcSX, ¶f¢ÀfSX EUÔ ·fûþ´fbSX IZY

dU²ff¹fIYûÔ, dU²ff³f ´ff¿fÊQûÔ, dþ»ff ´fdSX¿fQ AüSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ

IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ õfSXf Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf ·fb¦f°ff³f, Qb¦ffÊU°fe

³fWXSX IYe ÀfRYfBÊ, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f d³f¸ffʯf, dUôf»f¹f ·fU³f

IYe þþÊSX dÀ±fd°f, QfdJ»f-JfdSXþ, ´feOXeEÀf, dVfÃff,

ÀUfÀ±¹f, þ»fþ¸ffU, Ad°fIiY¸f¯f, ·fcd¸f IYf WXû SXWXZ EdSX¹f»f

ÀfUZÊ, ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf, ÀfOÞXIY þf¸f IYe dÀ±fd°f, d°f»fü±fc ¸fZÔ

SXfþQ IYe IYf¹fÊIYfdSX¯fe ´fSX

ÀfÔþ¹f ¶fû»fZ- Qf¸ffQ IYû ·fe

IYSX »fZ°fZ Vffd¸f»f

´fMX³ffÜ

SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IYe ³fBÊ SXf¿MÑXe¹f

IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY EZ»ff³f ´fSX þQ¹fc IZY ´fiUöYf ÀfÔþ¹f

dÀfÔWX ³fZ °fÔþ IYÀff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfþQ IYe BÀf

d»fÀMX ÀfZ Àffd¶f°f WXû ¦f¹ff WX` dIY SXfþQ ¸fZÔ ´fdSXUfSX IYf

¶fû»f¶ff»ff WX`Ü IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ Qf¸ffQ IYû ·fe Vffd¸f»f

IYSX »fZ³f ¨ffdWXE ±ffÜ

ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IYf ³ff¸f ¶fQ»fIYSX »ff»fc

¹ffQU ´ffMXeÊ IYSX »fZ³ff ¨ffdWXEÜ BÀf d»fÀMX ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû QSXdIY³ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`ܳfBÊ

IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ¦fNX³f IZY ¶ffQ SXfþQ ¸fZÔ ·f¦fQOÞX

WXû¦feÜ þQ¹fc ´fiUöYf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY »ff»fc

´fiÀffQ þZ»f ÀfZ ´ffMXeÊ ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜUû IbYL ·fe IYSX »fZÔ

2020 ¸fZÔ SXfþQ IYe ¶fbSXe °fSXWX ÀfZ WXfSX WXû¦feÜ

Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ³fZ

¶fb²fUfSX IYû ´ffMXeÊ IYe SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe §fû¿f¯ff

IYSX Qe WX`Ü ´fcUÊ ÀfeE¸f SXf¶fOÞXe QZUe IYû ´ffMXeÊ IYf

SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`, þ¶fdIY °fZþÀUe,

°fZþ´fi°ff´f AüSX ¸feÀff ·ffSX°fe IYû ·fe BÀf IYf¹fÊIYfdSX¯fe

¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dQ»»fe IZY d°fWXfOÞX þZ»f ¸fZÔ

¶fÔQ VfWXf¶fbïe³f IYe þ¦fWX CX³fIYe ´f}e WXZ³ff ÀffWX¶f IYû

Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff±f WXe ¸fVfWXcSX UIYe»f AüSX

SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f SXf¸fþZNX¸f»ff³fe IYû ·fe IYf¹fÊIYfdSX¯fe

¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY SXfªfQ IYe

³fBÊX IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe §fû¿f¯f WbX¹fe W`X, dªfÀf¸fZÔ »ff»fc

¹ffQ½f, SXf¶fOÞXe QZ½fe ÀfdWX°f °fZªfÀ½fe ¹ffQ½f, °fZªf´fi°ff´f

¹ffQ½f AüSX ¸feÀff ·ffSX°fe IYû ªf¦fWX Qe ¦fBÊX W`XÜ

ÀMXZdOX¹f¸f d³f¸ffʯf, ²ff³f Ad²f´fifd~, dU²ff¹fIY d³fd²f ÀfZ þbOÞXe

¹fûþ³ff IYe ÀUeIÈYd°f, d¶fþ»fe, dÀfÔ¨ffBÊ þ`ÀfZ A³¹f IYBÊ ÃfZÂfûÔ

ÀfZ þbOÞXe Àf¸fÀ¹ffEÔ AüSX dVfIYf¹f°fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àf¸fÃf SXJe

¦f¹feÜÀf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ õfSXf CXNXf¹fe ¦f¹fe

Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ dSXÀ´ffg³OX

IYSX°fZ WXbE BÀf dQVff ¸fZÔ °UdSX°f ÀfIYfSXf°¸fIY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ

IYf AfV½ffÀf³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àf¸fÃf þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû

dQ¹ffÜ

UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fMX³ff ÀfZ dUIYfÀf Af¹fböY

dVfdVfSX dÀf³WXf, ´fi²ff³f Àfd¨fU ¦fÈWX Afd¸fSX Àfb¶ffWXf³fe, ´fi²ff³f

Àfd¨fU ÀUfÀ±¹f EUÔ dVfÃff AfSXIZY ¸fWXfþ³f ÀfdWX°f A³¹f

dU·ff¦fûÔ IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU ¸fedMXÔ¦f ÀfZ þbOÞXZ ±fZÜ

Àf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fÔÂfe ÀfWX SXûWX°ffÀf dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe

MXfg´fÀfÊ ÀI`Y¸f : WXdSXWXSX³ff±f

Óff IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf

´fSX WXfBIYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ

´fMX³ffÜ BÔMXSX MXfg´fÀfÊ §fûMXf»ff IZY AfSXû´fe AüSX d¶fWXfSX

dUôf»f¹f ´fSXeÃff Àfd¸fd°f IZY ´fcUÊ Àfd¨fU WXdSXWXSX ³ff±f

Óff IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX ´fMX³ff WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ

Àfb³fUfBÊ WXû¦feÜ þdÀMXÀf WXZ¸fÔ°f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU IYe

EIY»f´feNX BÀf þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSXZ¦feÜ

¦füSX°f»f¶f WX` dIY BÀf §fûMXf»ff ¸fZÔ B³fIYe ·fcd¸fIYf

¸fWX°U´fc¯fÊ ¶f°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü BÀf §fûMXf»ff ¸fZÔ Àfd¸fd°f IZY

´fcUÊ A²¹fÃf OXfg »ff»fIZYV½fSX ´fiÀffQ dÀfÔWX, CX³fIYe ´f}e

OXfg CX¿ff dÀf³WXf, ¶f¨¨ff SXfg¹f Àf¸fZ°f Àfd¸fd°f IZY IYBÊ

Ad²fIYfSXe U IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX BÀf §fûMXf»ff ¸fZÔ ÀfÔd»f~

WXû³fZ IYf AfSXû´f WX`Ü 2016 ¸fZÔ WXbE BÀf §fûMXf»fZ ÀfZ

´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ °fWX»fIYf ¸f¨f ¦f¹ff ±ff, þ¶f U`Vff»fe IZY

UeAfSX IYfg»fZþ IYe LfÂff øY¶fe SXf¹f IYû ¦f»f°f °fSXeIZY

ÀfZ MXfg´fSX ¶f³ff³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ

´fÂfIYfSXûÔ IZY ÀfUf»f ´fSX øY¶fe SXf¹f ³fZ ´ffgd»fdMXIY»f

ÀffBÔÀf IYû ´fiûdOXIY»f ÀffBÔÀf ¶f°ff³fZ IZY Àff±f IYWXf ±ff

dIY BÀf Àf¶þZ¢MX ¸fZÔ WXû¸f ÀffBÔÀf IYe ´fPÞXfBÊ WXû°fe WX`Ü

WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶ffQ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f

EÀfAfBÊMXe ÀfZ IYSXf³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ffÜ BÀf

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¶fWXfSX ¶fûOXÊ IZY ´fcUÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f »ff»fIZYV½fSX

´fiÀffQ AüSX CX³fIYe ´f}e (þQ¹fc IYe ´fcUÊ dU²ff¹fIY)

AüSX d¶f¿¯fb SXf¹f IYfg»fZþ IZY d´fiÔdÀf´f»f ¶f¨¨ff SXf¹f

Àf¸fZ°f 21 »fû¦fûÔ IYû AfSXû´fe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

·f¦fUf³f´fbSX ¸fZÔ BÔMXSX MXfg´fSX §fûMXf»fZ ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ Af¹fZ

Ad¸f°f IbY¸ffSX CXRYÊ ¶f¨¨ff SXf¹f IZY ´ffÀf IYSXûOÞXûÔ IYe

ÀfÔ´fdØf WX`Ü

¸fÔÂfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX, ´fdSXUWX³f ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX d³fSXf»ff,

d´fLOÞXf EUÔ Ad°f d´fLOÞXf U¦fÊ IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ¶fiþdIYVfûSX

d¶fÔQ, Jf³f EUÔ ·fc°f°U ¸fÔÂfe dU³fûQ IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¸fb£¹f

Àfd¨fU AÔþ³fe IbY¸ffSX dÀfÔWX, ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ´feIZY

NXfIbYSX, ´fi²ff³f Àfd¨fU þ»f ÀfÔÀff²f³f A÷Y¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX,

´fi²ff³f Àfd¨fU ´f±f d³f¸ffʯf A¸fÈ°f »ff»f ¸fe¯ff, ´fi²ff³f Àfd¨fU

³f¦fSX dUIYfÀf EUÔ IY»ff ÀfÔÀIÈYd°f ¨f`°f³¹f ´fiÀffQ, ´fi²ff³f

Àfd¨fU DYþfÊ ´fi°¹f¹f A¸fÈ°f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àfd¨fU A°feVf

¨f³Qif, Àfd¨fU ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf EUÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ASXdUÔQ

¨ff`²fSXe, Àfd¨fU ¦fif¸fe¯f IYf¹fÊ EUÔ »fûIY ÀUfÀ±¹f Ad·f¹fÔÂf¯f

dU³f¹f IbY¸ffSX, ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY dUVfZ¿f IYf¹fÊ ´fQfd²fIYfSXe ¦fû´ff»f

dÀfÔWX, ´fMX³ff ´fi¸fÔOX»f IZY Af¹fböY Af³fÔQ dIYVfûSX, ¨ffSXûÔ dþ»ff

IZY dþ»ffd²fIYfSXe EUÔ ´fbd»fÀf A²feÃfIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´fZªf EIY IYf Vû¿f

³füIYSXe IYe ·feJ ³fWXeÔ ¨ffWX°ff WX`

³füþUf³f

¸f²¹fU¦feʹf ³füþUf³fûÔ IYe AfIYfÔÃffAûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE

WX`ÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fbQif ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 10 IYSXûOÞX

»fû¦fûÔ IYû »fû³f dQ¹ff ¦f¹ff, BÀf¸fZÔ IYûBÊ d¶f¨füd»f¹ff ³fWXeÔ Af¹ffÜ

¶f`ÔIY ¸fZÔ d¶f³ff dIYÀfe ¦ffSXÔMXe IZY ²f³f d¸f»f°ff WX`Ü 4 »ffJ IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ ÀfZ ª¹ffQf IYf »fû³f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ 3 IYSXûOÞX d¶f»IbY»f

³fE CXô¸fe WX`Ô, ¢¹ff ¹fZ ·ffSX°f IYf SXûþ¦ffSX ¶fPÞXf³fZ IYf IYf¸f ³fWXeÔ

WXû SXWXf?

2 IYSXûOÞX ³füþUf³fûÔ IYû SXûþ¦ffSX

QZ³fZ IYf CX»»fZJ ³fWXeÔ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûBÊ EZÀfe ½¹fUÀ±ff dUIYdÀf°f WXû³fe ¨ffdWXE

°ffdIY SXfVf³f IYfOXÊ IYe ¸ffÔ¦f WXû³fZ ´fSX IY¸f Àf¸f¹f ´fSX UZdSXdRYIZYVf³f

IYSXfIYSX »fû¦fûÔ IYû SXfVf³f IYfOXÊ ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff þf ÀfIZYÜ

dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¶»ffgIY

¸fZÔ ·fe EÀf´fe ÀffWX¶f IZY Àff±f EIY dQ³f þû Àf¸fÀ¹ffEÔ WX`Ô, CXÀf ´fSX

¨f¨ffÊ IYdSX¹fZÜ þ`ÀfZ WX¸f A´f³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f þ¦fWX-þ¦fWX

þfIYSX IYSX°fZ WX`Ô °ffdIY ³fe¨fZ Uf»fZ Ad²fIYfSXe A´f³fZ Qfd¹f°UûÔ IZY

´fid°f Àfþ¦f AüSX ÀfdIiY¹f SXWXZÔÜ UÈðfUÀ±ff ´fZÔVf³f, dU²fUf ´fZÔVf³f

þ`ÀfZ UZ»fRZY¹fSX IZY °fWX°f d¸f»f³fZ Uf»fe ´fZÔVf³f dU°fSX¯f ¸fZÔ WXû SXWXe

QZSXe AüSX ¦fOÞX¶fOÞXe IYû þ»Q ÀfZ þ»Q QcSX IYSX³fZ IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶f`ÔIYûÔ IZY ¦fifWXIY

ÀfZUf IZYÔQiûÔ ´fSX dþ³f ¶f`ÔIY IYûSXZÀ´fûÔOXZÔMX õfSXf ¦fOÞX¶fOÞXe IYe þf SXWXe

WX`Ü EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû d¨fd‰°f IYSX CX³f ´fSX Àf£°f IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ

Àfbd³fd¿¨f°f IYe þf¹fÜ

A¹fû²¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Afªf Àfb´fie¸f

IYûMXÊ ¸fZÔ WXû¦fe Àfb³fUfBÊ

BÀfIZY ¶ffQ IYd´f»f dÀf¶¶f»f, SXfþeU ²fU³f AüSX Qb¿¹fÔ°f QUZ

Àfb³fUfBÊ LûOÞX IYSX þf³fZ »f¦fZÜ QcÀfSXZ ´fÃf IZY UIYe»fûÔ ³fZ BÀf ¶f°ffÊU

´fSX IYOÞXf E°fSXfþ þ°ff¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ °fe³fûÔ UIYe»f IYûMXÊ ¸fZÔ ÷YIY

¦fEÜ

¹fc´feEÀfÀfe ³fZ þfSXe dIYE 782

U`IZYÔÀfe IYe ·f°feÊ IZY d»fE RYfg¸f

RYfg¸fÊ þfSXe dIYE WX`ÔÜ ÀfedU»f ÀfdUÊÀf IYe ´fSXeÃff ¹fc´feEÀfÀfe IZY

þdSXE WXSX Àff»f IÔYOX¢MX IYe þf°fe WX`Ü ´fSXeÃff ¸fZÔ ´ffÀf WXbE

I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYû QZVf ·fSX IYe ÀfSXIYfSXe ÀfZUfAûÔ þ`ÀfZ AfBÊEEÀf,

AfBÊ´feEÀf, AfBÊERYEÀf, AfBÊAfSXEÀf AüSX AfBÊAfSXMXeEÀf IZY

d»fE ¨fb³ff þf°ff WX`Ü A´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf Àff»f ÀfZ IYd¸fVf³f

ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû CX³fIZY õfSXf ´fif~ dIYE ¦fE ³fÔ¶fSXûÔ IYe þf³fIYfSXe ·fe

QZ¦feܶf°ff QZÔ dIY AfBÊEEÀf AüSX AfBÊ´feEÀf IZY d»fE I`YÔdOXOXZMX IYû

·ffSX°fe¹f ³ff¦fdSXIY WXû³ff þøYSXe WX`Ü ¶ffIYe QcÀfSXZ ´fQûÔ IZY d»fE

I`YÔdOXOXZMXÐÀf ³fZ´ff»f, ·fcMXf³f AüSX d°f¶¶f°f IYf dSXµ¹fcþe ·fe WXû

ÀfIY°ff WX`Ü I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYe CX¸fi 1 A¦fÀ°f 2018 °fIY 21 Àff»f

ÀfZ ª¹fQf AüSX 32 Àff»f ÀfZ IY¸f WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfIYf ¸f°f»f¶f

I`YÔdOXOXZMX IYf þ³¸f 2 A¦fÀ°f 1986 ÀfZ 1 A¦fÀ°f 1997 IZY

¶fe¨f WXbAf WXû °f·fe I`YÔdOXOXZMX BÀf Àff»f WXû³fZ þf SXWXe BÀf ´fSXeÃff

IZY d»fE ¹fû¦¹f ¸ff³ff þfE¦ffÜ ¹fc´feEEÀfe IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ

IZY d»fE I`YÔdOXOXZMX IZY ´ffÀf QZVf IYe dIYÀfe ÀfZÔMÑ»f AüSX ÀMXZMX

¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZ ¦fiZþbEVf³f IYe dOX¦fie WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü

Ad·f·ff¿f¯f ¸fZÔ CXÀfIYe ·fe IYûBÊ dþIiY ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¶ffÔIYf

dþ»fZ ¸fZÔ ¦f`Àf ´fb³f·fÊSX¯f ÀfÔ¹fÔÂf IYû VfbøY dIYE þf³fZ WX`Ô dþÀfIYe

¨f¨ffÊ IYe þf³fe ¨ffdWXE ±fe ´fSX Uû ·fe Ad·f·ff¿f¯f ÀfZ ¦ff¹f¶f WX`Ü

ßfe ¹ffQU ³fZ IYWXf WX` dIY ·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ ¸fÔOX»f SXZ»f ´fi¶fÔ²fIY

(OXeAfSXE¸f) IYf¹ffÊ»f¹f Jû»fZ þf³fZ IZY dQVff ¸fZÔ ·fe IYûBÊ ´fWX»f

³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¶ffÔIYf SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IZY d³fIYMX ½WXe»f EÔOX

IÔYIiYeMX À»fe´fSX ´»ffÔMX IZY À±ff´f³ff IYe dQVff ¸fZÔ CX»»fZJ IYe þf³fe

±feÜ ¦fÔ¦ff IZY dIY³ffSXZ dÀ±f°f ¸fbÔ¦fZSX, Àfb»°ff³f¦fÔþ AüSX ·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ

ÀfeUSX MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX IYe À±ff´f³ff IYe þf³fe ±feÜ ±f»fÀfZ³ff ¸fZÔ

AWXeSX SXZdþ¸fZÔMX ¶f³ff³fe ±fe AüSX EZÀfZ IYBÊ þ÷YSXe ¸fÀf»fZ ±fZ dþ³f´fSX

Ad·f·ff¿f¯f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ dIY¹fZ þf³fZ ±fZ þû ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ U`Àfe

dÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fZSXf ÀfÔVfû²f³f IYf ´fiÀ°ffU WX` dþÀfZ ¸fÔþcSX dIY¹ff þf³ff

¨ffdWXE °ffdIY CXÀf´fSX ¨f¨ffÊ WXûÜ

WXSX dIYÀfe IYû ¶ffSXWX¸ffÀfe

IY³fZd¢MXdUMXe d¸f»fZ: ³fe°feVf

³fþSX SXJ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX` ¢¹fûÔdIY A¦fSX dIYÀfe ´fÔ¨ff¹f°f,

´fiJÔOX ¹ff dþ»ff IYû ÀfSXIYfSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AûOXeERY §fûd¿f°f

IYSXUf°fZ WX`Ô °fû ¹fdQ 99 ´fid°fVf°f ·fe IYf¸f ´fcSXf WXû ¦f¹ff WX` °fû EIY

´fid°fVf°f IYû WXe ´fi¸fbJ°ff QZ³fe WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·fcd¸f

dUUfQ, d¶fþ»fe d¶f»f, ´fbd»fÀf ¹ff A³¹f dU·ff¦fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f

¸fWX°U´fc¯fÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf »fûIY dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f Ad²fIYfSX

IYf³fc³f IZY °fWX°f WXbE dUd·f³³f dþ»fûÔ ¸fZÔ d³f¿´ffQ³f EUÔ »fûIY ÀfZUf

Ad²fIYfSX IYf³fc³f IZY °fWX°f d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYû Af²fZ §fÔMXZ

IZY dRY»¸f ¸fZÔ Àf¸ffdWX°f IYSX »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYdSX¹fZ °ffdIY

Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »fû¦f »ff·ffd³U°f WXû ÀfIZYÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY SXfVf³f IYfOXÊ IZY OXZMXf IYû A´fOXZMX IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü

¸fûQe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYe ¦fdSX¸ff d¦fSXf SXWXZ WX`Ô : IYfQSXe

À½fSXfªf/ ´fMX³ffÜ

³fZWXøY ³fZ QZVf IYû ¢¹ff dQ¹ff ¹fZ Af´f A´f³fZ ³fZ°ff AMX»f

d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe ÀfZ WXe ´fcL »fZ°fZÜ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe, »ff»f

¶fWXfQbSX VffÀÂfe, SXfþeU ¦ffÔ²fe IZY ¶fd»fQf³f IYû

·fb»ffIYSX CX³WXZÔ A´f¸ffd³f°f IYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ´fQ IYe

¦fdSX¸ff d¦fSXf¹fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Qd»f°fûÔ

IYû SXfþ³fed°f IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ ·fe »ff¹ffÜ Qd»f°f AüSX

A»´fÀfÔ£¹fIY IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe, ¸fÔÂfe, IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe,

»fûIYÀf·ff A²¹fÃf U SXf¿MÑX´fd°f ·fe ¶f³fUf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY ¸fbQif ¹fûþ³ff þû dIY Af³f³f-RYf³f³f dÀfRYÊ

´fZ´fSX ´fSX AÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff CXÀf¸fZÔ dURY»f°ff QZJ

A¶f ´fPÞXZ-d»fJZ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû ´fIYüOÞXf ¹fûþ³ff IYf

´ffNX ´fPÞXf¹ff þf SXWXf WX`Ü

´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fi·ffSXe A²¹fÃf IYüIY¶f IYfQSXe ³fZ

IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe A´f³fZ ´fQ IYe ¦fdSX¸ff d¦fSXf SXWXZ WX`ÔÜ

¶fb²fUfSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ Àffd¶f°f IYSX

dQ¹ff dIY ·ffþ´ff þ¶f ·fe ¶fû»fZ¦fe °fû ÓfcNX AüSX

°f±¹fWXe³f ¶ff°fZÔ WXe ¶fû»fZ¦feÜ IYüIY¶f IYfQSXe ³fZ IYWXf dIY

´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû ´f°ff WXû³ff ¨ffdWXE dIY ·ffSX°f IYf

»fûIY°fÔÂf U ÀfÔdU²ff³f IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fi¸fbJ QZ³f WX`Ü

dþÀfIZY d»fE QZVf IYe þ³f°ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶ffSX-¶ffSX

¨fb³ff AüSX B³WXZÔ WXSXf°fZ WXbE °fe³f ¶ffSX ³ff¸f ¶fQ»f³fZ °fIY

IYû ¸fþ¶fcSX IYSX dQ¹ffÜ QZVf IZY ´fi±f¸f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fÔdOX°f

slide3

03

´fMX³ff

¦fiZMXSX ´fMX³ff

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeXX, 2018

´fcUÊ IZY þ¸fe³f dUUfQ ¸fZÔ

IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ÀfOÞXIY

´fSX °f»ff ´fIYüOÞXf

»ff´f°ff ³ff¶ffd»f¦f »fOÞXIYe

´fiZ¸fe IZY §fSX ÀfZ ¶fSXf¸fQ

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ LûMXe ¶fQ»f´fcSXf ÀfZ

d´fL»fZ 27 dQÀf¸¶fSX 17 ÀfZ »ff´f°ff 17

U¿feʹf »ff¶ffd»f¦f »fOÞXIYe IYû J¦fü»f

´fbd»fÀf ³fZ ¦fûWX, AüSXÔ¦ff¶ffQ ÀfZ CXÀfIZY ´fiZ¸fe

´fd°f IZY §fSX ÀfZ ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff WX`Ü ¹fbU°fe

A´f³fZ ´fiZ¸fe ÀfZ VffQe IYSX ÀfÀfbSXf»f ¸fZÔ SXWX

SXWXe ±feÜ UWXeÔ ´fbd»fÀf ³fZ ´fiZ¸fe IYû d¦fSXµ°ffSX

IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe IZY

¸fb°ffd¶fIY LûMXe ¶fQ»f´fcSXf d³fUfÀfe SXf¸fþe

·f¦f°f IYe ³ff¶ffd»f¦f ´fbÂfe 27 dQÀf¸¶fSX IYû

SXWXÀ¸f¹f PXÔ¦f ÀfZ »ff´f°ff WXû ¦fBÊ ±feÜ

´fdSXþ³fûÔ ³fZ CXÀfIYe ¦fb¸fÀfcQ¦fe IYf ¸ff¸f»ff

À±ff³fe¹f J¦fü»f ±ff³fZ ¸fZÔ QþÊ IYSXUf¹ff ±ffÜ

¸f¦fSX IbYL dQ³f ¶ffQ ´fdSXþ³fûÔ IYû ¹fbU°fe IZY

´fiZ¸f ´fiÀfÔ¦f IYe þf³fIYfSXe WXû³fZ ´fSX

´fdSXþ³fûÔ ³fZ VffQe IYe d³f¹f°f ÀfZ A´fWXSX¯f

IYf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf

ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE ¦fûWX, AüSXÔ¦ff¶ffQ

d³fUfÀfe SXf¸f SXfþ SXf¸f IYf ´fbÂf VfZJSX

IbY¸ffSX IZY §fSX ÀfZ ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff þû

VfZJSX IYe ´f}e ¶f³f ÀfÀfbSXf»f ¸fZÔ SXWX SXWXe

±feÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ AfBÊAû EÀfAfBÊ

A¨fʳff IbY¸ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf

AfSXûd´f°f ¹fbUIY VfZJSX IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX

±ff³fZ ÀfZ AfBÊ AüSX AfUV¹fIY IYf³fc³fe

´fidIiY¹ff IZY ¶ffQ þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ

IÈYd¿f ¹fÔÂfeIYSX¯f ¸fZ»ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE »ff·fQf¹fIY

Af²fbd³fIY ¹fÔÂf IYû dIYÀff³fûÔ IZY ¶fe¨f

Àfd¶ÀfOXe SXZMX ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff dU°fdSX°f

dIYÀff³fûÔ IYû dWX°fIYfSXe »ff·f IZY d»fE

IÈYd¿f ¹faÂfeIYSX¯f ¸fZ»fZ IYf dIY¹ff ¦f¹ff

Af¹fûªf³f

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe ¶f`NXIY

À½fSXfªf/AfSXfÜ AfSXf IZY ·ffþ´ff dþ»ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe ¶f`NXIY dþ»ff

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fWXfQZUf SXûOX AfSXf ¸fZÔ WXbAf BÀf ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff ·fûþ´fbSX dþ»ff

IZY dþ»ff A²¹fÃf ¸f²fb d¸fßff ÀfÔ¨ff»f³f ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe SXf³fe SXf¹f

²f³¹fUfQ Äff´f³f UfOXÊ ´ff¿fÊQ ÀfWX dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe SXZJf þ`³f ³fZ dIY¹ff ¸fb£¹f

Ad°fd±f ·ffþ´ff ´fiQZVf ¸fÔÂfe ÀfWX VffWXf¶ffQ IZY ÀfWX ´fi·ffSXe A¸fÈ°ff ·fc¿f¯f

UdVfá Ad°fd±f dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff ´fi·ffSXe BÊ ²feSXZÔQi dÀfÔWX CX´ff²¹fÃf

´fiWX»ffQ SXf¹f, ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe OXfg SX¸fZVf IbY¸ffSX dÀf³WXf, UfOXÊ ´ff¿fÊQ U ¸fû¨ffÊ IZY

CX´ff²¹fÃf Àfe°ff QZUe ÀfdWX°f IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdWX»ff Vffd¸f»f ±feÜ ¶f`NXIY IYf

¸fb£¹f CXïZV¹f ÀfÔ¦fNX³f IYû ´fiJÔOX ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¶fc±f À°fSX °fIY ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IZY

IY¸fZMXe ¶f³ff³ff ±ffÜ

d³f¹fûþ³f ÀfWX ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f

À½fSXfªf/AfSXfÜ IZY õfSXf WXSX ´fiÀffQ QfÀf þ`³f IYf»fZþ AfSXf IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

EIYdQUÀfe¹f d³f¹fûþ³f-ÀfWX-¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f ßf¸f ÀfÔÀff²f³f

dU·ff¦f, d¶fWXfSX IZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff BÀf ¸fZ»fZ IYf CXQЧffMX³f ÀfeOXe Vf¸ffÊ, dþ»ff

´fi·ffSXe ·ffþ´ff I`Y¸fcSX IZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸fZ»fZÔ ¸fZÔ IbY»f 11 d³fþe IY¸´fd³f¹fûÔ

³fZ ·ff¦f d»f¹ff þû A´f³fZ ¸ff´fQÔOX IZY A³fbÀffSX dVfdÃf°f ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIY ¹fbUd°f¹fûÔ

IYf ¨f¹f³f dIY¹fZÜ dþÀf¸fZÔ IbY»f 1172 AfUZQIYûÔ IYf ¶ff¹fûOXfMXf d»f¹ff ¦f¹ff °f±ff

CXÀf¸fZÔ ÀfZ IbY»f 115 AfUZQIYûÔ IYf ¨f¹f³f, ¨f¹f³f À±f»f ´fSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ IbYL

IY¸´fd³f¹ff ¶ff¹fûOXfMXf ´fif~ IYSX³fZ ¶ffQ ¸fZÔ BÔMXSX½¹fc IZY ¶ffQ A·¹fd±fʹfûÔ IYû A´f³fZ

IY¸´f³fe ¸fZÔ d³f¹fûdþ°f IYSXZÔ¦feÜ BÀf ¸fZ»fZ IYf Af¹fûþ³f Aþ¹f IbY¸ffSX, dþ»ff

d³f¹fûþ³f ´fQfd²fIYfSXe ·fûþ´fbSX IZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f

ÀfÔþ¹f dÀfÔWX MXfB¦fSX, ´fcUÊ dU²ff¹fIY ÀfÔQZVf VfdVf´fiIYfVf SXf¹f, CX´ff²¹fÃf ·ffþ´ff

dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ SXfIZYVf IbY¸ffSX, ßf¸f A²feÃfIY, ·fûþ´fbSX, ´fiû Vf`»fZ³Qi IbY¸ffSX AûÓff,

´fif¨ff¹fÊ þ`³f IYfg»fZþ, AøY¯f IbY¸ffSX dþ»ff IYüVf»f ´fi¶fÔ²fIY ·fûþ´fbSX EUÔ IY³fe¹f

ÀffÔ ÀfWXf¹fIY AÔþ³fe IbY¸ffSX dÀfÔWX dþ»ff d³f¹fûþ³ff»f¹f ·fûþ´fbSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¹fÄf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE SXfþQ dþ»ff A²¹fÃf

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ ¸f³fZSX ´fiJÔOX IZY ¦¹ffÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f AÔ°f¦fÊ°f ¦ffÔU ¸fZÔ Àfc¹fʳffSXf¹f¯f

´fif¯f´fid°fâf ¸fWXf¹fÄf IYû »fZIYSX ´fMX³ff dþ»ff A²¹fÃf QZU¸fbd³f dÀfÔWX ¹ffQU

¦¹ffÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¦ffÔU ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¹fÄf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ´fcþf-A¨fʳff IYeÜ Àff±f

¸fZÔ LfÂf ³fZ°ff ¸f³fe¿f Ad³fIZY°f ¹ffQU, ³fZ°ff AdJ»fZVf IbY¸ffSX, QZUIYSX¯f ¹ffQU,

¦¹ffÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fbdJ¹ff ¸f³fûþ IbY¸ffSX ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ

IY·fe ·fe d¦fSX ÀfIY°fe WX` ³fe°feVf ÀfSXIYfSX:

·ffBÊ UeSXZZÔQi

À½fSXfªf/Qf³ff´fbSÜ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff

Q»f IZY ´fiUöYf AüSX ¸f³fZSX ÀfZ

dU²ff¹fIY ·ffBÊ UeSXZÔQi ³fZ ¶fb²fUfSX

IYû QfUf dIY¹ff dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ

E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX þ»Qe WXe

d¦fSX³fZ Uf»fe WX`Ü E³fOXeE IZY IYBÊ

dU²ff¹fIY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WX`a AüSX þ¶f

¶fû»ff þfE¦ff ÀfSXIYfSX ÀfZ BÀ°feRYf

QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ dUUfdQ°f ¶f¹ff³f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfSXIYfSX d¦fSXf³fZ ´fSX

³fe°feVf IbY¸ffSX IYû Àf»RYfÀf IYe ¦fû»fe Jf³fe ´fOÞXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ¶f¹ff³f dQ¹ffSXf

IZY IbYL ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû ÀffSX¯f dþ»ff ¸fZÔ þûOÞXZ þf³fZ ÀfZ JRYf IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ õfSXf

Qf³ff´fbSX ´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ²fSX³ff IZY QüSXf³f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ SXfþQ IZY ³fZ°ff

SX§fbUÔVf ´fiÀffQ ·fe IYBÊ ¸füIZY ´fSX ¶fû»f ¨fbIZY WX`Ô dIY E³fOXeE IZY IYBÊ »fû¦f SXfþQ

IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY CX²fSX E³fOXeE ·fe »f¦ff°ffSX QfUf IYSX SXWXf WX` dIY SXfþQ

¸fZÔ MXcMX þ»Q WXû¦feÜ CX³fIZY dU²ff¹fIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ §fbMX³f ¸fWXÀfcÀf IYSXZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf

¸füIZY ´fSX ´f´´fc ¹ffQU, ÀfÔþ¹f ¹ffQU SXfþQ ³fZ°ff ÀfdWX°f QZU¸fbd³f dÀfWX, °fZþ

³ffSXf¹f¯f, ·fe¸f SXf¹f, SXfIZYVf ¦fû´f, WXþfSXûÔ IYe °ffQfQ ¸fZÔ »fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ

³f´fÔ ³fü¶f°f´fbSX ¸fZÔ WXbE §fûMXf»fZ IYû »fZIYSX

Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»ff QþÊ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f, ³fü¶f°f´fbSX ¸fZÔ WXbE Ad³f¹fd¸f°ff°ff IYû »fZIYSX

¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fi±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦f¹fe WX` | ±ff³ff²¹fÃf SXf¸ffIYfÔ°f d°fUfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSX 406,409,420,467,468,471 EUÔ 120 ¶fe IZY

°fWX°f IYfÔOX ÀfÔ£¹ff 46/18 QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ A²¹fÃf IYüVf»f

IYüdVfIY, CX´ff²¹fÃf ¸fe°fc IbY¸ffSXe ÀfdWX°f A³¹f »fû¦f EUÔ ÀfÔÀ±ff³f ³ff¸fþQ WX`aÜ

A³fbQf³f SXfdVf þfSXe WXû³fZ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe

IYf ªf°ff¹ff Af·ffSX

ÀUSXfþ/d¶fWXMXfÜ SXf¸f ¶fWXfQbSX dÀfÔWX B³MXSX ¸fWXfdUôf»f¹f ÀfdQÀfû´fbSX ¸fZÔ ´fiûÜ

B³Qiþe°f dÀfÔWX dIY A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dVfÃfIY EÔU dVfÃfû°fSX IYe EIY ¶f`NXIY WXbBÊ dþÀf¸fZÔ

dU°fSXWXe°f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf IZY d»fE A³fbQf³f SXfdVf þfSXe dIY¹fZ þf³fZ ´fSX d¶fWXfSX

ÀfSXIYfSX IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE ¶f²ffBÊ QeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fiû. QZU IbY¸ffSX dÀfÔWX,

°ffSXIZYV½fSX ´fiÀffQ, WXSXZ³Qi IbY¸ffSX dÀf³WXf, ÀfÔþ¹f ¦fûÀUf¸fe, þ³ffQʳf ´fiÀffQ,

°ffSXIZYV½fSX NXfIbYSX, IY¸fʨffSXe¦f¯f Vffd¸f»f ±fZÜ

³f¸f AfaJûÔ ÀfZ VfWXeQ IYû AÔd°f¸f dUQfBÊ

ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ

Af¸feÊ ¸fZÔ ³ff¹fIY IZY

´fQ ´fSX °f`³ff°f

U`Vff»fe IZY VfWXeQ

Ad³f»f IbY¸ffSX dÀfÔWX

AÀf¸f ¸fZÔ ´fûÀMXZOX

±fZÜ Àfe¸ff IZY ´fûÀMX

ÀfZ Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f

»füMX³fZ IZY QüSXf³f

Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ CX³fIYe

¸fü°f WXû ¦fBÊÜ þ¶f

BÀfIYe Àfc¨f³ff ´fdSXþ³fûÔ IYû d¸f»fe °fû §fSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ffÜ §fMX³ff SXdUUfSX

IYû Àfb¶fWX ¸fZÔ WXbBÊÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IZY Ad²fIYfSXe VfWXeQ IZY

´fdSXþ³fûÔ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ ±fZÜ VfWXeQ IYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IYü³fWXfSXf §ffMX ´fSX WXbAfÜ

VfWXeQ Ad³f»f ³ff¹fIY Af¸feÊ Àf´»ffBÊ IYûSX ¸fZÔ °f`³ff°f ±fZÜ ´fûÀMX ´fSX Àf´»ffBÊ IZY

¶fQ Ad³f»f Uf´fÀf A´f³fZ Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f »füMX SXWXZ ±fZÜ SXfÀ°ff ÀfÔIYSXf ±ff AüSX

BÀfe QüSXf³f ¶ffdSXVf ·fe VfbøY WXû ¦fBÊÜ VfWXeQ A´f³fe ¦ffOÞXe JbQ ¨f»f SXWXZ ±fZÜ BÀfe

QüSXf³f VfWXeQ IZY ¦ffOÞXe IYf ¨f¢IYf dRYÀf»ff AüSX Uû ³fe¨fZ ¦fWXSXe JfBÊ ¸fZÔ d¦fSX

¦f¹ffÜ VfWXeQ IZY ·ffBÊ ·fe QZVf IYe ÀfZUf ¸fZÔ °f`³ff°f WX`Ü VfWXeQ Ad³f»f IZY ´fdSXUfSX

IYe °feÀfSXe ´fePÞXe WX` þû QZVf IYe ÀfZUf ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ VfWXeQ IZY Qû³fûÔ ·ffBÊ ·fe Af¸feÊ

¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ´fûÀMX ´fSX °f`³ff°f WX`Ü UWXeÔ B³fIZY d´f°ff AüSX QfQf Àf·fe Af¸feÊ

ÀfZ dSXMXf¹fSX WXû ¨fbIZY WX`Ü VfWXeQ IYf ´f`°fÈ°f §fSX SXf§fû´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY RY°fZWX´fbSX ¦ffÔU

¸fZÔ WX`Ü »fZdIY³f U°fʸff³f ¸fZÔ ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ·f¦fU°fe ³f¦fSX ¸fZÔ A´f³ff §fSX ¶f³ff

IYSX ´fdSXUfSX ÀfdWX°f SXWX°fZ WX`Ü Ad³f»f §fSX ¸fZÔ A´f³fZ ·ffBʹfûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ±fZÜ

B³fIZY LûMXZ ·ffBÊ ¶fiþZVf Af¸feÊ IZY Àf´»ffBÊ IYûSX ¸fZÔ WXe ¸f±fbSXf ¸fZÔ ´fûÀMXZOX WX`Ü Àf¶fÀfZ

LûMXf ·ffBÊ dþ°fZ³Qi dÀfÔWX ·fe Àf´»ffBÊ IYûSX ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f IZY ¦fÔ¦ff³f¦fSX ¸fZÔ ´fûÀMXZOX

WX`Ü VfWXeQ A´f³fZ ´feLZ ´f}e, Qû ¶fZMXZ AüSX EIY ¶fZMXe IYû LûOÞX ¦f¹fZ WX`Ü EIY ¶fZMXf

AfIYfVf IbY¸ffSX 14 Àff»f, QcÀfSXf ¶fZMXf AÔdIY°f IbY¸ffSX 12 Àff»f AüSX Àf¶fÀfZ

LûMXe CX³fIYe þf³f ¶fZMXe AÔþ»fe IbY¸ffSXe þû IYe ¸ffÂf 10 Àff»f IYe WX`Ü A´f³fZ

´fd°f IZY VfWXeQ WXû³fZ ÀfZ ´f}e SXZJf QZUe ÀfdWX°f ´fcSXZ ´fdSXUfSX IYf ¶fbSXf WXf»f WX`Ü

Ad³f»f IZY VfWXeQ WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fiVffÀf³f AüSX ¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX

CX¸fOÞX ´fOÞXe WX`Ü VfWXeQ IYf Àf¸¸ff³f dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe SX¨f³ff ´ffdMX»f AüSX ´fbd»fÀf

A²feÃfIY SXfIZYVf IbY¸ffSX, À±ffd³f¹f WXfþe´fbSX dU²ff¹fIY AU²fZVf dÀfÔWX IZY Àff±f

dþ»fZ IZY °f¸ff¸f ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ Àff±f WXe VfWXeQ IZY QûÀ°f dU·fe¿f¯f

IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸ffSXf QZfÀ°f ¸ff¹f dOXASX ±ff, ÀIcY»f »ffBÊRY ÀfZ »fZIYSX

IYfg»fZþ »ffBÊRY °fIY dIYÀfe Àfe Óf¦fOÞXf ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX Àff¸ffdþIY IYf¸f ¸fZÔ ¶fPÞX-

¨fPÞXIYSX dWXÀÀff »fZ°ff ±ffÜ

À½fSXfªf/AfSXfÜ

Qû ¦fbMX Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞXZ

WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f ÀfdWX°f Af²ff Qþʳf »fû¦f þ£¸fe

À½fSXfªf/AfSfXÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff

SXûþ¦ffSX IYû »fZIYSX dQ¹ff

¦f¹ff ¶f¹ff³f IZY ¶ffQ

IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ¸fû¨ffÊ Jû»f

dQ¹ff WX`Ü BÀfIYf AÀfSX

·fûþ´fbSX ¸fZÔ ·fe QZJ³fZ IYû

d¸f»ff WX`Ü ¶f¹ff³f ÀfZ ³ffSXfþ

¹fbUf IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ¶fb²fUfSX

IYû ·fûþ´fbSX IZY ÏQ¹f À±f»f SX¸f³ff

¸f`Qf³f ¸fZÔ þ¸fIYSX ¹fbUfAûÔ ³fZ IYPÞXfBÊ ¸fZÔ

´fIYüOÞXZ °f»fIYSX A´f³ff dUSXû²f QþÊ

dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f

¹fbUfAûÔ IYû ´fIYüOÞXZ °f»f³fZ IYf ´fidVfÃf¯f

·fe dQ¹ffÜ BÀf ¶ff¶f°f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff

ßfe²fSX d°fUfSXe ³fZ IYWXf IYe ´fi²ff³f¸fÔÂfe

¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ Qû

IYSXûOÞX ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe

Uf¹fQf dIY¹ff ±ffÜ ÀfSXIYfSX IYf

IYf¹fÊIYf»f J°¸f WXû³fZ IYû WX` AüSX A·fe

°fIY Qû »ffJ ¹fbUfAûÔ IYû ·fe SXûþf³ff

·fûþ´fbSX dþ»ff IZY ¨ffÔQe ±ff³ff ÃfZÂf IZY

SXf¸fOXeWX»f MXû»ff ¦ffÔU ¸fZÔ ´fcUÊ IZY

þ¸fe³fe dUUfQ ¸fZÔ Qû ¦fbMX IZY ¶f¨¨fZ

Af´fÀf d·fOÞXZ dþÀf¸fZ Af²ff Qþʳf »fû¦f

þ£¸fe WXû ¦f¹fZÜ

þ£¸fe WXû¸f¦ffOXÊ IZY þUf³f IÈY¿¯ff

dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Óf¦fOÞXZ IZY IYfSX¯f

´fcUÊ IYf þ¸fe³fe dUUfQ WX` dþÀf¸fZ

Àfû¸fUfSX IYû ¸fZSXZ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f ¦ffÔU

IZY WXe IbYL »fû¦fûa ÀfZ Óf¦fOÞXf WXû ¦f¹ff

±ff dþÀfIZY ¶ffQ ¦ffÔU IZY IbYL »fû¦fûa

³fZ Àf¸fÓff ¶fbÓff IYSX VffÔ°f IYSXf dQ¹ff

±ffÜ ¸f¦fSX Afþ CXÀfe ¶f¨¨fûa IZY

Óf¦fOÞXZ ³fZ EZÀff °fc»f ´fIYOÞXf dIY þ¶f

WX¸f A´f³fZ OXйfcMXe IZY d»fE AfSXf Af

SXWXZ ±fZ °fû ¸fZSXZ ¦ffÔU IZY WXe IbYL »fû¦fûÔ

³fZ WX¸fZÔ §fZSX IYSX d´fMXfBÊ IYSX Qe dþÀfIZY

¶ffQ þ¶f WX¸ffSXZ §fSX IZY »fû¦f ¶f¨f

IZYÔQi ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE

d´fMXfSXf Jû»ff: BÊ Aþ¹f

³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f°ffEÔ

dIY A´f³ff Àf¸f¹f, ´fdSXßf¸f AüSX ´f`Àff

»f¦ffIYSX ¹fbUfAûÔ ³fZ þû dOX¦fie ´fif~ IYe

WX`Ô ¢¹ff ¹fbUf CX³f dOXd¦fi¹fûÔ ´fSX ´fIYüOÞXZ

°f»fIYSX ¶fZ¨f³fZ IYf IYf¸f IYSXZÔÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ßfe²fSX

d°fUfSXe,Ad·f¿fZIY dõUZQe, OXb»f OXb»f

dÀfÔWX, AfVfb°fû¿f dÀfÔWX, ¦fbçc dÀfÔWX, ¸f³f³f

dÀfÔWX, AfIYfVf dÀfÔWX, Af»fûIY dÀfÔWX,

¸fû³fc ¹ffQU, ÀfÔþ¹f ¹ffQU, ¸fbIbY»f

dÀfÔWX ¦fbçc dÀfÔWX ÀfdWX°f QþʳfûÔ IYfÔ¦fiZÀf

IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¶f¨ffU IZY d»fE ¸fZSXe ´f}e WXeSXf QZUe

AüSX ¶fZMXf SXûWX³f dÀfÔWX ·f°feþf SXdU

dÀfÔWX AfE °fû CX³f»fû¦fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ·fe

³fWXeÔ LûOÞXf CX³fIYû ·fe ´feMXfBÊ IYSX

dQ¹ffÜ UWXe þ¶f AfSXf ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Àf·fe þ£¸fe ´fWXb¨fZ °fû

OXfg¢MXSX IZYE³f dÀf³WXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

þ£¸fe WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f AüSX CXÀfIYe

´f}e IYf B»ffþ AfSXf ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü

UWXe ¨ffÔQe ±ff³ff A²¹fÃf Àfb³fe»f

þf¹fÀfUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dUUfQ IZY

¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe d¸f»fe WX` þfÔ¨f

´fOÞX°ff»f dIY¹ff þf SXWXf WX` þû »fû¦f

BÀf¸fZÔ Qû¿fe ´ffE þfEÔ¦fZ CX³f ´fSX

IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

SXZ»f ¸fZÔ ¨fûSXe-´ffgIZYMX¸ffSXe

IYSX³fZ Uf»ff d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ þeAfSX´fe ´fbd»fÀf ³fZ

¸fÔ¦f»fUfSX IYû Qf³ff´fbSX ÀMXZVf³f ÀfZ MÑZ³fûÔ

AüSX ÀMXZVf³f ´fSX ¨fûSXe AüSX ´ffIZYMX¸ffSXe

IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX IZY ÀfSX¦f³ff IYû

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ þ¶f dIY BÀf IYf Àff±fe

·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû ¦fE WX`Ü dþÀfIYf

°f»ffVf þfSXe WX`Ü BÀf Àf¸¶f³²f ¸fZÔ

þeAfSX´fe ´fi·ffSXe A·f¹f IYfÔ°f ¨fÔQf ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¦fÀ°fe IZY

QüSXf³f Qf³ff´fbSX IZY ´»fZMXRYfg¸fÊ ³fÔ¶fSX EIY

´fSX ÀfÔdQ¦²f AUÀ±ff ¸fZÔ JOÞXZ ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ

ÀfZ ´fcL°ffL IYe ¦fBÊ °fû Àf·fe ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ

þeAfSX´fe IYe MXe¸f ³fZ EIY Vf£Àf IYû

´fIYOÞX d»f¹ff ¶ffIYe ·ff¦f³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f

WXû ¦fEÜ ´fIYOÞXZ ¦fE Vf£Àf ÀfZ IYOÞXfBÊ ÀfZ

´fcL°ffL IYSX³fZ ´fSX ¶f°ff¹ff dIY UZ ±ff³ff

¸fWXIY, SXûWX°fIY, WXdSX¹ff¯ff d³fUfÀfe

SXfþ¶feSX IYf ´fbÂf ³fSXZVf WX`' þû A´f³fZ

d¦fSXûWXûÔ IZY Àff±f dUd·f³³f ÀMXZVf³fûÔ AüSX

MÑZ³fûÔ ¸fZÔ ¨fûSXe AüSX ´ffgIZYMX¸ffSXe þ`Àfe

§fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ°fZ WX`Ü AfSXûd´f°f

³fSXZVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ ·fe Uû ¨fûSXe

¸fZÔ þZ»f þf ¨fbIYf WX`Ü þeAfSX´fe ´fi·ffSXe

³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXûd´f°f IZY ´ffÀf ÀfZ IYBÊ

¸fû¶ffB»f AüSX ÷Y´fE ¶fSXf¸fQ WXbEÜ

AfSXf/þ¦fQeVf´fbSXÜ

d¶fWXfSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IÈYd¿f SXûOX¸f`´f °f`¹ffSX

IYSX³fZ IZY d»fE °fSXWX °fSXWX IYe ¹fûþ³ffEÔ

¨f»ff SXWXe WX` CX³WXeÔ ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ Afþ

·fûþ´fbSX dþ»fZ IZY þ¦fQeVf´fbSX ´fiJÔOX ¸fZÔ

¶fb²fUfSX IYû IÈYd¿f ¹fÔÂfeIYSX¯f ¸fZ»ff ÀfWX

dIYÀff³f ¦fûâe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ °fSXWX °fSXWX IZY

Af²fbd³fIY ¹fÔÂf IYû dIYÀff³fûÔ IZY ¶fe¨f

Àfd¶ÀfOXe SXZMX ´fSX dU°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff

UWXe dIYÀff³fûa IYû ¦fûáe IZY õfSXf

Af²fbd³fIY JZ°fe AüSX CX³³f°f JZ°fe IYe

´ffNX ´fPÞXfBÊ ¦fBÊ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXîfMX³f

dþ»ff IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe ³fZ dIY¹ff

dþ»ff IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

IÈYd¿f dU·ff¦f õfSXf IYÀMX¸f WXf¹fdSXÔ¦f

IZYÀfeÀfe IYfOXÊ IÈYd¿f ¹fÔÂfeIYSX¯f ¹fûþ³ff

IZY ÀfRY»f°ff IZY d»fE A³fb¸fÔOX»f

´fQfd²fIYfSXe þ¦fQeVf´fbSX ´fiJÔOX

A³fb¸fÔOX»f IZY Àf·fe dUIYfÀf

´fQfd²fIYfSXe IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ IYf

A³fbSXû²f dIY¹ff AüSX ¶f°ff¹ff dIY IÈYd¿f

¹fÔÂfeIYSX¯f ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f

A³fb¸fÔOX»f À°fSX ´fSX IYSX³fZ IYf ¸fb£¹f

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

§fûMXf»ff IYf ³ff¸f ´fi¸fbJ WX`Ü ¹fWX Àf·fe

§fûMXf»fZ ´fi°¹fÃf ¹ff ´fSXûÃf øY´f ÀfZ

Af¸f QZVfUfdÀf¹fûÔ IZY dWX°fûÔ IYû

³fbIYÀff³f IYSX³fZ ¶ff»fe Àffd¶f°f WXbEÜ

B³f §fûMXf»fûÔ IZY Àf¸f¹f QZVf AüSX SXfª¹f

¸fZÔ ÀfØff ´fSX IYü³f IYfd¶fþ SXWXZ ¹fWX

A¶f ¶f°ff³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXea WX`

»fZdIY³f BÀfÀfZ dIYÀff³fûa IZY

Vfb·fd¨fÔ°fIY WXû³fZ IZY QfUZ IYe ´fû»f

´fcSXe °fSXWX Jb»f þf°fe WX`Ü »fû¦f A¨LZ

ÀfZ þf³f°fZ WX`Ô dIY QZVf A³³f CX°´ffQIYûÔ

IYû Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ³fbIYÀff³f ´fÔWXb¨ff³fZ

Uf»fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe WX`Ô

AüSX Afþ ÀfØff þf³fZ IZY ¶ffQ B³fIYf

dIYÀff³fû IZY dWX°f ¸fZÔ Af³Qû»f³f IYSX³fZ

IYe ¶ff°f IYSX³ff ¸fWXþ EIY SXfþ³fed°fIY

³füMXÔIYe WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe

IYSX³fZ IYû IÈY°fÀfÔIY»´f E³fOXeE IZY

dIY¹fZ IYf¹fûÊÔ þ`ÀfZ d³f¸f IYûMXZOX ¹fcdSX¹ff,

þ`dUIY JZ°fe IZY d»fE ¶fþMX ¸fZÔ A»f¦f

ÀfZ ´fifU²ff³f IYû QZJ B³f ³fZ°ffAûÔ IZY

´fZMX ¸fZa QQÊ WXû SXWXf WX`Ü

¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY ³fZ°ffAûÔ õfSXf ¦fSXe¶fûÔ,

Qd»f°fûÔ UÔd¨f°fûÔ °f±ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE

¶fOÞXZ Af³Qû»f³f IYSX³fZ IYe ¶ff°f ´fSX

dWX³QbÀ°ff³fe AfUf¸f ¸fû¨ffÊ IZY SXf¿MÑXe¹f

¸fWXfÀfd¨fU ÀfWX ´fiUöYf BÊ. Aþ¹f

¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ d¶fWXfSX IYe

VffÀf³f ÀfZ WXMX³fZ, dRYSX A´f³fZ IbY³f¶fZ IYû

d¶fJSX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ A¶f

AfÔQû»f³f IZY ÀfWXfSXZ A´f³fe SXfþ³fed°f

¨f¸fIYf³fZ IYe þb¦f°f ¸fZÔ WX`Ü A¦fSX

B³fIYe WXf»f IYe SXfþ³fed°f IYû QZJZ

°fû WXSX dQ³f B³fIZY ³fZ°ff ³fE

Af³Qû»f³f IYe ¶ff°f IYSX°fZ ³fþSX Af°fZ

WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY

³fZ°ff A¶f Qd»f°fûÔ, ¦fSXe¶fûÔ °f±ff

dIYÀff³fûa IZY ³ff¸f ´fSX AfÔÀfc ¶fWXf SXWXZ

WX`ÔÜ BÊ. ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY AfþfQe

IZY ¶ffQ ÀfZ WXbE ¶fOÞXZ §fûMXf»fûÔ IYe ¶ff°f

IYSXZÔ °fû CXÀf¸fZÔ ¶fûRYûÀfÊ, IYû¹f»ff,

¹fcdSX¹ff §fûMXf»ff AüSX ´fVfb´ff»f³f

CXïZV¹f dIYÀff³fû IYû CX³fIZY dWX°fIYfSXe

¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f dQ»ff¹ff þf ÀfIZY

þ¶fdIY BÀf AUÀfSX ´fSX ´fiJÔOX dUIYfÀf

´fQfd²fIYfSXe ´fi·ffIYSX IbY¸ffSX IbY¸ffSX,

dUdVfá Ad°fd±f dþ»ff ´fdSX¿fQ IZY

ÀfQÀ¹f, IÈYd¿f U`Äffd³fIY d³f»fZVf IbY¸ffSX,

OXfg¢MXSX Àfd¨¨fQf³fÔQ, Ad³f»f ¹ffQU,

Àfbd´fi¹ff U¸ffÊ EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f ¸fb£¹f

³f¦fSX ´ff¿fÊQ CX´f ´ff¿fÊQ Af°¸ff ·fûþ´fbSX

IZY A²¹fÃf CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

»fû¦fûÔ IYû ÀfbSXÃff AüSX ÀfbSXdÃf°f

ÀfOÞXIY QZ³fZ ¸fZÔ dURY»f ´fiVffÀf³f

RbY»fUfSXeVfSXeRY ¸fZÔ ´fûdMXÔʦf ÀMXZVf³f U

SXWXÀ¹f¸f¹f PXÔ¦f ÀfZ ·ffBÊ-¶fWX³f

Ófb»fÀfZ, ¶fWX³f IYe ¸fü°f

À½fSXfªf/AfSXfÜ ³fUfQf ±ff³ff ÃfZÂf IZY

þ¦fQZU ³f¦fSX ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ Afþ Vff¸f

CXÀf UöY ARYSXf-°fRYSXe ¸f¨f ¦f¹ff þ¶f

EIY 10UeÔ IYe LfÂff IYe ¸fü°f

þ»fIYSX WXû ¦fBÊÜ UWXe CXÀfIYf ·ffBÊ ·fe

¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦f¹ff §fMX³ff

AfSXf IZY ³fUfQf ±ff³ff ÃfZÂf IYe WX` þWXfÔ

¶fb²fUfSX IYe Vff¸f A¨ff³fIY ¸fûWX»»fZ

IZY »fû¦fûÔ IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe IYe 10UeÔ

IYe LfÂff þû þ¦fQZU ³f¦fSX ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ

WXe SXWX°fe ±fe, CXÀfIYe ¸fü°f þ»fIYSX WXû

¦fBÊ WX` »fZdIY³f ¹fWX ¸fü°f I`YÀfZ WXbBÊ WXSX

dIYÀfe IYû ³fWXe ¸ff»fc¸f LfÂff IYe ¸fü°f

IYû SXWXÀ¹f¸fBÊ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¢¹fûÔdIY

LfÂff IZY d´f°ff ³fZ IYWXf WX` dIY ¶f¨¨fe IYe

¸fü°f d¶fþ»fe IZY VffgMX ÀfdIYÊMX IZY IYfSX¯f

WXbAf WX`Ü þ¶fdIY LfÂff IZY ·ffBÊ ³fZ ¶f¹ff³f

dQ¹ff WX` dIY ¸fû¸f¶fØfe þ»f³fZ IZY IYfSX¯f

¸fZSXe ¶fWX³f IYe ¸fü°f WXbBÊ WX`Ü UWXeÔ ³fUfQf

±ff³ff²¹fÃf Àfb¶fû²f IbY¸ffSX ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ

´fSX þfa¨f IYe ¶ff°f IYWXe WX` AüSX

¸ff¸f»fZ IYe Lf³f¶fe³f ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`Ü

UWXe LfÂff IZY ·ffBÊ IYe ¦fÔ·feSX AUÀ±ff

¸fZÔ AfSXf IZY ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¶f³fÊ

UfOXÊ ¸fZÔ B»ffþ ¨f»f SXWXf WX`Ü

À½fSXfªf/RbY»fUfSXeVfSXeRYÜ

A³¹f dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYf CXQЧffMX³f

ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ

dþ»ff À°fSXe¹f EUÔ ´ffa¨f ±ff³fûÔ õfSXf

dIY ¦fBÊ IYfSÊXUfBÊ ´fSX CXÀfe dQ³f WXe

ÀfÔQZWX IZY §fZSXZ ¸fZÔ ±ffÜ dþÀfIYf Qû dQ³f

¶ffQ Qf¦f LbOÞXf³fZ IZY d»fE IYfSÊXUfBÊ ¸fZÔ

´fbd»fÀf IYe WXe ¦fû»fe ÀfZ ¶f¨¨ff

§ff¹f»f WXbAf ±ffÜ dþÀfIYe ÀfWXe þfa¨f

A¦fSX WXû °fû IbYL AüSX Àf°¹f Àff¸f³fZ

Af¹fZ¦feÜ UWXeÔ IbYL À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ¶ff»fc IZY AfSX ¸fZÔ ¶fWXb°f

ÀffSXZ AU`²f ²fÔ²fZ ¨f»f SXWXZ WX`a AüSX

Af¸f AfQ¸fe IYû OXSX ÀfZ AfaJZ ¶fÔQ

IYSX SXJ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü þ¶f ´fbd»fÀf WXe

¿fOXйfÔÂf IYSX°ff WXû °fû BÔÀffRY IYf

QSXUfþf WXe ¶fÔQ WXû þf°ff WX` AüSX

Af¸f AfQ¸fe IYe °ffIY°f J°¸f WXû

þf°fe WX`Ü UWX IY·fe Àffd¶f°f ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°ff IYe UWX ¶fZ¦fb³ffWX WX`Ü

B³WXeÔ IYBÊ IYOÞXe¹fûÔ IYû þûOÞXIYSX WXe

VfSXf¶f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYe þ¦fWX ´fe°fZ

¨ffSX »fû¦f d¦fSXµ°ffSX ³f¦fSX ±ff³ff õfSXf

þOXbAf B»ffIZY ÀfZ dIY¹ff, dþÀfZ

¸fZdOXIY»f ¸fZÔ Àf°¹f ´ff¹ff ¦f¹ffÜ

d¶fWXfSX ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe AüSX ¶ff»fc¶fÔQe

EIY ¶fOÞXf ¸fbïf WX` AüSX BÀfe ¸fZÔ ½¹fÀ°f

SXWX°fe WX` dþ»ff ´fiVffÀf³fÜ IY·fe ¨fÔQf

UÀfc»fe °fû ¶fWXb°f QUf¶f WXbAf °fû

IYfSÊXUfBÊÜ ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe ¸fZÔ

¨fÔQif»f¹f ¸fZÔ IYe Qû ¶ffSX ´fbd»fdÀf¹ff

IYfSÊXUfBÊ ¸fZÔ ¶fOÞXe ¶fOÞXe ¶ff°fZÔ WX`Ü þWXfa

¶ff»fc ´fSX ÀfSXIYfSX dVfIÔYþf IYÀf³ff

¨ffWX°fe WX` AüSX ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ Af¸f

AfQ¸fe °fIY ´fWXba¨ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf

IYSX°fe WX`Ü CXÀfe IYû dþ»ff ´fiVffÀf³f

AüSX ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f d¸f»fIYSX

½¹ff´ffSX IYf øY´f QZ ¨fbIYe WX`Ü dþÀfÀfZ

A¨Le AüSX ¸fûMXe IY¸ffBÊ IYf SXfÀ°ff

»f¦ff°ffSX ¶f³ff WXbAf WX`Ü þ¶f ·fe

ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ QUf¶f WXû°ff WX`

°fû ´fiVffÀf³f A´f³fZ Af´f IYû Bʸff³fQfSX

Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦f þf°fe WX`Ü

¨fÔQif»f¹f ¸fZÔ WXbE ´fWX»fZ dQ³f IYe §fMX³ff

dþÀf¸fZÔ 24-26 MÑIY IYû ´ffa¨f

dU²ff¹fIY V¹ff¸f SXþIY ³fZÔ 1 IYSXûOÞX 2

»ffJ 15 WXþfSX IYe »ff¦f°f ÀfZ ´fûdMXÔʦf

ÀMXZVf³f IYf CXQЧffMX³f dIY¹ff, ¹fWX ´fcSXZ

d¶fWXfSX IZY Àf·fe ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ ¸fZÔ ´fWX»ff

´fûdMXÔʦf ÀMXZVf³f WXû¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf

CX³WXûÔ³fZ Àff¸fbQfd¹fIY Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf,

³ff»ff d³f¸ffʯf Àf¸fZ°f A³¹f dUIYfÀf

¹fûþ³ffAûÔ IYf ·fe CXîfMX³f dIY¹ffÜ BÀf

QüSXf³f ßfe SXþIY ³fZÔ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY WX¸f dUIYfÀf IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ´fbSXZ

°f³f-¸f³f ÀfZ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ WX¸f °fû þ³f°ff

IZY ÀfZUIY WX`Ô, BÀf RbY»fUfSXe IYe þ³f°ff

³fZÔ WX¸fZÔ ¹fWX Àfü·ff¦¹f dQ¹ff WX` dIY WX¸f

CX³fIZY d»fE IYf¸f IYSX ´ff SXWXZ WX`Ô AüSX

WX¸ffSXZ WXf±fûÔ ÀfZ B³f dUIYfÀf IZY IYf¹fûÊÔ

IYf CXîfMX³f WXû SXWXf WX`Ü Afþ

RbY»fUfSXe ³f¦fSX ´fdSX¿fQÐ IZY AÔ°f¦fÊ°f

»f¦f·f¦f 1 IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY IYe

»ff¦f°f ÀfZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYf

CX°ÀfU ¸fZÔ À´ffBOXSX ¸f`³f AüSX

À´fZÀf IYf A³fb·fU IYSX SXWXZ ¶f¨¨fZ

1 IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY IYe »ff¦f°f ÀfZ dUd·f³³f

¹fûþ³ffAûÔ IYf CXQЧffMX³f WbXAf Afªf

CXQЧffMX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY

A»ffUf ·fe WX¸f RbY»fUfSXe ¸fZÔ °f¸ff¸f

dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ U ¹fûþ³ffAûÔ IYf

CXîfMX³f »f¦ff°ffSX IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ ßfe

SXþIY ³fZ IYWXf dIY þ»f d³fIYfÀfe IYf

IYf¸f ·fe þ»Q VfbøY WXû þf¹fZ¦ff dþÀfÀfZ

¹fWXfa IYe þ³f°ff IYû þ»f þ¸ffU ÀfZ þû

Àf¸fÀ¹ffEÔ WXû°fe WX` UWX ·fe QcSX WXû

þf¹fZ¦feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX RbY»fUfSXe ³f¦fSX

´fdSX¿fQÐ IZY Àf·ff´fd°f ¸fû. AfRY°ff¶f

Af»f¸f, CX´f-Àf·ff´fd°f AfVff QZUe ·fe

¸füþcQ SXWXZÜ

¶ffgd¢ÀfÔ¦f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¶fÔMXf ´fiûMXe³f Àf´»fe¸fZÔMX

þ¶f°fIY SXWXZ¦fe ÀffÔÀf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZ: Aþ¹f Óff

ÀUSXfþ/´fMX³ffÜ

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ

d¶fWXfSX ¸fZÔ JZ»f AüSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ

IYf IYf¸f dÀfRYÊ IYf¦fþ ´fSX WXû°ff WX`Ü WXSX Àff»f JZ»f

´fifd²fIYSX¯f d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY IYû¿f ÀfZ JZ»f AüSX

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe

SXfdVf d³f¦fÊ°f IYe þf°fe WX` ´fSX³°fb dUOX¸¶f³ff ¹fWX WX` dIY

d³f¦fÊ°f SXfdVf IYf CX´f¹fû¦f ³f WXe JZ»f IZY dUIYfÀf ¸fZÔ

dIY¹ff þf°ff WX` ³f WXe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY ´fiû°ÀffWX³f ¸fZÔÜ

AfdJSX B°f³fe ¶fOÞXe SXIY¸f J¨fÊ IYWXfÔ IYe þf°fe WX`,

¹fWX ¶fOÞXf ÀfUf»f WX`Ü ¹fZ IYWX³ff WX` Àfc¶fZ ¸fZÔ JZ»f IYû

¶fPÞXfUf QZ³fZ IYf Ad·f¹ff³f ¨f»ff SXWXZ JZ»f ´fiZ¸fe Aþ¹f

Óff IYfÜ

¶fb²fUfSX IYû ÀffSX¯f dþ»fZ IZY AfSXþZEÀf ¶ffgd¢ÀfÔ¦f

¢»f¶f dQ§fUfSXf ¸fZÔ ¶ffgd¢ÀfÔ¦f dJ»ffdOX¹fûÔ IZY ¶fe¨f

AfBÊIYû³fû¢»ffÀMXÐÀf IZY Aþ¹f Óff AüSX ´fSXdUÔQSX

IbY¸ffSX ³fZ ´fiûMXe³f Àf´»fe¸fZÔMX EUÔ B³fþeÊ dOÑÔ¢Àf ¶ffÔMX

IYSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf CX°ÀffWX ¶fPXÞf¹ffÜ Aþ¹f Óff ³fZ

IYWXf dIY d¶fWXfSX ¶ffgd¢ÀfÔ¦f EÀfûdÀfEVf³f ³fZ Afþ °fIY

dQ§fUfSXf IZY dJ»ffdOX¹fûÔ IYû IYûBÊ ¸fQQ ³fWXeÔ Qe WX`

AüSX ¹fWXfa IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f d¶fWXfSX ¶ffgd¢ÀfÔ¦f

EÀfûdÀfEVf³f Àfü°fZ»ff ½¹fUWXfSX IYSX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY þ¶f°fIY SXWXZ¦fe ÀffÔÀf dJ»ffdOXÞ¹fûÔ IYû

WXfgMX E¹fSX ¶f`»fc³f CX°ÀfU IYf

SXû¸ffÔ¨fIY ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ¨fSX¸f ´fSX

WX`Ü SXZdOX¹fÔMX ´fd¶»fIY ÀIcY»f IZY

´fifÔ¦f¯f

¸fZÔ

BÔdQSXf´fbSX¸f ´fd¶»fIY ÀIcY»f

¦f»ÀfÊ SXEUÔ SXZdOX¹fÔMX ´fd¶»fIY

ÀIcY»f IZY ¶f¨¨fZ ¨fü±fZ dQ³f

CX°ÀfU ¸fZÔ WXfgMX E¹fSX ¶f`»fc³f IZY

A»ffUf SX`´fd»fÔ¦f, dþ´f»ffB³f

RYf¹fSX RYfg¢Àf, dSXUÀfÊ ¶fÔþe

EUÔ þfSX¶feÔ¦f AfQe SXû¸ffÔd¨f°f

JZ»fûÔ IYf ¶f¨¨fûÔ ³fZ ·fSX´fcSX

¸fþf d»f¹ffÜ ¶f¨¨fûÔ ³fZ

dþ´f»ffB³f ¸fZÔ EIY ´fÃfe IYe

·ffÔd°f CXOÞX³fZ IYf Af³fÔQ CXNXf¹ff,

³fWXe SX`´fd»fÔ¦f ¸fZÔ JbQ IYû

À´ffBOXSX ¸f`³f IYe °fSXWX A´f³fZ Af´f IYû

¸fWXÀfcÀf dIY¹ffÜ LûMXZ ¶f¨¨fûÔ IYû d»fE

þfSX¶feÔ¦f EIY EZÀff A³fb·fU SXWXf þ`ÀfZ

À´fZÀf ¸fZÔ WXûÜ BÔdQSXf´fbSX¸f ´fd¶»fIY ¦f»ÀfÊ

Af¹fûdþ°f

´fiû°ÀffdWX°f IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZÜ ¢»f¶f IZY dJ»ffdOXÞ¹fûÔ ³fZ

¶f°ff¹ff dIY d¶fWXfSX ¶ffgd¢ÀfÔ¦f EÀfûdÀfEVf³f IZY Àfd¨fU

JbQ °fû °fe³f EÀfûdÀfEVf³f ¨f»ff°fZ WX`Ô ´fSX³°fb WX¸f

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû dIYIY ¶ffgd¢ÀfÔ¦f IZY A»ffUf QcÀfSXZ

JZ»f JZ»f³fZ ´fSX ´fid°f¶f³²f »f¦ff QZ°fZ WX`ÔÜ þ¶fdIY

¶fWXb¸fbJe ´fid°f·ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ

¶f°ff QZÔ dIY dUV½f ¶ffgd¢ÀfÔ¦f IY´f ¸fZÔ QZVf IYf

´fid°fd³fd²f°U IYSX³fZ Uf»fZ A¶f °fIY ¨ffSX ¶ffgd¢ÀfÔ¦f

dJ»ffOÞXe d¶fWXfSX IZY BÀf ¢»f¶f ÀfZ °f`¹ffSX WXbE WX`Ô

dþ³WXûÔ³fZ ¨ffSX ¸f`OX»f ·fe þe°f IYSX QZVf IYf ¦füSXU

¶fPÞXf¹ffÜ dRYSX ·fe ÀfSXIYfSX IYe CXQfÀfe³f°ff IYû ÓfZ»f³fZ

IYû ¸fþ¶fcSX WX` dQ§fUfSXf IYf ¶ffgd¢ÀfÔ¦f ¢»f¶fÜ

¶ffgd¢ÀfÔ¦f ¢»f¶f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f AfSXþZEÀf

¶ffgd¢ÀfÔ¦f ¢»f¶f dQ§fUfSXf ÀffSX¯f IZY Àfd¨fU AVfûIY

dÀfÔWX °f±ff IYû¨f ²feSXþ IYf³°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f»fû¦f

A´f³fZ À°fSX ÀfZ RÔYOX ½¹fUÀ±ff IYSX ¶f¨¨fûÔ IYû JZ»f³fZ

¶ffWXSX ·fZþ°fZ WX`Ô, ÀfSXIYfSX IYûBÊ ¸fQQ ³fWXeÔ IYSX SXWXe WX`

þû QbJQ WX`Ü

ÀIcY»f ´fif¨ff¹ffÊ AfSX°fe Óff IZY ¸fb°ffd¶fIY

¶f¨¨fûÔ IYe B³f JZ»f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe

°fIY³feIY ÀfZ AU¦f°f WXû EIY ¶fZWX°fSX

A´f³ff ·fdU¿¹f °f»ffVf ÀfIY°fZ WX`aÜ

slide4

04

´fMX³ff

¸fbªfµRYSX´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSX

IbYEÔ ¸fZÔ d¸f»fe A²fZOÞX IYe

»ffVf, §fÔMXûÔ ÀfOÞXIY þf¸f

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSXXX, 08 RYSX½fSXeX, 2018

»ff»fc-SXf¶fOÞXe SXfþ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfUfÀf ÀfZ

¨f»f°ff ±ff A´fWXSX¯f ½¹fUÀff¹f: ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

IbY´fû¿f¯f ÀfZ ¶f¨ff½f

IZY d»fE d³fIYf»fe

þf¦f÷YIY°ff SX`»fe

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

´fiJÔOX ÃfZÂf IZY AüSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY

þedUIYf IZY Qû ¦fif¸f ÀfÔ¦fNX³fûÔ

AfdQ°¹f AüSX dUV½ffÀf õfSXf

¶fb²fUfSX IYû ¶f¨¨fûÔ IZY ´fcSXIY AfWXfSX

IZY d»fE EIY IYf¹fÊIiY¸f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf

ÀfÔ¨ff»f³f A¸fSXZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ

dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ þedUIYf

QedQ¹fûÔ õfSXf ´fû¿fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

IbY´fû¿f¯f ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE

þf¦f÷YIY°ff SX`»fe d³fIYf»fe ¦fBÊÜ S`X»fe

¸fZÔ ªfed½fIYf QedQ¹fûÔ IYf d½fVû¿f

¹fû¦fQf³f SXWXfÜ BÀf QüSXf³f ¦fÈWX ·fi¸f¯f

IYSXIZY ¶f¨¨fûÔ IZY ¸ff°ffAûÔ IYû

IbY´fû¿f¯f ÀfZ ¶f¨ffU U ´fcSXIY AfWXfSX

IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dUdOX¹fû d¢»f´f IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸füIZY

´fSX ÀfeE¸f ÀfÔþ³f IbY¸ffSXe, IYû¸f»f

dIYSX¯f, ÀUfÀ±¹f CX´fÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f

Àfe°ff QZUe, ¸fÔþc QZUe, ÀfÔþc QZUe,

d¸f»f³f QZUe, øY¶fe QZUe, Àfb»fZJf

QZUe, L¶fe»ff QZUe, SXf¸f´fSXe QZUe,

SXf¸fIYfVfe QZUe, ¶fd¨f¹ff QZUe, WXeSXf

IYfÔ°f IbY¸ffSX, ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, WXeSXf

IbY¸ffSXe, ¸fe³ff QZUe, ¶fd¶f°ff QZUe

AfdQ ±fZÜ

¹fbUf þQ¹fc ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃfûÔ IYf Àf¸¸fZ»f³f

ÀUSXfþ/´fføY/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ´fføY ´fiJÔOX þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX IZY ´fÔ¨ff¹f°f

A²¹fÃfûÔ IYf EIY dQUÀfe¹f ´fidVfÃf¯f ´fiJÔOX þ Q ¹fc ¹fbUf IZY ´fiJÔOX A²¹fÃf

dUôfÀff¦fSX ÀffWXc IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ QZUdSX¹ff ¸fZÔ À±ff³fe¹f dU¸f»ff QZUe d¸fVf³f

ÀIcY»f IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ WXbAfÜ CXîfMX³f ¸fZÔ ·ff¿f¯f QZ°fZ WXbE ´fiQZVf þQ¹fc A²¹fÃf ÀfWX

þZÙ´feÙÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe ¨fÔdQiIYf ´fiÀffQ ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ ·fiáf¨ffdSX¹fûÔ

IYe þ¦fWX þZ»f WX`,¹ff °fû UZ þZ»f þf¹fZ ¹ff d¶fWXfSX ÀfZ ¶ffWXSX þfIYSX SXWXZÜA´f³fZ

·ff¿f¯f ¸fZÔ SXfþ²ffSXe SXf¸f ³fZ IYWXf dIY BÀf Àf¸f¹f ¹fbUfAûÔ IYû ¶fPÞXf ¨fPÞX IYSX SXfþ

dWX°f IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX` dþÀfÀfZ ¸ff³f³fe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf

IbY¸ffSX IYf WXf±f ¸fþ¶fc°f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ Àfb¸f³f ´fi, VfÔ·fc³ff±f ´fÔdOX°f,

²f¸fZʳQi IbY¸ffSX SXf¸f , ¸fbIZYVf SXf¸f, ¶fZ¶fe QZUe, ÀfdWX°f QþʳfûÔ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃfûÔ IYe

CX´fdÀ±fd°f SXWXeÜ

´fiÀffQ WXfÀ´feMX»f AüSXfBÊ ¸fZÔ »f¦ffE¦ff ¸fbµ°f

þfÔ¨f U QUf dU°fSX¯f dVfdUSX

ÀUSXfþ/AüSXfBÊ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ AfNX RYSXUSXe IYû ´fiÀffQ WXfhÀ´feMX»f ¸fZ³f SXûOX

¶fi¸WX´fbSXf ¸fbþµRYSX´fbSX IYe AûSX ÀfZ AüSXfBÊ ¶»füIY ¦fZMX IZY Àff¸f³fZ Bʳf»ffBÊMXZ³f

´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZ ¸fbµ°f þfÔ¨f dVfdUSX U QUf dU°fSX¯f IYSXZ¦ffÜ dVfdUSX ¸fZ BÊÀfeþe

,WXZ´fMXfBÊMXeÀf ¶fe,¶»fOX ´fiZVfSX,WXe¸fû¦»fûd¶f³f,¶»fOX Àfb¦fSX Àf¸fZ°f IYBÊ ¦fÔ·feSX

d¶f¸ffSXe¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX ¸fbµ°f QUf IYf dU°fSX¯f WXû¦ffÜ OXfh ÀfÔQe´f IbY¸ffSX Àf¸fZ°f

IYBÊ d¨fdIY°ÀfIY U Qþʳfû EE³fE¸f U IZY Àff±f ÀUfÀ±¹f IY¸feÊ Àfb¶fWX 11 ¶fþZ

ÀfZ Vff¸f ¨ffSX ¶fþZ °fIY ¸füþbQ SXWXZÔ¦fZÜ BÊÀfIZY d»fE ¶ffWX³f ÀfZ ´fi¨ffSX ´fiÀffSX dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü

´fid°f¹fû¦fe ÀfÔ§f¿fÊ ¸fû¨ffÊ ³fZ SXZ»fUZ ·f°feÊ ¶fûOXÊ

IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX dIY¹ff ´fiQVfʳf

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ SXZ»fUZ ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ WXbE ¶fQ»ffU IYû »fZIYSX

¶fb²fUfSX IYû LfÂfûÔ ³fZ ¶fMX»fSX »fe¨fe ¶ff¦ff³f dÀ±f°f SXZ»f ·f°feÊ ¶fûOXÊ IYf¹ffÊ»f¹f IZY

Àff¸f³fZ ²fSX³ff-´fiQVfʳf dIY¹ffÜ d³f¹f¸f ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY

þ¸fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ SXZ»fUZ ´fid°f¹fû¦fe ÀfÔ§f¿fÊ ¸fû¨ffÊ IZY ¶f`³fSX °f»fZ LfÂfûÔ ³fZ

E³fMXe´feÀfe IZY dSXöY ´fQûÔ ´fSX AdU»fÔ¶f ¶fWXf»fe, ÀfWXf¹fIY »fûIYû ´ff¹f»fMX AüSX

°fIY³fedVf¹f³f ´fQ IZY d»fE CX¸fiÀfe¸ff IYû ´fcUÊ°f SXJ³fZ, AfUZQ³f Vfb»IY IYû ¸fZÔ WXbE

¶fPÞXû°fSXe IYû Uf´fÀf »fZ³fZ AfdQ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ²fSX³ff-´fiQVfʳf IYû »fZIYSX ´fcUÊ ÀfZ

IYfþe¸fûWX¸fQ´fbSX ±ff³ff U AfSX´feERY ¨füIY³³fe SXWXeÜ

À³ff°fIY ´ffMXÊ 3 IYe ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f

9 ¸ff¨fÊ ÀfZ

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¶feAfSXE d¶fWXfSX dUV½fdUôf»f¹f õfSXf þfSXe dIYE ¦fE

Àfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX À³ff°fIY ´ffMXÊ 3 IYe ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f 9 ¸ff¨fÊ ÀfZ VfbøY

WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fSXeÃff dU·ff¦f ³fZ IYf¹fÊIiY¸f þfSXe IYSX dQ¹ff

WX`Ü ´fSXeÃff IZY dU¿f¹fûÔ IYû 4 U¦fûÊ ¸fZÔ ¶ffÔMXf ¦f¹ff WX`Ü ´fSXeÃff Qû ´ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ WXû¦feÜ

´fWX»fe ´ff»fe IYe ´fSXeÃff ´fif°f: 9 ¶fþZ ÀfZ AfSXÔ·f WXû¦fe °f±ff QcÀfSXe ´ff»fe IYe

´fSXeÃff Qû´fWXSX 1:30 ¶fþZ ÀfZ AfSXÔ·f WXû¦feÜ þZ³fSX»f ÀMXOXeþ IYe ´fSXeÃff 19

¸ff¨fÊ IYû WXû¦feÜ ÀfÔ·fU°f: ´ffMXÊ 3 IZY ¶ffQ ´ffMXÊ 2 °f±ff CXÀfIZY ´f›f°f ´ffMXÊ 1

IYe ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ

d³f:Vfb»IY ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiJÔOX IZY Qb²f´fcSXf ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

¶fb²fUfSX IYû d³f:Vfb»IY ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf dVfdUSX

¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IZY A»f¦f-A»f¦f ¦ffÔUûÔ ÀfZ ´fWXbÔ¨fZ 110 ³fZÂf U IYf³f SXû¦f IZY ¸fSXeþûÔ IYe

þfÔ¨f IYSX CX³WXZÔ d³f:Vfb»IY QUfB¹ffÔ Qe ¦fBÊÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Àf¸fÀ°fe´fbSX ÀfQSX AÀ´f°ff»f

IZY OXfg ´fU³f IbY¸ffSX, ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff Ad¸f°f IbY¸ffSX NXfIbYSX AfdQ ±fZÜ

Àff¸ffdþIY ´fdSXU°fʳf IZY A¦fi¯fe SXWXZ

IY´fcÊSXe: ¸fb³³ff

ÀUSXfþ/¶fû¨fWXfÔ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ þ³f³ff¹fIY IY´fcÊSXe NXfIbYSX Àff¸ffdþIY ´fdSXU°fʳf

IZY A¦fi¯fe SXWXZ | CX³fIZY ÀfÔ§f¿fÊ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXbE »ff»fc ´fiÀffQ ³fZ ¦fSXe¶fûÔ Qd»f°fûÔ

d´fLOÞXûÔ Ad°f d´fLOÞXûÔ AüSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IYû Àff¸fÔ°fe QfÀ°ffÔ ÀfZ LbMXIYfSXf dQ»ff¹ff

»fZdIY³f BÀf ÀfÔ§f¿fÊ IYû Q¶ffIYSX dRYSX ÀfZ Àff¸fÔ°fe °ffIY°fûÔ ³fZ CX³WXZÔ þZ»f ¸fZÔ ²fIZY»f

dQ¹ffÜ ¶fb²fUfSX IYû ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ IY´fcSXeÊ

þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¹fWX ¶ff°fZÔ ¸fe³ff´fbSX dU²ff¹fIY SXfþeU

IbY¸ffSX CXRYÊ ¸fb³³ff ¹ffQU ³fZ IYWXeÜ SXfþQ dþ»ff A²¹fÃf d¸fd±f»fZVf ¹ffQU ³fZ

IYWXf dIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IZY AfQVfûÊÔ ´fSX ¨f»fIYSX Àff¸ffdþIY ´fdSXU°fʳf IYf ÀfÔIY»´f

»fZÔ AüSX Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe »fOÞXfBÊ IYû Af¦fZ ¶fPÞXfEÔÜ LfÂf SXfþQ IZY ´fiQZVf

´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU ¨fÔQ³f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY IY´fcSXeÊ IZY AfQVfûÊÔ IYû WX¸f ·fc»f ¦fE

WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f WX¸ffSXf Vfû¿f¯f WXû SXWXf WX`Ü Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff ´fiJÔOX SXfþQ

A²¹fÃf WXSXe»ff»f SXf¹f ³fZ IYeÜ ÀfÔ¨ff»f³f ´fcUÊ CX´f ´fi¸fbJ IZYQfSX ÀfWX³fe ³fZ dIY¹ffÜ

Af¦f°fûÔ IYf ÀUf¦f°f Àfb³fe»f ¶fZd¸fÀff»f CXRYÊ ·fû»ff ³fZ dIY¹ff | ²f³¹fUfQ Äff´f³f

UdSXâ SXfþQ ³fZ°ff SXf¸fßfZâ SXf¹f ³fZ dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ

LfÂf SXfþQ ´fiQZVf ´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU ¨fÔQ³f ¹ffQU,IYfÔMXe IZY ´fcUÊ SXfþQ ´fi°¹ffVfe

WX`QSX AfþfQ,¸fe³ff´fbSX SXfþQ A²¹fÃf CX¸ff VfÔIYSX ÀfWX³fe,´fcUÊ ´fi¸fbJ SXfþ¦feSX SXf¸f,

¶fbdðþeUe ´fiIYûâ dþ»ff A²¹fÃf dU³fûQ ´fiÀffQ, LfÂf SXfþQ dþ»ff A²¹fÃf

A¸fSXZÔQi ¹ffQU, ¹fbUf SXfþQ IZY ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU ÀfbSXZVf SXf¸f ·fû»ff, »ff»fc dU¨ffSX

¸fÔ¨f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf dVfU¨fÔQi SXf¹f, Qe´fIY NXfIbYSX, CX¸fZVf ´fiÀffQ dÀfÔWX, ¶fû¨fWXfÔ

´fi·ffSXe OXfg SXf¸f ¶ff¶fc ¹ffQU, IZYQfSX ÀfWX³fe, I`Y»ffVf ¹ffQU, SXfÀfd¶fWXfSXe ÀfWX³fe,

SXf¸ffAf¦fSX SXf¹f, LfÂf SXfþQ ´fiJÔOX A²¹fÃf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, ¹fbUf SXfþQ ´fiJÔOX

A²¹fÃf ´fiVffÔ°f IbY¸ffSX, dUIYfÀf IbY¸ffSX, ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹f SXfþdIYVfûSX SXf¹f

,´¹ffSXZ ¶ff¶fc þWXfÔ¦feSX Af»f¸f ÀfdWX°f QþʳfûÔ ±fZÜ

Àf¸fÀ°fe´fbSX ¸fZÔ 400 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ Jb»fZ¦ff ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ

2019 EUÔ 2020 IZY

¨fb³ffU ¸fZÔ þ³f°ff NXeIY ÀfZ

³¹ff¹f IYSXZ¦fe

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ·ffþ´ff IZY ´fcUÊ

A²¹fÃf EUÔ d¶fWXfSX IZY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe

¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY

»ff»fc-SXf¶fOÞXe IZY 15 U¿fûÊÔ IZY

VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

AfUfÀf ÀfZ A´fWXSX¯f ½¹fUÀff¹f IYf

IYfSXû¶ffSX ¨f»f°ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f SXfþQ

õfSXf A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ÀfÔSXÃf¯f EUÔ

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þf°ff ±ffÜ

¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY 2019 IZY

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU EUÔ 2020 ¸fZÔ WXû³fZ

Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ d¶fWXfSX IYe

þ³f°ff A¨LZ PXÔ¦f ÀfZ SXfþQ IZY Àff±f

³¹ff¹f IYSX QZ¦feÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ßfe

´ffÔOXZ¹f ¶fb²fUfSX IYû Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY ³f¦fSX

·fU³f ¸fZÔ Ad·f³fÔQ³f Àf¸ffSXûWX IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYMXfÃf

IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY Afþ þû SXfþQ

³fZ°ff d¶fWXfSX ¸fZÔ ³¹ff¹f ¹ffÂff »fZIYSX §fb¸f

SXWXZ WX`Ô CX³WXZÔ þ³f°ff IYû ¹fWX ·fe ¶f°ff³ff

¨ffdWX¹fZ dIY A´f³fZ 15 U¿fûÊÔ IZY

VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d¶fWXfSX IYe

þ³f°ff IZY Àff±f dIY°f³ff ³¹ff¹f dIY¹ff

±ffÜ ¸fÔOX»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ »ff»fc ¹ffQU,

SXf¶fOÞXe EUÔ CX³fIZY ´fbÂfûÔ ÀfZ ¹fWX ´fiV³f

dIY¹ff dIY CX³WXZÔ d¶fWXfSX IYe þ³f°ff IYû

¹fWX þUf¶f QZ³ff ¨ffdWX¹fZ dIY 35 U¿fÊ

´fcUÊ ¨f´fSXfÀfe ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »ff»fc

ÀUSXfþ/´fføY/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

´fiÀffQ EUÔ CX³fIZY ´fdSXUfSX IYû B°f³ff ´f`Àff

IYWXfÔ ÀfZ Af ¦f¹ff dIY Afþ UZ SXfþ²ff³f

´fMX³ff ¸fZÔ d¶fWXfSX IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¸ffg»f

¶f³ff³fZ þf SXWXZ ±fZÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ´fcUÊ

CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe °fZþÀUe ¹ffQU ÀfZ ÀfUf»f

dIY¹ff ¸ffÂf 28 U¿fÊ IYe CX¸fi ¸fZÔ B°f³ff

AIcY°f ÀfÔ´fd°f CX³WXZÔ IYWXfÔ ÀfZ Af¹ffÜ CX³WXZÔ

þ³f°ff IYû ¹fWX ·fe ¶f°ff³ff ¨ffdWX¹fZ dIY

´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXf¶fOÞXe QZUe IZY ³ff¸f ´fSX

´fMX³ff IZY AÔQSX QþʳfûÔ µ»f`MX IYWXfÔ ÀfZ

¶f³f ¦f¹fZÜ Àff±f WXe ³feVff ·ffSX°fe AüSX

CX³fIZY ´fd°f IYû dQ»»fe ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE

IYf RYfg¸fÊ WXfCXÀf AüSX þ¸fe³f þf¹fQfQ

IYWXfÔ ÀfZ ´fif~ WXû ¦f¹fZÜ ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ

»ff»fc ´fdSXUfSX ÀfZ ´fiV³f dIY¹ff dIY d¶fWXfSX

IYe þ³f°ff IYû CX³f»fû¦fûÔ IYû ¹fWX ·fe

¶f°ff³ff ¨ffdWX¹fZ dIY Afþ ·fiáf¨ffSX IZY

QþʳfûÔ ¸fbIYQ¸fZ EUÔ Af¹fIYSX U BÊOXe IYf

B°f³ff ¸fbIYQ¸ff CX³fIZY ´fdSXUfSX ´fSX ¢¹fûÔ

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY

dþÔQ¦fe ·fSX d¶fWXfSX IYû ¶f¶ffÊQ U ¶fQ³ff¸f

IYSX³fZ Uf»fZ »ff»fc ´fiÀffQ Afþ dIYÀf ¸fbÔWX

ÀfZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ³¹ff¹f IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

QZUdSX¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ²fSXRYSXe AÀ´f°ff»f ÀfZ ¸fWXþ 400

dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX EIY A²fZOÞX IYe »ffVf IbYEa ¸fZÔ d¸f»fe

dþÀfIYe ´fWX¨ff³f ¦ffÔU IZY WXe ¶f°fWXb ¸fWX°fû IZY øY´f ¸fZÔ IYe

¦fBÊÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY AÀ´f°ff»f ¨füIY IZY ÀfMXZ BÊÔMX ·f™Z

IZY ´ffÀf EIY IbYAfÔ WX` dþÀfIZY ´ffÀf °fOÞXIZY Vfü¨f IZY d»fE

¦fBÊ EIY ¸fdWX»ff ³fZ IbYEh ¸fZÔ »ffVf WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ

À±f³fe¹f ¦fif¸fe¯f ³fZ QZUdSX¹ff ´fbd»fÀf IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff QeÜ

±ff³ff²¹fÃf IZY dU»f¸¶f WXû³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ ³fZ ¶ffgÀf ¶f»»ff

§fZSXIYSX ÀfOÞXIY þf¸f IYSX QeÜ»fû¦fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY Àfb¶fWX 6

¶fþZ ´fbd»fÀf IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊ QZUdSX¹ff ÀfZ ¸fWXþ 4

dIY»fû¸feMXSX QcSXe ´fSX Af³fZ IZY d»fE ¨ffSX §fÔMXZ »f¦f ¦fBÊÜ QZUdSX¹ff

±ff³ff IZY dU÷Yð ·fOÞXIYf AfIiYûVf ³fZ OXeÙ EÀfÙ´feÙIYû Af³fZ QZ³fZ

IZY d»fE »ffVf d³fIYf»fZ ³fWXe QeÜ 11 ¶fþZ OXeEÀf´fe OXfg VfÔIYSX

IbY¸ffSX Óff ÀfSX`¹ff EUÔ ´fføY ´fbd»fÀf IZY Àff±f §fMX³ff À±f»f ´fSX

´fWXbh¨f°fZ °f¶f »fû¦fûÔ ³fZ QZUdSX¹ff ±ff³ff ´fi·ffSXe ¸fbQf¶ffÊQ ´fbd»fÀf

´fiVffÀf³f WXf¹f-WXf¹f IZY ³ffSXZ »f¦ff³fZ »f¦fZ IYfRYe Àf¸fÓff³fZ ¶fbÓff³fZ

IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf »ffVf IYû d³fIY»fUfIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE

EÀf IZY E¸fÀfeE¨f ·fZþ dQ¹ffÜ

²ffSXQfSX WXd±f¹ffSX ÀfZ IYe ¦fBÊ ±fe dÀfSX EUÔ ¦fQʳf ´fSX UfSX

»ffVf ´fSX EZÀfZ d³fVff³f ±fZ dþÀfZ QZJIYSX »fû¦fûÔ IYf dQ»f QWX»f

¦f¹ffÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY ¶f°fWXb ¸fWX°fû Àfe²ff-ÀffQf EUÔ

d¸f»f³fÀffSX ´fiIÈYd°f IYf ½¹fdöY ±ff ÜCXÀfIYe CX¸fi ¸fWXþ 50 U¿fÊ

IYe ±feÜ,»fû¦fûÔ IZY A³fbÀffSX UWX »fû¦fûÔ IYû ÀfcQ ´fSX ´f`ÀfZ QZ°ff ±ffÜ

, CXÀfIYe ´f}e IYf IYWX³ff WX` dIY CXÀfZ SXdUUfSX IYe SXfdÂf ¸fZÔ Qû

½¹fdöY §fSX ÀfZ ¶fb»ffIYSX »fZ ¦f¹fZ ±fZÜ CX³fIZY ´ffÀf Vfü¨ff»f¹f

¶f³fUf³fZ IZY d»fE ¶fZMXf IYf ·fZþf WXbAf 50 WXþfSX ÷Y´f¹ff ·fe ±ffÜ

OXfg VfÔIYSX IbY¸ffSX Óff ³fZ CXÀfIZY »fOXIZY AU²fZVf IbY¸ffSX EUÔ ´f}e

Q¹ff QZUe IYû ¶fZWXûVfe IZY IYfSX¯f ´fbd»fÀf IYe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ¶f`NXfIYSX

´feE¨fÀfe ·fZþ dQ¹ff §fMX³ffÀ±f»f IZY ¶f¦f»f ¸fZ AU`²f øY´f ÀfZ

¸fWXbAf ÀfZ VfSXf¶f ¶f³ff³fZ IYf AU`²f ²fÔ²ff ¨f»ff³fZ IYe ¶ff°f ·fe

»fû¦f Q¶fe þb¶ff³f ÀfZ IYWX SXWXZ ±fZÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY

§fMX³ff À±f»f ÀfZ ¸fWXþ 100 dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX ¸fbÀfWXSX

MXû»fe ¸fZÔ ¸fWXbAf IYf Qf÷Y d¶fIY°ff WX`Ü ´fiVffÀf³f ¶fZJ¶fSX ¶f`NXe

SXWX°fe WX`, ¨fcÔdIY WX°¹ff CXÀfe þ¦fWX WXbBÊ WX` °f±ff WX°¹ff IZY ¶ffQ

100 ¸feMXSX °fûOÞXe IZY JZ°f ¸fZÔ §fÀfeMX°fZ WXbE »ffVf IbYEa ¸fZÔ

OXf»ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiVffÀf³f IYe CXQfÀfe³f°ff ·fe BÀfIYf IYfSX¯f WX`,

RY»fÀUøY´f »fû¦fûÔ õfSXf »ffVf SXûIYe ¦fBÊ ±feÜ

¨fe³fe d¸f»f ¸fZÔ 19.98 »ffJ

d¢½fÔMX»f ¦f³³ff IYe WXbBÊ ´fZSXfBÊ

QWXZþ IZY d»fE dUUfdWX°ff IYe WX°¹ff

°fe³f dQ³fûÔ °fIY §fSX ¸fZÔ ´fOÞXXe SXWXe »ffVf

¸füþe ´fÔ¨ff¹f°f IZY 4

UfOXûÊÔ ¸fZÔ ³f»f þ»f

¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ þfSXe

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

´fiJÔOX IZY ¸füþe ´fÔ¨ff¹f°f IZY 4 UfOXûÊÔ

IiY¸fVf: 1, 2, 3 °f±ff 11 ¸fZÔ

¸fb£¹f¸fÔÂfe Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f

WXSX §fSX ³f»f þ»f ¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ

þfSXe WX`Ü ´fÔ¨ff¹f°f IYe ¸fbdJ¹ff Àfbþf°ff

QZUe U ¸fbdJ¹ff ´fd°f Af³fÔQ IbY¸ffSX

dÀfÔWX IYe QZJSXZJ ¸fZÔ CXöY UfOXûÊÔ ¸fZÔ

Àf´»ffBÊ ´ffBÊ´f d¶fLf³fZ IYf IYf¹fÊ AÔd°f¸f

¨fSX¯f ¸fZÔ WX`Ü ¸fbdJ¹ff ³fZ ¶f°ffBÊ dIY BÀf

¹fûþ³ff IZY °fWX°f CXöY ¨ffSX UfOXûÊÔ ¸fZÔ

»fû¦fûÔ IZY §fSX °fIY ³f»f IYf þ»f

´fWXbÔ¨ff¹ff þfE¦ffÜ dþ³f UfOXûÊÔ ¸fZÔ IYf¹fÊ

þfSXe WX`, CX³f¸fZÔ 1, 2 °f±ff 3 UfOXÊ

¸fbSXfWXfÊ ¦ffÔU °f±ff 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸füþe

¦ffÔU IYf WX`Ü VfZ¿f UfOXûÊÔ ¸fZÔ ·fe A¦f»fZ

¨fSX¯f ¸fZÔ ¹fûþ³ff IYf IYf¹fÊ VfbøY dIY¹ff

þfE¦ffÜ

ÀUSXfþ/¶f³QSXf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ÃfZÂf

IZY ¨fe³fe d¸f»f ¸fZÔ ¨ff»fc ´fZSXfBÊ ÀfÂf ¸fZÔ 5

RYSXUSXe °fIY 19.98 »ffJ d¢»fÔMX»f

¦f³³ff IYe ´fZSXfBÊ IYe þf ¨fbIYe WX`Ü

dþÀfÀfZ 10.24 dRYÀfQe ¨fe³fe IYf

CX°´ffQ³f WXbAfÜ d¸f»f õfSXf °fü»f dIYE

¦fE ¦f³³ff IZY Àff´fZÃf ¸fc»¹f IYf ·fb¦f°ff³f

dIYÀff³fûÔ IZY ¶fe¨f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

25 þ³fUSXe °fIY °fü»f IYSXfE ¦fE

¦f³³ff IYf ¸fc»¹f dIYÀff³fûÔ IZY ¶f`ÔIY Jf°ff

¸fZÔ ·fZþf þf SXWXf WX`Ü þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE

d¸f»f IZY IYf¹fÊ´ff»fIY A²¹fÃf ¸fWX°ff¶f

dÀfÔWX, CX´ff²¹fÃf VfÔ·fc ´fiÀffQ U

Àfe.¶fe.dÀfÔWX ³fZ ÀfÔ¹fböY ÷Y´f ÀfZ ¶f°ff¹ff

dIY ¦f³³ff CX°´ffQIY dIYÀff³fûÔ IYû CX´fSXe

þ¸fe³f ¸fZÔ ÀfeAû 0238, ÀfeAû

0239, ÀfeAûþZ 85 ´fi·fZQ °f±ff

Àff´fZÃf ¸fc»¹f IYf ·fb¦f°ff³f þfSXe

´fiJ¯OX IZY ´fe¹fSX ±ff³ff AÔ°f¦fÊ°f

Àfb³QSX´fbSX SX°fUfSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¶f`Ô¦fSXf

¦ffÔU ¸fZÔ EIY 22 U¿feʹf dUUfdWX°ff IYe

WX°¹ff QWXZþ ³fWXeÔ QZ³fZ ´fSX dþÔQf

þ»ffIYSX IYSX QZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf

¸fZÔ Af¹ff WX`Ü´fdSXþ³fûÔ IZY dVfIYf¹f°f IZY

¶ffQ ´fWXbÔ¨fe ´fe¹fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¸fÈ°fIYf IZY

VfU IYû CXÀfIZY CXÀfIZY §fSX ÀfZ ¶fSXf¸fQ

IYSX IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY

d»fE EÀfIZYE¸fÀfeE¨f ·fZþfܧfMX³ff ¨ffSX

RYSXUSXe IYe ¶f°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX`

dIY §fMX³ff IZY ¶ffQ ¸fÈ°fIYf IZY VfU

CXÀfIZY §fSX ¸fZÔ °fe³f dQ³fûÔ °fIY ´fOÞXe

SXWXeÜ»fZdIY³f ·f¹f ÀfZ ´fdSXþ³fûÔ ¹ff

´fOÞXûdÀf¹fûÔ ³fZ VfU IYf QfWX-ÀfÔÀIYfSX

IYSX³fZ IYe þûWX¸f°f ³fWXeÔ CXNXfBÊܧfMX³ff

IYe ·f³fIY SXWX³fZ IZY ¶ff¶fþcQ BÀfIYe

dVfIYf¹f°f dIY³WXe IYfSX¯fûÔ ÀfZ ´fbd»fÀf

°fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨feÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f

¸fÈ°fIYf IZY d´f°ff IZY õfSXf ¸ff¸f»fZ IYe

dVfIYf¹f°f d´f¹fSX ±ff³ff ÀfZ IYSX³fZ IZY ¶ffQ

ÀfdIiY¹f WXbBÊÜ ¸fÈ°fIYf IYe ´fWX¨ff³f ¶f`Ô¦fSXf

¦ffÔU IZY ¶f¶f»fc ÀfWX³fe IYe ´f}e Àfû³f¸f

QZUe IZY øY´f ¸fZÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü

´fe¹fSX ±ff³ff²¹fÃf ²f¸fÊUeSX ·ffSX°fe ³fZ

¶f°ff¹ff dIY QWXZþ IZY øY´f ¸fZÔ

¸fûMXSXÀffBdIY»f °f±ff ´f¨ffÀf WXþfSX

÷Y´f¹ff ³fIYQ ³fWXeÔ QZ³fZ ´fSX Àfû³f¸f QZUe

IYû dþÔQf þ»ffIYSX ¸ffSX QZ³fZ IYe

´fif±fd¸fIYe ¸fÈd°fIYf IZY d´f°ff õfSXf QþÊ

IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY ¸f¦fSXQWXe

§ffMX d³fUfÀfe ³ff±fû ÀfWX³fe IYf AfSXû´f

WX` dIY CXÀfIYe ¶fZMXe IYû ¶ffBIY AüSX

´f`Àff IZY d»f¹fZ WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ A¢ÀfSX

´fi°ffdOÞX°f dIY¹ff þf°ff ±ffÜCXÀfIZY Àff±f

¦ff»fe-¦f»füþ AüSX ¸ffSX´feMX IYe þf°fe

±feܧfMX³ff ¸fZÔ CXÀfZ IZYSXûdÀf³f dLOÞXIYSX

þ»ff dQE þf³fZ °f±ff CXÀfIZY ¶ffQ

CXÀfIYe ¸fü°f WXû þf³fZ IYf ´f°ff ¨f»ff WX`Ü

Àfû³f¸f IZY ¸ff¹fIZY Uf»fûÔ IYf IYWX³ff WX`

dIY ´fbd»fÀf ³fZ Àfû³f¸f IZY ¶f`Ô¦fSXf dÀ±f°f

ÀfÀfbSXf»f IZY §fSX ÀfZ CXÀfIZY VfU IYû

þ»fe AüSX ¸fÈ°f WXf»f ¸fZÔ ´ff³fZ IZY ¶ffQ

´fûÀMX¸ffMXʸf ¸fZÔ ·fZþeÜ

±ff³ff²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÀfbSXf»f IZY

»fû¦f §fSX ÀfZ RYSXfSX WX`ÔÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

´fd°f ¶f¶f»fc ÀfWX³fe, QZUSX AdJ»fZVf

ÀfWX³fe,³f³fQ VffÔd°f QZUe AüSX CXÀfIYe

ÀffÀf ´fSX WX°¹ff IYe ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe

¦fBÊ WX`Ü´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ

VfbøY IYSX Qe WX`Ü

d³fþ»fe þ¸fe³f ¸fZÔ ÀfeAû 98014,

ÀfeAûE»fIZY 94182 ´fi·fZQ IYe SXû´ffBÊ

IYSX³fe ¨ffdWXEÜ A¨Le CX°´ffQ³f IZY

d»fE þ`dUIY JfQ, ¶fd¸fÊIÔY´fûÀMX, ¶ff¹fû

IÔY´fûÀMX, ´fe.E.¶fe., EþZ¢MXûUZMXSX,

MÑfBIYûOѸff IYf CX´f¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ

IYf¹fÊ´ff»fIY A²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

dIYÀff³f A´f³fZ JZ°fûÔ ¸fZÔ ¶feþ ÀU¹fÔ

¶f¨ff IYSX SXJZÔÜ °ffdIY A¦f»fe SXû´ffBÊ ¸fZÔ

BÀfIYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ d¸f»f

õfSXf ¶feþ ´fiQf³f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ³f dIYÀff³fûÔ IYf

·fb¦f°ff³f ¶ffÔdIY WX` UZ BÀfIZY EUþ ¸fZÔ

d¸f»f ÀfZ þ`dUIY JfQ, dIYMX³ffVfIY,

IYûSXfþ³f AfdQ »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

ÀfZ³ff IYe ªf¸fe³f ´fSX A½f`²f

IY¶ªff, ªf½ff³fûÔ ´fSX ´f°±fSX¶ffªfe

Af»fûIY¸f¹f WX` Af¨ff¹fÊ VffÀÂfe IYf ·ffU»fûIY

Ad°f d´fLOÞXûÔ IZY dUIYfÀf

IZY d»fE WX¸fZVff ´fi¹ffÀfSX°f

W`ÔX ÀfeE¸f: ´fi·ffSXe

ÀUSXfþ/¶fû¨fWXfÔ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

´fiJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f Ad°f

d´fLOÞXf ´fiIYûâ A²¹fÃf dQ³fZVf ÀfWX³fe

IZY AfUfÀf ´fSX ¶fb²fUfSX IYû ´fiQZVf

õfSXf AfWXc°f þQ¹fc Ad°f d´fLOÞXf

´fiIYûâ IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe

¦fBÊÜ ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE

¶fû¨fWXf ´fiJÔOX ÀfÔ¦fNX³f ´fi·ffSXe

Aþe°f IbY¸ffSX d³fSXf»ff ³fZ IYWXfÔ IYe

Ad°f d´fLOÞXûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX WX¸fZVff

´fi¹ffÀfSX°f WX`Ô | Ad°f d´fLOÞXûÔ IYe

þQ¹fc IZY ´fÃf ¸fZÔ ¦fû»f¶fÔQe þøYSXe

WX`Ü ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX³fZ

Uf»fûÔ ¸fZÔ RYIYeSXf ÀfWX³fe QZU»ff»f

ÀfWX³fe WXdSX›ÔQi ÀfWX³fe WXdSX³fÔQ³f

ÀfWX³fe VfZJSX ÀfWX³fe ¸f³fSXfþ

ÀfWX³fe Aþ¹f NXfIbYSX CX´fZÔQi NXfIbYSX

V¹ff¸f ¸fWX°fû SXfþQZU ¸fWX°fû ÀfÔþ¹f

ÀfWX³fe ´f»fMXf ÀfWX³fe CX´fZÔQi ÀfWX³fe

I`Y»ffVf ÀfWX³fe Àfe°ffSXf¸f ÀfWX³fe

ÀfdWX°f QþʳfûÔ ±fZÜ

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

Af¨ff¹fÊ þf³fIYe U»»f·f VffÀÂfe

IYf ·ffU»fûIY dUÀ°fÈ°f AüSX

Af»fûIY ÀfZ ·fSXf WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

Q´fÊ ÀfZ QQÊ IYû ÀfWXf AüSX A³fIYWXf

IYWXf þeU³f SXf¦f IZY ¦ff¹fIY

Af¨ff¹fÊ ßfe Qb:J AüSX ÀfÔ§f¿fÊ IZY

§fZSXZ ¸fZÔ SXWX°fZ WXbE ·fe CX»»ffÀf AüSX

ÀfÈþ³f IZY SX¨f°fZ EUÔ ¦ff°fZ SXWXZ ¶fÀfÔ°f

AüSX ¸fZ§f IZY ÀfÔ°fb»f³f IZY Àff±f WXe

´f°fÓfSX IZY ¹f°ff±fÊ IYû CX³WXûÔ³fZ

A±fÊdUÀ°ffSX dQ¹ffÜ ¶ff°fZÔ Afþ

d³fSXf»ff d³fIZY°f³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

¸fWXfUf¯fe À¸fSX¯f ¸fZÔ ¶fZ»ff IZY

Àf¸´ffQIY OXfg ÀfÔþ¹f ´fÔIYþ ³fZ IYWXe

CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀfÔÀ¸fSX¯fûÔ IYû Àfb³ff°fZ

WXbE VffÀÂfe þe IZY dUSXfMX ½¹fdöY°U-

IÈYd°f°U IYû CXþf¦fSX dIY¹ff AüSX IYWXf

dIY dWXÔQe ·ff¿ff ÀffdWX°¹f IZY ¦füSXU

Af¨ff¹fÊ þe ÀUfd·f¸ff³f AüSX Àf¸¸ff³f

IZY ´fid°f¸ff³f WX`Ü IYBÊ IYf»fþBÊ

IÈYd°f¹fûÔ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ÀffdWX°¹f-·f¯OXfSX

IYû Àf¸´f³³f ¶f³ff¹ff UZ ßfZâ ¦fôIYfSX

À½fSXfªf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ÀfZ³ff IYe

þ¸fe³f ´fSX AU`²f IY¶þf þ¸ffE »fû¦fûZÔ

IYû WXMXf³fZ ¦fE þUf³fûÔ ´fSX À±ff³fe¹f

»fû¦fûÔ ³fZ SXûOÞXZ¶ffþe VfbøY IYSX Qe AüSX

Ad°fIiY¸f¯f IYû »fZIYSX þ¸fIYSX ¶fUf»f

IYSX dQ¹ffÜ »fû¦fûÔ IYe BÀf SXûOÞXZ¶ffþe ¸fZÔ

ÀfZ³ff IZY °fe³f þUf³f §ff¹f»f WXû ¦fEÜ

¶f°ff QZÔ dIY ÀfZ³ff IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ E

U³f »f`ÔOX ÀfZ AU`²f IY¶þf WXMXf³fZ IZY

d»fE ¸fÔ¦f»fUfSX IYû d³f¯fʹf d»f¹ff ±ffÜ

UWXfÔ Àff°f IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ ¶ffCXÔOÑe

IYSXf³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ BÀfe IZY

dUSXû²f ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX ¨f¢IYSX

¸f`Qf³f dÀ±f°f ÀfZ³ff I`YÔ´f IZY þUf³fûÔ ´fSX

À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ SXûOÞXZ¶ffþe VfbøY IYSX

QeÜ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY

UZ »fû¦f U¿fûÊÔ ÀfZ þ¸fe³f IYe SXdþÀMÑe

IYSXf ¸fIYf³f ¶f³ffIYSX SXWX SXWXZ WX`Ü A¶f

ÀfZ³ff ¶ffCXOÑeÔ ¶f³ffIYSX SXfÀ°ff SXûIY³ff

¨ffWX°fe WX`Ü UWXeÔ ÀfZ³ff A´f³fe þ¸fe³f

¶f°ffIYSX Ad°fIiY¸f¯f dIYE þf³fZ IYe

¶ff°f IYWX SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ ´fcUÊ ·fe BÀf

¸fbïZ ´fSX ÀfZ³ff U À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f

IYBÊ ¶ffSX dUUfQ WXû ¨fbIYf WX`Ü §fMX³ff

IYe Àfc¨f³ff ´fSX À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ·fe

UWXfÔ ´fWXbÔ¨fe WX`Ü

·fe ±fZÜ A´f³fZ A²¹fÃfe¹f CXQ¦ffSX ¸fZÔ

NXfIbYSX d¶f³f¹f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf

dIY VffÀÂfe þe IYe Àff²f³ff AüSX IÈYd°f

A¸fSX WX`Ü d³fSXf»ff d³fIZY°f³f ÀffdWX°¹f

IYf °fe±fÊ WX` ¹fWXfa AfIYSX WX¸f A´f³fZ

IYû ÀfÔÀIYfdSX°f IYSX°fZ WX`Ü BÊ

Àf°¹f³ffSXf¹f¯f d¸fßf ³fZ d¶fWXÔÀf°ff OXf»fe

´fSX BNX»ffE, ¸fbÀIYf°ff ¸ff»fe ´fSX EIY

RcY»f ¦fe°f Àfb³ffIYSX ßfû°ffAûÔ ³fZ

ÀffdWXd°¹fIY CXþfÊ ·fSX dQ¹ff BÀf

AUÀfSX ´fSX QZUZ³Qi IbY¸ffSX, SXf¸f³fSXZVf

·f¦f°f, Qe³f¶f³²fb AfþfQ, ´fi¸fûQ

³ffSXf¹f¯f d¸fßf, ¶f`ô³ff±f d¸fßf, OXfg

³fed»f¸ff U¸ffÊ AüSX ¦f¯fZVf ÀffSXÔ¦f ³fZ

A´f³fe IYdU°ff IYf ´ffNX dIY¹ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXeIZY dUôf±feÊ,

WXdSX³ffSXf¹f¯f ¦fb~f, dU³f¹f IbY¸ffSX

Vf¸ffÊ, E¨f E»f ¦fb~f, WXdSXdIYVfûSX

dÀfÔWX ÀfdWX°f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

ÀffdWX°¹ff³fbSXf¦fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

²f³¹fUfQ Äff´f³f þ¹f¸fÔ¦f»f d¸fßf ³fZ

dIY¹ffÜ

°f÷Y¯f IbY¸ffSX

- ´fMXûSXe EUÔ Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f ¸fZÔ þ»Q VfbøY WXû¦fe EE³fE¸f IYe ´fPÞXfBÊ

- 30 A´fi`»f °fIY Àf·fe ´feE¨fÀfe ¸fZÔ CX´f»f¶²f SXWXZ¦fe AfUV¹fIY QUfEÔ

IZY ´fMXûSXe EUÔ Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f ¸fZÔ þ»Q WXe

EE³fE¸f IYe ´fPÞXfBÊ VfbøY IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ

WXb¹fZ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY

SXûÀfOÞXf ¸fZÔ ·fe Qû ¸fWXe³fZ ¸fZÔ EE³fE¸f ÀIcY»f

·fU³f IZY dVf»ff³¹ffÀf IYf IYf¹fÊ VfbøY IYSX

dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àff±f WXe B³f Àf·fe þ¦fWXûÔ ´fSX

EE³fE¸f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fe »fOÞXdIY¹fûÔ IZY

d»fE ÀfSXIYfSX IZY õfSXf LfÂffUfÀf IYf d³f¸ffʯf

·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f

´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX IYe ¦fSXe¶f þ³f°ff

IZY ¶fZWX°fSX B»ffþ IZY d»fE CX³fIYf QSXUfþf

¨f`¶feÀfû §fÔMXZ Jb»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfÔIY»´f d»f¹ff

WX` dIY d¶fWXfSX UfdÀf¹fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f IYû dIYÀfe

·fe IYe¸f°f ´fSX ÀUÀ±¹f SXJ³ff WX`Ü BÀfIZY d»fE

CX³WXûÔ³fZ ¨f`¶feÀf §fÔMXZ A´f³fZ AfUfÀf ´fSX EIY

MXZ»feRYû³f ³fÔ¶fSX IYf ½¹fUÀ±ff dIY¹ff WX` dþÀf

´fSX dSXÔ¦f IYSXIZY d¶fWXfSX ÀfZ IYWXeÔ IZY ·fe ¸fSXeþ

A´f³fe ¶fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ¶f CX³WXûÔ³fZ

¸fÔÂff»f¹f IYf IYf¹fÊ·ffSX ÀfÔ·ff»ff ±ff, °fû BÀf

dU·ff¦f ¸fZÔ ´fcUÊ IZY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ³fZ ÀffSXe

½¹fUÀ±ff IYû WXe ²UÀ°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ

¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY ¶fþf¹fZ UZ UfMXSX

´ffIYÊ ¸fZÔ AfSXf¸f RYSX¸ff°fZ ±fZÜ CX³fIZY ¸fÔÂfe ¶f³f³fZ

dþ»ff²¹fÃf þfdIYSX WXbÀf`³f, SXf»fûÀf´ff ³fZ°ff

Aþe°f ¨f`²fSXe, A¸fSXIYfÔ°f d¸fßff, VfVffÔIY

d´fi¹fQVfeÊ, ·ffþ´ff d¨fdIY°Àff ´fiIYûâ IZY

dþ»ff²¹fÃf OXf. A¸f»fZ³Qb ´ffÔOXZ¹f, dU¸f»ff

dÀfÔWX, ¸ff»ff Vf¸ffÊ, ¦ff¹fÂfe dÀfÔWX, dþ»ff

¸fWXf¸fÔÂfe VfdVf²fSX Óff, CX´fZ³Qi IbYVfUfWXf,

dQ³fZVf IbY¸ffSX ¦fbçc, CX´ff²¹fÃf SXfIZYVf SXfþ,

»f»f³f dÀfÔWX, ´fiUöYf ´fi·ff°f IbY¸ffSX,

IYû¿ff²¹fÃf ÀfÔþe°f A¦fiUf»f, AVfûIY ¨f`²fSXe,

¸f³fûþ þf¹fÀfUf»f, §f³fV¹ff¸f SXf¹f, ÀfcSXþ

¸fÔOX»f, Qe´fIY ¸fÔOX»f, ¸f³fûSXÔþ³f ¸fûQe³f,

Àfb³fe»f ¨f`²fSXe, ·ffþ¹fb¸fû dþ»ff²¹fÃf ¦fbÔþ³f

d¸fßff, ¸fWXf¸fÔÂfe SXüVf³f ¹ffQU, Àff¸fÔ°f ¨f`²fSXe

EUÔ ¸fÔOX»f A²¹fÃfûÔ ¸fZÔ A¸f³f ´fSXfVfSX, ¸f³fûþ

IbY¸ffSX, OXf. °fZþ ³ffSXf¹f¯f ´fiÀffQ EUÔ ´fied°f

IbY¸ffSXe ÀfdWX°f IYBÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f

dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Àf¸fÀ°fe´fbSX dþ»ff IZYd¸fÀMX

EUÔ OÑd¦fÀMX EÀfûdÀfEVf³f IZY A²¹fÃf dU³fûQ

IbY¸ffSX SXf¹f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Af¹fZ dVfá¸fÔOX»f ³fZ

·fe ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ¸füIZY

´fSX dU·fcd°f´fbSX IZY ´fidÀfð Àfe´feE¸f ³fZ°ff

V¹ff¸f³fÔQ³f ¸fWX°fû EUÔ Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY VfÔIYSX

´fiÀffQ ÀfdWX°f IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff

´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYeÜ

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ Àf¸fÀ°fe´fbSX IYe þ³f°ff

IYû A¶f »fÔ¶ff BÔ°fþfSX ³fWXeÔ IYSX³ff WXû¦ffÜ

Àf¸fÀ°fe´fbSX ¸fZÔ ¨ffSX Àfü IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f

ÀfZ þ»Q WXe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IYf d³f¸ffʯf

IYf¹fÊ VfbøY IYSX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ´fMXûSXe EUÔ

Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f ¸fZÔ dþ»ff IZY ´fMXûSXe EUÔ

Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ þ»Q WXe

EE³fE¸f ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ VfbøY IYSX Qe

þf¹fZ¦feÜ Àff±f WXe SXûÀfOÞXf A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ Qû

¸fWXe³fZ IZY AÔQSX EE³fE¸f ÀIcY»f ·fU³f IYf

dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CXöY ¶ff°fZÔ ·ffþ´ff

IZY d³fU°fʸff³f ´fiQZVf A²¹fÃf EUÔ d¶fWXfSX IZY

ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ¶fb²fUfSX IYû

Àf¸fÀ°fe´fbSX dÀ±f°f ³f¦fSX ·fU³f ¸fZÔ dþ»ff

·ffþ´ff õfSXf Af¹fûdþ°f Ad·f³fÔQ³f Àf¸ffSXûWX

IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXeÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe

³fZ IYWXf dIY Àf¸fÀ°fe´fbSX ¸fZÔ Jb»f³fZ Uf»fZ

¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IZY d»fE A¦f»fZ Qû ¸ffWX ¸fZÔ

þ¸fe³f IYf Ad²f¦fiWX¯f IYSX d»f¹ff þf¹fZ¦ff EUÔ

¨ffSX ¸fWXe³fZ IZY AÔQSX ¨ffSX Àfü IYSXûOÞX ÷Y´fE

IYe »ff¦f°f ÀfZ ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IYf d³f¸ffʯf

IYf¹fÊ ·fe VfbøY IYSX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àf¸fÀ°fe´fbSX

þf¹fZ¦ffÜ Àff±f WXe SXfª¹f ¸fZÔ IYBÊ ´ffSXf ¸fZdOXIY»f

´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f EUÔ ¶feEÀfÀfe ³fdÀfÔʦf

IYfg»fZþ ·fe Jû»ff þf¹fZ¦ffÜ A´f³fZ ÀUf¦f°f

Ad·f·fb°f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf

dIY ÀfÔ¦fNX³f IZY IYf¹fûÊÔ ÀfZ d´fL»fZ 15 U¿fûÊÔ ÀfZ

¸f`Ô Àf¸fÀ°fe´fbSX ÀfZ þbOÞXf WXcÔ EUÔ dþ»fZ IZY ¨f´´fZ-

¨f´´fZ IYe þf³fIYfSXe CX³WXZÔ WX`Ü BÀfd»fE

Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY dUIYfÀf IZY d»fE UZ IYûBÊ IYûSX-

IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXZÔ¦fZÜ ¹fWXfÔ d¸f»fZ À³fZWX EUÔ ´¹ffSX

IYf Af·ffSX ½¹föY IYSX°fZ WXb¹fZ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Af´fIZY À³fZWX EUÔ Àf¸f±fʳf ÀfZ ¸fbÓfZ AÀfe¸f

CXþfÊ d¸f»ff WX`Ü Àff±f WXe ¹fWX ¸fbÓfZ A´f³fe

dþ¸¸fZQfSXe IYf ·fe EWXÀffÀf IYSXf°ff WX`Ü BÀfÀfZ

´fcUÊ Àf¸fÀ°fe´fbSX IYe Àfe¸ff ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX°fZ WXe

Àf`IYOÞXûÔ ¸fûMXSXÀffBdIY»f EUÔ IYfSXûÔ IZY

IYfdRY»ff IZY Àff±f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f

IYû ³f¦fSX ·fU³f °fIY »ff¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ

dþ»ff²¹fÃf SXf¸f Àfb¸fSX³f dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f Ad·f³fÔQ³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ·ffþ´ff

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe IYû RcY»f-

¸ff»ff ´ff¦f EUÔ ¨ffQSX ´fWX³ff IYSX þûSXQfSX

ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe Àfb³fe»f ¦fb~f

IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX IYû

dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ IZY SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f

VfdVfIYfÔ°f Af³fÔQ, dU²ff³f ´ff¿fÊQ WXdSX ³ffSXf¹f¯f

¨f`²fSXe, ´fcUÊ ¸fÔÂfe SXZ¯fb IbYVfUfWXf, dUþ¹f dÀfÔWX,

¶f`ô³ff±f ÀfWX³fe, ´fcUÊ dU²ff¹fIY Qb¦ffÊ ´fiÀffQ

dÀfÔWX, ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfbVfe»f ¨f`²fSXe, ½¹ff´ffSX

´fiIYûâ IZY ´fiQZVf ÀfÔ¹fûþIY ¸f³fûþ ¦fb~f,

Qd»f°f ´fiIYûâ IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf SXf¸f ¶ff»fIY

´ffÀfUf³f, A°¹fÔ°f d´fLOÞXf U¦fÊ ´fiIYûâ IZY

´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe I`Y´MX³f IY¸f»fZVf ÀfWX³fe,

¸fWXfQd»f°f ´fiIYûâ IZY dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY

(A²¹fÃf) ÀfbÔQZV½fSX SXf¸f, »fûþ´ff dþ»ff²¹fÃf

dþ°fZ³Qi IbYVfUfWXf, SXf»fûÀf´ff dþ»ff²¹fÃf

A³fÔ°f IbYVfUfWXf, d¸fVf³f ¸fûQe 2019

Ad·f¹ff³f IZY dþ»ff²¹fÃf ¸fbIZYVf IbY¸ffSX, ´fcUÊ

dþ»ff²¹fÃf ¹fû¦fZ³Qi dÀfÔWX, ´fiû. dUþ¹f IbY¸ffSX

Vf¸ffÊ, ¨fÔQiIYfÔ°f ¨f`²fSXe, þ¹f IÈY¿¯f Óff,

þ¦f³³ff±f NXfIbYSX, SXfþZVf dÀfÔWX, Àf°¹fZ³Qi

³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX, Vf`»fZ³Qi dÀfÔWX, SXÔþe°f d³f¦fb¯feÊ,

ÀfbSXZVf SXf¹f, A»´fÀfÔ£¹fIY ¸fû¨ffÊ IZY

IZY ¶ffQ A¶f °fIY IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ Àf·fe

IYf¹fûÊÔ IZY d»fE EIY Àf¸f¹f IYf d³f²ffÊSX¯f IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Afþ ÀfbQcSX ¦ffÔU IZY ÀUfÀ±¹f CX´fIZY³QiûÔ ÀfZ

»fZIYSX dþ»ff IZY ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ QUf IYe

½¹fUÀ±ff IYSX Qe ¦f¹fe WX`Ü »fZdIY³f A·fe ·fe

UZ BÀf ½¹fUÀ±ff ÀfZ ÀfÔ°fbá ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀUfÀ±¹f

¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY 30 A´fi`»f °fIY dIYÀfe ·fe

IYe¸f°f ´fSX d¶fWXfSX IZY Àf·fe ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f

IZYÔQiûÔ °fIY Àf·fe AfUV¹fIY QUfEÔ ¸fSXeþ IYû

d³f:Vfb»IY d¸f»fZ¦feÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY SXfª¹f IZY Àf·fe ÀUfÀ±¹f CX´fIZY³QiûÔ ´fSX

EIY-EIY EE³fE¸f IYe d³f¹fbdöY IYSX Qe ¦f¹fe

WX`Ü ßfe ´ffÔOXZ¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY A»´f

AUd²f IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ d¶fWXfSX ¸fZÔ 250 ³f¹ff

E¸¶fb»fZÔÀf JSXeQf ¦f¹ff WX` EUÔ 150 ¶fÔQ ´fOÞXZ

E¸¶fb»fZÔÀfûÔ IYû ¸fSX¸¸f°f IYSXfIYSX ¨f»ff¹ff þf

SXWXf WX`Ü ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¦f»fZ

´ffÔ¨f U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfVföY EUÔ

Af°¸fd³f·fÊSX ¶f³ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ SXfª¹f IZY

´fi°¹fZIY dþ»ff ¸fZÔ EIY þeE³fE¸f EUÔ ´fi°¹fZIY

A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ EIY EE³fE¸f ÀIcY»f Jû»ff

slide5

05

´fMX³ff

´fc½feÊ ¨fa´ffSX¯f

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeX, 2018

´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fIYüOÞXf SXûþ¦ffSX ÀMXfg»f »f¦ff

¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf ³fZ þ°ff¹ff dUSXû²f

ÀUSXfþ/SX¢Àfü»fÜ

WXSX ´ffÔ¨f WXþfSX U¿fÊ ´fSX dVfU IYf

AU°fSX¯f WXû°ff WX` : UeIZY ¸fe³ff

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

25 ¶fû°f»f dUQZVfe VfSXf¶f IZY Àff±f EIY d¦fµ°ffSX

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZ VfSXf¶f ´fSXûÀf³fZ IZY d»fE »fZ þf SXWXZ 25

¶fû°f»f dUQZVfe VfSXf¶f IZY Àff±f EIY IYfSXû¶ffSXe IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff

WX`Ü d¦fSXµ°ffSX IYfSXû¶ffSXe IYû ´fbd»fÀf ³fZ

þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSX IYfSXû¶ffSXe

ASXdU³Q d°fUfSXe d¨fSX`¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY

Qe´fWXe ¦ffÔU IYf SXWX³fZ Uf»ff ¶f°ff¹ff

þf°ff WX`Ü ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX

´fbd»fÀf ³fZ VfSXf¶f IYfSXû¶ffSXe ASXdU³Q

d°fUfSXe IYû ¸fûd°fWXfSXe IZY ¸fbÔVfe dÀfWXÔ

¸fWXfdU²ff»f¹f IZY CX°fSXUfSXe ´fûJSXf ÀfZ

´fIYOXf WX`Ü ¶f`¦f ¸fZÔ ·fSXIYSX VfSXf¶f »fZ þf SXWXZ IYfSXû¶ffSXe ´fbd»fÀf IYû QZJ ·ff¦f³fZ

»f¦ffÜ dþÀfIYû ´fbd»fÀf IYe ¦fV°fe ¦ffOXe ÀfZ JQZOX IYSX ´fIYOX d»f¹ffÜ ¶f`¦f þfÔ¨f IYSX³fZ

IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf IYû 25 ¶fû°f»f ¹fc´fe d³fd¸fÊ°f 375 E¸fE»f IZY 25 ¶fû°f»f VfSXf¶f IYû

þ~ IYSX d»f¹ffÜ UWXe d¦fSXµ°ffSX IYfSXû¶ffSXe IYû ´fbd»fÀf ³fZ CX°´ffQ Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f

þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü UWXe QcÀfSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ L°fü³fe ±ff³ff ³fZ ·fe 12 ¶fû°f»f ³fZ´ff»fe VfSXf¶f

IZY Àff±f EIY ¹fbUIY IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü dþÀfZ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¸ffSX´feMX IYf AfSXû´fe d¦fSXµ°ffSX, þZ»f

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ ¸ffSX´feMX IZY AfSXû´f ¸fZÔ RYSXfSX ¨f»f SXWXZ ¸fb£¹f AfSXû´fe IYû

¸fdWX»ff ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSX ½¹fdöY °fbSXIYüd»f¹ff

±ff³ff ÃfZÂf IZY VfÔIYSX ÀfSX`¹ff ¦ffÔU IYf d³fUfÀfe ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSX ½¹fdöY

SXÔþ³fQZU ¸fWX°fû þû ¸ffSX´feMX IYf AfSXû´fe ±ffÜ AfSXû´fe »f¦f·f¦f 6 ¸fdWX³fûÔ ÀfZ

RYSXfSX ¨f»f SXWXf ±ffÜ ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ IY»f QZSX SXf°f CXÀfIZY

§fSX ´fSX WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYSX ´fIYOXf ¦f¹ffÜ dþÀfÀfZ d¦fSXµ°ffSX

IYSX ´fbd»fÀf ³fZ þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü

¶feOXeAû ³fZ dIY¹ff þ³fÀfÔ´fIYÊ

À½fSXfªf/d´f´fSXfIYûNXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´fiJÔOX dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe ÀfWX

AÔ¨f»ffd²fIYfSXe »fd»f°f IbY¸ffSX Óff ³fZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f SXfþUeSX L´fSXf IZY ¶f»±fSXUf

¸fZÔ þfIYSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû Vfü¨ff»f¹f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe QeÜ þWXfÔ

¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ A´f³fZ §fSX ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYSX³fZ

ÀfZ ¢¹ff ¢¹ff WXfd³f WX` BÀf ´fSX dUÀ°fÈ°f ´fiIYfVf OXf»ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf

dIY Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYSX³fZ ÀfZ ¦fÔQ¦fe R`Y»f°fe WX`Ü AüSX ¦fÔQ¦fe ÀfZ IYBÊ °fSXWX IYe ¶fe¸ffdSX¹ffh

R`Y»f°fe WX`Ü BÀfd»fE Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ´fdSXUfSX EUÔ Àf¸ffþ Qû³fûÔ IZY d»fE §ff°fIY WX`Ü ¸füIZY

´fSX ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹f FYd¿fIZYVf IbY¸ffSX, AÔd¶fIYf Vf¸ffÊ, CX¸ffVfÔIYSX Vf¸ffÊ, ¨fÔdQiIYf

Vf¸ffÊ, ¹fû¦fZÔQi ´fiÀffQ IbYVfUfWXf ÀfdWX°f ¶fWXb°f ÀfZ ¦fif¸fe¯f ¸füþcQ ±fZÜ

SXf¿MÑXe¹f ·fûþ´fbSXe ¸fWXû°ÀfU IZY Af¹fûþ³f

IYû »fZIYSX ¶f`NXIY ÀfÔ´f³³f

À½fSXfªf/¨fdIY¹ff/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ Af¦ff¸fe 21 RYSXUSXe IYû WXû³fZ Uf»fZ

SXf¿MÑXe¹f ·fûþ´fbSXe ¸fWXû°ÀfU IZY Af¹fûþ³f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IYû »fZIYSX ¶fb²fUfSX

IYû ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY UfOXÊ ³fÔ¶fSX 10 dÀ±f°f ´fiûRZYÀfSX IYfg»fû³fe d³fUfÀfe Àf¸ffþ

ÀfZUe ¶f`ô³ff±f ·f¦f°f IZY AUfÀf ´fSX Af¹fûþ³f IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYe EIY

¶f`NXIY WXbBÊÜ ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY ÀfÔ¹fûþIY ²fibU ´fiÀffQ ³fZ

dIY¹ffÜ BÀf QSX¸¹ff³f RYSXUSXe ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ SXf¿MÑXe¹f ·fûþ´fbSXe ¸fWXû°ÀfU IYf¹fÊIiY¸f

IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ Àff±f WXe BÀf ¸füIZY ÀfZ UöYfAû

³fZ IYWXf dIY ·fûþ´fbSXe ·ff¿ff ¶fû»f³fZ Uf»fZ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fWXb°f WX` ¹fWX ·ff¿ff Àff°f

Àf¸fb³Qi ´ffSX ¸ffSXeVfÀf ÀfdWX°f A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe ·ff¿fe »fû¦f WX`ÔÜ AüSX BÀf ·ff¿ff

IYe A´f³fe A»f¦f ÀfüÔ²fe ¸fWXIY °f±ff d¸fNXfÀf WX`Ü BÀf ·ff¿ff IYe Àf¸fbd¨f°f dUIYfÀf

IYSX³fZ U ÀfÔdU²ff³f IYe AfNXUeÔ A³fbÀfc¨fe ¸fZÔ QþÊ IYSX³fZ IZY d»fE AfÔQû»f³f dIY¹ff

þfE¦ffÜ UWXe ´fi¦fd°fVfe»f ·fûþ´fbSXe Àf¸ffþ IZY Àf·fe AÔ¦fe·fc°f BIYfBÊ dþÀf¸fZÔ

´fi¦fd°fVfe»f ·fûþ´fbSXe LfÂf ÀfÔ§f, dIYÀff³f ÀfÔ§f ·fûþ´fbSXe ¸fWXû°ÀfU IYû ÀfRY»f

¶f³ff³fZ IZY d»fE ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYû IYWXfÜ ¸füIZY ´fSX »fU

dIYVfûSX d³f¿ffQ, »fJ³f ´fMXZ»f, OXfg. ¶feIZY ´fiÀffQ, AVfûIY dÀfÔWX, ¸fb³³ff Vf¸ffÊ,

»fJeÔQi ¹ffQU, ¸fb³³ff ´ffNXIY, Àfb³fe»f ¹ffQU ÀfdWX°f A³¹f ¸füþcQ ±fZÜ

WX°¹ffIYfÔOX Ad·f¹fböY d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/¨fdIY¹ff/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY §fa§fMXe ¦ffÔU d³fUfÀfe þ¦fQeVf

dÀfÔWX CXRYÊ þ¦fQeVf ¨fü²fbSX IYe dU¦f°f 6 dQÀfÔ¶fSX IYû WXbBÊ WX°¹ffIYfÔOX IZY

´fif±fd¸fIYe Ad·f¹fböY JbVf³fÔQ³f dÀfÔWX CXRYÊ SXfþIbY¸ffSX IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX

IYSX ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ ¸fûd°fWXfSXe ·fZþ dQ¹ff WX`Ü ±ff³ff²¹fÃf ÀfWX BÔÀ´fZ¢MXSX

ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ¸fûd°fWXfSXe ¸fbRYdÀÀf»f

±ff³ff ÃfZÂf AÔ°f¦fÊ°f ¶fÀfÔ°f´fbSX¦ffÔU ÀfZ ¸fbRYdÀÀf»f ±ff³ff ´fbd»fÀf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

WXfQÀfûÔ IYf ÀfOÞXIY ¶f³ff ¸fûd°fWXfSXe-SX¢Àfü»f-

IYfNX¸ffÔOXc SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ

ÀUSXfþ/SX¢Àfü»fÜ A¦fSX Af´fIYf dþ¦fSX IY¸fþûOÞX ³fWXe WX`, A¦fSX Af´fIYû J°fSXûÔ ÀfZ

JZ»f³fZ IYf VfüIY WX` °fû IbYL IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXe WX`Ü ¶fÀf Af´fIYû ¸fûd°fWXfSXe-

SX¢Àfü»f-IYfNX¸ff¯OXb SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ÀfOÞXIY ´fSX ¸fWXþ 60 dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe °f¹f IYSX

»fZ³ff WX`Ü A¦fSX Af´f dIYÀfe WXfQÀfZ IYf dVfIYfSX ³fWXe WXbE °fû »fû¦f þøYSX Af´fIYû Vff¶ffVfe

QZÔ¦fZÜ þe WXfa ¹fWX ¶ff°f 100 ´fid°fVf°f Àf°¹f WX`Ü BÀf ÀfOÞXIY ´fSX IYü³f EZÀff dQ³f ³fWXe WX`

þ¶f IYûBÊ UfWX³f ³f ´f»fMX°ff WXû, »fû¦f WXfQÀfûÔ IYf dVfIYfSX ³f WXû°fZ WXûÜ »fû¦fû IZY WXf±f-´f`SX ³fWXe

MXcMX°fZ WXû, dÀfSX ³fWXe RcYMX°ff WXûÜ A¦fSX Af´f ¶f¨f ·fe ¦f¹fZ °fû SX¢Àfü»f VfWXSX ¸fZÔ AfIYSX þf¸f

¸fZÔ °fû þf³f ¦fUfÔ WXe ÀfIY°fZ WX`Ü ¨fd»fE Af´fIYû ÀfOÞXIY IYe dÀ±fd°f ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ BÀf ÀfOÞXIY IYf

MXZÔOXSX WXbE °fIYSXe¶f³f 7 Àff»f ¶fe°f ¦fEÜ °ffÔd°f¹ff IY³ÀMÑ¢Vf³f IÔY´f³fe ³fZ BÀf ÀfOÞXIY IYû ¶f³ff³fZ

IYf dþ¸¸ff CXNXf¹ff ±ffÜ ¸f`Ô³fZ IYWXf ¶fÀf dþ¸¸ff CXNXf¹ff ±ffÜ ´fcSXf ¶f³ff¹ff ³fWXeÜ IYf¸f²fZ³fb ¦ff¹f

¶f³fe BÀf ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ·ffþ´ff U CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦fe ´ffdMXʹfûÔ

³fZ IYfRYe ²fSX³ff-´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ÀfOÞXIY IYe dÀ±fd°f °fû ³fWXe ¶fQ»fe ´fSX ÀfSXIYfSX ¶fQ»f ¦f¹feÜ

A¶f ²fSX³ff IYf dþ¸¸ff IYfÔ¦fiZÀf U CXÀfIZY ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ ³fZ CXNXf d»f¹ff WX`Ü Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ IZY ´ffÀf

¹fWX EIY ¦fÔ·feSX ¸fbïf WX`Ü ¶fWX°fe ¦fÔ¦ff ¸fZÔ Àf¶f WXf±f ²fû³ff ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`Ô, A´f³fe SXûdMX¹ffa ·fe ÀfZÔIY

»fZ°fZ WX`Ü J`SX ÀfSXIYfSX IZY ¶ffQ A¶f IY³ÀMÑ¢Vf³f IÔY´f³fe ·fe ¶fQ»f ¦fBÊ WX`Ü ´fSX ³fWXe ¶fQ»ff WX`

°fû ¸fü°f IYf ÀfRYSX U WXfQÀfûÔ IYf ÀfOÞXIY E³fE¨f-28 EÜ °ffþf þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX CXöY

ÀfOÞXIY ´fSX ¨fOÞXUf ´f`MÑû»f ´f¸´f IZY Àf¸fe´f EIY d¢»fÔIYSX »fQf MÑIY ´f»fMX ¦f¹ff WX`Ü dþÀfÀfZ EIY

ÀfOÞXIY IYe ´fû»f °fû Jb»fe WXe WX`, QcÀfSXf ¹fWX dIY SX¢Àfü»f ¸fZÔ MÑZ³f ÀfZ CX°fSX³fZ Uf»ff d¢»fÔIYSX

¸fWXfAfÔQû»f³f IZY ¶ffQ A¶f dIYÀfe A³¹f ÀMXZVf³f ´fSX CX°ffSXIYSX MÑIYûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

SX¢Àfü»f WXû°fZ WXbE ³fZ´ff»f ·fZþf þf SXWXf WX`Ü

´fiþf´fd°f ¶fišIbY¸ffdSXþ BÊV½fSXe¹f

dUV½f dUôf»f¹f WXZ³fSXe ¶ffþfSX

ÀfZUf IZYÔQi õfSXf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f 82UeÔ dÂf¸fcd°fÊ dVfU

þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IYf CXîfMX³f

CXØfSX d¶fWXfSX EUÔ ÓffSXJ¯OX

SXfª¹f ´fi·ffSXe SXfþ¹fûd¦f³fe UeIZY SXf³fe

QeQe ³fZ Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX dIY¹ffÜ

A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

d³fSXfIYfSX Aþ³¸ff AüSX CX·fûöYf dVfU

IZY AU°fSX¯f IYû WXe þ¹fÔ°fe IZY øY´f

¸fZÔ ¸ff³f°fZ WX`Ü ´ffÔ¨f WXþfSX U¿fÊ IZY

IY»´f IZY Àf¸ff´f³f ´fSX þ¶f AÔd²f¹ffSXZ

¸fZÔ ¨f»fe þf°fe WX`, °f¶f ´fSX¸fd´f°ff

´fSX¸ff°¸ff AU°fdSX°f WXûIYSX AÔd²f¹ffSXZ

ÀfZ ÀfûÓfSXf ¸fZÔ »fZ þf°fZ WX`Ü CXÀf

AÔd²f¹ffSXZ IZY QüSX IYû WXe CX³WXûÔ³fZ

ÀfIYfSXf°¸fIY Àfû¨f AüSX WXSX Af°¸ff

IZY ´fid°f Vfb·f ·ffU³ff SXJ³fZ IYû IYWXfÜ

WX¸f ´fWX»fZ ÀU¹fÔ IYû ¶fQ»fZÔ, ¹fWX

WX¸ffSXZ Qf¹fSXf ¸fZÔ Af°ff WX`Ü ÀfÔ¨ff»f³f

IYSX°fZ WXbE UeIZY AVfûIY U¸ffÊ ³fZ

À±ff³fe¹f VfWXSX IZY IYüdOÞXWXfSX ¨füIY

dÀ±f°f ¨fü²fSXe ¨fSX¯f dÀfÔWX ¦fû»fÔ¶fSX IZY

Àf¸fe´f ·ffSX°fe¹f ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY

°f°Uf²ff³f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fIYüOÞXf

SXûþ¦ffSX ÀMXfg»f IYf NXZ»ff »f¦ffIYSX

dUSXû²f þ°ff¹ffÜIYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff

IYSX°fZ WXbE ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf

Àfd¨fU ´fiû.AdJ»fZVf Q¹ff»f ³fZ IYWXf

dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe AüSX

·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f

VffWX IZY õfSXf ·ffSX°fU¿fÊ IZY 60%

¹fbUfAûÔ IZY Àff±f þû AûLe ¶ff°f

SXûþ¦ffSX IZY ³ff¸f ´fSX IYWXf WX`, BÀfÀfZ

¶feþZ´fe IYe ¸ff³fdÀfIY°ff À´fá WXû°fe WX`Ü

´fiû.Q¹ff»f ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY 2014

¸fZÔ 2 IYSXûOÞX ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ

IYe ¶ff°f EUÔ dÀIY»f BÔdOX¹ff IYe ¶ff°f

WXbBÊ ±feÜ ´fSXÔ°fb ´fi²ff³f¸fÔÂfe 4 Àff»f ¶ffQ

IYWX°fZ WX` dIY IYûBÊ ¹fbUf ´fIYüOÞXf ¶fZ¨f°ff

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe

»ffgMXSXe ÀfZ WXbBÊ ¶fWXf»fe

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ¸fZÔ

ÀfÔdUQf ´fSX d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY ¶fWXf»fe IZY

³ff¸f ´fSX CX¦ffWXe IYSX³fZ AüSX ¶fWXf»f

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû CX³fIZY ¸fZdSXMX IYû

A³fQZJe IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf ¸fZÔ

Af¹ff WX`Ü d¸f»fe Àfc¨f³ff³fbÀffSX ´fi°¹fZIY

IÔYOXeOXZMX ÀfZ ¸fûMXe SXIY¸f »fZIYSX dSXþ»MX IYû

¦fb~ SXJf ¦f¹ff AüSX ¶fWXf»fe IZY dQ³f QZSX

SXf°f OXeE¨fEÀf ¸fZÔ dSXþ»MX dOXÀ´»fZ dIY¹ff

¦f¹ffÜ Àff±f WXe ¨f¨ff³fÊbÀffSX WX` dIY »ffgMXSXe

¨fb´f¨ff´f IYe ¦fBÊ CXÀf¸fZÔ ¨fWXZ°fZ A·¹fd±fʹfûÔ

IYû WXe Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ ¨fWXZ°fZ A·¹fd±fʹfûÔ

IYû Àfc¨f³ff QZ³ff AüSX CX´fdÀ±f°f A·¹fd±fʹfûÔ

IYû WXe ¶fWXf»f IYSX³ff WXe ¹fWX À´fá IYSX°ff

WX` dIY d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY ¶fWXf»fe ¸fZÔ ·ffSXe

´f`¸ff³fZ ´fSX WXZSXfRZYSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX`

dIY dþ»fZ IZY 22 Ad°fdSXöY ´fif±fd¸fIY

ÀUfÀ±¹f IZY³Qi IZY d»fE Afg³f»ffB³f

¨f¹fd³f°f d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe ´fQÀ±ff´f³ff IYf

IYf¸f VfbøY ¦f¹ffÜ Àfû¸fUfSX IYû Af³f³f-

RYf³f³f ¸fZÔ dÀfdU»f Àfþʳf OXfg. ´fiVffÔ°f IbY¸ffSX

IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dþ»ff ÀUfÀ±¹f Àfd¸fd°f ¸fZÔ

´fQÀ±ff´f³ff IZY d»fE d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe

»ffgMXSXe d³fIYf»fe ¦fBÊÜ

IYWXf dIY ´fSX¸ff°¸ff ÀfZ ÀfUÊ ÀfÔ¶fÔ²f

þûOÞXIYSX WX¸f Àf·fe ´fifd~¹fûÔ ÀfZ Ófû»fe

·fSX ÀfIY°fZ WX`Ü dþ»ff ´fi·ffSXe UeIZY

¸fe³ff ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY

·ffSX°f IYe ·fcd¸f ´fSX ´fi°¹fZIY ´ffÔ¨f

WXþfSX U¿fÊ ´fSX ´fSX¸ff°¸ff dVfU IYf

AU°fSX¯f WXû°ff WX`Ü BÀf ¶ffSX IZY IY»´f

IZY Àf¸ff´f³f ´fSX CX³fIYf82Uf

AU°fSX¯f WXbAf WX`Ü AüSX ³fBÊ Qbd³f¹ff

IYf d³f¸ffʯf A¶f AÔd°f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ WX`Ü

CXöY ¸füIZY ´fSX UeIZY dU·ff, UeIZY

´fb¿´ff, UeIZY ¶fZ¶fe, UeIZY SXZJf, OXfg.

AÔþb U¸ffÊ, WXdSXVfÔIYSX ·ffBÊ, þûJ³f,

dVfU´fcþ³f, UeIZY ´fc³f¸f, UeIZY

Ad³f°ff, dÀf°ffSXf¸f, SXfþQZU, ³fÔQ ·ffBÊ

¸fb£¹f øY´f ÀfZ ±fZÜ

l l¹fbUf ¶fZ¨fZ ´fIYüOÞXf, ¹fbU°fe ¶fZ¨fZ A¨ffSX, I`YÀff WX` ¸fûQe ¹fZ °fZSXf ÀfÔÀIYfSX

WX` °fû UWX ·fe SXûþ¦ffSX WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY

ßfe VffWX IYWX°fZ WX` dIY ¹fbUf ´fIYüOÞXZ ¶fZ¨f

IYSX ·fe ¶fZSXûþ¦ffSXe QcSX IYSX ÀfIY°fZ

WX`ÜÀf¨f °fû ¹fWX WX` dIY Afþ SXûþ¦ffSX

dUWXe³f ¹fbUIY ´fi°ffdOÞX°f dIY¹fZ þf SXWXZ

WX`Ü ´fiû. Q¹ff»f ³fZ °fÔþ IYÀf°fZ WXbE IYWXf

´fÔQiWX ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYe þfÔ¨f VfbøY : ¶feOXeAû

À½fSXfªf/´f°ffWXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

dIY ¹fbUf ¶fZ¨fZ ´fIYüOÞXf, ¹fbU°fe ¶fZ¨fZ

A¨ffSX, I`YÀff WX` ¸fûQe ¹fZ °fZSXf ÀfÔÀIYfSX,

CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¶feþZ´fe

ÀfSXIYfSX IZYU»f ¹fûþ³ffAûÔ IYe §fû¿f¯ff

IYSX SXWXe WX`, dþÀf¸fZÔ »fcMX-JÀfûMX ¸f¨fe

WXbBÊ WX`ܸfüIZY ´fSX À±ff³fe¹f ¸fWXfÀfd¨fU

¸f³fûSXÔþ³f d°fUfSXe, ³f¦fSX A²¹fÃf

¸ffÀfc¸f, Qe´fIY IbY¸ffSX dÀfÔWX, dÂf»fûIYe

IbY¸ffSX, AU²fZVf IbY¸ffSX ¹ffQU, IYfÔ¦fiZÀf

³f¦fSX A²¹fÃf Qe´fIY IbY¸ffSX ¦fb~f, ¸fWXZVf

d¦fSXe, AÀfWXf¶f Af»f¸f U Àf¸fÀfbïe³f

Af»f¸f AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¶feOXeAû U ¸fbdJ¹ff ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àff±f IYe ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/AfQf´fbSX/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àff°f

d³f›¹f ¹fûþ³ff IYû »fZIYSX ¶fJSXe ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¸fZÔ

¶feOXeAû ´fi·ff°f SXÔþ³f ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf·fe

þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f ¶f`NXIY IYSX ÀfÔ¶fd²f°f

¹fûþ³ffAû ´fSX ¨f¨ffÊ dIY¹ffÜ °f±ff »fûdWX¹ff ÀU¨L

Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ´fÔ¨ff¹f°f IYû AûOXeERY ¶f³ff³fZ WXZ°fb Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IZY d»fE

»fû¦fûÔ IYû þf¦f÷YIY IYSX³fZ IYe ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ °fQû´fSXf³°f ¦ffhUûÔ ¸fZÔ §fb¸f-§fb¸f IYSX

¶ffWXSX Vfü¨f ÀfZ WXû³fZ Uf»fe d¶f¸ffdSX¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ¶f°ff¹ff ¦f¹ff °f±ff

Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf WXZ°fb ¶feOXeAû ßfe SXÔþ³f, À±ff³fe¹f ¸fbdJ¹ff ¸f³fûþ IbY¸ffSX °f±ff

UfOXÊ ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf »fû¦fûÔ IYû þf¦f÷YIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ

¶feOXeAû ³fZ ¸ffÔ¦ff IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY ÀfZ À´fáeIYSX¯f

ÀUfSXfþ/IYûMXUf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ »f¦ff°ffSX A³fb´fdÀ±f°f SXWX³fZ

ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fif~ AfUZQ³f IYf E¸fAfBÊEÀf ³fWXeÔ IYSX³fZ °f±ff

»f¦ff°ffSX ¸fû¶ffB»f ÀfÔ´fIYÊ ÀfZ ¶ffWXSX SXWX³fZ IZY IYfSX¯f ¶feOXeAû ¸fû. ÀfªþfQ ³fZ ÀU¨L

·ffSX°f d¸fVf³f IZY IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY dUUZIY IbY¸ffSX ÀfZ À´fáeIYSX¯f ¸ffÔ¦ff WX`Ü

´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þfSXe À´fáeIYSX¯f ¸fZÔ °fe³f dQ³fûÔ IZY AÔQSX þ¶ff¶f QZ³fZ IYû IYWXf

WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶feOXeAû ¸fû. ÀfªþfQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fiJÔOX Àf¸f³U¹fIY ¸fQ³f

IbY¸ffSX IZY ´fid°fUZQ³f IZY A³fbÀffSX dUUZIY IbY¸ffSX »f¦ff°ffSX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ¦ff¹f¶f SXWX

SXWXZÔ WX`ÔÜ UWXeÔ ÀU¨Lаff d¸fVf³f ¸fZÔ ´fif~ 812 AfUZQ³f ¸fZÔ IZYU»f 93 IYf

E¸fAfBÊEÀf WXbAf WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f ´fiJÔOX IYf ´fid°fVf°f ¶fWXb°f IY¸f WX`Ü

´f°ffWXe ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ´fÔQiWX ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ

A¶f °fIY »fûdWX¹ff ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f

IZY °fWX°f ¶f³ffE ¦fE Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf

IYe þfÔ¨f AÔ¨f»ffd²fIYfSXe ÀfWX ´fiJÔOX

dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe dU³f¹f IbY¸ffSX ³fZ

EIY MXe¸f ¦fdNX°f IYSX þfÔ¨f VfbøY IYSX

Qe WX`Ü þfh¨f IZY d»fE ¦fdNX°f MXe¸f õfSXf

´f°ffWXe ´fcUeÊ ´fQb¸fIZYSX ¶fZ»ffWXe SXf¸f

¶f»fbAf þb»RZYÔIYfSXfUfQ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ

¸fbdöY IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f þf¦fÈd°f

»ff³fe VfbøY IYSX Qe WX`Ü BÀf QüSXf³f MXe¸f

õfSXf Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ WXû³fZ Uf»fe

d¶f¸ffdSX¹fûÔ EUÔ CXÀfÀfZ ¶f¨ffU IYe

þf³fIYfSXe »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f dQE þf SXWXZ

WX`ÔÜ AÔ¨f»ffd²fIYfSXe ÀfWX ´fiJÔOX dUIYfÀf

´fQfd²fIYfSXe dU³f¹f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

´f°ffWXe ´fiJÔOX IZY 15 ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ

»fûdWX¹ff ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f

d³f¸ffʯf dIYE ¦fE Vfü¨ff»f¹f IYe þfÔ¨f

MXe¸f ¶f³ffIYSX WXSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ þfÔ¨f IYSX³fe

WX`Ü BÀf MXe¸f ¸fZÔ BÔdQSXf AfUfÀf ÀfWXf¹fIY,

dIYÀff³f Àf»ffWXIYfSX, dUIYfÀf d¸fÂf,

´feAfSXEÀf IYe MXe¸f Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü ¹fWX Àf·fe »fû¦f IYû ¹fWX d³fQZÊVf dQ¹ff

¦f¹ff WX` dIY §fSX-§fSX þfIYSX Vfü¨ff»f¹f

d³f¸ffʯf IYe þfÔ¨f IYSX IYf¹ffÊ»f¹f IYû

CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IZY Àff±f »fû¦fûÔ IYû Jb»fZ

¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fbdöY IYû »fZIYSX Vfü¨ff»f¹f

d³f¸ffʯf IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY Afþ Àfb¶fWX ´f°ffWXe ´fd›¸fe

´fÔ¨ff¹f°f IYf MXe¸f ³fZ ÀU¹fÔ þfÔ¨f dIY¹ffÜ

þWXfÔ A´fZÃff ÀfZ Ad²fIY Vfü¨ff»f¹f

d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ dQJfÜ BÀf QüSXf³f

´f°ffWXe ´fd›¸fe ¶fZ»ff ¶f`þc ¦ffÔU ¸fZÔ Vfü¨f

IZY QüSXf³f þf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓff³fZ

AüSX SXûIY³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´f°ffWXe ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY

15 ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ 22 WXþfSX Vfü¨ff»f¹f

d³f¸ffʯf IYf »fùf SXJf ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ

A¶f °fIY 65 Àfü Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf

dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü þû »fùf ÀfZ IYfRYe

IY¸f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY

Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYf þfÔ¨f IYf¹fÊ VfbøY

WX`Ü þû »fû¦f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf ³fWXeÔ

IYSXf ÀfIZY WX`ÔÜ AüSX ´f`ÀfZ IYf CXNXfU IYSX

d»fE WX`ÔÜ EZÀfZ »fû¦fûÔ ´fSX ´f`³fe ³fþSX SXJe

þf SXWXe WX`Ü

¶f`ÔIYûa ¸fZÔ þ¸ff ²f³f þ³f°ff IYf WX` dþÀfZ ¶f`ÔIY

FY¯f IZY øY´f ¸fZÔ QZ°fe WX` : ÃfZÂfe¹f ´fi¶f³²fIY

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

¶f`ÔIYûa ¸fZÔ þ¸ff²f³f þ³f°ff IYe WXû°fe

WX`dþÀfZ¶f`ÔIY d³f²ffÊdSX°f AUd²f IZY d»fE

WXe FY¯f QZ°fe WX`Ü »fZdIY³f A¦fSX FY¯f

Àf¸f¹f ´fSX Uf´fÀf ³f WXû °fû ·fdU¿¹f ¸fZÔ

FY¯f ¶f`ÔIY I`YÀfZ QZ¦fe? CXöY ¶ff°fZÔ

·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY ¶ffþfSX ¶fifÔ¨f IZY

Àf·ff IYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf

IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ÃfZÂfe¹f ´fi¶f³²fIY

EÀf´fe Óff ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

Àf¶fÀfZ ª¹ffQf dOXRYf»MXSX Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY

Àff±f ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯f dþ»ff WX`Ü U°fʸff³f

Àf¸f¹f ¸fZÔ IÈYd¿f FY¯f ´fSX 50 ´fid°fVf°f LbMX

ÀfcQ ´fSX QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ´fcUeÊ

¨fÔ´ffSX¯f ¸fZÔ »fû³f dOXRYf»MXSXûÔ IYf ´fid°fVf°f

7-8 WX`Ü ÃfZÂfe¹f ´fi¶f³²fIY ßfe Óff ³fZ IYWXf

dIY 10 RYSXUSXe IYû Af¹fûdþ°f »fûIY

AQf»f°f ¸fZÔ »fû³f ¨fbIY°ff IYSX³fZ IYf

Àfb³fWXSXf ¸füIYf WX`Ü ¶f`ÔIY ¨ffWX°fe WX` dIY

FY¯fe A´f³fZ FY¯f IYf Àf¸ff²ff³f IYSX »fZÔÜ

¶f`ÔIY A´f³fe AûSX ÀfZ Ad²fIY°f¸f ¸ffRYe

ÀfbdU²ff QZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü ßfe Óff ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY WX¸fZ ¸fþ¶fcSX³f 82 ´fSX FYd¯f¹fûÔ ´fSX

UfSXÔMXe þfSXe IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü 11,328

EUÔ IÈYd¿f CX´fþ IYû ¶fWXb°f WXe Af¦fZ

VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ IZY WXüÀf»fZ ¶fb»fÔQ

Àf`´f þUf³f dQ³fZVf dÀf³WXf IYû Qe ¦fBÊ AÔd°f¸f dUQfBÊ

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IZYÔQi ¸fZÔ dþ»fZ IZY

SXfþZ´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¦f°f Àfû¸fUfSX IYe

SXfdÂf ¸fZÔ VfSXf¶f IYfSXû¶ffSXe IZY UfWX³f ÀfZ

IbY¨f»fIYSX Àf`´f þUf³f dQ³fZVf IbY¸ffSX

dÀf³WXf IYe WXbBÊ ¸fü°f IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf

IZYÔQi ¸fZÔ VfU ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX

AÔd°f¸f dUQfBÊ Qe ¦fBÊÜ ´fb¿´f Ad´fÊ°f

IYSX³fZ IZY ¶ffQ VfU IYû CX³fIZY ´f`°fÈIY

¦ffÔU ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ÀfQSX

OXeEÀf´fe ´fÔIYþ SXfU°f³fZ ¶f°ff¹ff dIY

dOX¹fcMXe IZY QüSXf³f ¸fSXZ þUf³f IZY ´fdSXþ³fûÔ

IYû QÀf »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ¸fbAfUþf dQ¹ff

þfE¦ffÜ UWXeÔ AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXZ°fb 10

WXþfSX IYe SXfdVf °f°IYf»f Qe ¦fBÊ WX`ÜCXöY

¸füIZY ´fSX OXeEÀf´fe ´fÔIYþ SXfU°f ÀfdWX°f

´fIYOÞXeQ¹ff»f OXeEÀf´fe dQ³fZVf ´ffÔOXZ¹f,

¸fZþSX ¸f³fûþ IbY¸ffSX, ³f¦fSX ±ff³ff IZY

´fbd»fÀf d³fSXeÃfIY AfÔ³fQ IbY¸ffSX, L°fü³fe

IZY dUþ¹f ¹ffQU, ±ff³ff²¹fÃf

»fd»f°fIbY¸ffSX U ÀfÔQe´f IbY¸ffSX, ³f¦fSX

±ff³ff IZY QfSXû¦ff dUþ¹f IbY¸ffSX dÀf³WXf

ÀfdWX°f ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ þUf³f ¸füþcQ ±fZÜ

¦füSX°f»f¶f WX` dIY dþ»fZ IZY Àfe¸ffU°feÊ

SXfþZ´fbSX ±ff³ffÃfZÂf dÀ±f°f SXfþZ´fbSX-

¸fbþµRYSX´fbSX ¸ff¦fÊ ¸fZÔ ¦f°f Àfû¸fUfSX IYe

SXf°f dþÀf °fSXWX ÀfZ VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ IYe

¦ffOÞXe ³fZ Àf`RY þUf³f dQ³fZVf IbY¸ffSX

dÀf³WXf IYû SXüÔQf WX`,CXÀfÀfZ ¹fWX À´fá WXû

SXWXe WX` dIY dþ»fZ ¸fZÔ VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ

IZY WXüÀf»fZ ¶fb»fÔQ WX`ÔÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY

BÀf §fMX³ff IZY ¶ffQ ´fcSXZ dþ»fZ IYe ´fbd»fÀf

VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ IZY dJ»ffRY Lf´fZ¸ffSXe

IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXe WXbBÊ WX`Ü UWXeÔ À±ff³fe¹f

»fûÔ¦fû IYf IYWX³ff WX`Ô dIY SXfþZ´fbSX IYf

B»ffIYf Àfe¸ffBÊ WX`Ü BÀf SXfÀ°fZ

IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû ¸fbþµRYSX´fbSX ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ

VfSXf¶f §fbÀff³ff AfÀff³f WX`Ü °f¹f ¹fWX ·fe

þf°ff WX` dIY ¹fWX ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f

B»ffIYf WX` dþÀfIZY IYfSX¯f SXf°f ¸fZÔ

Àf³³ffMXf Lf þf°ff WX`, CXÀfe QüSXf³f

IYfSXû¶ffSXe VfSXf¶f IYe JZ´f »fZIYSX dþ»fZ ¸fZÔ

´fiUZVf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¦f°f Àfû¸fUfSX IYe SXf°f

´fbd»fÀf IYe MXe¸f SXfþZ´fbSX-¸fbþµRYSX´fbSX

´f±f ¸fZÔ ¸f²fbAfWXf ¨füIY IZY SXfÀ°fZ VfSXf¶f

Af³fZ IYe d¸f»fe Àfc¨f³ff ´fSX UfWX³f þfÔ¨f

IYSX SXWXe ±feÜ BÀf QüSXf³f ´fWX»fe ¦ffOÞXe

WXûÔOXf dÀfMXe IYfSX IYe þfÔ¨f IZY QüSXf³f

·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ ¦ffOÞXe ÀfZ VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ

WXbBÊÜ UWXe CXöY ¦ffOÞXe IZY ´feLZ ¨f»f SXWXe

¸ffdRY¹ffAûÔ IYe QcÀfSXe ¦ffOÞXe IZY ¨ff»fIY

³fZ ¶f`IY d¦f¹fSX ¸fZÔ ¦ffOÞXe IYû °fZþ SXµ°ffSX

¸fZÔ d³fIYf»f°fZ WXbE Àf`´fþUf³f dQ³fZVf IYû

²f¢IYf QZIYSX SXüÔQ°fZ WXbE ·ff¦f³fZ ¸fZÔ

ÀfRY»f SXWXfÜ

FYd¯f¹fûÔ ´fSX ³fûdMXÀf þfSXe WXbAf WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fûIY AQf»f°f IZY

d³f¯fʹf ÀfZ ´fcUÊ A·fe ·fe þû SXfdVf ¶f`ÔIY ¸fZÔ

FY¯fe þ¸ff IYSXZÔ¦fZ, UWX Àf¸fÓfü°ff SXfdVf

AÔ°f¦fÊ°f WXe ¸ff³ff þf¹fZ¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f »fûIY

AQf»f°f BÀf ¶ffSX ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX »f¦f

SXWXf WX`, dþ»fZ IZY °f¸ff¸f VffJfAûÔ IZY

FY¯f Àf¸¶fÔd²f°f »fÔd¶f°f ¸ff¸f»fûÔ IYf

d³f´fMXfSXf BÀf¸fZ WXû¦ffÜ ¹fWX AUÀfSX

¦fifWXIYûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ WX`Ü ÃfZÂfe¹f ´fi¶f³²fIY

ßfe Óff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY FY¯f SXfdVf dIYÀfe

·fe ½¹fdöY IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦fe ¶f³f°ff

WX`Ü FY¯f »fZIYSX Afþ IZY dQ³f IYfRYe

ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f A´f³fZ ½¹fUÀff¹f, CX²fû¦f

¶fPÞXf¹ff WX`Ü FY¯f IYe ÷YIYe SXfdVf IZY

IYfSX¯f A³¹f þøYSX°f¸fÔQ IYû FY¯f ³fWXe

d¸f»f ´f°ff WX`Ü ¸ff³fUe¹f EUÔ Àff¸ffdþIY

ÀfSXûIYfSX IZY UfÀ°fZ ·fe FY¯f dOXRYf»MXSXûÔ

IYû Af¦fZ AfIYSX AQf»f°fe ¸fbWXSX

»f¦ffIYSX FY¯f ·ffSX EUÔ °f³ffU ¸fböY WXû³ff

¨ffdWXEÜ °ffdIY A³¹f þøYSX°f¸fÔQûÔ IYû

FY¯f QZ³fZ ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYû IYûBÊ ´fSXZVff³fe ³f

WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ

AfUV¹fIY°ff³fbÀffSX ¶fZÔ¨fû IYe ÀfÔ£¹ff

»f¦f°fe WX`Ü BÀf ¶ffSX 13 MXZ¶f»f ÀfZ ª¹ffQf

¶fZÔ¨f »f¦f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü CXöY ¸füIZY

´fSX ´fi¶fÔ²fIY SXfþZVf SXÔþ³f, Aþ¹f IbY¸ffSX

dÀfÔWX, Qe´fIY IbY¸ffSX B°¹ffdQ CX´fdÀ±f°f

±fZÜ

AûOXeERY CX³¸fbJeIYSX¯f

IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdªf°f

À½fSXfªf/´fe´fSXfIYûNXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

´fiJÔOX ÃfZÂf ¶feAfSXÀfe Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

dOX´feAû ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f SXfþIbY¸ffSX

Vf¸ffÊ IZY A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Àf·fe AfVff

IYf¹fÊIY°ffÊ, EE³fE¸f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ EUÔ

Àf¸ffþÀfZUe IYe ¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fi·ffSXe

´fiJÔOX dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe ÀfWX

AÔ¨f»ffd²fIYfSXe »fd»f°f IbY¸ffSX Óff ³fZ

dIY¹ffÜ CXöY ¶f`NXIY ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fböY

AûOXeERY CX³¸fbJeIYSX¯f IYf¹fÊVff»ff IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ Àf·fe

IYd¸fʹfûÔ EUÔ Àf¸ffþÀfZdU¹fûÔ ÀfZ A³fbSXû²f

dIY¹ff ¦f¹ff dIY Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYSX³ff ¶fÔQ

IYSXZÔ ¹fZ ¶fe¸ffSXe IYf §fSX WX`Ü »ffJûÔ ÷Y´fE

J¨fÊ IYSX°fZ WX`Ô ´fSXÔ°fb Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf

³fWXeÔ IYSXf°fZÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¶ffWXSX Vfü¨f

IZY d»fE ·fZþ°fZ WX`Ô AüSX CX³fIYe Bªþ°f IYû

J°fSXZ ¸fZÔ OXf»f°fZ WX`ÔÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¶feOXeAû

Aþe°f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ¶fedÀfAû IbY¸ffSX

dUSXZÔQi, ´fiJÔOX Àf¸f³U¹fIY Àfb·ff¿f IbY¸ffSX,

IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe ´fiVffÔ°f ¸fûWX³f, ¸fÔþ¹f

dÀfÔWX IZY Àff±f Àf·fe AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ EUÔ

EE³fE¸f IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

d¶f³ff ÀfÔ§f¿fÊ ³fWXeÔ d¸f»f°fe ÀfRY»f°ff

I`Y»ffVf ¦fb~f

CXÀf Jû»f ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IYe ¶fWXb°f

IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`, ´fSXÔ°fb ¶fWXb°f ´fi¹ffÀf IYSX³fZ

IZY ¶ffQ ·fe UWX CXÀf LZQ ÀfZ ³fWXeÔ d³fIY»f ´ff

SXWXe AüSX dRYSX UWX d¶f»IbY»f VffÔ°f WXû ¦fBÊ,

¸ff³fû CXÀf³fZ A´f³fZ ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ WXfSX ¸ff³f »fe

WXûÜ °f¶f CXÀf ¶f¨¨fZ ³fZ EIY I`YÔ¨fe CXNXfBÊ AüSX

d°f°f»fe IZY ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IZY d»fE IYûIcY³f

IZY ¸fbJ IYû IYfMXIYSX ¶fOÞXf IYSX dQ¹ffÜ d°f°f»fe

d¶f³ff dIYÀfe ÀfÔ§f¿fÊ IZY AfÀff³fe ÀfZ ¶ffWXSX

d³fIY»f AfBÊ, ´fSX A¶f CXÀfIYf VfSXeSX Àfcþf

WXbAf ±ff AüSX ´fÔJ ÀfcJZ WXbE ±fZÜ UWX d°f°f»fe

IY·fe CXOÞX ³fWXeÔ ´ffBÊ AüSX CXÀf³fZ A´f³fe ¶ffIYe

dþÔQ¦fe B²fSX-CX²fSX d§fÀfMX°fZ WXbE

d¶f°ffBÊÜQSXAÀf»f IYûIcY³f ÀfZ d°f°f»fe IZY ¶ffWXSX

d³fIY»f³fZ IYe ´fidIiY¹ff IYû ´fiIÈYd°f ³fZ B°f³ff

IYdNX³f BÀfd»fE ¶f³ff¹ff WX`, °ffdIY CXÀfIZY EZÀff

IYSX³fZ ÀfZ d°f°f»fe IZY VfSXeSX ¸fZÔ ¸füþcQ °fSX»f

´fQf±fÊ CXÀfIZY ´fÔJûÔ ¸fZ ´fWXbh¨f ÀfIZY AüSX UWX

LZQ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f°fZ WXe CXOÞX ÀfIZYÜ ¹fdQ

WX¸fZÔ ·fe d¶f³ff dIYÀfe ÀfÔ§f¿fÊ IZY WXe Àf¶f IbYL

d¸f»f³fZ »f¦fZ °fû ³f °fû WX¸f CXÀfIYe IYe¸f°f

Àf¸fÓfZÔ¦fZ AüSX ³f WXe WX¸f dUIYdÀf°f WXû ´ffEa¦fZ,

¶fd»IY A´fÔ¦f WXe SXWX þfEh¦fZÜ BÀfd»fE þeU³f

¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ IYû Jb»fZ dQ»f ÀfZ ÀUeIYfSX³ff AüSX

A´f³ff³ff ¨ffdWXEÜ

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

ÀfRY»f°ff U IYf¸f¹ff¶fe IYe ¨ffWX°f °fû Àf·fe

IYSX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f CXÀf ÀfRY»f°ff IYû ´ff³fZ IZY

d»fE dIYE þf³fZ Uf»fZ ÀfÔ§f¿fûÊÔ ÀfZ IY°fSXf°fZ WX`ÔÜ

d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfRY»f°ff Àf¶fIYû AfIYd¿fÊ°f ·fe

IYSX°fe WX`, »fZdIY³f CXÀf ÀfRY»f°ff IYe ´fifd~ IZY

d»fE dIYE þf³fZ Uf»fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYû IYûBÊ ³fWXeÔ

QZJ°ff, ³f WXe CXÀfIYe AüSX AfIYd¿fÊ°f WXû°ff WX`,

þ¶fdIY ÀfRY»f°ff °fIY ´fWXbh¨f³fZ IYe UfÀ°fdUIY

IYOÞXe UWX ÀfÔ§f¿fÊ WXe WX`Ü ÀfÔ§f¿fÊ WXe þeU³f WX`Ü

þeU³f ÀfÔ§f¿fÊ IYf WXe QcÀfSXf ³ff¸f WX`Ü BÀf ÀfÈdá

¸fZÔ LûMXZ-ÀfZ-LûMXZ ´fif¯fe ÀfZ »fZIYSX ¶fOÞXZ-ÀfZ-¶fOÞXZ

´fif¯fe °fIY, Àf·fe dIYÀfe-³f-dIYÀfe øY´f ¸fZÔ

ÀfÔ§f¿fÊSX°f WX`ÔÜ dþÀf³fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff LûOÞX dQ¹ff,

UWX ¸fÈ°f´fif¹f WXû ¦f¹ffÜ þeU³f ¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ WX`

´fiIÈYd°f IZY Àff±f, ÀU¹fÔ IZY Àff±f, ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ

IZY Àff±fÜ °fSXWX-°fSXWX IZY ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYf Àff¸f³ff

AfEdQ³f WX¸f Àf¶fIYû IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` AüSX

B³fÀfZ þcÓf³ff WXû°ff WX`Ü ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ ÀfZ WXe

Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf WXüÀf»ff, Af°¸fdUV½ffÀf

d¸f»f°ff WX` AüSX AÔ°f°f: WX¸f A´f³fe ¸fÔdþ»f

IYû WXfdÀf»f IYSX »fZ°fZ WX`Ô, þû ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYf

Àff¸f³ff IYSX³fZ ÀfZ IY°fSXf°fZ WX`Ô, UZ þeU³f ÀfZ ·fe

WXfSX þf°fZ WX`Ô, þeU³f ·fe CX³fIYf Àff±f ³fWXeÔ

QZ°ffÜWX¸f dþ³f ½¹fdöY¹fûÔ IYû ÀfRY»f°ff IYe

DYh¨ffB¹fûÔ ´fSX QZJ°fZ WX`Ô, CX³fIYf ·fc°fIYf»f

A¦fSX WX¸f QZJZÔ¦fZ °fû WX¸fZÔ þf³f³fZ IYû d¸f»fZ¦ff

IYe ¹fWX ÀfRY»f°ff þeU³f IZY Àff±f ¶fWXb°f

ÀfÔ§f¿fÊ ÀfZ ´fif~ WXbBÊ WX`ÜUfÀ°fU ¸fZÔ þ¶f ½¹fdöY

A´f³fZ ÀfÔ§f¿fûÊÔ ÀfZ QûÀ°fe IYSX »fZ°ff WX`, ´fiÀf³³f°ff

IZY Àff±f CX³WXZÔ A´f³ff°ff WX`, CX°ÀffWX IZY Àff±f

¨f»f°ff WX` °fû ÀfÔ§f¿fÊ IYf ÀfRYSX CXÀfIYf Àff±f

QZ°ff WX` AüSX CXÀfZ IYdNX³f-ÀfZ-IYdNX³f OX¦fSX IYû

´ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü »fZdIY³f ¹fdQ

½¹fdöY þ¶fSX³f BÀfZ A´f³ff°ff WX`, ¶fZ÷YJe IZY

Àff±f BÀf ¸ff¦fÊ ´fSX Af¦fZ ¶fPÞX°ff WX`, °fû UWX ·fe

ª¹ffQf QcSX °fIY ³fWXeÔ ¨f»f ´ff°ff, ¶fOÞXe

IYdNX³ffBÊ IZY Àff±f WXe UWX ±fûOÞXf-¶fWXb°f Af¦fZ

¶fPÞX ´ff°ff WX`Ü þ¶f þeU³f ¸fZÔ EUSXZÀMX þ`Àfe

¸fÔdþ»f WXû AüSX CXÀf °fIY ´fWXba¨f³fZ IZY d»fE

IYdNX³f ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYf SXfÀ°ff WXû, °fû §f¶fSXf³fZ ÀfZ

¶ff°f ³fWXeÔ ¶f³f°fe, ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYû A´f³ff³fZ ÀfZ WXe

¸fÔdþ»f d¸f»f ´ff°fe WX`Ü þ¶f WX¸f ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°fZ

WX`Ô, °f·fe WX¸fZÔ A´f³fZ ¶f»f U Àff¸f±¹fÊ IYf ´f°ff

¨f»f°ff WX`ÜEUSXZÀMX IYe ¨fPÞXfBÊ A°¹fÔ°f IYdNX³f

¨fPÞXfBÊ ´fSX ÀfRY»f°ff ´ff³fZ IYf ¦füSXU WXfdÀf»f

l l ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ ÀfZ WXe Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf WXüÀf»ff, Af°¸fdUV½ffÀf d¸f»f°ff WX`

AüSX AÔ°f°f: WX¸f A´f³fe ¸fÔdþ»f IYû WXfdÀf»f IYSX »fZ°fZ WX`Ô, þû ÀfÔ§f¿fûÊÔ

IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ ÀfZ IY°fSXf°fZ WX`Ô, UZ þeU³f ÀfZ ·fe WXfSX þf°fZ WX`Ô, þeU³f

·fe CX³fIYf Àff±f ³fWXeÔ QZ°ff

l l Aa²fZSXf WX` WXSX SXfÀ°fZ ¸fZa! ´fSX ¨f»f³ff °fû ¸fbÓfZ WXe WXû¦ff, ¸fbdVIY»fZ WX`

¸fbÀfe¶f°fZ WX`,´fSX »fOÞX³ff °fû ¸fbÓfZ WXe WXû¦ff, dQJ SXWXe ³f IYûBÊ SXûVf³fe, ´fSX

¨f»f³ff °fû ¸fbÓfZ WXe WXû¦ff, ´fid°fIcY»f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ WX`, ´fSX d·fOÞX³ff °fû ¸fbÓfZ WXe

WXû¦ff, Jû ¦f¹ff WXca BÀf þeU³f IZY ¸fZ»fZ ¸fZa, ´fSX SXfWX PXcaPXÞ³ff °fû ¸fbÓfZ WXe

WXû¦ff, ¸fZSXZ AÔQSX ¶fWXb°f ÀffSXe IYd¸f¹ffa WX`, ´fSX BÀfZ QcSX IYSX³ff °fû ¸fbÓfZ WXe

WXû¦ff, IYQ¸f IYfMXû ¸fZa CX»fÓf-CX»fÓf þf°fZ WX` ¸fZSXZ, ´fSX ¶fPÞX³ff °fû ¸fbÓfZ WXe WXû¦ff, ¢¹ff WXû¦ff, ¸fZSXf, IYü³f

Àff dUIY»´f A´f³ffDY ¸f`a, ¹fWX Àfû¨f³ff, °fû ¸fbÓfZ WXe WXû¦ff

IYSX³fZ Uf»fe ´fWX»fe ¸fdWX»ff þbÔIYû °ff¶fZBÊ ³fZ

A´f³fe ÀfRY»f°ff IYû ÀffÓff IYSX°fZ WXbE IYWXeÔ

±fe dIY- Qbd³f¹ff IZY dUd·f³³f ¸fÔ¨fûÔ ´fSX

Àf¸¸ffd³f°f WXû³ff A¨Lf »f¦f°ff WX`, »fZdIY³f ¹fWX

A¨Lf »f¦f³ff CXÀf A¨Lf »f¦f³fZ IYe °fb»f³ff

¸fZÔ ¶fWXb°f IY¸f WX`, dþÀfIYe A³fb·fcd°f ¸fbÓfZ

EUSXZÀMX ´fSX IYQ¸f SXJ³fZ IZY Àf¸f¹f WXbBÊ ±fe,

þ¶fdIY UWXfÔ °ffd»f¹ffa ¶fþf³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔ

±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f WXfOÞX IÔY´fIÔY´ff°fe ¶fSXRYe»fe

WXUf, IYQ¸f-IYQ¸f ´fSX ¸fü°f IYe AfWXMX,

»fOÞXJOÞXf°fZ IYQ¸f AüSX RcY»f°fe ÀffaÀfûÔ ÀfZ

ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¶ffQ þ¶f ¸f`Ô EUSXZÀMX ´fWXba¨fe °fû

¹fWXe »f¦ff dIY ¸f`Ô Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ JbVf

BÔÀff³f WXcaÜ UfÀ°fU ¸fZÔ WX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ ·fe

ÀfÔ§f¿fÊ WXe UWX ¨feþ WX`, dþÀfIYe WX¸fZÔ Àf¨f¸fb¨f

AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`Ü ¹fWXe WX¸fZÔ d³fJfSX°ff WX`

AüSX WXSX ´f»f Ad²fIY VfdöYVff»fe,

A³fb·fUe ¶f³ff°ff WX`Ü EIY ¶ffSX EIY ¶f¨¨fZ

IYû A´f³fZ ¶f¦fe¨fZ ¸fZÔ dIYÀfe MXWX³fe ÀfZ

»fMXIY°ff WXbAf EIY d°f°f»fe IYf IYûIcY³f

dQJfBÊ ´fOÞXfÜ CXÀf³fZ QZJf dIY EIY d°f°f»fe

slide6

06

´fMX³ff

Àfa´ffQIYe¹f

¦fif¸fe¯f ·ffSX°f ¸fûQe ÀfZ ³ffSXfþ

¸ffWXü»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ WX`

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeXXXX, 2018

Afªf IYf d½f¨ffSX

IYV¸feSX ¸fZÔ ÀffÓff

SX¯f³fed°f IYe QSXIYfSX

¸ff»fQeU ¸fZÔ ÀfÔIYMX

´fOÞXûÀfe õe´fe¹f QZVf ¸ff»fQeU ¦fWXSXZ

SXfþ³fed°fIY ÀfÔIYMX ÀfZ ¦fbþSX SXWXf WX`Ü

QZVf ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f §fûd¿f°f IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff WX`, »fû¦fûÔ IZY »fûIY°ffÔdÂfIY

Ad²fIYfSX Le³f d»fE ¦fE WX`Ô AüSX

QZVf IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IYû IYfSX¯f

¶f°ffE ¶f¦f`SX d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff

WX`Ü ¹fWX dUUfQ °f¶f VfbøY WXbAf þ¶f

SXf¿MÑX´fd°f A¶Qb»»ff ¹f¸fe³f ³fZ

SXfþ³fed°fIY AÀfÔ°fbáûÔ IYû dSXWXf IYSX³fZ

IYf Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf AfQZVf ¸ff³f³fZ

ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ

B³f AÀfÔ°fbáûÔ ¸fZÔ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f

¸fûWX¸¸fQ ³fVfeQ ·fe WX`Ô þû d³fUfÊdÀf°f

þeU³f þe SXWXZ WX`ÔÜ CX³f ´fSX 2015

ÀfZ WXe Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe ²ffSXfAûÔ

¸fZÔ ¸fbIYQ¸fZ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ

³fZ CX³fIZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸fZ IYû

AÀfÔU`²ffd³fIY IYSXfSX dQ¹ffÜ QZVf IZY

´fbd»fÀf ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY UWX

AQf»f°f IZY AfQZVf IYû »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ

°fû SXf¿MÑX´fd°f ³fZ CX³WXZÔ ¶fJfÊÀ°f IYSXIZY

QZVf IYû ÀfZ³ff IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ffÜ

¸ff»fQeU IYe EIY AüSX ¶fOÞXe

SXfþ³fed°fIY Vfd£Àf¹f°f, ¸füþcQf

SXf¿MÑX´fd°f ¹f¸fe³f IZY Àfü°fZ»fZ ·ffBÊ ´fcUÊ

SXf¿MÑX´fd°f ¸f`¸fc³f A¶Qb»f ¦f¹fc¸f

dUSXûd²f¹fûÔ IZY Àff±f WX`Ô AüSX d¦fSXµ°ffSX

dIYE þf³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ UWX ·fe Vffd¸f»f

WX`ÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ »fZIYSX ´fcUÊ

SXf¿MÑX´fd°f ³fVfeQ °fIY Àf¶f A¦fSX

·ffSX°f ÀfZ QJ»f QZ³fZ IYe A´fe»f IYSX

SXWXZ WX`Ô °fû BÀfIYe UþWX ¹fWX WX` dIY

¸ff»fQeU IZY ·ffSX°f ÀfZ ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fZ

ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ¶fÔ²f SXWXZ WX`ÔÜ ´fWX»fZ ·fe

þ¶f-þ¶f ¸ff»fQeU ÀfÔIYMX ¸fZÔ d§fSXf

WX`, ·ffSX°f ³fZ CXÀfIYe ¸fQQ IYe WX`Ü

1988 ¸fZÔ dUQiûdWX¹fûÔ õfSXf

°f£°ff´f»fMX IYe IYûdVfVf IYû

·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ³fZ WXe ³ffIYf¸f dIY¹ff

±ffÜ °f¶f ·ffSX°f IYe CXÀf IYfSXÊUfBÊ IYû

´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ÀfSXfWXf ¦f¹ff ±ffÜ

»fZdIY³f ¸füþcQf WXf»ff°f A»f¦f WX`ÔÜ

¨fe³f dþÀf °fSXWX ´fcSXZ QdÃf¯f EdVf¹ff

¸fZÔ A´f³ff ´fi·ffU R`Y»ff SXWXf WX`,

CXÀfÀfZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ¨fe³f

IZY ¶fe¨f WXSX þ¦fWX EIY A§fûd¿f°f

´fid°fõÔdõ°ff þ`Àfe dÀ±fd°f ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü

LûMXZ QZVfûÔ IYe °ff³ffVffWXe °ffIY°fZÔ

BÀfIYf ·fSX´fcSX RYf¹fQf CXNXf³fZ IYe

IYûdVfVf IYSX°fe WX`ÔÜ ¶f¸ffÊ IZY ¶ffQ

¸ff»fQeU ¸fZÔ ·fe ¹fWX J°fSXf WX` dIY

»fûIY°fÔÂf IYû ¶f¨ff³fZ IYe ¸fbdWX¸f IYWXeÔ

UWXfÔ ¨fe³f IZY d»fE A´f³fZ ´f`SX þ¸ff³fZ

IYf ¶fWXf³ff ³f ¶f³f þfEÜ SXf¿MÑX´fd°f

¹f¸fe³f IYû ¨fe³f IYf IYSXe¶fe ¸ff³ff

þf°ff SXWXf WX` BÀfd»fE EZÀfe ÀfÔ·ffU³ff

WX` dIY ¨fe³f UWXfÔ þfSXe CX±f»f-´fb±f»f

IYf ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf RYf¹fQf CXNXf³fZ

IYe IYûdVfVf IYSXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe

IYfSXÊUfBÊ WXOÞX¶fOÞXe ¸fZÔ ³fWXeÔ IYe þf

ÀfIY°fe, »fZdIY³f ´fOÞXûÀf ¸fZÔ

»fûIY°ffÔdÂfIY ¸fbïûÔ IYe ª¹ffQf dQ³f

A³fQZJe ·fe ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ

IbY»fQe´f ³f`¹¹fSX

þfdWXSX WX` dIY BÀf ¶ffSX IYf ¶fþMX

¦fif¸fe¯f ·ffSX°f IYe AûSX ³fþSX SXJ³fZ

Uf»ff WXû³ff ¨ffdWXE ±ff ¢¹fûÔdIY 70

´fid°fVf°f ¸f°fQf°ff UWXeÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ dUØf

¸fÔÂfe IYû A±fÊVffÀÂf ¸fZÔ SXfþ³fed°f

§fû»f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ dWX¨fIY ³fWXeÔ ±feÜ ´fWX»fZ

IY·fe ¶fþMX IYû ¨fb³ffU ÀfZ þûOÞXf þf°ff

±ff °fû SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffÔ BÀf °fSXWX IZY

½¹fUWXfSX IYf dUSXû²f IYSX°fe ±feÔÜ

¶fe°fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ, A±fÊVffÀÂf ¸fZÔ SXfþ³fed°f

d¸f»ff Qe ¦fBÊ WX`Ü AüSX Qb·ffʦ¹f ÀfZ,

BÀfÀfZ ¶f¨f³fZ IYf IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ WX`Ü

¦ffÔU ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fûÔ, ¦fif¸fe¯f ¦fSXe¶f IYe

WXf»f°f Àfb²ffSX³fZ ´fSX þûSX WX`Ü SXfþÀ±ff³f

IZY CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe WXfSX ¹fWX

dQJf°fe WX`Ü »fûIYÀf·ff IZY Qû Àf¸fZ°f

Àf·fe °fe³f CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf þe°fe

WX`Ü ¹fWX QZJ³ff ¶ffIYe WX` dIY ´ffMXeÊ IYû

¹fWXe ´fdSX¯ff¸f d¸f»f°ff SXWX°ff WX` ¹ff ³fWXeÔÜ

»fZdIY³f ¸ffWXü»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ WX`Ü

EIY °fSXWX IYf øY´f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf

þWXfÔ ÀfØff ¸fZÔ WXû°fe WX` UWXfÔ ·ffþ´ff

þe°f°fe WX` AüSX ·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ

¸fZÔ BÀfIZY dU´fSXe°f WXû°ff WX`Ü ¸f°fQf°ffAûÔ

IZY ´ffÀf B³f Qû ´ffdMXʹfûÔ IZY A»ffUf

IYûBÊ ¨ffSXf ³fWXeÔ WX`Ü °feÀfSXf ¸fû¨ffÊ ¶f³ff³fZ

IYe IYûdVfVf IYe þf°fe WX`, »fZdIY³f ¹fWX

IbYL SXfª¹fûÔ °fIY Àfed¸f°f WX`Ü ¹fWX ¸fû¨ffÊ

QZVf IZY WXSX dWXÀÀfZ ¸fZÔ þf°ff WXbAf ³fWXeÔ

dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü

UfÀ°fU ¸fZÔ °feÀfSXf ¸fû¨ffÊ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f

¸fZÔ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf, d¶fWXfSX ¸fZÔ ³fed°fVf

IbY¸ffSX IZY þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX AüSX

»ff»fc ´fiÀffQ IZY SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f,

¨ffWXZ SXfª¹f ¸fZÔ CXÀfIYf Àfed¸f°f ´fiÀffSX WXe

WXû, ¸fZÔ dÀf¸fMX IYSX ¦f¹ff WX`Ü QZVf ·fSX ¸fZÔ

R`Y»fe IYfÔ¦fiZÀf IYe EIY ¸ffÂf dUSXû²fe

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ WX`Ü ÀfZIbY»fSX

·ffSX°f ¸fZÔ ¹fWX EIY Af›¹fÊ IYe §fMX³ff WX`

¢¹fûÔdIY ·ffþ´ff IYe ´fWX¨ff³f ÀfZ Àf·fe

»fû¦f UfdIYRY WX`ÔÜ ·ffSX°f IZY d»fE ¹fWX

¶fZ¸fZ»f WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ IYf ÀfÔdU²ff³f

A´f³fe ´fiÀ°ffU³ff ¸fZÔ 'ÀfZIbY»fSX' Vf¶Q

IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°ff WX`Ü »fû¦f QZVf IZY

Qû SXf¿MÑX ¸fZÔ dU·ffþ³f IZY d»fE

´ffdIYÀ°ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ ¸fûWX¸¸fQ A»fe

dþ³³ff IYû Qû¿f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f

»fû¦fûÔ IYe AûSX ÀfZ BÀfIYf ´fid°fSXû²f

¶fWXb°f IY¸f ±ffÜ IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ ¸f`Ô³fZ

·ffSX°f IZY AÔd°f¸f Uf¹fÀfSXf¹f »ffOXÊ

¸ffCXÔMX¶fZMX³f ÀfZ ¶ff°f IYe ±fe °fû CX³WXûÔ³fZ

dU·ffþ³f IZY d»fE dþ³³ff IYû Qû¿fe

MÑÔ´f IZY ´fÃf ¸fZÔ A¸fZdSXIYe ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f

Àf`¹fQ A°ff WXÀf³f`³f

¹fbUfAûÔ IYe ¸fü°f IYe J¶fSX ·fe ¦ffWXZ-

¶f¦ffWXZ Af°fe SXWX°fe WX`Ü BÀfÀfZ ¸fedOX¹ff

IZY EIY dWXÀÀfZ AüSX A»f¦ffUUfQe

°f°UûÔ IYû ·ffU³ffEÔ ·fOÞXIYf³fZ WXZ°fb

·fSX´fcSX ¨ffSXf d¸f»f þf°ff WX`Ü

QdÃf¯f IYV¸feSX IZY Vfûd´f¹ffÔ ¸fZÔ 27

þ³fUSXe IYû 10 ¦fPÞXUf»f SXfBRY»Àf

IZY 11 UfWX³fûÔ IZY IYfdRY»fZ IYû

d³fVff³ff ¶f³ff³fZ IYe IYûdVfVf SX¯f³fed°f

¸fZÔ EIY ¶fQ»ffU IZY °fWX°f IYe ¦fBÊ,

dþÀfIYf ¸fIYÀfQ MXIYSXfU IYû EIY

³f¹ff SXÔ¦f QZ³ff ±ffÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ

BÀfIYe SX¯f³fed°f Àfe¸ff´ffSX CX³f »fû¦fûÔ

õfSXf WXe ¶f³ffBÊ þf SXWXe WX`, þû

IYV¸feSX IZY WXf»ff°f ´fSX ´f`³fe ³fþSX

¶f³ffE WXbE WX`ÔÜ UZ ¹fWX ¶ff°f ¶fJc¶fe

þf³f°fZ WX`Ô dIY ¹fdQ þ¸¸fc-IYV¸feSX

SXfª¹f ¸fZÔ ´fc¯fÊ VffÔd°f ¶fWXf»f WXû°fe WX`

AüSX dÀ±fd°f d³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX ·ffSX°f IZY

´fÃf ¸fZÔ þf°fe WX` °fû dRYSX ´ffdIYÀ°ff³f

AüSX CXÀfIZY ÀfSX´fSXÀ°fûÔ IYû A´f³fe

¸fZWX³f°f þf¹ff WXû°fe dQJZ¦feÜ ¦fû»ff-

¶fføYQ ÀfZ »fZIYSX °f¸ff¸f ¸fû¨fûÊÔ ´fSX

Af°fÔdIY¹fûÔ IYe »f¦ff¸f IYÀf³fZ ÀfZ

CX³fIYe °ffIY°f IY¸fþûSX WXbBÊ WX`,

dþÀfÀfZ Af°fÔIYe UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f

QZ³fZ IYe CX³fIYe Ãf¸f°ff Àfed¸f°f WXû ¦fBÊ

WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Af°fÔIYe IY¸f ¶fRYʶffSXe

IYe AfOÞX ¸fZÔ §fbÀf´f`NX IZY þdSXE A´f³fe

°ffIY°f ¶fPÞXf³fZ IYe dRYSXfIY ¸fZÔ WXûÔ¦fZÜ

Àfe¸ff´ffSX ¶f`NXZ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY

AfIYfAûÔ IYe SX¯f³fed°f ¹fWXe WXû¦fe dIY

·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYû EZÀfe AÀfWXþ

dÀ±fd°f ¸fZÔ RÔYÀff¹ff þfE, þWXfÔ Af¸f

³ff¦fdSXIYûÔ IYe ¸fü°f IZY ¨f»f°fZ CXÀfIYe

³fIYfSXf°¸fIY LdU ¶f³fZÜ BÀfÀfZ ÀfZ³ff

IYe ¸füþcQ¦fe IY¸f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f

CXNXZ¦fe, °ffdIY CXÀfIZY Q¶fQ¶fZ IYû IY¸f

dIY¹ff þf ÀfIZYÜ SXfþ³fed°fIY dUSXû²fe

'ARYÀ´ff" IYû WXMXf³fZ IZY d»fE Q¶ffU

¶f³ffEÔ¦fZ AüSX ¹fWX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY

d»fE Vfd¸fÔÊQ¦fe IYf Àf¶f¶f ¶f³fZ¦ffÜ

ÀfZ³ff IZY dJ»ffRY ERYAfBÊAfSX ·fe

Qb¿´fi¨ffSX °fÔÂf IYf WXe dWXÀÀff WX`, þWXfÔ

10 ¦fPÞXUf»f SXfBRY»Àf IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY ¦f»f°f

þf³fIYfdSX¹ffÔ Qe ¦fBÊÔÜ

BÀfÀfZ CX´fþf ÀfÔQZWX ·ffSX°f IZY

dJ»ffRY AdUV½ffÀf IYû ¶fPÞXfIYSX

A»f¦ffUUfQ IYe ·ffU³ff ¸fZÔ BþfRYf

IYSX°ff WX`Ü B³f WXf»ff°f ¸fZÔ ¸fWXþ EIY

´fiUöYf ¹ff EIY ÀfSXIYfSXe ¶f¹ff³f WXe

ÀfSXIYfSX IZY ÷YJ IYû À´fá IYSX Àf·fe

°fSXWX IYe ARYUfWXûÔ IYû JfdSXþ IYSX

QZ°ffÜ Àf¸fc¨ff °fÔÂf ¶ffSX-¶ffSX ¹fWXe

Àf¶fIY »fZ°ff WX`, »fZdIY³f CXÀfZ A¸f»f

¸fZÔ ³fWXeÔ »ff°ffÜ ¹fWX 'EIYeIÈY°f IY¸ff³f

IYe þøYSX°f IYû QVffÊ°ff WX`, dþÀf¸fZÔ

EIY WXe ´fiUöYf SXfª¹f ÀfSXIYfSX, IZYÔQi

ÀfSXIYfSX AüSX ÀfZ³ff IYf ´fÃf SXJZÜ

BÀfÀfZ dUUfQûÔ IZY ¶fPÞX³fZ IYe ¦fbÔþfBVf

IY¸f WXû þfE¦fe, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ IYSX³ff

¹fWX WXû¦ff dIY ·fdU¿¹f IZY Àf·fe ÀfÔIYMXûÔ

´fSX Àf·fe EIY Àff±f ²¹ff³f QZÔÜ

B³f Àf¶fIYe SXûVf³fe ¸fZÔ þ¸¸fc IYV¸feSX

IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe IYf

dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff ÀffWXdÀfIY

·ff¿f¯f IYfd¶f»fZ°ffSXeRY WX`Ü A´f³fZ 46

d¸f³fMX IZY ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ UfÀ°fU

¸fZÔ ´fi°¹fZIY þøYSXe ¸fÀf»fZ ´fSX ¶ff°f IYeÜ

dIYÀfe ·fe ³fZ°ff IYû ¹fWX ÀUeIYfSX

IYSX³fZ AüSX Àf»ffWX QZ³fZ IZY d»fE ¶fWXb°f

ÀffWXÀf ¨ffdWXE dIY A¦fSX »fû¦f

ARYÀ´ff IYû WXMXUf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû

CX³WXZÔ Af°fÔIYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû

Àf¸f±fʳf QZ³ff ¶fÔQ IYSX³ff WXû¦ffÜ ÀfZ³ff

IYe ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX °f`³ff°fe BÀfed»fE WX`

°ffdIY dWXÔÀff IYû ³fE dÀfSXZ ÀfZ dÀfSX

CXNXf³fZ ÀfZ SXûIYf þf ÀfIZYÜ A¦fSX

dWXÔÀfIY UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX

IY¸fe Af°fe WX` AüSX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY

VffÔd°f IYf¹f¸f SXWX°fe WX`, °f·fe ARYÀ´ff

IYû J°¸f IYSX³fZ ¹ff CXÀf¸fZÔ IbYL PXe»f

QZ³fZ IYe þ³f°ff IYe ¸ffÔ¦f ´fSX dU¨ffSX

dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü IY˜SX´fÔ±f IYû

¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ¸fdÀþQûÔ IZY

BÀ°fZ¸ff»f IYe ·f°Àfʳff IYSX°fZ WXbE

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¶fÔQ IYf Af”f³f IYSX³fZ

IZY d»fE ·fe A»f¦ffUUfdQ¹fûÔ IYû

AfOÞXZ WXf±fûÔ d»f¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe

CX³WXûÔ³fZ WXf»ff°f Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE

'IY³fZd¢MXdUMXe, ´fiûOXd¢MXdUMXe EÔOX

EÔ´»ffg¹fd¶fd»fMXe ¹ff³fe þbOÞXfU-

CX°´ffQIY°ff-SXûþ¦ffSX IYf ¸fÔÂf ·fe

dQ¹ffÜ BÀf ³ffSXZ IYf AfV½fÀ°f IYSX³fZ

Uf»ff ´fWX»fc ÀfSXIYfSX IZY VffÀf³f IYe

dQVff d³f²ffÊdSX°f IYSX°ff WX`, »fZdIY³f ¹fWXfÔ

¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fWXe WX` dIY BÀfIYf

dIiY¹ff³U¹f³f I`YÀfZ Af¸f IYV¸fedSX¹fûÔ

IYe dþÔQ¦fe ¸fZÔ ¶fQ»ffU »ff³fZ ¸fZÔ

ÀfÃf¸f WXû? ¸fZSXf WX¸fZVff ÀfZ ¸ff³f³ff SXWXf

WX` dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû Àfc¶fZ IZY

°fe³fûÔ dWXÀÀfûÔ IZY ¶fe¨f ¸f³fûU`Äffd³fIY

IYOÞXe IYû þûOÞX³fZ ´fSX ²¹ff³f QZ³ff

¨ffdWXEÜ BÀf¸fZÔ þ¸¸fc AWX¸f WX`,

dþÀfIYe Ufdþ¶f AfIYfÔÃffAûÔ IYe

A³fQZJe ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ AüSX

BÀfe IZY þdSXE IYV¸feSX IYû VfZ¿f ·ffSX°f

IZY Àff±f þûOÞX³ff WXe WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY

EZÀff IbYL WXû°ff ´fi°fe°f ·fe WXû SXWXf WX`,

»fZdIY³f ´fdSXU°fʳf IYe SXµ°ffSX ¶fWXb°f

IY¸f »f¦f°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE

SX¯f³fed°fIY dÀf¹ffÀfe Àfû¨f A´f³ff³fZ

IYe þøYSX°f WX`Ü

dRY»fWXf»f UöY IYe ¹fWXe ¸ffÔ¦f WX` dIY

´ffdIYÀ°ff³f IYe AVffÔd°f R`Y»ff³fZ IYe

¸fÔVff IYû IYf¸f¹ff¶f ³f WXû³fZ dQ¹ff

þfEÜ UWX dþ°f³fZ °fSXeIZY A´f³ffE,

CXÀfZ ÀffÓff SX¯f³fed°f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

¸ff°f Qe þfEÜ

BÀf¸fZÔ ÀfZ³ff IZY Àff±f ÀfeAfSX´feERY

AüSX þ¸¸fc-IYV¸feSX ´fbd»fÀf IYe

Q¸fQfSX ¸füþcQ¦fe ¶fZWXQ AWX¸f WX`Ü

ÀfSXIYfSXe WX»fIYûÔ ¸fZÔ Àf·fe EþZÔdÀf¹fûÔ

IYf Àff±f ¶fZWXQ þøYSXe WXû¦ffÜ Àf`³¹f

U¨fÊÀU IZY þdSXE dÀ±fSX°ff, ´fi·ffUe

VffÀf³f AüSX SXfª¹f IZY ·fe°fSX Af´fÀfe

þbOÞXfU IYû ¶fPÞXf³ff, BÀf Àff»f

·ffSX°fe¹f SX¯f³fed°f IZY ¸fc»f ¸fZÔ WXû³ff

¨ffdWXEÜ

IYV¸feSX ÀfZ UfdIYRY þf³fIYfSXûÔ IYû

§ffMXe ¸fZÔ ÀfZ³ff ´fSX ´f°±fSX¶ffþe AüSX

CXÀfZ CXIYÀff³fZ IYe WXfd»f¹ff IYfSXÊUfBÊ

IZY UfIY¹fûÔ ´fSX IYûBÊ WX`SXf³fe ³fWXeÔ WXû³fe

¨ffdWXEÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYV¸feSX ¸fZÔ IY·fe

·fe dÀ±fSX°ff ³fWXeÔ ¨ffWXZ¦ff, ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ

AdÀ±fSX°ff WXe CXÀfIYe ¸fc»f SX¯f³fed°f

IYf dWXÀÀff WX`Ü U¿fÊ 1999, 2006-

07, 2011-12 AüSX IbYL WXQ °fIY

2015 ¸fZÔ ·fe ¹fWXe ÷YÓff³f QZJ³fZ IYû

d¸f»ffÜ WXSX ¸füIZY ´fSX ´ffdIYÀ°ff³fe °fÔÂf

ÀfZ ¦fWXSXZ °fIY þbOÞXZ Af°fÔIYe AüSX

A»f¦ffUUfQe °f°U ¸ffWXü»f d¶f¦ffOÞX³fZ

¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXZ, dþÀfÀfZ AdÀ±fSX°ff

IYf ·ffU ³fE dÀfSXZ ÀfZ ´f³f´ffÜ ·ffSX°f

IYe SX¯f³fed°f BÀf Ló ¹fbð ¸fZÔ Àf`³¹f

Q¶fQ¶ff ¶f³ffE SXJ³fZ IYe SXWXe WX`,

»fZdIY³f UWX BÀf IYf¸f¹ff¶fe IYû VffÔd°f

´fidIiY¹ff ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f

SXWXfÜ BÀfIYf A±fÊ WX` dIY ÀfÔ§f¿fÊ IYe

AfÔ¨f IYû ¸fð¸f IYSX³fZ ¸fZÔ °fû IbYL WXQ

°fIY ÀfRY»f°ff d¸f»fe, »fZdIY³f ÀfÔ§f¿fÊ

´fSX ´fcSXe °fSXWX dUSXf¸f »f¦ff³fZ IYf

¸fÀf»ff

´ffdIYÀ°ff³fe

A»f¦ffUUfdQ¹fûÔ IZY ¿fOXйfÔÂfûÔ ¸fZÔ

CX»fÓfIYSX SXWX ¦f¹ffÜ

IbYL WXfd»f¹ff §fMX³ffEÔ ÀfÔIZY°f QZ°fe WX`Ô

dIY ´ffdIYÀ°ff³fe SX¯f³fed°f IYe ²fbSXe

dIYÀf °fSXWX §fc¸f SXWXe WX`Ü UWX BÀf °f±¹f

ÀfZ ¶fJc¶fe UfdIYRY WX` dIY ·ffSX°f

dIYÀfe ·fe A³¹f dUIY»´f ÀfZ B°fSX

ÀfQ`U Àf`³¹f U¨fÊÀU ´fSX ·fSXûÀff

IYSXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe SX¯f³fed°f

IYV¸feSX ¸fZÔ Àff¸ffdþIY AüSX

¸f³fûU`Äffd³fIY A»f¦ffU IYû ¶fPÞXf³fZ

´fSX IZYÔdQi°f WX`Ü BÀfIZY d»fE UWX

¹fbUfAûÔ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû WXe ¸fb£¹f

øY´f ÀfZ A´f³ff ¸fûWXSXf ¶f³ff SXWXf WX`Ü

A»f¦ffUUfQe EþZÔOXZ IYû dÀfSXZ ¨fPÞXf³fZ

¸fZÔ ¸fdÀþQûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f ¶fWXb°f Af¸f

AüSX Ad³f¹fÔdÂf°f WXû ¦f¹ff WX`Ü U¿fÊ

2016 ¸fZÔ ¶fbSXWXf³f Uf³fe IYe ¸fü°f IZY

¶ffQ ÀffÔ´fiQfd¹fIY ²fibUeIYSX¯f IYe ¹fWX

°fd´fVf AüSX °fZþ WXbBÊ WX`Ü ²f¸fÊ,

JfÀfIYSX BÀ»ff¸fe ¨fSX¸f´fÔ±f IYf

CX·ffSX EIY U`dV½fIY ÷YÓff³f ¶f³f ¦f¹ff

WX`Ü dUVfZ¿fIYSX BÀ»ffd¸fIY ÀMXZMX ¹ff³fe

AfBÊEÀf IZY CX·ffSX IZY ¶ffQ BÀ»ff¸fe

AÀfSX IbYL ¶fPÞXf WX`, dþÀfIYf

BÀ°fZ¸ff»f IYV¸fedSX¹fûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX

IYSX³fZ IZY d»fE ·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`

dIY I`YÀfZ CX³WXZÔ ·ffSX°fe¹f ¶fWXb»f°ffUfQe

ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ ´feLf LbOÞXf³fZ AüSX A´f³fZ

¸fþWX¶f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe QSXIYfSX

WX`Ü

Af°fÔdIY¹fûÔ ÀfZ ¸fbNX·fZOÞX Uf»fe þ¦fWXûÔ

´fSX ¸fdÀþQûÔ IZY þdSXE ·feOÞX þbMXf³fZ

IZY E»ff³f AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY

BÀ°fZ¸ff»f ³fZ ·fe A»f¦ffUUfQ IYû

WXUf QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ

Àf`³¹f Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¦fd°fSXû²f ´f`Qf IYSX³fZ

IZY IYfSX¯f ¸fbNX·fZOÞX IZY QüSXf³f ¹ff

CXÀfIZY ¶ffQ B¢IYf-Qb¢IYf IYV¸feSXe

¶feþZ´fe A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYf dLMXIY³ff ERYûOXÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe

¶f°ff¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

°f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¢»fZ¸fZÔMX EMX»fe

·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fe¨f EIY ³f

EIY ´fiIYfSX IYe EIY°ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ þ¶f

IYBÊ U¿fÊ ¶ffQ ¸f`Ô CX³fÀfZ d¸f»ff ±ff °fû

»ffOXÊ ¸ffCXÔMX¶fZMX³f ³fZ ¸fbÓfZ ¹fWXe ¶f°ff¹ffÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dU·ffþ³f IZY RYf¸fc»fÊZ

IYû QZJ³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ ¸f`Ô³fZ ¸fWXf°¸ff

¦ffÔ²fe IYû ¶fb»ff¹ffÜ dU·ffþ³f IYf ³ff¸f

Àfb³f°fZ WXe ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IY¸fSXZ ÀfZ

d³fIY»f IYSX ¶ffWXSX ¨f»fZ ¦fEÜ dþ³³ff ³fZ

dU·ffþ³f IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ

¸ffCXÔMX¶fZMX³f ³fZ þ¶f CX³fÀfZ ´fcLf dIY UWX

·ffSX°f IZY Àff±f dIYÀfe °fSXWX IYf ÀfÔ¶fÔ²f

SXJ³ff ¨ffWXZÔ¦fZ, °fû CX³WXûÔ³fZ ÀffRY ¸f³ff

dIY¹ff AüSX IYWXf ''¸f`Ô CX³f ´fSX dUV½ffÀf

³fWXeÔ IYSX°ff''Ü BÀf³fZ EMX»fe IYe B¨Lf

IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfÔ¹fböY ·ffSX°f IYf ³ffMXIY

WXe J°¸f IYSX dQ¹ffÜ

EIY ÀfÔ¹fböY ·ffSX°f IZY ¶fþMX IYe

IY»´f³ff IYSX³ff EIY IYdNX³f BSXfQf WX`Ü

IYfÔ¦fiZÀf IYû LûOÞX IYSX dIYÀfe ´ffMXeÊ IYe

Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ CX´fdÀ±fd°f ³fWXeÔ WX`Ü

AüSX, IYfÔ¦fiZÀf JbQ ·fe EIY IZY ¶ffQ

EIY SXfª¹f ´fSX A´f³fe ´fIYOÞX Jû SXWXe

WX`Ü ²feSXZ−²feSXZ ·ffþ´ff Jf»fe þ¦fWX ·fSX

SXWXe WX`, »fZdIY³f ÀffÔ´fiQfd¹fIY Af²ffSX

´fSXÜ dWXÔQb°U IYe AûSX BÀfIZY §fûd¿f°f

ÓfbIYfU IYf ¸f°f»f¶f WX` dIY ¶fþMX IYf

AÀÀfe ´fid°fVf°f »ff·f dWXÔQbAûÔ IYû

d¸f»fZ¦ffÜ

B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ '¸fûQeIZY¹fSX' þû

50 IYSXûOÞX ½¹fdöY¹fûÔ IYû 5 »ffJ

øY´f¹ff ´fid°f U¿fÊ ´fid°f ´fdSXUfSX IYf ¶fe¸ff

QZ¦ff, EIY ¸ffÀMXSXÀMÑûIY ¸ff»fc¸f WXû°ff WX`Ü

BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfSXIYfSXe J¨fÊ ÀfZ

¨f»f³fZ Uf»fe Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe

ÀUfÀ±¹f−ÀfbdU²ff ¶f°ff°fZ WXbE, dUØf ¸fÔÂfe

³fZ WXSX °fe³f ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ EIY

¸fZdOXIY»f IYf»fZþ Jû»f³fZ IYe §fû¿f¯ff

IYeÜ BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY 180

¸fZdOXIY»f IYf»fZþ WXûÔ¦fZ AüSX CX³fIZY d»fE

CX´f»f¶²f CX°f³fZ WXe AÀ´f°ff»fÜ BÀfZ EIY

ÀfRY»f »fùf ¶f³ff³fZ IZY d»fE IZYÔQi ÀfZ ¹fWX

CX¸¸feQ IYe þf°fe WX` dIY UWX BÀf

IYf¹fÊIiY¸f IYe AfÀff³f VfbøYAf°f IZY d»fE

ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ IYf ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX

CX´f¹fû¦f IYSXZ¦feÜ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE

´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff °f±ff

´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f ¹fûþ³ff IZY ¶ffQ

¹fWX E³fOXeE ÀfSXIYfSX IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf

¶fe¸ff IYf¹fÊIiY¸f WX`Ü IbYL Àff»f ´fWX»fZ »ffBÊ

¦fBÊ RYÀf»f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff ÀfRY»f SXWXe WX`

AüSX BÀfIYf IYfSXû¶ffSX 25000 IYSXûOÞX

øY´fE °fIY ¨f»ff ¦f¹ff WX`Ü

QbJ IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ³fZ

dWXÔQb°U IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ IZY ¶fQ»fZ

A´f³fZ IYû ´feLZ WXMXf d»f¹ff WX`Ü þ¶f ¸f`Ô³fZ

EIY Vfe¿fÊ ¸fbÀf»f¸ff³f ³fZ°ff ÀfZ BÀfIYf

IYfSX¯f þf³f³ff ¨ffWXf °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf,

''WX¸f A´f³fe þf³f¸ff»f IYe ÀfbSXÃff ¨ffWX°fZ

WX`ÔÜ WX¸fZÔ dWXÔQb°U IYe VfdöY¹fûÔ ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZÔ

IYûBÊ dQ»f¨fÀ´fe ³fWXeÔ WX`Ü'' ¹ffd³f ·ffþ´ff

dWXÔQbAûÔ IZY ¸f³f ´fSX WXfUe WXû SXWXe WX`Ü

BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY A¦f»ff ¨fb³ffU

´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe þe°f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWX

CX³fIYe ½¹fdöY¦f°f þe°f WXû¦fe, ·ffþ´ff IYe

³fWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ dWXÔQb ¸f°fQf°ffAûÔ ´fSX

A´f³ff þfQc ¨f»ff SXJf WX`, JfÀfIYSX

¦fif¸fe¯f ·ffSX°f ¸fZÔÜ »fZdIY³f dÃfd°fþ ´fSX

IbYL SXfWX°f ·fe ³fþSX Af SXWXe WX`Ü

¦fbþSXf°f ¨fb³ffUûÔ ³fZ ¸fûQe IZY ¦fPÞX ¸fZÔ

·ffþ´ff IYe °ffIY°f ¸fZÔ Af SXWXe IY¸fe

dQJf SXWXe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXfª¹f ¸fZÔ

A´f³fe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXf »fe WX`Ü WXf»ffÔdIY

CXÀf³fZ EZÀff EIY ÀfZ dU¨ffSXûÔ Uf»fe

´ffdMXʹfûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX dIY¹ff WX`Ü ¹fWX

d³fd›°f °füSX ´fSX ·ffþ´ff, JfÀfIYSX

´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe °f±ff ´ffMXeÊ A²¹fÃf IZY

d»fE EIY ¶fOÞXZ ÓfMXIZY IZY øY´f ¸fZÔ

Af¹ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¦fbþSXf°f IYû ¹fcÔ

WXe Àf¸fÓf SXJf ±ffÜ

±f¸f þfE¦ff °fcRYf³f

·ffSX°fe¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ IYBÊ dQ³f ÀfZ d¦fSXfUMX IYf dÀf»fdÀf»ff þfSXe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX

IYf dQ³f VfbøY ¸fZÔ °fû CXÀfIZY d»fE ¶fZWXQ d³fSXfVffþ³fIY Àffd¶f°f WXbAfÜ ¶ffþfSX Jb»f³fZ

IZY IbYL ÀfZIÔYOXÐÀf ¸fZÔ WXe d³fUZVfIYûÔ IZY 5 »ffJ 40 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ OXc¶f ¦fEÜ

¶ffg¸¶fZ ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ (¶feEÀfBÊ) IZY 30 VfZ¹fSXûÔ IYf Àfc¨fIYfÔIY 1,250 AÔIY

°fIY MXcMX ¦f¹ff AüSX ¹fWX 33,482.81 AÔIY IZY d³f¨f»fZ À°fSX ´fSX Af d¦fSXfÜ ¶ffQ

¸fZÔ ¹fWX Àfb²fSXf, »fZdIY³f °f¶f °fIY dþÀfIYf ³fbIYÀff³f WXû³ff ±ff, WXû ¨fbIYf ±ffÜ ¹fWX

d¦fSXfUMX IZYÔQie¹f ¶fþMX Af³fZ IZY EIY dQ³f ´fWX»fZ ÀfZ WXe VfbøY WXû ¦fBÊ ±fe, WXf»ffÔdIY

BÀfIYe ª¹ffQf°fSX UþWX ¶ffWXSXe WX`ÔÜ QSXAÀf»f ·ffSX°fe¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSX ·ffU³ffAûÔ ´fSX

¨f»f°ff WX`Ü ÀfIYfSXf°¸fIY ¸ffWXü»f ¶f³f°fZ WXe CXÀf¸fZÔ CXLf»f Af þf°ff WX`, þ¶fdIY ±fûOÞXe

·fe ³fIYfSXf°¸fIY dÀ±fd°f EIYQ¸f ÀfZ ÀfbÀ°fe »ff QZ°fe WX`Ü ¶fþMX ÀfZ ´fWX»fZ IYfSXû¶ffSXe

±fûOÞXf Àf°fIYÊ WXû ¦fE ±fZÜ BÀfIYf EIY IYfSX¯f IiYZdOXMX SXZdMXÔ¦f EþZÔÀfe dRY¨f IYf ¹fWX

¶f¹ff³f ±ff dIY ÀfSXIYfSX ´fSX IYþÊ IZY ·ffSXe Q¶ffU IZY IYfSX¯f ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ

Àfb²ffSX ÷YIY ¦f¹ff WX`Ü OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ AfBÊ MXcMX³f BÀfIYe EIY AüSX

UþWX ±feÜ dRYSX ¶fþMX ¸fZÔ ª¹fûÔ WXe VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ »fÔ¶fe AUd²f IZY d³fUZVf ÀfZ WXû³fZ Uf»fe

Af¹f ´fSX 10 ´fid°fVf°f MX`¢Àf »f¦ff³fZ IYf E»ff³f dIY¹ff ¦f¹ff, IYBÊ d³fUZVfIYûÔ ³fZ WXf±f

Àf¸fZMXIYSX d³fIY»f »fZ³fZ IYf R`YÀf»ff IYSX d»f¹ffÜ Qb·ffʦ¹f ¹fWX dIY BÀfe ¶fe¨f ¶ffWXSX

·fe ¸ffWXü»f d¶f¦fOÞX ¦f¹ffÜ Àfû¸fUfSX IYû A¸fZdSXIYe VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ d´fL»fZ 6 Àff»f

IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ BÀfIZY AÀfSX ÀfZ EdVf¹ffBÊ ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ

·fe IY¸fþûSXe QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü

AüSX

A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXfg³f»OX MÑÔ´f ·f»fZ A»f¦f-A»f¦f IYfSX¯fûÔ ÀfZ QZVf-

dUQZVf ¸fZÔ Af»fû¨f³ffEÔ ÓfZ»f SXWXZ WXûÔ, A¸fZdSXIYf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff

·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f Jb»f IYSX CX³fIZY ´fÃf ¸fZÔ Af ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ WXµ°fZ

MÑÔ´f ³fZ A´f³fZ ´fWX»fZ ÀMXZMX AfgRY Q ¹fcd³f¹f³f ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ¸fZdSXMX ¶fZÀOX

Bd¸f¦fiZVf³f ´ffgd»fÀfe IYe UIYf»f°f IYe ±fe AüSX Ueþf ¸fZÔ A»f¦f-

A»f¦f QZVfûÔ IYf IYûMXf dÀfÀMX¸f J°¸f IYSX³fZ IYf ÀfÔIZY°f dQ¹ff ±ffÜ

CX³fIZY BÀf ·ff¿f¯f ÀfZ CX°ÀffdWX°f ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦f

I`Yd»fRYûd³fʹff, MX`¢ÀfÀf, dVfIYf¦fû, µ»fûdSXOXf, ³¹fc¹ffgIYÊ AüSX

¸f`Àff¨¹fbÀfZMXÐÀf þ`ÀfZ QcSX-QcSX IZY B»ffIYûÔ ÀfZ µ»ffBMX »fZIYSX ¹ff Àf`IYOÞXûÔ

dIY»fû¸feMXSX OÑfBU IYSXIZY SXfþ²ff³fe UfgdVfÔ¦MX³f ´fWXbÔ¨fZ AüSX UfBMX

WXfCXÀf IZY Àff¸f³fZ Àf´fdSXUfSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f ª¹ffQf°fSX

»fû¦f AfBÊMXe ´fiRZYVf³f»Àf ±fZ, þû ‘WXfB»fe dÀIY»OX’ IYe I`YdMX¦fSXe

¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffUþcQ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¦fie³f IYfOXÊ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ B³WXZÔ »f¦f°ff WX` dIY A¦fSX dUd·f³³f QZVfûÔ IYf IYûMXf J°¸f IYSX dQ¹ff

¨füÔIYf³fZ Uf»fe ¶ff°f ³fWXeÔ WX`Ü

¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY QüSXf³f WXe MÑÔ´f IYû BÀf Àf¸fbQf¹f ÀfZ Àf¸f±fʳf d¸f»f³fZ

IYe CX¸¸feQ ±feÜ ¹fWX AIYfSX¯f ³fWXeÔ dIY CX³WXûÔ³fZ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY

QüSXf³f dWXÔQe ¸fZÔ ‘A¶fIYe ¶ffSX MÑÔ´f ÀfSXIYfSX’ IYf ³ffSXf dQ¹ff ±ffÜ CXÀf

Àf¸f¹f °fû ·ffSX°f ¸fZÔ ·fe MÑÔ´f IYe þe°f IZY d»fE ´fif±fʳffEÔ IYe ¦fBÊ ±feÔÜ

¸f¦fSX þe°f IYSX Af³fZ IZY ¶ffQ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ V½fZ°f U¨fÊÀU IZY ´fÃf²fSXûÔ

IYe EIY LûMXe Àfe ¸fbJSX þ¸ff°f IYû LûOÞXIYSX IYûBÊ ·fe þ³f Àf¸fcWX

Jb»f IYSX CX³fIZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¶fWXb°f

ÀfÔ·fU WX` dIY ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f IYf ¹fWX Àf¸f±fʳf MÑÔ´f IYf ²¹ff³f JeÔ¨fZ

AüSX Bd¸f¦fiZVf³f ´ffgd»fÀfe ¸fZÔ IbYL EZÀfZ ´fifU²ff³f IYSX dQE þfEÔ,

dþ³fIYe ¨ffWX°f ¸fZÔ ¹fWX ´fiQVfʳf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸f¦fSX EIY AfVfÔIYf

IZY ´fid°f BÀf Àf¸fbQf¹f IYû Àf°fIYÊ SXWX³ff WXû¦ff dIY IYWXeÔ MÑÔ´f IZY ´fid°f

¹fWX Jb»ff Àf¸f±fʳf CX³WXZÔ MÑÔ´f dUSXûd²f¹fûÔ AüSX A³¹f ´fiUfÀfe Àf¸fbQf¹fûÔ

IYe AfÔJ IYe dIYSXdIYSXe ³f ¶f³ff QZÜ

þfE °fû ¦fie³f IYfOXÊ IYû »fZIYSX CX³fIYf QVfIYûÔ »fÔ¶ff BÔ°fþfSX J°¸f

WXû ÀfIY°ff WX`Ü U`ÀfZ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f ¸fZÔ MÑÔ´f IYf ´fbSXþûSX Àf¸f±fʳf IYûBÊ

dUþ¹fVfÔIYSX ¨f°fbUÊZQe

Af°¸fWX°¹ff IYSX SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f ÀfSXIYfSX Àfþ¦f ³fWXeÔ

dQJ SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ °fÔþ IYÀff dIY ¦fbþSXf°f

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU °fû ¸fWXþ MÑZ»fSX ±ff, SXfþÀ±ff³f

CX´f¨fb³ffU BÔMXSXU»f WX` AüSX 2019 IZY Af¸f ¨fb³ffU

¸fZÔ ´fcSXe dRY»¸f QZJ³fZ IYû d¸f»f þfE¦feÜ

·ffþ´ff IYû A°fe°f ¸fZÔ IY·fe °fIY»feRY ³f QZ³fZ Uf»fZ

»fZdIY³f Af¸f ¶fþMX ÀfZ d³fSXfVf AfÔ²fi ´fiQZVf IZY

¸fb£¹f¸fÔÂfe E³fÜ ¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc ³fZ SXdUUfSX IYû ´ffMXeÊ

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYe Af´ff°f ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ AüSX IYWXf

dIY UWX °fû ¦fNX¶fÔ²f³f ²f¸fÊ d³f·ff SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f A¦fSX

·ffþ´ff IYû CX³fIYe A¶f þøYSX°f ³fWXeÔ ¸fWXÀfcÀf WXû SXWXe

°fû UWX ³f¸fÀ°fZ IYWX QZÔ¦fZÜ

CX³fIZY ÀffÔÀfQ MXeþe UZÔIYMXZVf ³fZ ¶fþMX ¸fZÔ AfÔ²fi ´fiQZVf

IYe þøYSX°fûÔ IYf £¹ff»f ³f SXJZ þf³fZ ´fSX °feJe

´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY UWX ¹fbð IYf EZ»ff³f

IYSX³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ °fe³f dUIY»´f ·fe Àff¸f³fZ

SXJZ: ´fWX»ff- IYûdVfVf IYSXIZY ¦fNX¶fÔ²f³f ¶f³ffE SXJf

þfE, QcÀfSXf- °fZ»fb¦fbQZVf¸f IZY Àf·fe ÀffÔÀfQ BÀ°feRYf QZ

QZÔ AüSX °feÀfSXf ·ffþ´ff IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f WXe °fûOÞX

dQ¹ff þfE!

QSXAÀf»f SXfª¹f IZY ¶fÔMXUfSXZ IZY ¶ffQ AfÔ²fi ´fiQZVf IYû

¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX SXfþÀU IYf ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞXf WX`Ü

SXfª¹f ÀfSXIYfSX SXfþ²ff³fe A¸fSXfU°fe IZY d³f¸ffʯf IZY

d»fE IZYÔQi ÀfZ ´f¹ffÊ~ ÀfWXf¹f°ff ³f d¸f»f³fZ IYe dVfIYf¹f°f

IYSX SXWXe WX`Ü Àfb³f³fZ ¸fZÔ ¹fWX Af¹ff WX` dIY ¶fþMX ¸fZÔ SXfª¹f

IYû ³fþSXAÔQfþ dIYE þf³fZ IZY ¶ffQ MXeOXe´fe IZY

dþ»ff BIYfBÊ ´fi¸fbJûÔ ÀfdWX°f IYBÊ ´fQfd²fIYfSXe ¨ffWX°fZ WX`Ô

dIY ·ffþ´ff IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f J°¸f IYSX³ff WXe

110% ª¹ffQf ²f³f AfUÔdMX°f dIY¹ff WX`, CXÀfÀfZ B³f

AMXIY»fûÔ ¸fZÔ °fZþe Af ¦fBÊ WX` dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX A¦f»fZ

U¿fÊ ¸ff¨fÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ Af¸f ¨fb³ffU ´fWX»fZ WXe IYSXf

ÀfIY°fe WX`Ü ³fe°feVf IZY ÷YJ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY

Af¦fiWX U BVffSXZ IYû NXbIYSXf³fZ IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJf þf

ÀfIY°ff WX`Ü CX²fSX ´fÔþf¶f ¸fZÔ dVfSXû¸fd¯f AIYf»fe Q»f

IZY ´fi¸fbJ ´fiIYfVf dÀfÔWX ¶ffQ»f ·fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ

IZY d»fE A´f³fZ dUIY»´fûÔ IYf AfIY»f³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

BÀf ´fcSXZ §fMX³ffIiY¸f AüSX JQ¶fQfWXMX ÀfZ Ad¸f°f VffWX

A³fd·fÄf ³fWXeÔ WX`ÔÜ CX³f °fIY ¹fWX J¶fSX ·fe d³fd›°f WXe

´fWXbÔ¨fe WXû¦fe dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ WXe SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IZY

³fZ°ff SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX ·ffþ´ff IZY ´ff»fZ ¸fZÔ Af ¨fbIZY

CX´fZÔQi IbYVfUfWXf IYe SXf¿MÑXe¹f »fûIY Àf¸f°ff ´ffMXeÊ, ´fcUÊ

¸fb£¹f¸fÔÂfe þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe IYe dWXÔQbÀ°ff³fe AUf¸f

¸fû¨ffÊ (ÀfZ¢¹fb»fSX) IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ »ff³fZ IYe

IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

Vff¹fQ BÀfed»fE Ad¸f°f VffWX ³fZ A´f³fZ ´fWX»fZ ·ff¿f¯f

¸fZÔ A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe CX´f»fd¶²f¹ffÔ d¦f³ff³fZ IZY Àff±f-

Àff±f °f¸ff¸f LûMXZ-¶fOÞXZ ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû IbYVf»fÃfZ¸f

IYf À´fá ÀfÔIZY°f QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ

Ad¸f°f VffWX ³fZ Àfe²fZ-Àfe²fZ ¶f°ff dQ¹ff dIY 30 U¿fûÊÔ

¸fZÔ dIYÀfe EIY SXfþ³fed°fIY Q»f IYû ´fc¯fÊ ¶fWXb¸f°f

d¸f»f³fZ IZY ¶ffUþcQ ·ffþ´ff ³fZ E³fOXeE IZY A´f³fZ

ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ±ff,

BÀfd»fE ·ffþ´ff Afþ ·fe CX³fIYf ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ¶f³ffE

SXJZ¦feÜ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ 2014 IYe EZd°fWXfdÀfIY þe°f

IZY ¶ffQ E³fOXeE ÀffÔÀfQûÔ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ¦fNX¶fÔ²f³f IYf

³fZ°ff ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ¨fb³fZ þf³fZ IYf dþIiY IYSX³fZ IYf

CX³fIYf BSXfQf ¹fWXe ±ff dIY ·ffþ´ff ‘¶fOÞXZ ·ffBÊ’ IYe

·fcd¸fIYf ¸fZÔ Af³fZ IYf IYûBÊ BSXfQf ³fWXeÔ SXJ°feÜ

·ffþ´ff A´f³fZ ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû ¹fWX ÀfÔIZY°f ·fe QZ³ff

¨ffWX°fe WX` dIY A¦fSX A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe UWX

AIZY»fZ Q¸f ´fSX ´fc¯fÊ ¶fWXb¸f°f ¸fZÔ AfBÊ °fû ·fe R`YÀf»fZ

BIY°fSXRYf ³fWXeÔ d»fE þfEÔ¦fZ AüSX ÀfWX¹fû¦fe Q»f

dUIYfÀf IYe QüOÞX ¸fZÔ ´feLZ ³fWXeÔ LcMX³fZ ´ffEÔ¦fZÜ »fZdIY³f

»f¦f°ff WX` ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYf ·ffþ´ff ´fSX ·fSXûÀff PXe»ff

´fOÞX°ff þf SXWXf WX`Ü dVfUÀfZ³ff °fû ´fWX»fZ ÀfZ WXe ·ffþ´ff

IZY ÀfSX ´fSX ÀfUfSX WX` AüSX A¶f MXeOXe´fe ·fe Q¶ffU

¶fPÞXf SXWXe WX`Ü JbQ IZYÔQie¹f ¦fÈWX-¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX IYû

¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc ÀfZ A´fe»f IYSX³fe ´fOÞXe dIY UZ

þ»Q¶ffþe ¸fZÔ IYûBÊ ¶fOÞXf R`YÀf»ff ³f »fZÔÜ Q¶ffU ¶f³ff³fZ

IZY CXïZV¹f ÀfZ WXe þe°f³fSXf¸f ¸ffÔÓfe d¶fWXfSX ¸fZÔ A´f³fe WXe

ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ¸fWXf²fSX³ff QZ ¨fbIZY WX`ÔÜ E³fOXeE

IYf dWXÀÀff WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ CX´fZ³Qi IbYVfUfWXf dVfÃff

Àfb²ffSX IZY d»fE d¶fWXfSX IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX WX`ÔÜ

·ffþ´ff²¹fÃf VffWX ¹fWX ·fe AfIY»f³f IYSX SXWXZ WXûÔ¦fZ dIY

A¦fSX ¨fb³ffU IYe IY¦ffSX ´fSX JOÞXZ ¨ffSX ¶fOÞXZ SXfª¹fûÔ-

SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f ´fiQZVf, LØfeÀf¦fPÞX AüSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ

·ffþ´ff IYf ´fiQVfʳf JSXf¶f SXWXf °fû 2019 IZY Af¸f

¨fb³ffU ¸fZÔ CX³fIZY d»fE ÀfWX¹fû¦fe ´ffdMXʹfûÔ IYû E³fOXeE

IZY ÀffE °f»fZ EIYþbMX ¶f³ffE SXJ³ff AüSX ¶fOÞXf ÀfSXQQÊ

Àffd¶f°f WXû¦ffÜ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ CX³fIYf ·ff¿f¯f °fû ¹fWXe

ÀfÔIZY°f QZ°ff WX` dIY ·ffþ´ff A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYf

dLMXIY³ff ERYûOXÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe, ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ

dQ³fûÔ IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ AfBÊ ¸fþ¶fc°fe ¹fc´feE ¸fZÔ ·fe þf³f

RcYÔIY³ff VfbøY IYSX ¨fbIYe WX`Ü

¶fe°fZ Àfû¸fUfSX ¹ff³fe 5 RYSXUSXe IYû þ¶f ·ffþ´ff²¹fÃf

Ad¸f°f VffWX ³fZ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX SXfª¹fÀf·ff

¸fZÔ ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU ´fSX ¨f¨ffÊ IYe VfbøYAf°f IYe °fû

¹fWX À´fá WXû ¦f¹ff dIY E³fOXeE ¸fZÔ ´fOÞX SXWXe QSXfSX IZY

¨f»f°fZ WXû³fZ Uf»fe ¨fSX¸fSXfWXMX UWX À´fá øY´f ÀfZ Àfb³f

´ff SXWXZ WX`ÔÜ ¦fbþSXf°f ÀfZ ³fUd³fUfÊd¨f°f SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ

Ad¸f°f VffWX ³fZ IYSXe¶f OXZPÞX §fÔMXZ IZY ·ff¿f¯f IYf EIY

¶fOÞXf dWXÀÀff ·ffþ´ff IZY §fMXIY Q»fûÔ IYe ·ffU³ffEÔ

ÀfWX»ff³fZ ¸fZÔ J¨fÊ IYSX dQ¹ffÜ ´ffMXeÊ IZY ‘¨ff¯f¢¹f’

IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ßfe VffWX SXfþ³fed°f IZY ¸fÔþZ WXbE

dJ»ffOÞXe WX`Ô AüSX ¹fWX þf³f°fZ-Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY IZYÔQi

ÀfSXIYfSX IZY WXfd»f¹ff ¶fþMX ³fZ CX³fIZY IYBÊ JfÀf AüSX

¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû IbYd´f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü

IYBÊ Àff»fûÔ IYe SXUf¹f°f AüSX IY¸fÊIYf¯OX ¹fWX WX` dIY

dU´fÃfe Q»f IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ¶fþMX IYû CXÀfIZY ´fiÀ°fb°f

dIYE þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe »fûIY»fb·ffU³f, AQcSXQVfeÊ,

þ³fdUSXû²fe AfdQ ¶f°ff³fZ IYe ´fÔdöY¹ffÔ °f`¹ffSX SXJ°fZ WX`ÔÜ

UWXeÔ ÀfØfføYPÞX Q»f °f±ff CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦fe A´f³fZ ¶fþMX

IYû EZd°fWXfdÀfIY, A·fc°f´fcUÊ, ÀfSXfWX³fe¹f, Àf·fe U¦fûÊÔ IYf

dWX°f`¿fe AfdQ IYSXfSX QZ³fZ Uf»fZ ¶f¹ff³f d»fJIYSX þZ¶f

¸fZÔ SXJ »fZ°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f þ¶f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ d´fL»fZ

¦fb÷YUfSX IYû A´f³fZ BÀf IYf¹fÊIYf»f IYf AfdJSXe

´fc¯fÊIYfd»fIY ¶fþMX ´fZVf dIY¹ff °fû §fMXIY Q»f WXe ¸fbÔWX

RbY»ff IYSX ¶f`NX ¦fEÜ ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ WXe ³ffSXfþ

¨f»f SXWXe dVfUÀfZ³ff IZY ÀffÔÀfQ ÀfÔþ¹f SXfCX°f ³fZ ¶fþMX

´fSX dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ dIYÀff³f

ßfZ¹fÀIYSX WXû¦ffÜ ´fQfd²fIYfSXe BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ·fe

³ffJbVf WX`Ô dIY ¶fZÔ¦f»fc÷Y, ¸fbÔ¶fBÊ AüSX AWX¸fQf¶ffQ IYû

dUd·f³³f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE ¶fþMX ¸fZÔ ¶fOÞXf

AfUÔMX³f d¸f»ff »fZdIY³f SXfª¹f IYe dIYÀfe ·fe

´fdSX¹fûþ³ff IZY d»fE IYûBÊ AfUÔMX³f ³fWXeÔ WXbAf, dþ³f¸fZÔ

dUþ¹fUfOÞXf AüSX dUVffJf´fØf³f¸f ¸fZMÑû SXZ»f Vffd¸f»f

WX`ÔÜ MXeEÀfAfSX ³fZ ·fe Af¸f ¶fþMX IYû »fZIYSX ³ffSXfþ¦fe

þ°ffBÊ WX` AüSX IZYÔQi õfSXf °fZ»fÔ¦ff³ff IYe dUd·f³³f

¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE ²f³ffUÔMX³f IYe ¸ffÔ¦f IYû

³fþSXAÔQfþ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü

d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ¶fþMX ÀfZ °fû JbVf

WX`Ô »fZdIY³f CX³fIYe ´ffMXeÊ þZOXe¹fc »fûIYÀf·ff AüSX d¶fWXfSX

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU EIY Àff±f IYSXfE þf³fZ IYe

ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû dÀfSXZ ÀfZ JfdSXþ IYSX ¨fbIYe WX`Ü IZYÔQie¹f

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¶fþMX ¸fZÔ dþÀf °fSXeIZY ÀfZ

¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû QZVf ¸fZÔ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IZY d»fE

slide7

07

´fMX³ff

d¸fd±f»ff

www.swarajlive.com

¦fbøY½ffSX, 08 RYSX½fSXeX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¦fif¸f SXÃff Q»f IYf AfÔQû»f³f 28 ÀfZ

OXf. ¦f¯f´fd°f d¸fßf IZY ³ff¸f

´fSX ´fbSXÀIYfSX IYe §fû¿f¯ff

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

¸f`d±f»fe IZY dUIYfÀf Ad·f¹ff³f IYû

AfþeU³f Àf¸fd´fÊ°f ´fi£¹ff°f ùQ¹f SXû¦f

dUVfZ¿fÄf OXf. ¦f¯f´fd°f d¸fßf IZY ³ff¸f ´fSX

¨fZ°f³ff Àfd¸fd°f,´fMX³ff IZY °fØUfU²ff³f ¸fZÔ

WXSX Àff»f ¸f`d±f»fe IZY EIY ÀffdWX°¹fIYfSX

IYû OXf. ¦f¯f´fd°f d¸fßf ÀffdWX°¹f Àf¸¸ff³f

´fiQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX §fû¿f¯ff

ÀffdWX°¹f AIYfQZ¸fe ´fbSXÀIYfSX ÀfZ

Àf¸¸ffd³f°f ¸f`d±f»fe IYe »fZdJIYf EUÔ

OXf. d¸fßf IYe ²f¸fÊ´f}e AfVff d¸fßf ³fZ

CX³fIYe þ¹fÔ°fe IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX

¶fb²fUfSX IYû ¹fWXfÔ IYe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f

WX` dIY OXf. d¸fßf IYe þ¹fÔ°fe 8 RYSXUSXe

IYû ¸f³ffBÊ þf°fe WX`Ü AfVff d¸fßf ³fZ

¶f°ff¹ff WX` dIY ¸f`d±f»feÀfZ OXf. d¸fßf IYf

¶fZWXQ »f¦ffU ±ffÜ UZ JbQ ·fe EIY

A¨LZ IYdU ±fZÜ CX³fIYe IYf½¹f-´fbÀ°fIY

"WX¸fWXcÔ IYdU°ff »fedJ »f`°f Le"

´fiIYfdVf°f WX`Ü ¸f`d±f»fe ¸fZÔ CX³fIZY

¹fû¦fQf³f IYû d¨fSXÀ¸f¯feʹf ¶f³ff³fZ IZY

d»fE CX³fIZY ³ff¸f ´fSX Àf¸¸ff³f IYf d³f¯fʹf

SXZRYSX»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ d¨fdIY°ÀfIY IYe

´fQÀ±ff´f³ff IYû »fZ ¸fÔÂfe IYû Äff´f³f

ÀUSXfþ/þ¹f³f¦fSXÜ þQ¹fc IZY ½¹fUÀffd¹fIY ´fiIYûâ IZY ´fiQZVf Àfd¨fU Vf¸·fb ¦fb~f

³fZ A³fb¸fÔOX»f AÀ´f°ff»f þ¹f³f¦fSX ¸fZÔ ÀfÔÀff²f³f ¶fPXf³fZ, d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY

´fQÀ±ff´f³ff IYû »fZIYSX ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ff¯OXZ¹f ÀfZ d¸f»fIYSX Äff´f³f Àfü´ffÜ

Äff´f³f IZY A³fbÀffSX A³fb¸fÔOX»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ 22 d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe ´fQ ÀfÈdþ°f WX`Ü

´fSX °f`³ff°f ¸ffÂf °fe³f WX`Ü ¸fdWX»ff °f±ff Vf»¹f d¨fdIY°ÀfIY °f±ff IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

ÀUfÀ±¹f IY¸feÊ IYe IY¸fe WX`Ü Àff±f WXe SXûd¦f¹fûÔ IZY ÀfbdU²ff IZY d»fWXfþ ÀfZ ÀfÔÀff²f³f

IYe ·fe IY¸fe WX`Ü dþÀfÀfZ SXûd¦f¹fûÔ IYû ·ffSXe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX

SXWXf WX`Ü Äff´f³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY þ¹f³f¦fSX ·ffSX°f ³fZ´ff»f Àfe¸ff ´fSX AUdÀ±f°f

WXû³fZ IZY IYfSX¯f d¸fÂf QZVf IZY SXûd¦f¹fûÔ ÀfdWX°f À±ff³fe¹f SXûd¦f¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IZY

A³fb´ff°f ¸fZÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ °f±ff ÀUfÀ±¹f IYd¸fʹfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ³f¦f¯¹f WX`Ü dþÀfÀfZ

B»ffþ IYSXf³fZ ¸fZÔ SXûd¦f¹fûÔ IYû ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü Àfd¨fU ³fZ d¨fdIY°ÀfIY U

ÀUfÀ±¹f IY¸feÊ °f±ff ÀfÔÀff²f³f IYe ¸ffÔ¦f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ÀfZ IYe WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY

A³fb¸fÔOX»f AÀ´f°ff»f IZY ¨ff»fb WXb¹fZ EIY U¿fÊ ÀfZ CX´fSX WXû ¦f¹ff WX`,´fSX d¨fdIY°ÀfIY,

ÀfÔÀff²f³f ³fQfSX°f WX`Ü ´fbSXf³fZ ´feE¨fÀfe IZY WXe d¨fdIY°ÀfIY A³fb¸fÔOX»fe¹f AÀ´f°ff»f

¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WX`Ü

¸ff¨fÊ °fIY þ¹f³f¦fSX ´fiJÔOX IYû AûOXeERY

IYSX³fZ IYf »fùf

ÀUSXfþ/þ¹f³f¦fSX/¸f²fb¶f³feÜ þ¹f³f¦fSX ´fiJÔOX IYû Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fböY IYSX³fZ

IZY Ad·f¹ff³f IYû °fZþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü þedUIYf IZY dþ¸¸fZ ¹fWX IYf¸f WX`Ü 31

¸ff¨fÊ °fIY ´fiJÔOX IZY Àf·fe 15 ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû AûOXeERY IYSX³fZ IYf »fùf SXJf

¦f¹ff WX`Ü RYSXUSXe ¸ffWX ¸fZÔ ´fiJÔOX IZY Qb»fd»f´f˜e, QZU²ff CXØfSXe, IYûSXdWX¹ff, ¶fZ»fWXe

´fcUeÊ U ´fd›¸fe ´fÔ¨ff¹f°f IYû AûOXeERY IYSX QZ³fZ IYf »fùf WX`Ü þ¹f³f¦fSX ¶fÀ°fe,

¶fZ»fWXe QdÃf¯fe U QZU²ff ¸f²¹f ´fÔ¨ff¹f°fZ ´fcUÊ ¸fZÔ AûOXeERY §fûd¿f°f IYe þf ¨fbIYe

WX`Ü þedUIYf IZY ¶fe´feE¸f Ad³f»f IbY¸ffSX ¨fü²fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff IYe ´fiJÔOX IZY IbY»f

216 ¸fZÔ 111 UfOXÊ AûOXeERY WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ IbY»f 25629 ¸fZÔ 10592

Vfü¨ff»f¹f ¶f³f ¨fbIZY WX`ÔÜ ¨ffSX WXþfSX Vfü¨ff»f¹f d³f¸ff¯ffʲfe³f WX`ÔÜ ¨ffSX WXþfSX »fû¦fûÔ

IYf ·fb¦f°ff³f WXû ¨fbIYf WX`Ü °fe³f WXþfSX »fû¦fûÔ IZY ·fb¦f°ff³f IYe ´fidIiY¹ff AÔd°f¸f ¨fSX¯f

¸fZÔ WX`Ü IYWXf dIY ¶ff»fc IYe A³fb´f»f¶²f°ff IZY ¨f»f°fZ ¶fe°fZ ¨ffSX ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ Ad·f¹ff³f

´fSX AÀfSX ´fOÞXfÜ ¹fWX ·fe IYWXf dIY Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf dþ¹fû MXZ¦f WXû³ff þøYSXe WX`Ü

d¶f³ff dþ¹fû MXZ¦f IZY ·fb¦f°ff³f ³fWXe WXû¦ffÜ

³fUf³fe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff ³fZ dIY¹ff

ÀfOÞXIY IYf dVf»ff³¹ffÀf

ÀUSXfþ/ÓfÔÓffSX´fbSÜ ´fiJÔOX IZY ³fUf³fe ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fSX¸ff³f³Q´fbSX IZY UfOXÊ 10

UfOXÊ ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff Qb¦ffÊ QZUe EUÔ UfOXÊ ÀfQÀ¹f ³fZ ÀfÔ¹fböY ÷Y´f ÀfZ ÀfOÞXIY IYf

dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ ¹fWX ÀfOÞXIY UfOXÊ 10 IZY SXf¹f MXû»ff ¸fZÔ dÀfÔ§fZV½fSX SXf¹f IZY

§fSX ÀfZ d¶fWXfSXe »ff»f SXf¹f IZY §fSX °fIY ´feÀfeÀfe ¶f³fZ¦feÜ ¸füIZY ´fSX ¸fbdJ¹ff Qb¦ffÊ

EUÔ UfOXÊ ÀfQÀ¹f dUþ¹f IbY¸ffSX SXf¹f ³fZ IYWXf dIY ÀfOÞXIY ¶f³f þf³fZ ÀfZ ¸fûWX»»fZ

IYe °fÀUeSX ¶fQ»fZ¦feÜ CX³WXû³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f»fû¦f ÀfeE¸f IZY Àff°f d³f›¹f IZY

°fWX°f ´fÔ¨ff¹f°f IYf dUIYf d¸f»fIYSX IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX

¸fbdJ¹ff U UfOXÊ ÀfQÀ¹f IZY A»ffUf Óf¸fZ»fe SXf¹f, þA´ff IZY ´fiJÔOX A²¹fÃf

dSX°fZVf IbY¸ffSX SXf¹f, Àfd¨¨fQf³fÔQ SXf¹f, ´fÔIYþ IbY¸ffSX SXf¹f, ·ff¦fZV½fSX SXf¹f, ÀfSX´fÔ¨f

SXf¸f¦fû´ff»f ¸fÔOX»f, Àf¸fZ°f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ÀfÔ°f ¦fiûUSX IYe ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX Qe ¦fBÊ ßfðfÔþ»fe

ÀUSXfþ/ ÓfÔÓffSX´fbSXÜ d³fþe dVfÃff þ¦f°f ¸fZÔ ÀfÔ°f IYe CX´ffd²f ´fif~ ¸fWXf°¸ff

³ffSXf¹f¯f QfÀf ¦fiûUSX IYe ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX CX³WXZ ßfðfÔþ»fe Qe ¦fBÊÜ À±ffd³f¹f OXeEUe

ÀIcY»f ´fif¦fÔ¯f ¸fZÔ WXbBÊ ßfðfþ»fe Àf·ff ¸fZÔ ´fif¨ff¹fÊ ÀfbQÊVf³f ³fZ IYWXf dIY UZ A´f³fZ

´ffÀf ÀfQ`U JfQe IYf EIY Ófû»ff WXe SXJ°fZ ±fZÜ CX³WXû³fZ d¶fWXfSX EUÔ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ 200

ÀIcY»f IYe À±ff´f³ff IYSX dVfÃff IYe EIY A»f¦f þû°f þ»ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ÀfÔ°f

¦fiûUSX IYf þ³¸f 15 ³fU¸¶fSX 1923 ¸fZÔ »ffWXüSX ¸fZÔ WXbAf ±ff AüSX þeU³f ´f¹fʳ°f IYf¸f

IYSX°fZ WXbE 6 RYSXUSXe 2008 IYû CX³fIYf QZWXfUÀff³f WXû ¦f¹ffÜ ÀIcY»f IZY dVfÃfIY EUÔ

LfÂf LfÂffAûÔ ³fZ ¶ffSXe ¶ffSXe ÀfZ CX³fIZY d¨fÂf ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX CX³WXZ ³f¸f³f dIY¹ffÜ

Ad³f¹fd¸f°f d¸f»fe þ³fdU°fSX¯f IYe QbIYf³f

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ »fQd³f¹ff ´fiJÔOX IYe OX»fûJSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY þ³fdU°fSXIY

SXf¸f»fû¨f³f ¹ffQU IYe QbIYf³f IYf Aü¨fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ þfÔ¨f 6 RYSXUSXe

IYû IYe ¦fBÊÜ »fûIY dVfIYf¹f°f IZY Af²ffSX ´fSX BÀfIYf d³fSXeÃf¯f ÀfeAû ÀfWX E¸fAû

þZ´fe SXf¹f ³fZ dIY¹ffÜ EÀfOXeAû þ¹f³f¦fSX IYû ´fiZd¿f°f þfÔ¨f ´fid°fUZQ³f IZY A³fbÀffSX

þfÔ¨f IZY IiY¸f ¸fZÔ QbIYf³f ¶fÔQ d¸f»feÜ ¶fÔQ IYe Àfc¨f³ff ³f °fû E¸fAû IYf¹ffÊ»f¹f IYû

±fe AüSX ³f ¶fûOXÊ ´fSX AÔdIY°f ±feÜ þ³fdU°fSXIY IYû RYû³f ´fSX ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIZY

AÀfWX¹fû¦ff°¸fIY SXU`¹fZ IZY IYfSX¯f »ff·fbIYûÔ IYf ·füd°fIY Àf°¹ff´f³f ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ

UWXfÔ CX´fdÀ±f°f Qþʳf ·fSX »fû¦fûÔ ³fZ IYWXf dIY dU¦f°f IYBÊ ¸fWXe³fZ ÀfZ Jfôf³³f IYf

dU°fSX¯f ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü dU°fSX¯f´fÔþe ¸fZÔ ·fe Ad³f¹fd¸f°f°ff ´ff¹fe ¦fBÊÜ BÀfÀfZ ´fcUÊ

31 þ³fUSXe IYû BÀfIYe þfÔ¨f IYe ¦fBÊ ±feÜ þfÔ¨fû´fSXfÔ°f Jfôf³³f dU°fSX¯f IYf

AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfIYf A³fb´ff»f³f OXe»fSX ßfe ¹ffQU ³fZ ³fWXeÔ dIY¹ffÜ BÀf

´fiIYfSX ¹fWX À´fá WX` dIY ¹fWXfÔ Jfôf³³f IYe IYf»ff¶ffþfSXe WXû°fe SXWXe WX`Ü

ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ EIY IYe ¸fü°f

ÀUSXfþ/RbY»f´fSXfÀfÜ A³fb¸fÔOX»f ÃfZÂf IZY RbY»f´fSXfÀf JbMXü³ff ¸fb£¹f ´f±f ´fSX

¶fb²fUfSX Àfb¶fWX °fZþ SXµ°ffSX ÀfZ JbMXü³ff IZY °fSXRY þf SXWXe MXZ¸´fc dþÀfIYf ³fÔ¶fSX

¶feAfSX11´feE5097 SXûOX ÀfZ QÀfÜ dRYMX ³fe¨fZ JfBÊ ¸fZÔ þfIYSX d¦fSX ¦f¹feÜdþÀf¸fZÔ

MXZ¸´fc ¸fZÔ ÀfUfSX ½¹fdöY ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZÜþf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX

À±ff³fe¹f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ §ff¹f»f ½¹fdöY IYû dIYÀfe °fSXWX ÀfZ A³fb¸fÔOX»fe¹f

AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ffÜþWXfh CX³fIYe ¸fÈ°¹fb WXû ¦f¹feܱff³ff²¹fÃf WXSXZÔQi IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ¸fÈ°fIY ½¹fdöY IYe ´fWX¨ff³f CX³fIZY ´ffgIZYMX ÀfZ d¸f»fZ IYf¦fþf°f IZY

A³fbÀffSX »füIYWXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸ff²fû´fbSX ¦ffÔU IZY 60 U¿feʹf ÀfcSXþ ´fiÀffQ ¹ffQU

d´f°ff J˜SX ¹ffQU IZY øY´f ¸fZÔ WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ»ffVf IYû IY¶þf ¸fZÔ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf

IZY d»f¹fZ ¸f²fb¶f³fe ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ

B³MXSX ´fSXeÃff±feÊ

¸f²fb¶f³fe ÀfZ ¦ff¹f¶f

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ

d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ´fbSXÀIYfSX ´fid°fU¿fÊ

dUôf´fd°f ´fUÊ Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX

¨fZ°f³ff Àfd¸fd°f õfSXf CX³fIZY ³ff¸f ÀfZ þ¸ff

SXfdVf IZY AdþÊ°f ¶¹ffþ ÀfZ ¸f`d±f»fe ¸fZÔ

ßfZâ Àf¸fIYf»fe³f ÀffdWXd°¹fIY IÈYd°f dQ¹ff

þfE¦ffÜ BÀfIZY °fWX°f AÔ¦fUÀÂf,

´fiVfdÀ°f-´fÂf, ´fi°feIY d¨f‰ EUÔ 11

WXþfSX ÷Y´f¹fZ dQE þfEÔ¦fZÜ ´fbSXÀIYfSX IYû

d»fÔ¦f, þfd°f, CX¸fi AüSX QZVf IYe Àfe¸ff

ÀfZ ¸fböY SXJf ¦f¹ff WX`Ü ´fWX»ff ´fbSXÀIYfSX

BÀfe U¿fÊ 2018 ¸fZÔ dQ¹ff þfE¦ffÜ

BÀfIZY d»fE ¨fZ°f³ff Àfd¸fd°f õfSXf dUdWX°f

´fidIiY¹ff A´f³ff¹fe þfE¦feÜ 7 A´fi`»f ÀfZ

¸f³ff¹ff þfE¦ff d¸fd±f»ff ¸fWXû°ÀfU

QSX·fÔ¦ffÜd¸fd±f»ff »fûIY ÀfÔÀIÈY°f ¸fÔ¨f

IYe AûSX ÀfZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¨fÔQiZVf IYe

A²¹fÃf°ff ¸fZÔ SXf¸fZV½fSX ´fd¶»fIY ÀIcY»f

¸fZÔ d³f¨f»ff ¸fWXû°ÀfU ¸f³ff³fZ IYû »fZIYSX

¶f`NXIY IYe ¦fBÊ Àfd¨fU ´fiûRZYÀfSX CXQ¹f

VfÔIYSX d¸fßf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 7 U 8

A´fi`»f IYû d¸fd±f»ff ¸fWXû°ÀfU ¸f³ff³fZ

IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü

Afþ SXfþ³f¦fSX d¦fdSXþf ¸fÔdQSX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ d¶fWXfSX

¦fif¸f SXÃff Q»f IYe dþ»ff À°fdSX¹f ¶f`NXIY dþ»ff²¹fÃf

SXf¸f´fiÀffQ SXfCX°f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbBÊÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

EIY ÀUSX ÀfZ ¸f²fb¶f³fe dþ»ff Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ´fSX 19

RYSX¶fSXe EUÔ ´fMX³ff IZY ¦fQʳfe¶ff¦f ¸fZÔ 28 ¸ff¨fÊ ÀfZ

Ad³fd›°fIYf»fe³f Af³Qû»f³f IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f WXbAf

Üdþ»fZ IZY d¶fWXfSX ¦fif¸f SXÃff Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYWXf

IYe A¶f ²fZ¹fÊ MXcMX SXWXf WX` ¢¹fûdIY ¹fWX ÀfÔÀ±ff

l l ¶f`NXIY ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff d³f¯fʹf

1962 ÀfZ IYf¹fÊSX°f WX`Ü

dIY°f³fe ÀfSXIYfSXZ Af¹fe AüSX ¨f»fe ¦f¹fe IYûBÊ ·fe

ÀfSXIYfSX ¦fif¸f SXÃff Q»fû ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff AüSX ³f

QZ SXWXe WX`Ü dÀfRYÊ 18 ÀfZ »fZIYSX 30 U¿fûÊ IZY ³füþUf³fû

IYf ·fd¶f¿¹f AÔ²fIYfSX¸f¹f IYSX SXWXe WX` þ¶fdIY BÀf QZVf

¸fZÔ ³füþUf³fûÔ IYe AWX¸ ·fbd¸fIYf WX` ܦfif¸f SXÃff Q»f IZY

»fû¦f SXf°f SXf°f ·fSX þf¦f IYSX ¦ffU Àf¸ffþ EUÔ QZVf

IYe SXÃff IYSX SXWXZ WX` »fZdIY³f CXÀfIYe SXÃff ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ

IYSX SXWXe WX` þû d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü dþ»ffÀ°fSXe¹f

¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE dþ»ff A²¹fÃf SXf¸f

SXfþQ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ d»fE ¦fE d³f¯fʹf

´fiÀffQ SXfCX°f ³fZ Af›¹fÊ ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf IYe

Vff¹fQ ÀfSXIYfSX IbY¸·fIYSX¯fe d³fÔQif ¸fZÔ Àfû¹fe WXbBÊ WX`

ÜCX³WXZÔ Af³Qû»f³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ¦ff³fZ IYe þ÷YSX°f WX`Ü

¶f`NXIY Àf¸ffd~ IZY ¶ffQ Àf`IYOXû ¸fûMXSX ÀffBÊdIY»f IZY

Àff±f ·f½¹f d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff d³fIYf»f IYSX ¦fif¸f SXÃff Q»f

IYe ¸ffÔ¦fû IYû ´fcSXf IYSX³fZ WXZ°fb ÀfSXIYfSX EUÔ ´fiVffÀf³f

IYf ²¹ff³f AfIÈYá dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ

SXf¸f³ffSXf¹f¯f ÀffWX ²f¸fZʳQi IbY¸ffSX SXdÀ¸f°f IbY¸ffSX

¸fbIZYVf ¦fb~f ÀfSXûþ IbY¸ffSX ;LûMXc IbY¸ffS; ÀfSXûþ

´ffÀfUf³f d¶fSXZ³Qi SXf¸f A¶Qb»f J`S ÀfSXûþ ´fÔdOX°f

³f±fb³fe ´ffÀfUf³f Ad³f»f ´ffÀfUf³f ÀfdWX°f QþʳfûÔ »fû¦fûÔ

³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ

¨fûSXe IZY »fÔd¶f°f ¸ff¸f»fZ EIY ¸ffWX ¸fZÔ

d³f´fMXf³fZ IYf EEÀf´fe ³fZ dQ¹ff d³fQZÊVf

SXf¸f¨fÔQi ¹ffQU SX§fb¶fÔVf ¸fÔOX»f dQ¦f¸¶fSX ¸fÔOX»f

»føf¯f ¸fÔOX»f ¸fb£°ffSX AWX¸fQ Àfc¹fʳffSXf¹f¯f

¹ffQU SXf¸fQb»ffSX ¹ffQU Ad²fIY»ff»f ¹ffQU

¶feSXZÔQi ¹ffQU QZU³ffSXf¹f¯f ¹ffQU SXf¸f³fSXZVf

¹ffQU d¸fÔMXc ÀffWX ¦fb»ff¶fIYf³°f ¹ffQU ÀfdWX°f

QþʳfûÔ SXfþQ ³fZ°ff CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´fiû. BÔQiIYfÔ°f Óff IYf

Ad·f³fÔQ³f Afþ

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ OXf. ¦f¯f´fd°f d¸fßf IYe

þ¹fÔ°fe ´fSX ÀffdWX°¹f AIYfQZ¸fe IZY A³fbUfQ

´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ¨f¹fd³f°f ´fiû. BÔQiIYfÔ°f Óff Ad·f³fÔQ³f

Àf¸ffSXûWX ¦fb÷YUfSX IYû Qû ¶fþZ ¹fWXfÔ WXû¦ffÜ À±ff³fe¹f dQ¦§fe

´fd›¸f dÀ±f°f AdJ»f ·ffSX°fe¹f ¸f`d±f»fe ÀffdWX°¹f ´fdSX¿fQÐ

´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû SXWXZ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ d¸fd±f»ff-¸f`d±f»fe

IZY dUIYfÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ þbOÞXZ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fûÔ IZY Àff±f WXe

ÀffdWX°¹fÀfZdU¹fûÔ IYe ·fe ·ff¦feQfSXe WXû¦feÜ ¹fWX þf³fIYfSXe OXf.

¹fû¦ff³fÔQ Óff ³fZ Qe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ÀffdWX°¹f AIYfQZ¸fe,

dQ»»fe ÀfZ A³fbUfQ ´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ´fiû. Óff IYû ¦fbþSXf°fe

CX´f³¹ffÀf kAfÔ¦fd»f¹ff°fl IYf ¸f`d±f»fe ¸fZÔ A³fbUfQ IYSX³fZ IZY

d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff IZY IYÀfSXüSX ¦ffÔU d³fUfÀfe ´fiû. Óff

´fMX³ff dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fcUÊ ´fif²¹ff´fIY WX`Ô AüSX ¸f`d±f»fe

AIYfQ¸fe °f±ff d¶fWXfSX ÀfÔÀIÈY°f AIYfQ¸fe, ´fMX³ff IZY ´fcUÊ

d³fQZVfIY ÀfWX Àfd¨fU SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ B³fIYe A³fZIY IÈYd°f¹ffÔ

´fiIYfdVf°f WX`ÔÜ

RbY»fUdSX¹ff ³fQe ÀfZ 63

¶fû°f»f VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ

À½fSXfªf/dÀfÔWXUfKf/QSX·fÔ¦ffÜ dÀf¸fSXe

±ff³ff AÔ°f¦fÊ°f d¶fÀf³f´fbSX ±ff³ff IZY

RbY»fUdSX¹ff ³fQe ÀfZ IbY»f 63 ¶fû°f»f

SXfg¹f»f ÀMX`¦f VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff

d´fL»fZ dQ³fûÔ ´fbd»fÀf

IZY õfSXf ´feLf IYSX³fZ

´fSX A´fSXf²fe õfSXf

VfSXf¶f SXfÀ°ff ¸fZÔ WXe

CX°ffSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff

dþÀf¸fZ EIY ´fiZÀf

d»fJf IYfSX AüSX

d°f³f AfQ¸fe IYû

þZ»f ·fZþ ¦f¹ff ±ff

IZY»fUf¦ffLe ¸fZ ¦fb~

Àfb¨f³ff IZY Af²ffSX

´fSX °fe³fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ff

´fbd»fÀf IYû Àfb¨f³ff d¸f»fe ±fe IYe

¸fbþµRYSX´fbSX IZY SXfÀ°fZ E³f E¨f 57

WXû°fZ WXbE OXeWX SXf¸f´fbSX IYe AûSX ÀfZ EIY

»ff»f SXÔ¦f IYe IYfSX WX` dþÀfÀfZ VfSXf¶f

»fZIYSX Af SXWXZÔ WX`Ô þû dUVf³f´fcSX IZY»fUf

ÀUSXfþ/ÓfÔÓffSX´fbSXÜ

EEÀf´fe ³fZ ´fSXÀff ²ff¸f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe

¦¹ffSXWX RYSXUSXe IYû ¸ff°fʯOX ¸fWXû°ÀfU

´fSX ³fþSX SXJ³fZ °f±ff dUd²f ½¹fUÀ±ff

ÀfÔ²ffSX¯f IZY d»fE AfUV¹fIY ´fbd»fÀf

¶f»f IYe Àfbd¨f QZ³fZ IYû IYWXfÜ IiYfBʸf

d¸fdMXÔ¦f ¸fZÔ ±ff³ff²¹fÃfûÔ ÀfZ IYWXf dIY

UfWX³f ¨fZdIÔY¦f Ad·f¹ff³f ¸fZÔ

Ad²fIY°f¸f SXfdVf RYfBʳf IYSXZÜ

EEÀf´fe ³fZ IYWXf dIY d³f¹f¸ff³fbIbY»f

þb¸ff³ffÊ »f¦ffUZÔ °ffdIY SXfþÀU ÀfÔ¦fiWX

¸fZÔ UÈdð WXûÜ ¦fdV°f IZY QüSXf³f ·fe

SXÀfeQ Àff±f SXJ³fZ IYû IYWXf °ffdIY

þc¸ff³ffÊ UÀfc»f IYSX UfWX³f IYû LûOÞXf

þf ÀfIZYÜ ±ff³ffUfSX IYfÔOXû IZY

A³fbÀfÔ²ff³f IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff

IYeÜ EEÀf´fe ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSX

IYfÔOXûÔ IZY A³fbÀfÔ²ff³f ¸fZÔ A´fZdÃf°f

°fZþe ³fWXeÔ SXWXeÜ A·fe ·fe A³fb¸fÔOX»f

¸fZÔ »f¦f·f¦f 200 IYfÔOX »fdÔ¶f°f WX`Ü

ÓfÔÓffSX´fbSX ±ff³ff EUÔ ASXdOÞX¹ff ÀfÔ¦fif¸f

Aû´fe IYû LûOÞXIYSX ÓfÔÓffSX´fbSX ÀfdIYÊ»f

¸fZÔ IbY»f 167 IYfÔOX »fÔd¶f°f WX`ÔÜ

þ¶fdIY ÓfÔÓffSX´fbSX ¸fZÔ 13,Ô ASXdOÞX¹ff

ÀfÔ¦fif¸f ¸fZÔ 19 IYfÔOX »fÔd¶f°f WX`ÔÜ

CX³WXû³fZ IYfÔOXûÔ IYf d³f¿´ffQ³f þ»Q ÀfZ

þ»Q IYSX³fZ IYf AfQZVf ±ff³ff²¹fÃfûÔ

IYû dQ¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ÓfÔÓffSX´fbSX

±ff³ff²¹fÃf ÀfWX B³Àf´fZ¢MXSX ¶fišfQZU

dÀfÔWX, AÔ²fSXfNXfPÞXe IZY SXf¸f¨f³Qi

¸fÔOX»f, ¸f²fZ´fbSX IZY Ad¸f°f IbY¸ffSX,

»fJ³füSX IZY SXfþIbY¸ffSX SXf¹f,

·f`SXUÀ±ff³f IZY ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX dÀfÔWX

ÀfdWX°f A³¹f ±fZÜ

ÀfÔÀIÈY°f dUôf±feÊ

¸fû¨ffÊ »fOÞXZ¦ff ¨fb³ffU

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ ÀfÔÀIÈY°f dU dU

´fdSXÀfSX ¸fZÔ d¶fWXfSX ´fiQZVf ÀfÔÀIÈY°f ¸fû¨fÊ

IYe AfUV¹fIY ¶f`NXIY WXbBÊ dþÀf¸fZÔ

ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf

d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff Àf·fe IYf»fZþû ÀfdWX°f

dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ¨fb³ffU »fOÞX³ff °f¹f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ

»fÔd¶f°f IYfÔOXû IZY °UdSX°f d³f¿´ffQ³f U

Àf¸feÃff IZY d»fE EEÀf´fe d³f²fe SXf³fe ³fZ

¸fÔ¦f»fUfSX IYû A´f³fZ ´fiIYûâ ¸fZÔ

±ff³ff²¹fÃfûÔ IZY Àff±f ÀfÔ¦f IiYfBʸf d¸fdMXÔ¦f

l lEEÀf´fe ³fZ Àf·fe

±ff³ff²¹fÃfûÔ IZY Àff±f

IYe IiYfB¸f d¸fdMXÔ¦f

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ

A³fb¸fÔOX»f ÃfZÂf IZY RbY»f´fSXfÀf AUdÀ±f°f ÀfZUfd³fUÈØf dVfÃfIY

VfdVfIYf³°f ¹ffQU IZY AfUfÀf ´fSX SXfþQ dþ»ff A²¹fÃf

SXf¸f¶fWXfQbSX ¹ffQU IYe A²¹fÃf°ff SXfþQ ´fiJÔOX A²¹fÃf OXfg.

²f³fUeSX ¹ffQU IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f A³fb¸fÔOX»f À°fSXe¹f

SXfþQ ³fZ°ff EUÔ IYf¹fÊIY°ffÊAû IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f

WXbBÊܶf`NXIY ¸fZÔ A¦ff¸fe 19 RYSXUSXe IYû d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff IZY

³fZ°ff ´fid°f´fÃf ÀfWX ¹fbUf Àf¸fifMX °fZþÀUe ´fiÀffQ ¹ffQU IZY

Af¦f¸f³f ´fSX CX³fIZY ·f½¹f ÀUf¦f°f EUÔ þ³fÀf·ff ¸fZÔ WXþfSXûÔ

¹fbUfAûÔ IYe ·ff¦feQfSXe Àfbd³fd›°f IYSX³fZ AüSX ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfÔQZVf ·fZþ³fZ IYf ·ffSX Àf·fe ³fZ°ff AüSX

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ

¸fÔ¦f³fe»ff»f ¸fÔOX»f dþ»ff ´fdSX¿fQ CX´ff²¹fÃf ¸fZSXfþ Af»f¸f

UeSX¶fWXfQbSX SXf¹f SX¸fZVf IbY¸ffSX ¹ffQU ´fiIYfVfUeSX ·ffSX°fe

20 °fIY LfÂffUfÀf IZY d»f¹fZ

AfUZQ³f IYe AÔd°f¸f d°fd±f

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY SXfª¹f ¹fûþ³ff ¸fQ

ÀfZ d¸f»»f°f IYfg»fZþ, QSX·fÔ¦ff IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ³fU d³fd¸fÊ°f

100 ¶fZOXZOX ¶ffd»fIYf LfÂffUfÀf IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fifSXÔ·f

dIY¹ff þf³ff WX`Ü LfÂffUfÀf ¸fZÔ AfUfÀf³f IZY d»fE ¶fZOX

AfUÔdMX°f dIY¹ff þfE¦ffÜ QSX·fÔ¦ff VfWXSXe ÃfZÂf ¸fZÔ AUdÀ±f°f

+2 dUôf»f¹fûÔ EUÔ ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ A²¹f³fSX°f

A»´fÀfÔ£¹fIY Àf¸fbQf¹f IYe LfÂffEZÔ LfÂffUfÀf ¸fZÔ AfUfÀf³f

WXZ°fb ´ffÂf WXûÔ¦feÜ B¨LbIY LfÂffAûÔ õfSXf dUdWX°f ´fi´fÂf ¸fZÔ

AfUZQ³f A´f³fZ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ´fi²ff³ff²¹f´fIY/

´fif¨ff¹fÊ ÀfZ A³fb¿fÔÀff IYSXf IYSX ´fif¨ff¹fÊ, d¸f»»f°f IYfg»fZþ,

QSX·fÔ¦ff IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þ¸ff IYSX³ff WXû¦ffÜ ´fif¨ff¹fÊ

¸fWXûQ¹f °f¹f ¸ff³fIY IZY A³fbÀffSX AfUZdQ°f LfÂffAûÔ IYû

d³f¹f¸ff³fbÀffSX IY¸fSXf EUÔ ¶fZOX ÀfÔ£¹ff LfÂffAûÔ IYû

d³f¹f¸ff³fbÀffSX AfUÔdMX°f dIY¹ff þfE¦ff, dþÀfIYf A³fb¸fûQ³f

LfÂffUfÀf ÀfÔ¨ff»f³f Àfd¸fd°f ÀfZ IYSXf³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ

LfÂffUfÀf d³f¹f¸f IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX³fZ Uf»fe LfÂffAûÔ ÀfZ

d¶f³ff dIYÀfe Àfc¨f³ff IZY LfÂffUfÀf ÀfZ ´fif¨ff¹fÊ õfSXf

d³f¿IYfdÀf°f dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ LfÂffUfÀf ¸fZÔ ¸fZÀf ³fû

´fiûdRYMX ³fû »ffgÀf IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ AfUZQ³f

´fif¨ff¹fÊ, d¸f»»f°f IYfg»fZþ, QSX·fÔ¦ff IZY IYf¹ffÊ»f¹f EUÔ

dþ»ff A»´fÀfÔ£¹fIY IY»¹ff¯f ´fQfd²fIYfSXe IZY IYf¹ffÊ»f¹f

ÀfZ ´fif~ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff EUÔ dQ³ffÔIY 20 RYSXUSXe °fIY

´fif¨ff¹fÊ d¸f»»f°f IYfg»fZþ, QSX·fÔ¦ff IZY Àf¸fÃf þ¸ff dIY¹ff

þf ÀfIZY¦ffÜ

IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ EEÀf´fe ³fZ AÔ²fSXfNXfPÞXe

EUÔ øYQi´fbSX ±ff³ff ¸fZÔ ¨fûSXe IZY ¸ff¸f»fZ

»fÔd¶f°f SXWX³fZ ´fSX IYOÞXf ÷YJ Ad£°f¹ffSX

dIY¹ffÜ CX³WXû³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY ÃfZÂf ¸fZÔ

dþ°f³fZ ·fe »fû¦f ¨fûSXe IZY AfSXû´f ¸fZÔ

þZ»f þf ¨fbIZY WX`Ô, CX³fIYe ¦fd°fd¶fd²f ´fSX

³fþSX SXJZÔ °f±ff WXbBÊ ¨fûSXe IZY ¸ff¸f»fZ IYf

Ad²fIY°f¸f EIY ¸ffWX ¸fZÔ CXòZQ³f IYSXZÔÜ

BÀf¸fZÔ °fIY³feIY IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔÜ EIY

¸ffWX IZY AÔQSX A¦fSX CXòZQ³f ³fWXeÔ WXbAf

°fû Qû³fû ±ff³ff²¹fÃf ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

ASXdOÞX¹ff ÀfÔ¦fif¸f Aû´fe ´fi·ffSXe IYû

MXû»ff ÀfZUIY IYe ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/ÓfÔÓffSX´fbSX

þøYSX°f¸fÔQûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff¹fZÔÜ Af”fWX³f dIY¹ff dIY

ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¹fbUIYûÔ, ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû IbYVf»f

¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ þûOÞXZÔ °ffdIY SXfª¹f U QZVf ÀfZ

¶fZSXûþ¦ffSXe IYe Àf¸fÀ¹ff J°¸f WXû ÀfIZYÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

ÀffÃfSX°ff IZY ´fiJ¯OX Àf¸f³U¹fIY »føf¯f ·fÔOXfSXe,

I`Y»ffVf ¸fWX°fû, A¨fʳff IbY¸ffSXe, d³f·ff IbY¸ffSXe,

SXZJf IbY¸ffSXe, Qb»ffSX¨f³Qi ÀfQf¹f, Àf°feVf ÀfQf¹f,

AøY¯f ÀffRYe, Àfe°ffSXf¸f ÀffRYe, ¶fÀfeCXïe³f

AÔÀffSXe, ¸fÔþcSX Af»f¸f ÀfdWX°f A³¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

EMXeE¸f ÀfZ WXZSXfRZYSXe ¸fZÔ ²fSXf¹ff

ÀfSXIYfSX IZY Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ

IZY d»fE MXû»ffÀfZUIY, °ffd»f¸fe ¸fSXIYþ EUÔ ÀU¹fÔ

ÀfZUIY A´f³fe dWXÀÀfZQfSXe QZÔ¦fZÜ UZ ÀfSXIYfSX IZY

¸fb£¹f¸fÔÂfe d³f›¹f ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff ·fØff ¹fûþ³ff,

d¶fWXfSX ÀMXcOXZ¯MX IiYZdOXMX IYfOXÊ ¹fûþ³ff, IbYVf»f

¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f ¹fûþ³ff IYe þf³fIYfSXe ³f dÀfRYÊ

B¨LbIY ³fU¹fbUIYûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff¹fZÔ¦fZ ¶fd»IY B¨LbIY

½¹fdöY¹fûÔ IYû ÀfÔ¶fÔd²f°f OXf¢¹fc¸fZ³fMXZVf³f IZY ¶ff¶f°f

·fe þf³fIYfSXe QZIYSX CX³WXZÔ ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ff IYf

»ff·f dQ»ff³fZ ¸fZÔ ¸fWX°fe ·fcd¸fIYf AQf IYSXZÔ¦fZÜ BÀf

WXZ°fb MXû»ffÀfZUIYûÔ, °ffd»f¸fe ¸fSXIYþûÔ EUÔ ÀU¹fÔ

ÀfZUIYûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IYf IYf¸f ·fe ÀfSXIYfSXe

À°fSX ´fSX ´fifSXÔ·f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf IYOÞXe ¸fZÔ

ÓfÔÓffSX´fbSX ¶feAfSXÀfe ¸fZÔ OXeAfSXÀfeÀfe IZY dþ»ff

´fi¶fÔ²fIY ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ³fZ CX´f¹fböY ¸ff³fQZ¹f IYd¸fʹfûÔ

IYû EIY dQUÀfe¹f ´fidVfÃf¯f dQ¹ffÜ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ

¹fûþ³ffAûÔ IYe dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ °f±ff

¹fûþ³ff IYf »ff·f »fZ³fZ IZY d»fE IYü³f IYü³f ÀfZ

IYf¦fþf°f IYe AfUV¹fIY°ff WXû¦feÜ BÀf WXZ°fb

dUÀ°ffSX ÀfZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ CX´f¹fbÊöY

IYd¸fʹfûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff dIY Af´f A´f³fZ ´fdSXßf¸f ÀfZ

ÀfSXIYfSX IYe BÀf »ff·fIYfSXe ¹fûþ³ff IYf »ff·f

¦ffLe ¸fZ dOXd»fUSXe IYSXZÔ¦fZ BÀfIZY ¶ffQ

´fbd»fÀf A´f³ff þf»f d¶fLfIYSX dÀf¸fSXe

AüSX dUVf³f´fcSX Qû³fûÔ ±ff³ff IYe ¸fQQ ÀfZ

IYfRYe ´fi¹ffÀf IYSX IYfSXû¶ffSXe IYû

ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSX/¸f²fb¶f³feÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY

»f¿¸fe´fbSX ¨fûIY EÀf¶feAfB EMXeE¸f ´fSX 31

þ³fUSXe IYû ¸fdWXÔQi SXfCX°f IYf EMXeE¸f ¶fQ»fIYSX

Qû CX¨¨fIYûÔ ³fZ 20000 CXOÞXf d»fEÜ UWXe ¸fdWXÔQi

SXfCX°f õfSXf Àfû¸fUfSX IYû CXÀfe EMXeE¸f IZY AfÀf

´ffÀf §ff°f »f¦ff¹fZ CXÀf »fOÞXIZY IYf BÔ°fþfSX IYSX³fZ

»f¦ff IbYL QZSX UfQ Qû³fûÔ Af¹fZ Ü Af°fZ WXe ¸fWXZÔQi

SXfCX°f Af¸f »fû¦fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´fIYOXIYSX ´fbd»fÀf

IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ff ܲfSXf¹fZ A´fSXfd²f¹fûÔ ¸fZÔ ¸f²fZ´fbSX

±ff³ff IZY JûþSXf ¦ffgU d³fUfÀfe dUIYfVf

¨fü²fSXe,¶ffÔIYe ¦ffÔU d³fUfÀfe IYüVf»f Óff IYû Àf§f³f

´fcL°ffL IYSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ

·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

Q¶fû¨f³fZ ¸fZ ÀfRY»f SXWXe ³fQe dIY³ffSXZ ÀfZ

VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff ¶f°ff¹ff þf°ff

WX` dIY IbYL dQ³f ´fcUÊ WXe BÔdOXIYf IYfSX

ÀfZ VfSXf¶f »ffIYSX ¹fWXfh SXJf ¦f¹ff ±ff ¦fb~

Àfb¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX BÀfZ ¶fSXf¸fQ

dIY¹ff ¦f¹ff

ÀUSXfþ/ÓfÔÓffSX´fbSX Ü

´ffgIZYMX¸ffSX Àf¸fZ°f Qû EMXeE¸f NX¦f d¦fSXµ°ffSX

¶fWXbAfSXf-d³f¸fSXü»fe ÀfOÞXIY

¸ff¦fÊ IYû CXðfSXIY IYe °f»ffVf

dÀfÔWXUfOÞX/ ÀUSXfþ/QSX·fÔ¦ffÜ

´fbÂf. IYüVf»f IbY¸ffSX Óff WX`Ü °fe³fû IYû

³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü

EEÀf´fe ³fZ þf³fIYfSXe Qe dIY Qû³fû

þ¦fWXû ´fSX WXbBÊ d¦fSXµ°ffSXe ¸fZÔ À±ffd³f¹f

»fû¦fû IYf WXe Ad²fIY ÀfWX¹fû¦f d¸f»ff

WX`Ü ´ffgIZYMX¸ffSX IYe d¦fSXµ°ffSXe ¸f²fZ´fbSX IZY

´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY IZY ¶fifÔ¨f ÀfZ WXbBÊ

WX`Ü CXÀfZ ´ffgIZYMX¸ffSXe IYSX°fZ Àf¸f¹f WXe SXÔ¦fZ

WXf±fûÔ ²fSXf ¦f¹ffÜ ´feE³f¶fe ¶fif¨f ¸fZÔ

Àfb´fü»f dþ»ff ¸fSXü³ff A¦fSX¦fSXWXf ¦ffÔU

d³fUfÀfe Àfbd³f»f ¸fbdJ¹ff A´f³fZ ´f}e IZY

Àff±f ÷Y´f¹ff d³fIYf»f³fZ Af¹fZ ±fZÜ ÷Y´f¹ff

d³fIYf»f IYSX ¶ffWXSX d³fIY»f°fZ Àf¸f¹f

CXÀfIZY ´ffgIZYMX ¸fZÔ ¶»fZOX ¸ffSX IYSX IYMX

dIY¹ff ¦f¹ffÜ °f·fe Àf¨fZ°f WXbE Àfbd³f»f ³fZ

CXÀfZ Q¶fû¨f d»f¹ffÜ CXÀfIZY ´ffÀf ÀfZ

¶»fZOX ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX»»ff IYSX

´fbd»fÀf IYû ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ BʲfSX EMXeE¸f

NX¦f IYû ²fSXZ þf³fZ IYf °ff³ff ¶ff³ff EIY

RYSXUSXe ÀfZ WXe ¶fb³ff þf³fZ »f¦ff ±ffÜ EIY

RYSXUSXe IYû ¸f²fZ´fbSX ¦ffÔU IZY SXWX³fZ Uf»fZ

¸fWXZ³Qi SXfCX°f »føfe´fbSX ¨f`IY dÀ±f°f

EÀf¶feAfBÊ EMXeE¸f ÀfZ ´f`Àff d³fIYf»f³fZ

A´f³fZ d¦fSXûWX IZY Àff±f »fû¦fû IYû

d³fVff³ff ¶f³ff³fZ Uf»fZ ´ffgIZYMX¸ffSX EUÔ

EMXeE¸f NX¦f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ

¸f²fZ´fbSX ´fbd»fÀf IYû ÀfRY»f°ff d¸f»fe WX`Ü

l l Àf·fe °fe³f ¸f²fZ´fbSX ÀfZ

dIY¹fZ ¦fE d¦fSXµ°ffSX

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³fe

dÀfÔWXUfOÞXf ´fiJ¯OX IZY AÔ°f¦fÊ°f ³fZÔ¦fKf

¸fûK ÀfZ AdWX»¹ff À±ff³f IYû þûK³fZ Uf»fe

¸fb£¹f ÀfKIY IYû Ãfd°f¦fiÀ°f WXû³fZ ÀfZ

SXfWX¦feSXû IYû WXû°fe WX` ´fSXZVff³fe þ¶fdIY ¹fWX

SXfÀ°ff AdWX»¹ff À±ff³f IY¸f°fü»f EÀf E¨f

75 AfdQ ¸ff¦fÊ ÀfZ þbK°ff WX` dRYSX BÀf

AûSX dIYÀfe dIY ³fþSX ³fWXeÔ Jb»fe ÀfSXIYfSX

·fe ¶fQ»f ¦fBÊ »fZdIY³f ÀfKIY dIY QbQÊVff

A·fe °fIY U`Àfe WXe WX` Qû ´fiJ¯OX

dÀfÔWXUfKf AüSX þf»fZ IZY EIY ¶fKe

Af¶ffQe dIY »ffBRY »ffB³f ¸ff³fZ þf³fZ

Uf»fe WX` ¹fWX ÀfKIY »fZdIY³f dRYSX ·fe

Afþ ÀfSXIYfSX dIY ³fþSXûÔ ÀfZ ¹fWX AûÓf»f

WX` ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZJSXZJ IZY

A·ffU ¸fZ þe¯fÊ Vfe¯fÊ WXû°ff ¨f»ff ¦f¹ff

U¿fûÊÔ ´fcUÊ BÀfIYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff

þû IYBÊ ¶ffPÞXû IZY IYWXSX dIY ·fZÔMX ¨fPÞX ¦fBÊ

BÀf ÃfZÂf IZY AdWX¹ffSXe dÀ±f°f Ed°fWXfdÀfIY

´f`SXfd¯fIY EUÔ ²f¸fÊ À±f»f AdWX»¹ff À±ff³f

IYû þûK°fe WX` AüSX BÀf ´fSX Q`d³fIY

»fQd³f¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸fWX±ff ¦ffÔU

IYf B³MXSX ´fSXeÃff±feÊ ¶f¸f¶f¸f IbY¸ffSX

·f¦f°f ( 18 ) A¨ff³fIY ¦ff¹f¶f WXû

¦f¹ffÜ UWX JfþZOXeWX dÀ±f°f B³MXSX

IYf»fZþ ÀfZ dUÄff³f IYf ´fSXeÃff±feÊ WX`,

þû ´fSXeÃff ·fSX IZY d»fE d»f¹fZ ¦f¹fZ OXZSXZ

¸fZÔ SXWX³fZ ¸f²fb¶f³fe þf SXWXf ±ffÜ 8

RYSXUSXe ÀfZ BÀfIYe ´fSXeÃff WXû³fe ±feÜ

BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ CX³fIZY QfQf ³fZ EIY

AfUZQ³f À±ff³fe¹f ±ff³fZ IYû dQ¹ff WX`Ü

AfUZQ³f IZY A³fbÀffSX LfÂf 6 RYSXUSXe

IYû dþÀf SXfþc MÑZUZ»Àf ÀfZ ¨f»ff UWX

d¨fIY³fûMXUf ¸fZÔ JSXf¶f WXû ¦f¹ffÜ

¶fÀf IY³OX¢MXSX ³fZ ÀfUfdSX¹fûÔ IYû

U`IYd»´fIY ½¹fUÀ±ff IYSX ¶ff¶fcUSXWXe

·fZþfÜ LfÂf UWXfÔ ÀfZ þ¹f ¸ff°ffQe ¶fÀf

IZY ÀfWXfSXZ ¸f²fb¶f³fe ´fWXbÔ¨ffÜ §fÔMXûÔ ¶ffQ

OXZSXf ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IYe Àfc¨f³ff IZY ¶ffQ

CXÀfIYe Jûþ IYe þf³fZ »f¦feÜ Àf¸ff¨ffSX

¹ffÂfe¹fûÔ ÀfdWX°f ¸ff»f PXû³fZUf»fZ UfWX³fû IYf

°ffÔ°ff »f¦ff SXWX°ff WX` ÀfKIYû dIY dÀ±fd°f

JSXf¶f WXû³fZ IZY IYfSX¯f dWX¨fIYû»fZ Jf°fZ

UfWX³f IZY Àff±f IY¶f ¢¹ff WXû þfE ¹fWX

IYWX³ff ¸fbdVIY»f WX` BÀf Àf¸fÀ¹ff dIY

AfUfþ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ AdWX»¹ff¸fWXû°ÀfU ¸fZ

¶fb»fÔQ dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ þf»fZ dU²ff¹fIY

þeUZVf IbY¸ffSX ³fZ Àfb¶fZ IZY ¸fÔÂfe ´fiZ¸f IbY¸ffSX

IZY Àff¸f³fZ ¹fWX ¸fbïf þûSX VfûSX ÀfZ CXNXf¹fZÔ

±fZ BÀf ¸füIYf ´fSX UWXfh ´fSX ¸füþcQ »fû¦fûÔ

³fZ WXf¸fe ·fSXe ±fe »fZdIY³f A¶f°fIY ¹fWXfh IZY

¦fif¸fe¯f ³fE U¿fÊ ¸fZ BÀf ÀfKIY IZY

IYf¹ffIY»´f dIY ³fBÊ CX¸¸feQûÔ IZY ÀfWXfSXZ

þe³fZ IYû dUUVf WX`Ô A¶f QZJ³fZ Uf»fe

¶ff°f ¹fWX WX` dIY IY¶f BÀf ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ

IYf ¹fWX Àf´f³ff ´fcSXf WXû°ff WX`Ü

CXöY þf³fIYfSXe EEÀf´fe d³fd²f SXf³fe ³fZ

A´f³fZ IYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf

¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ff IYû QeÜ EEÀf´fe ³fZ

¶f°ff¹ff IZY Qû §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ °fe³f »fû¦f

dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü ²fSXf¹ff

´ffgIZYMX¸ffSX ¶fZ¦fbÀfSXf¹f dþ»fZ IZY

RcY»f¶fdSX¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY Àf¦fSXfWXf ¶fÀf

ÀMX`OX d³fUfÀfe ³fc³fc d°fUfSXe IYe ´fbÂf

ÀfbSXþ d°fUfSXe WX`Ü UWXe EMXeE¸f NX¦f

IYSX³fZ Uf»ff ¸f²fZ´fbSX ±ff³ff IZY WXe JþcSXf

¦ffÔU d³fUfÀfe ¶fQie³ffSXf¹f¯f ¨f`²fSXe IYf

´fbÂf dUIYfÀf IbY¸ffSX ¨f`²fSXe EUÔ CXÀfIYf

Àff±fe BÀfe ±ff³ff IZY ¶ffÔdIY ¦ffÔU

d³fUfÀfe ÀU¦feʹf SXfþ IbY¸ffSX Óff IYf

Af¹ffÜ EIY ¶ffSX ¸fZÔ ´f`Àff ³fWXe d³fIY»f³fZ

´fSX ´feLZ JOXZ ¹fbUIY ³fZ ÀfWX¹fû¦f dQ¹ff

AüSX CX³WXZ 20 WXþfSX d³fIYf»f IYSX QZ

dQ¹ffÜ dRYSX IbYL WXe QZSX ¸fZÔ CX³WXe

¹fbUIYû ³fZ IYWXf dIY Af´fIYf EMXeE¸f

¶fQ»f ¦f¹ff WX`Ü ¸fWXZ³Qi A´f³ff EMXeE¸f

´fWX¨ff³f IYSX Uf´fÀf »fZ d»f¹ffÜ þ`ÀfZ WXe

IbYL QcSX ¦f¹ff CX³fIZY ¸fû¶ffBÊ»f ´fSX dRYSX

ÀfZ 20 WXþfSX d³fIYf»f³fZ IYf ¸f`ÀfZþ

Af¹ffÜ ¸f`ÀfZþ QZJ IYSX UWX Uf´fÀf

Af¹ff ¸f¦fSX UWXfÔ ¹fbUIY ³fWXe ±ffÜ BÀfIZY

¶ffQ ÀfZ WXe ´fid°fdQ³f ¸fWXZ³Qi CXÀfe

EMXeE¸f IZY ´ffÀf Af³fZ »f¦ffÜ CXÀf³fZ

»fOÞXIZY IYf ¨fZWXSXf QZJf ±ffÜ 5 RYSXUSXe

IYe Vff¸f IYû Qû³fû CXÀfe EMXeE¸f IZY

´ffÀf dQJZÜ ¸fWXZ³Qi ³fZ CXÀfZ WX»»ff IYSX

CXÀfZ A¶fû¨ff AüSX ´fbd»fÀf ¶fb»ffBÊ ¦fBÊÜ

EEÀf´fe ³fZ IYWXf dIY ¶fZ¦fÔbÀfSXf¹f IZY

´ffgIZYMX¸ffSX ÀfZ CXÀfIZY Àff±fe IYf ´f°ff

´fbL³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

d»fJZ þf³fZ °fIY IYûBÊ Àfc¨f³ff ³fWXeÔ

d¸f»fe ±feÜ ´fbd»fÀf ¸fû¶ffB»f ÀfZ WXbBÊ

Uf°ffÊ IZY Af²ffSX ´fSX IY¸´¹fcMXSX IYû

JÔ¦ff»f³fZ ¸fZÔ þbMXe WX`Ü ´fdSXþ³fûÔ ³fZ

A´fWXSX¯f IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ WX`Ü

slide8

08

´fMX³ff

LX´fSXf/ Àfe½ff³f

www.swarajlive.com

¦fbXb÷Y½ffSXX,08 RYSX½fSXeXX, 2018

ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ d¨fdIY°Àff ÀfZUf NX´f

¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX d¨fdIY°ÀfIY ¶f`NXZ ²fSX³ff ´fSX

§ff¹f»f ASXdU³Q IZY

¶f¹ff³f ´fSX Af²fZ Qþʳf

»fû¦fûa ´fSX ´fif±fd¸fIYe

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

VfûIY Àf·ff IYf Af¹fûþ³f

ÀUSXfþ/´ff³ff´fbSX/ÀffSX¯fÜ ±ff³ff ÃfZÂf

IZY Àf°fþûOÞXf ¶ffþfSX ´fSX Àfû¸fUfSX IYe

Vff¸f Qû ¦fbMXûa ¸fZÔ WXbBÊ ¸ffSX´feMX ¸fZÔ EIY

´fÃf IZY §ff¹f»f ASXdU³Q IbY¸ffSX

dÀfÔWX õfSXf ¸fVfSXIY ´fbd»fÀf IYû

dQE RYQÊ ¶f¹ff³f IZY Af²ffSX ´fSX

À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ³fZ ´fif±fd¸fIYe

QþÊ IYe WX`Ü QþÊ ´fif±fd¸fIYe ¸fZÔ

RY°fZWX´fbSX ³fSXWXf ¦ffÔU d³fUfÀfe

´fÔIYþ SXf¹f, VfdVf·fc¿f¯f SXf¹f,

»føf¯f SXf¹f, d¶fSXZVf IbY¸ffSX SXf¹f,

´fi¸fûQ ¹ffQU AüSX ÀfÔ°fû¿f SXf¹f

IYû ³ff¸fþQ EUÔ Af²fZ Qþʳf

AÄff°f »fû¦fû IYû AfSXû´fe ¶f³ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY Àfû¸fUfSX

IYe Vff¸f ¸ff¸fc»fe dUUfQ IYû

»fZIYSX Qû ´fÃfû IZY ¶fe¨f þ¸fIYSX

¸ffSX´feMX WXbBÊ ±fe dþÀfIZY ¶ffQ

Qû³fûÔ ´fÃfûa IZY ¶fe¨f °f³ffU WXû

¦f¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY ¶fb²fUfSX ÀfZ

dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f ¶f°ff¹fe þf SXWXe

WX` dRYSX ·fe ´fbd»fÀf ´fi·ffdU°f

B»ffIYûa ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¦fV°f IYSX SXWXe

WX`Ü

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

dUôb° À´fVff§ffÊ°f IZY ¶ffQ ´fdSXþ³f AÀ´f°ff»f

»fZIYSX ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ OXйfcMXe ´fSX °f`³ff°f d¨fdIY°ÀfIY OXfg

ÀfbSXZ³Qi ¸fWX°fû ³fZ CXÀfIYe þfÔ¨f IYe AüSX ¸fÈ°f §fûd¿f°f

IYSX dQ¹ffÜ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³f CXÀfZ ¸fÈ°f ¸ff³f³fZ IYû

°f`¹ffSX ³fWXeÔ ±fZ AüSX d¨fdIY°ÀfIY AüSX IYd¸fʹfûÔ ÀfZ

WXe ·feOÞX ¦fEÜ dþÀfIZY ¶ffQ ARYSXf °fRYSXe IYf

¸ffWXü»f WXû ¦f¹ffÜ ¸füIZY IYf RYf¹fQf CXNXf°fZ WXbE

AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ ³fZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ þ¸fIYSX

°fûOÞXRYûOÞX IYeÜ BÀf QüSXf³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B»ffþSX°f

A³¹f ¸fSXeþ AüSX CX³fIZY IYBÊ ´fdSXþ³f þf³f

¶f¨ffIYSX B²fSX CX²fSX ·ff¦f°fZ dQJZÜ IbYL Àf¸f¹f IZY

¶ffQ dÀ±fd°f IZY VffÔ°f WXû°fZ WXe dÀfdU»f Àfþʳf OXfg

»fd»f°f ¸fûWX³f ´fiÀffQ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZ AüSX

d¨fdIY°ÀfIYûÔ AüSX IYd¸fʹfûÔ ÀfZ ´fcSXZ §fMX³ffIiY¸f IYû

þf³ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fdSXþ³f ¸fÈ°f ½¹fdöY IYû

»fZIYSX ´fWXbÔ¨fZ ±fZ d¨fdIY°ÀfIY IZY Àf¸fÓff³fZ IZY

¶ffUþcQ CXÀfZ ¸fÈ°f ³fWXeÔ ¸ff³f SXWXZ ±fZ AüSX

d¨fdIY°ÀfIY AüSX IYd¸fʹfûÔ ÀfZ ·feOÞX ¦fE AüSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ þ¸fIYSX °fûOÞXRYûOÞX IYeÜ dþÀf¸fZ

ÀfÔ´fdØf IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX` dþÀfIYf AfIY»f³f

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

L´fSXf ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ AfE dQ³f d¨fdIY°ÀfIYûÔ

EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f WXû SXWXZ Qb½¹fÊUWXfSX EUÔ

¸ffSX´feMX IYû »fZIYSX L´fSXf ÀfQSX AÀ´f°ff»f IZY

OXfg¢MXSX EUÔ IY¸fʨffSXe Ad³fd›°fIYf»fe³f WXOÞX°ff»f

´fSX ¶f`NXZ WX`ÔÜL´fSXf dÀ±f°f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔd²f°f Àf·fe

ÀfSXIYfSXe ÀfZUfEÔ NX´f WX`Ü L´fSXf ÀfQSX AÀ´f°ff»f IZY

CX´ff²feÃfIY OXfg VfÔ·fb³ff±f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ¶f

OXfg¢MXSX EUÔ IY¸fʨffSXe ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX` °fû IYf¸f

¢¹ff IYSXZÔ¦fZÜAf´ff°fIYf»fe³f ÀfZ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf

°fIY IYe Àf·fe ÀfZUfEÔ ¶fÔQ IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ À±ff³fe¹f

dU²ff¹fIY OXfg ÀfeE³f ¦fb~f ÀfQSX AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨f

IYSX ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe »feÜ

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYf IYWX³ff WX` þ¶f °fIY ´f¹ffÊ~ ÀfbSXÃff

¸fbWX`¹ff ³fWXeÔ IYSXfBÊ þfE¦fe °f¶f °fIY ¹fWX WXOÞX°ff»f

EZÀfZ WXe þfSXe SXWXZ¦ffܶf°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ÀffSX¯f IZY

Àf·fe ´fiJÔOXûÔ ¸fZÔ ·fe OXfg¢MXSX EUÔ IY¸fʨffSXe

WXOÞX°ff»f ´fSX ¶f`NXZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ ¸fSXeþûÔ EUÔ CX³fIZY

´fdSXþ³fûÔ IYû ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX

SXWXf WX`Ü Äff°f WXû dIY dU¦f°f SXfdÂf ¸fÈ°fIY IZY

´fdSXþ³fûÔ õfSXf ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ °fûOÞXRYûOÞX AüSX

BÔMXSX AfMXÐÀfÊ IYe ´fSXeÃff ¨f»f SXWXe VffÔd°f´fc¯fÊ

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ d¶fWXfSX ´fiQZVf þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX IZY IYf¹ffÊ»f¹f Àfd¨fU ßfe

dþ°fZ³Qi ¹ffQU þe IYf AfIYdÀ¸fIY d³f²f³f WXû þf³fZ ÀfZ dÀfUf³f þQ¹fc IYf¹ffÊ»f¹f

´fSX »f¦ff¹ff ´ffMXeÊ IYf ÓfÔOXf ÓfbIYf dQ¹ff ¦f¹ff Àff±f WXe dþ»ff²¹fÃf BÔQiQZU dÀfÔWX

´fMXZ»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ VfûIY Àf·ff IYf Af¹fûþ³f IYSX dQUÔ¦f°f Af°¸ff IYû

ßfðfÔþd»f Qe ¦f¹feÔÜ VfûIY Àf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f ÷Y´f ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f ÀfWX ´fcUÊ

dþ»ff²¹fÃf ¸fb°fbþfÊ A»fe I`YÀfSX, dþ»ff ´fdSX¿fQ A²¹fÃf ÀfÔ¦fe°ff QZUe, ´fcUÊ

dþ»ff²¹fÃf ¸fÔÀfcSX Af»f¸f, dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU »ff»f¶ff¶fc ´fiÀffQ, ¹fbUf þQ¹fc

dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU ÀfbVfe»f ¦fb~f, ¹fbUf dþ»ff²¹fÃf ¸fb³³ff dÀfÔWX, ¸fWXfQd»f°f

dþ»ff²¹fÃf ³f³Q»ff»f SXf¸f, Ad°fd´fLOÞXf dþ»ff²¹fÃf Àf°¹fZÔQi NXfIbYSX, dIYÀff³f

dþ»ff²¹fÃf dUþ¹f IbYVfUfWXf, ¶fbdðþeUe dþ»ff²¹fÃf IbY¯ff»f Af³f³Q,

IY»f¸fþeUe dþ»ff²¹fÃf d´fÔMXc ßfeUfÀ°fU, þ¹f³ff±f NXfIbYSX, dUþ¹f NXfIbYSX,

Àfb³fe»f NXfIbYSX, SXfþIbY¸ffSX NXfIbYSX, SXdU³Qi IbYVfUfWXf, Àfb³fe»f IbYVfUfWXf, WXSXZSXf¸f

IbYVfUfWXf, IbYÔþd¶fWXfSXe dÀfÔWX, SXfIZYVf d¶fWXfSXe dÀfÔWX, ¸fûMXZ dÀfÔWX, AfþfQ Jf³f,

IÈY¿¯ff dÀfÔWX ´fMXZ»f, ¸ff²fU dÀfÔWX ´fMXZ»f, U`ô³ff±f ¸fWX°fû, UeSXZÔQi ¦fb~f ³fZ VfûIY

½¹föY dIY¹fûÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff²¹fÃf ßfe ´fMXZ»f þe AüSX ´fcUÊ dþ»ff²¹fÃf

ßfe I`YÀfSX ³fZ ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ ÀU¦feʹf ¹ffQU IZY d³f²f³f IYû ´ffMXeÊ IZY d»f¹fZ

A´fcSX¯fe¹f Ãfd°f ¶f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY ÀU¦feʹf dþ°fZÔQi þe »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY ¶fWXb°f

WXe Bʸff³fQfSXe AüSX d³fâf ÀfZ ´ffMXeÊ AüSX ÀfSXIYfSX IZY CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYû Àf¸´fc¯fÊ

d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹fZ WX`,WX¸ffSXe ´ffMXeÊ BÀf VfûIY IYe §fOÞXe

¸fZÔ CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f WXSX °fSXWX ÀfZ JOÞXe SXWXZÔ¦feÜ

´fif±fd¸fIYe QþÊ

ÀUSXfþ/´ff³ff´fbSX/ÀffSX¯fÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY SXf¸f´fbSXøYQi ¦ffÔU IZY Àff¸f³fZ ¦fÔOXIY ³fQe

IZY dQ¹ffSXf B»ffIZY ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fbd»fÀf õfSXf Lf´fZ¸ffSXe IYSX 4 ¦f`»f³f IY¨¨fZ

dÀ´fdSXMX IYe ¶fSXf¸fQ¦fe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f ²f³²fZ¶ffþû IZY dJ»ffRY

´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe WX`Ü À±ff³fe¹f ±ff³fZ IZY EÀfAfBÊ AVfûIY IbY¸ffSX ¨fü²fSXe ³fZ

BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fûSXWXf ¦ffÔU d³fUfÀfe SXfIZYVf ´ffÀfUf³f, ´f´´fc ´ffÀfUf³f AüSX CX·fUf

ÀffSXÔ¦f´fbSX ¦ffÔU d³fUfÀfe AVfûIY dÀfÔWX IYû AfSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü

þ»Q WXe Ad°fIiY¸f¯f ¸fböY WXû¦fe

SXf¸fþf³fIYe ¸fNX IYe þ¸fe³f

ÀUSXfþ/´ff³ff´fbSX/ÀffSX¯fÜ ´fiJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f SXf¸fþf³fIYe ¸fNX IYe

þ¸fe³f þ»Q WXe Ad°fIiY¸f¯f ¸fböY WXû¦ffÜ AÔ¨f»ffd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f õfSXf ¸fNX

IYe þ¸fe³f IYû Ad°fIiY¸f¯f dIY¹fZ »f¦f·f¦f PXfBÊ Qþʳf QbIYf³fQfSXû IYû Qb¶ffSXf ³fûdMXÀf

±f¸ff¹fe ¦f¹fe WX`Ü ³fûdMXÀf ¸fZÔ ÀfeAû ³fZ B³f QbIYf³fQfSXû IYû 13 RYSXUSXe IYû CX´fdÀ±f°f

WXûIYSX A´f³ff ´fÃf À´fá IYSX³fZ IYû IYWXf WX` A³¹f±ff dU·ff¦fe¹f IYfSXÊUfBÊ IYe ¨fZ°ffU³fe

Qe WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY ¸fWX¸¸fQ´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´f`¢Àf A²¹fÃf EUÔ °fbIYeÊ ¦ffÔU d³fUfÀfe

ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ »fûIY dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f IZYÔQi ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYSX ¸fNX IYe þ¸fe³f

IYû Ad°fIiY¸f¯f ¸fböY IYSXf³fZ IYe ¦fbWXfSX »f¦ff¹fe ±feÜ dVfIYf¹f°f IZY Af»fûIY ¸fZÔ

AÔ¨f»ffd²fIYfSXe ³fZ AÔ¨f»f A¸fe³f ÀfZ ¸ff´fe IYSXfIYSX Ad°fIiY¸f¯fIYfSXe QbIYf³fQfSXû ÀfZ

¸fNX IYe þ¸fe³f IYû Jf»fe IYSX³fZ IYû IYWXf ±ff »fZdIY³f QbIYf³fQfSXû ³fZ þ¸fe³f Jf»fe

³fWXe dIY¹ffÜ BÀf ¶fe¨f AÔ¨f»f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ Qb¶ffSXf ³fûdMXÀf ±f¸ffE þf³fZ ÀfZ

QbIYf³fQfSXû ¸fZÔ þWXfh WXOÞXIY¸´f ¸f¨ff WX` UWXe ¸fNX IYe þ¸fe³f IYû Ad°fIiY¸f¯f ¸fböY

IYe AfÀf »f¦ff¹fZ »fû¦fû ¸fZÔ JbVfe QZJe þf SXWXe WX`Ü

19 IYû E»¶fZÔOXfþû»f IYe ¦fû»fe dJ»ff³fZ

IYû d¸f»ff d³fQZÊVf

À½fSXfªf/dÀfUf³fÜ ¶feBÊAû Vf¸fÀfe AWX¸fQ JfÔ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû

IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf IYf ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fiJÔOX IZY, ¶feAfSX´fe,

ÀfeAfSXÀfeÀfe ÀfdWX°f Àf·fe ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ, ¦f`SX ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ, CX¨¨f

dUôf»f¹fûÔ ÀfWX CX¨¨f°fSX dUôf»f¹fûÔ IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¶feBÊAû ³fZ

¶f°ff¹ff dIY 19 RYSXUSXe IYû SXf¿MÑXe¹f IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf ´fcSXZ ´fiJÔOX ¸fZÔ ¸f³ff¹ff

þf³ff WX`Ü ¸fb£¹f øY´f ÀfZ Àf·fe ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ ¦f`SX ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ

E»¶fZÔOXfþû»f IYe QUf dJ»ff¹fe þf¹fZ¦feÜ EIY U¿fÊ ÀfZ 19 U¿fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû QUf

dJ»ff¹fe þf¹fZ¦feÜ EIY ÀfZ Qû U¿fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû Af²ff ¦fû»fe EUÔ 2 U¿fÊ ÀfZ 19

U¿fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû EIY ¦fû»fe dJ»ffBÊ þfE¦feÜ QUf Jf³fZ ÀfZ UÔd¨f°f LfÂf -LfÂffAûÔ

IYû ´fb³f: ¸ffg´fA´f dQUÀf 7 ¸ff¨fÊ IYû dUôf»f¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IÈYd¸f³ffVfIY ¦fû»fe

dJ»ff¹fe þfE¦feÜ Àff±f WXe ¶f`NXIY ¸fZÔ LfÂf-LfÂffAûÔ IYf Jf°ff Jû»f³fZ, ¶f¨¨fûÔ IZY

Jf°fZ ¸fZÔ SXfdVf À±ff³ffÔ°fSX¯f IYSX³fZ, ÀfÔIbY»fUfSX °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYe Àfc¨fe CX´f»f¶²f

IYSXf³fZ AfdQ dUd·f³³f ¸fbïûÔ ´fSX Àf¸feÃff°¸fIY ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX »fZJf´ff»f

dUIYfÀf IbY¸ffSX dÀfÔWX, ´fÔIYþ IbY¸ffSX dUôf±feÊ, dþ°fZÔQi dÀfÔWX, WXdSXIYfÔ°f IbY¸ffSX,

¶feAfSX´fe ¶f¶fe°ff dÀfÔWX, IY³WX`¹ff ´fÔdOX°f, A¶Qb»f ¸ffþeQ, ÀfÔIbY»f Àf¸f³U¹fIY ´fiZ¸f

dIYVfûSX ´ff¯OXZ¹f, þb³fZQ A»fe, Vf¸fVffQ A»fe AÔÀffSXe, SXfþdIYVfûSX NXfIbYSX,

´fi¸fûQ dÀfÔWX, VfÔ·fc ´fiÀffQ, dU³fûQ IbY¸ffSX, dVfÃfIY Àfb²feSX IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ¸fbIbY»f

´fiÀffQ ÀfdWX°f Àf·fe ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ¸füþcQ ±fZÜ

BÊÔMX ·f™f ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ´fSX ´fif±fd¸fIYe QþÊ

ÀUSXfþ/´ff³ff´fbS/XÀffSX¯fÜ SXfª¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ´fdSX¿fQ ÀfZ A³ff´fdØf

´fi¸ff¯f´fÂf IZY ¶f¦f`SX BÊÔMX ·f™f ÀfÔ¨ff»f³f IYSX³fZUf»fZ Qû ÀfÔ¨ff»fIYû ´fSX ÀfeAû

AÔþd»f IbY¸ffSXe Af³fÔQ ³fZ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXf¹fe WX`Ü dþ³f ÀfÔ¨ff»fIYû ´fSX

´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦f¹fe WX` CX³f¸fZ Àfû³fU¿ffÊ ¦ffÔU d³fUfÀfe SXf²fZV¹ff¸f dÀfÔWX EUÔ

Ad¸f°f IbY¸ffSX dÀfÔWX Vffd¸f»f WX`Ü

SXZ»fUZ »ffB³f ¸fSX¸¸f°fe ÀfZ ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYe

¶fPÞXe ´fSXZVff³fe

À½fSXfªf/¸fWXfSXfþ¦fÔþ/ÀfeUf³fÜ dÀfUf³f IZY ¸fWXSXfþ¦fÔþ VfWXSX ¸fZÔ WXû SXWXZ BÔMXSX

´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYe ´fSXZVff³fe CXÀf UöY ª¹ffQf ¶fPÞX ¦fBÊ þ¶f ´fSXeÃff±feÊ ´fSXeÃff QZ³fZ

IZY d»fE A´f³fZ ´fSXeÃff IZYÔQi ´fSX þf³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ ¸fWXfSXfþ¦fÔþ VfWXSX dÀ±f°f ³fJfÀf

¨füIY IZY ¶f¦f»f IZY SXZ»fUZ PXf»ff IZY Àf¸fe´f þf ´fWXbÔ¨fZ °fû SXZ»fUZ »ffB³f ¸fZ ¸fSX¸¸f°fe

IYf¹fÊ IYSX SXWXZ SXZ»fUZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ þ¶f SXZ»fUZ PXf»ff IYû ¶fÔQ IYSX SXZ»fUZ »ffB³f

¸fSX¸¸f°fe IYf¹fÊ IYSX SXWXZ ±fZ AüSX PÞXf»ff IZY A¦f»f-¶f¦f»f ÀfZ þf³fZ IYf IYûBÊ ´f¦fQÔOXe

SXfWX ·fe ³fWXeÔ ±ffÜ EZÀfe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ LfÂffAûÔ IYû SXZ»fUZ »ffB³f ´ffSX IYSX³ff ¸fbdVIY»f

WXbAfÜ Qû´fdWX¹ff AüSX ¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³f ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ þf¸f ÀfZ þcÓf°fZ SXWXZ UWXe ¦ffOÞXe

ÀfZ CX°fSXIYSX LfÂffAûÔ IYû A´f³fZ ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX QüOÞX°fZ WXbE þf³ff ´fOÞXfÜ »ffJ »fû¦fûÔ

IYû IYWX³fZ IZY ¶ffUþcQ ·fe SXZ»fUZ IY¸fʨffSXe EIY þ³f IYe ¶ff°f ³fWXeÔ Àfb³f³fZ IYû °f`¹ffSX

±fZÜ ¶fb²fUfSX IYû WXbE ´fSXeÃff þf¸f ÀfZ þcÓf³fZ ´fSX ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYf ¸f³fû¶f»f IYû °fûOÞX

dQ¹ff ±ffÜ Äff°f WXû dIY ¨fÔ¨füSXf IZY °fSXRY ÀfZ Af³fZ Uf»fZ »fû¦f ·fe þf¸f ¸fZÔ RÔYÀf ¦fE

AüSX VfWXSX IZY °fSXRY ÀfZ WXûIYSX AfSX ¶fe þe AfSX IYfg»fZþ, EÀfIZYþZAfSX WXfBÊ

ÀIcY»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ dUôf±feÊ ·fe ´fcSXe °fSXWX þf¸f ÀfZ þcÓf°fZ SXWXZ dIYÀfe °fSXWX

QüOÞX°fZ-·ff¦f°fZ WXbE ´fSXeÃff±feÊ A´f³fZ ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ

VfSXf¶f ²fÔ²fZ¶ffþ d¦fSXµ°ffSX

ÀUSXfþ/¦fOÞXJfÜ ¦fOÞXJf ´fbd»fÀf ³fZ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ÀfSX¦f˜e AüSX ¸feNXZ´fbSX ¸fZÔ

Lf´fZ¸ffSXe dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ 50 »feMXSX VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ WXbBÊ U EIY IYfSXû¶ffSXe

d¦fSXµ°ffSX WXbAfÜ UWXe Qû ²fÔ²fZ¶ffþ ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ·fe ÀfRY»f SXWXZÔÜ ±ff³ff²¹fÃf SX¸fZVf

¸fWX°fû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSX¦f˜e ¦ffÔU ¸fZÔ A´f³fZ §fSX ¸fZÔ VfSXf¶f ¶fZ¨f SXWXZ SXfþf¶ff¶fb

SXfCX°f IYû 30 »feMXSX IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ ¸feNXZ´fbSX

¸fZÔ 20 »feMXSX VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ WXbAf dþÀf¸fZÔ ¸f³fûþ ¨fü²fSXe AüSX ÀfÔþ¹f ¨fü²fSXe

IYû Ad·f¹fböY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af¦fZ ·fe Lf´fZ¸ffSXe þfSXe SXWXZ¦feÜ

WXf±ff´ffBÊ WXbBÊ ±fe dþÀf¸fZÔ IbYL IY¸fʨffSXe ·fe

¨fûdMX»f WXbE ±fZ AüSX AfIiYûdVf°f ´fdSXþ³fûÔ ³fZ ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ þ¸fIYSX °fûOÞXRYûOÞX dIY¹ff ±ffÜ §fMX³ff

¸fZÔ A¶f °fIY ´fbd»fÀf ³fZ dIYÀfe IYû d¦fSXµ°ffSX ³fWXeÔ

dIY¹ff WX` BÀfIYû »fZIYSX OXfg¢MXSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY

þ»Q ÀfZ þ»Q CX³f »fû¦fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe þfEÜ

¦f°f SXfdÂf ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fSXeþ IYû »fZIYSX

´fWXbÔ¨fZ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ CXÀf U×¢°f A´f³ff Af´f Jû

dQ¹ff þ¶f d¨fdIY°ÀfIY ³fZ ¸fSXeþ IYû ¸fÈ°f §fûd¿f°f

IYSX dQ¹ffÜd¨fdIY°ÀfIY IZY »ffJ Àf¸fÓff³fZ IZY

¶ffUþcQ ´fdSXþ³f CXÀfZ ¸fÈ°f ¸ff³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ

±fZ AüSX þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff IYSX³fZ »f¦fZÜ ¸füIYf IYf

RYf¹fQf CXNXf IYSX AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ ³fZ AÀ´f°ff»f

¸fZÔ þ¸fIYSX °fûOÞX RYûOÞX VfbøY IYSX QeÜ °fûOÞX RYûOÞX

¸fZÔ AÀ´f°ff»f IZY VfeVfZ, IbYÀfeÊ, A»f¸feSXf Àf¸fZ°f

»ffJûÔ IYe Àf¸´fd°f IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`ÜBÀf

QüSXf³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ARYSXf °fRYSXe IYf ¸ffWXü»f

SXWXfܧfMX³ff IYe Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ·f¦fUf³f ¶ffþfSX

±ff³ff²¹fÃf ÀfWX d³fSXeÃfIY ÀfbSXZ³Qi IbY¸ffSX ¸füIZY ´fSX

´fWXbÔ¨fZ °f¶f °f¶f CX´fQiUe RYSXfSX WXû ¨fbIZY ±fZÜ´fif~

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ³f¹fe ¶ffþfSX ¸fbWX»»fZ IZY ÀU

UIYe»f d¸f¹ffh IZY 18 U¿feʹf ´fbÂf VfWXf¶fbïe³f IYû

WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IYû ¦fû»fe ¸ffSX³fZ ½ff»ff d¶f˜c d¦fSXµ°ffSX

l l CXÀfIYe d´fÀMX»f ÀfZ WXe §fMX³ff IYû dQ¹ff AÔþf¸f

l l d¶f˜c IYû dSX¸ffÔOX ´fSX »fZ¦fe ´fbd»fÀf

l l A¶f Àfïf¸f IYe d¦fSXµ°ffSXe ¸fZÔ WXû¦fe AfÀff³fe

ÀUSXfþ/¸fPÞXüSXf/ÀffSX¯fÜ

¸fZdOXIY»f MXe¸f IYe ·fe d³f¹fbdöY

IYe WX` dIY dIYÀfe ·fe WXf»f ¸fZÔ

LfÂffAûÔ IZY °fd¶f¹f°f d¶f¦fOÞX³fZ

´fSX °fbSXÔ°f þfÔ¨f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ

UWXeÔ IZY Qû A»f¦f A»f¦f IZY³Qi

´fSX dUIYMX ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ´fSXeÃff

QZ°fZ WXbE ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû QZJf

¦f¹ff WX` dþ³f¸fZÔ ´fÔdOX°f þUfWXSX

»ff»f ³fZWX÷Y IYfg»fZþ IYe LfÂff

¶fd¶f°ff IbY¸ffSX, ¸fPÞXüSXf, ´fIYfÔWXf

d³fUfÀfe WX`Ô dþ³fIYf ¸fÔ¦f»fUfSX

IYe SXfÂfe SXZRYSX»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

´fiÀfU WXbAf WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ

EIY ´fbÂf IYû þ³¸f ·fe dQ¹ff

dþÀfÀfZ ¶ffUþcQ ¶fb²fUfSX IYû

¶fûOXÊ d¸fdOX»f ÀIcY»f IZY ´fSXeÃff

IZY³Qi ´fSX ´fSXeÃff QZ SXWXe WX`Ü

Àff±f WXe ¶ff¶fc»ff»f SXf¹f BÔMXSX

IYfg»fZþ ´fSX EIY °fSX`¹ffÔ IYe

AfÔJ ÀfZ dQ½¹ffÔ¦f LfÂff d³f·ff

IbY¸ffSXe ·fe WX` AfÔJ ÀfZ dQ½¹ffÔ¦f ¹fWX

LfÂff A´f³fZ ´fSXeÃff IZY d»fE U¦fÊ

QVf¸f IYe LfÂff AIYfÔÃff IbY¸ffSXe ÀfZ

¶fû»f IYSX A´f³fe ´fSXeÃff IZY CXØfSX

d»fJUf SXWXe WX`Ü

A³fb¸f¯OX»f IZY L: IZY³Qi ´fSX WXû SXWXZ

´fSXeÃff ¶fb²fUfSX IZY dQ³f ·fe VffÔd°f´fc¯fÊ

SXWXe, ¶fb²fUfSX IYû AfMXÊ ·ff¿ff IZY ´fSXeÃff

¸fZÔ ·fe EÀfOXeAû ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ A³fb¸f¯OX»f ´fiVffÀf³f ³fZ Àf·fe

´fSXeÃff IZY³QiûÔ IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff

Àff±f WXe Àf·fe ´fSXeÃff IZY³Qi IZY

ÀfÔ¶fÔd²f°f IZY³Qif²feÃfIY IYû

Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ´fSXeÃffd±fʹfûÔ

IYe Àf§f³f þfÔ¨f IYSXUf°fZ SXWX³fZ

IYf AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ

Àf·fe IZY³QiûÔ ´fSX ÀIYfCXMX E¯OX

¦ffBOX IYe LfÂff, ¸fdWX»ff

´fbd»fÀf ¶f»f, U AfÔ¦f³f ¶ffOÞXe

IZY ÀfZdUIYf ÀfZ ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYe

þfÔ¨f IYSXfBÊ þf SXWXe WX` Àff±f WXe

Àf·fe IZY³Qi IZY ÀfÔdQ¦²f À±ff³fûÔ

´fSX þWXfh Ad·f·ffUIY Af þf

ÀfIY°fZ WX` CX³f þ¦fWXûÔ ´fSX

ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ ÀfZ d³f¦fSXf³fe

SXJe þf SXWXe WX`Ü ¸fPÞXüSXf ¸fZÔ

IbY»f ¶ffSXWX ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ

»f¦fZ WX`Ô EÀfOXeAû IZY AfQZVf ÀfZ

Àf·fe IZY³Qi ´fSX EIY-EIY

BÀffSXZ ´fSX Àfïf¸f U d¶f˜c ³fZ BÀf

WX°¹ffIYfÔOX IYû AÔ³fþf¸f dQ¹ff ±ff.

¶fOÞXWXdSX¹ff ±ff³ff IZY ÀffU³ff d³fUfÀfe

¶fdþSX IYe d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ BÀf IYfÔOX IYf

Jb»ffÀff WXbAf ±ff. UdþSX ,»fç³f AüSX

¨fÔQ³f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfeUf³f þZ»f ¸fZÔ

¶fÔQ WX`. UWXeÔ Àfïf¸f AüSX d¶f˜c IYe

°f»ffÀf ±fe. ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f dQ³f ´fcUÊ

d¶f˜c IYû d´fÀMXSX IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX

dIY¹ff ±ff. dþÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf IYû

dQ¹fZ ¶¹ff³f ¸fZÔ CXÀf³fZ ¸ff¸f»fZ IYf

Jb»ffÀff dIY¹ff.

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ

IbY£¹ff°f »fç³f d¸f¹ffÔ U ¨fÔQ³f dÀfÔWX IZY

Àfïf¸f ¨f»ff SXWXf ±ff ¶ffBIY °fû d¶f˜c ³fZ ¸ffSXe ¦fû»fe

þZ»f ¸fZÔ °f`³ff°f WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f UVfeÊQi

QØf ³ff±f ´ffÔOXZ IYe WX°¹ff d¶f˜c IZY

d´fÀMX»f ÀfZ IYe ¦f¹fe ±fe. d¶f˜c ³fZ WXe

¦fû»fe ¸ffSX IYSX WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IYe

þf³f »fe ±fe.´fbd»fÀf IZY WX°±fZ ¨fPÞXZ d¶f˜c

dÀfÔWX IZY ¶¹ff³f ÀfZ BÀf WX°¹ff IYfÔOX IYf

EIY-EIY SXfþ Àff¸f³fZ Af ¦f¹ff WX`.

d¶f˜c IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ¶ffQ A¶f

´fbd»fÀf IZY d»fE Àfïf¸f IYe d¦fSXµ°ffSXe

AÀff³f WXû¦fe. Àfïf¸f IYû Qû¶fû¨f³fZ IZY

d»fE EÀfAfBÊMXe MXe¸f ³fZ Lf´fZ¸ffSXe °fZþ

IYSX Qe WX`. 19 dQÀfÔ¶fSX IYû OXйfcMXe ´fSX

þf°fZ Àf¸f¹f WXû¸f¦ffÊOX þUf³f UVfeÔQi

QØf ³ff±f ´ffÔOXZ IYe WX°¹ff WXbÀf`³f¦fÔþ IYe

þbOÞXIY³f ¸fûOÞX IZY Àf¸fe´f ¶ffBIY ÀfUfSX

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¦fû»fe ¸ffSX IYSX Qe ±fe.

¶ffQ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf WX°¹ff IYfÔOX IYf

Jb»ffÀff dIY¹ff ±ff dIY þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ

À½fSXfªf/LX´fSXfÜ WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IYe

WX°¹ff ¸fZÔ UdþSX ³fZ »ffBʳfSX IYf ·fcd¸fIYf

d³f·ff¹fe ±feÜ ¶ffBÊIY ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX

Àfïf¸f AüSX d¶f˜c ³fZ WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f

IYf ´feLf dIY¹ffÜ dRYSX CXÀfZ þbOÞXIY³f

¸fûOÞX IZY Àf¸fe´f SXûIYIYSX ¶ffBIY ÀfZ

CX°fSXZ AüSX d¶f˜c ³fZ A´f³fe d´fÀMXSX °fe³f

¦fûd»f¹ffÔ WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IZY VfSXeSX ¸fZÔ

CX°ffSX QeÜ dRYSX UWXfÔ ÀfZ Qû³fûÔ RYSXSXfSX

WXû ¦f¹fZ WX`Ü §fMX³ff IYû AÔþf¸fQZ³fZ UöY

Àfïf¸f ¶ffBIY ¨f»ff SXWXf ±ff AüSX d¶f˜c

CXÀfIZY ´feLZ ¶f`NXf ±ffÜ §fMX³ff IYû

AÔþf¸f QZ³fZ IZY ¶ffQ Qû³fû SXfþf dÀfÔWX

¸fWXfdUôf»f¹f IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨f°fZ ±fZÜ dRYSX

UWXfÔ ÀfZ UdþSX IYû ¶f`NXfIYSX ¦fû´ff»f¦fÔþ

IZY SXfÀ°fZ ¶fOÞXWXdSX¹ff ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZÜ ´fbd»fÀf

IZY A³fbÀffSX d¶f˜c ³fZ ·fe »fç³f U ¨fÔQ³f

IZY BVffSXZ ´fSX WXe BÀf WX°¹ffIYfÔOX IYû

AÔþf¸f QZ³fZ IYe ¶ff°f ÀUeIYfSX IYe WX`Ü

d¶f˜c ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff WX` dIY 13

dQÀfÔ¶fSX IYû þZ»f ÀfZ d³fIY»f³fZ IZY ¶ffQ

Àfïf¸f ³fZ CXÀfZ A´f³fZ ¦ffÔU ¶fb»ff¹ff AüSX

IYWXf dIY WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IYû CXÀfIZY

AÔþf¸f °fIY ´fWXbÔ¨ff³ff WX`Ü ¶fWXb°f °f¶ffWX

IYSX dQ¹ff WX` dIY »fç³f U ¨fÔQ³f dÀfÔWX

IYf AfQZVf WX` dIY BÀfZ Vfe§fi °f¶fIYf

dQ¹ff þf¹fZÜ BÀfIZY ¶ffQ UZ »fû¦f BÀf

IYf¸f ¸fZÔ þbMX þf°fZ WX`Ü B³f Qû³fûÔ ÀfZ ·fe

d¶f˜c IYe IYBÊ ¶ffSX ¸fû¶ffB»f ÀfZ ¶ff°f

WXb¹fe WX`Ü dþÀf¸fZÔ »fç³f U ¨fÔQ³f ³fZ

RY»f´fbSXf IYe MXe¸f ³fZ

IY´f ´fSX þ¸ff¹ff IY¶þf

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ

MXfSX¦fZÔMX IYû þ»Q OX³f IYWXe Ü dRYSX

18 dQÀfÔ¶fSX IYe SXf°f d¶f˜c ,ÀfQf¸f U

UþeSX °fe³fZfÔ Àfïf¸f IZY §fSX ´fSX B¢NXf

WXû°fZ WX` AüSX A¦f»fZ dQ³f IYf¸f IYû

AÔþf¸f QZ³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³f þf°fe WX`Ü

§fMX³ff IYe dQ³f Àfb¶fWX °fe³fûÔ EIY WXe

¶ffBIY ÀfZ ¶fOÞXWXdSX¹ff ÀfZ d³fIY»f°fZ WX`

AüSX °f¹f ´»ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY Vff¸f IYû

OXйfcMXe ´fSX þf°fZ Àf¸f¹f WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f

IYe WX°¹ffIYSX Qe þf°fe WX`Ü ´fbd»fÀf IYe

þfÔ¨f U d¶fMXc IZY ¶¹ff³f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f

À´fá WXû ¦f¹fe WX` dIY d¶f˜c IZY d´fÀMX»f

ÀfZ WXe WXû¸f¦ffOXÊ þUf³f IYe WX°¹ff IYe

¦f¹fe ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f dQ³f ´fcUÊ

d¶f˜c IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ

QcÀfSXZ dQ³f VffÔd°f´fc¯fÊ ÀfÔ¨ffd»f°f WXbBÊX ´fSXeÃff

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

IYf WX³f³f IYSXf³fZ ÀfZ ¶ffþ ³fWXe Af

SXWXZ ±fZÜ dRY»fWXf»f BÀf U¿fÊ

Af¹fûdþ°f WXû SXWXZ ´fSXeÃff ¸fZÔ BÀf

°fSXWX IYe IYûBÊ ¨feþ QZJ³fZ IYû

³fWXe d¸f»f SXWXeÜ ´fSXeÃff Àfd¸fd°f

IZY d³fQZÊVf IZY Af»fûIY ¸fZÔ IZYÔQiûÔ

´fSX EIY ¶fZÔ¨f ´fSX ¸ffÂf Qû

´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ¶f`NXf IYSX ´fSXeÃff

»fe þf SXWXe WX`ÔÜ dþ»fZ IZY L´fSXf,

¸fPÞXüSXf, Àfû³f´fbSX A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ

´fSXeÃff ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXe WX`Ü

´fSXeÃff IZY QcÀfSXZ dQ³f ·fe Àf·fe

þ¦fWXûÔ ´fSX °f`³ff°f ´fQfd²fIYfSXe

OXйfcMXe IYû »fZIYSX ÀfIiYe¹f SXWXZÔÜ

dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe WXdSXWXSX ´fiÀffQ,

OXeOXeÀfe SXüVf³f IbY¸ffSX, OXeAfBÊAû

SXfþdIYVfûSX dÀfÔWX Àf¸fZ°f A³¹f

Af»ff Ad²fIYfSXe ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ IYf

QüSXf IYSX IZYÔQif²feÃfIYûÔ IYû

AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf QZ°fZ ³fþSX

Af¹fZÜ ¶fb²fUfSX IYû ¦fÔ¦ffdÀfÔWX

IYfg»fZþ ´fSXeÃff IZYÔQi ´fSX ´fSXeÃff ´fcUÊ

IY°ffSX »f¦ffIYSX ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû IZYÔQ ¸fZÔ

´fiUZVf dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü

¨ffSX IYd¸fʹfûa ´fSX WX¸f»ff

À½fSXfªf/Àfe½ff³fÜ SX§fb³ff±f´fbSX ÀfeUf³f

±ff³ff ÃfZÂf ¸fZa ³fWXSX ¸fZÔ PX»ffBÊ IYf IYf¸f

IYSX³fZ Uf»fZ IYd¸fÊAûÔ ´fSX AÄff°f WX¸f»ff

¶fSXû ³fZ QbQWXf ¦ffÔU IZY Àf¸fe´f U`·fU

IÔYMÑ¢Vf³f IÔY´f³fe IZY ¦ffOXÊ U ¨ff»fIY

ÀfdWX°f ¨ffSX »fû¦fû IYû ¶fÔ²fIY ¶f³ffIYSX

²f¸fIYe QZ³fZ dIY ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ AfBÊ ,

BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX IÔY´f³fe IZY ÀffBOX BÔ¨ffþÊ

¸fÈ°¹fbÔþ¹f VffWXe ³fZ 15 ÀfZ 20 AÄff°f

»fû¦fû IZY dJ»ffRY ¶fÔ²fIY ¶f³ffIYSX

¸ffSX´feMX IYSX³fZ U CX´fIYSX¯fûÔ IYû Ãfd°f

´fWXb¨ff³fZ IYf AfSXû´f »f¦f°fZ WXbE

´fif±fd¸fIYe SX§fb³ff±f´fbSX ±ff³ff ¸fZ QþÊ

IYSXfB WX`Ü UWXe AfUZQ³f ¸fZ SXf°f IZY

IYSXe¶f PXfBÊ ¶fþZ 15 ÀfZ 20 IYe »fû¦fû

¸fbWX ´fSX IY´fOXZÞ ¶ffÔ²fZ AfIYSX ´fûIY»f`ÔOX IZY

¨ff»fIY U ¦ffOXÊ ÀfdWX°f ¨ffSX »fû¦fû IYû

¶fÔ²fIY ¶f³ff d»fE U IYf¸f LûOÞXIYSX ¹fWXfh

ÀfZ ·ff¦f þf³fZ IYe ¶ff°f IYWXZÜ BÀf QüSXf³f

¨ffSXû IYû ¶fÔ²fIY ¶f³ff ´fûIY»f`ÔOX IYf

VfeVff ·fe °fûOÞX dQ¹ff U OXeþe IYû ³fWXSX

IZY dIY³ffSXZ CX»ffMX dQ¹ffÜ §fMX³ff ¶fe°fe SXf°f

IYe ¶f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ´fid°fdQ³f IYe °fSXWX

¶fb²fUfSX IYû þ¶f Àfb¶fWX A³¹f ¸fþQbSX

IYf¸f ´fSX ´fWXb¨fZ °fû dÀ±fd°f QZJ WX°f´fi·f

SXWX ¦fEÜ

d¶fWXfSX dUôf»f¹f ´fSXeÃff Àfd¸fd°f õfSXf

ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXZ BÔMXSX¸fedOXEMX IYe

´fSXeÃff QcÀfSXZ dQ³f dþ»fZ IZY 76 ´fSXeÃff

IZYÔQiûÔ ´fSX VffÔd°f´fc¯fÊ U IYQf¨ffSX¸fböY

¸ffWXü»f ¸fZÔ WXbBÊÜ ´fSXeÃff IZY ´fWX»fZ dQ³f

dþ»fZ IZY dUd·f³³f ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ÀfZ

³fIY»f IZY AfSXû´f ¸fZÔ 23

´fSXeÃffd±fʹfûÔ IZY d³f¿IYfd¿f°f WXû³fZ IZY

¶ffQ ´fSXeÃffd±fʹfûÔ ¸fZÔ ³fIY»f IYû

»fZIYSX JüRY SXWXfÜ ´fiVffÀfd³fIY

ÀfdIiY¹f°ff U UeÃfIYûÔ IYe Àf£°fe

IZY IYfSX¯f ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX ³fIY»f

´fSX ³fIZY»f IYÀff WXbAf WX`ÔÜ

CXOÞX³fQÀ°ff MXe¸f U ´fiVffÀfd³fIY

ÀfdIiY¹f°ff IZY IYfSX¯f ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ

´fSX Ad·f·ffUIY þf³fZ ÀfZ IY°fSXf

SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY IYBÊ IZYÔQiûÔ ´fSX

dLMX ´fbMX °füSX ´fSX ³fIY»f WXû³fZ IYe

Àfc¨f³ff ·fe d¸f»f SXWXe WX`ÔÜ »fZdIY³f

´fSXeÃff IZY QüSXf³f IYQf¨ffSX IYf

¶fû»f-¶ff»ff ³fWXea WXû³ff EIY

ÀfbJQ ¸ffWXü»f IYû QVffÊ SXWXf WX`ÔÜ

A³¹f U¿fûÊÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ BÀf U¿fÊ

d³f¯fʹf IZY A³fbÀffSX EIY AûUSX

IYf Àfb´fSX MXfBÊ ¸f`¨f IYSXf¹ff

¦f¹ffÜdþÀf¸fZÔ RY»f´fbSXf IYe MXe¸f

¶ffþe ¸ffSX°fZ WXbE MXc³ff¸fZÊÔMX IZY

IY´f ´fSX IY¶þf þ¸ff d»f¹ffÜ

BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¸f`³f AfgRY Q

ÀfeSXeþ CX´fdUþZ°ff ¶fþSXdWX¹ff

MXe¸f IZY dJ»ffOÞXe ³ffdWXQ WXbÀf`³f

dUþZ°ff RY»f´fcSXf MXe¸f IZY

dJ»ffOÞXe d¸fÔMXc IbY¸ffSX IYû ¸f`³f

AfgRY Q ¸f`¨f, ¶fZÀMX ¶f`MXÐÀf¸f`³f

Àfû³f»f CX´ff²¹ff¹f °f±ff ¶fZÀMX

¶ffg»fSX IYf AUfOXÊ CX¸fZVf IbY¸ffSX

IYû dQ¹ff ¦f¹ff MXe¸f MXc³ff¸fZÊÔMX IZY

Af¹fûþIY AøY¯f dÀfÔWX Ad³fIZY°f

dÀfÔWX dUþZ°ff MXe¸f IYû MÑfRYe

´fiQf³f dIY¹ff ¸füIZY ´fSX °f¢IYe´fbSX

IZY ¸fbdJ¹ff Àfbd³f»f SXf¹f,´fbUÊ ´fi¸fbJ

SXfþIbY¸ffSX ·ffSX°fe, °f±ff OXfg dSXÔIbY

dÀfÔWX VfÂfb§³f dÀfÔWX d´fÔMXc dÀfÔWX

Vf`»fZVf dÀfÔWX ÀfbSXZÔQi ´fiÀffQ Àfb³fe»f

Vf¸ffÊ þ¦fQeVf ÀffWX AfdQ ±fZÜ

dþ»fZ IZY þe¶fe³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY

ÀfIYSXf ¦ffÔU IZY JZ»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ dIiYIZYMX

MXc³ff¸fZÊÔMX IZY RYfB³f»f ¸f`¨f RY»f´fbSXf

AüSX ¶fþSXdWX¹ff IZY ¶fe¨f JZ»ff

¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ RY»f ´fbSXf IYe MXe¸f

³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ

¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf

d»f¹ffÜ RY»f´fbSXf IYe MXe¸f ³fZ

Àfû»fWX AûUSXû ¸fZÔ Àff°f dUIZYMX

JûIYSX 186 SX³f ¶f³ff¹ffÜ

BÀfIZY þ¶ff¶f ¸fZÔ ¶fþSXdWX¹ff IYe

MXe¸f ³fZ Àfû»fWX AûUSXû ¸fZÔ ¨ffSX

dUIZYMX JûIYSX A´f³fe d³f²ffÊdSX°f

»fùf IYû ´fcSXf IYSX ¶fþSXdWX¹ff

IYe MXe¸f ³fZ186 SX³f ¶f³ffIYSX

¸f`¨f IYû MXfBÊ IYSX dQ¹ffÜ Qû³fûÔ

MXe¸f IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ A´f³fe

A´f³fe þe°f IZY d»fE IYûBÊ

¸füIYf ¨fcIY ³fWXeÔ SXWXZ ±fZÜ ¸f`¨f

VfbøYAf°fe QüSX ÀfZ WXe SXû¸ffÔ¨fIY

SXWXfÜBÀfIZY ¶ffQ EÔ´ff¹fSX IZY

¨fûSXûÔ ³fZ »ffJûÔ IYe Àfa´fdØf

´fSX dIY¹ff WXf±f ÀffRY

ÀfSXIYfSX ´fSXeÃff ¸fZÔ ³fIY»f IYû

»fZIYSX IY·fe Àf£°f dQJ SXWXf WX`ÔÜ

IZYÔQif²feÃfIYûÔ ÀfZ »fZIYSX UeÃfIYûÔ

IYû ³fIY»f WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ EIY

dþ¸¸fZUfSXe ¸fZÔ ¶ffÔ²ff ¦f¹ff WX` þû

IYfSX¦fSX dÀfð WXû SXWXf WX`Ü IYBÊ

»fû¦fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY

¶fZSXûþ¦ffSXe IYû QcSX IYSX³ff WX` °fû

Àf·fe ´fiIYfSX IYe ´fSXeÃffAûÔ ÀfZ

´fWX»fZ ³fIY»f IYû QcSX IYSX³ff

AfUV¹fIY WX`ÔÜ WXf»f IZY U¿fûÊÔ ¸fZÔ

´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ ³fIY»f IZY dUd·f³³f

øY´fûÔ IZY IYfSX¯f d¶fWXfSX IYf ³ff¸f

A³¹f þ¦fWXûÔ ´fSX IYfRYe ¶fQ³ff¸f

WXbAf ±ffÜ WXf»ffÔdIY d¶fWXfSX ¸fZÔ

´fid°f·ff IYe IYûBÊ IY¸fe ³fWXe WX`

»fZdIY³f IbYL dVfÃff ¸ffdRY¹ff þ`ÀfZ

»fû¦f ´f`ÀfûÔ IYe »ff»f¨f ¸fZÔ ´fid°f·ff

¸f³fûU`Äffd³fIY °fSXeIZY ÀfZ d¸f»fZ

ÀIcY»fe ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff : ¸fe³ff

À½fSXfªf/LX´fSXfÜ

ÀUSXfþ/ °fSX`¹ff/ÀffSX¯fÜ

±ff³ff ÃfZÂf IZY °fSX`¹ff ¦ffÔU d³fUfÀfe

ÀU. þ¹f³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX IZY ¶fÔQ §fSX

ÀfZ AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ »ffJûÔ ÷Y´f¹fZ

¸fc»¹f IZY ¦fWX³fZ U ³f¦fQe ¨fûSXe IYSX

d»f¹ff WX`ÔÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY

A³fbÀffSX ÀU. ßfe dÀfÔWX IZY ´fbÂf d´fÔMXc

IbY¸ffSX U d¸fÔMXc IbY¸ffSX Àf´fdSXUfSX

dQ»»fe ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ü d¸fÔMXc Qû RYSXUSXe

IYû §fSX Af¹ff ±ffÜ §fSX IYf ÀffRY-

ÀfRYfBÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ A´f³fZ ÀfÀfbSXf»f

¨f»ff ¦f¹ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fOÞXûÀfe

õfSXf d¸fÔMXc IYû ¸fû¶ffB»f ´fSX Àfb¨f³ff

d¸f»ff dIY §fSX IZY ¸fb£¹f ¦fZMX IYe

IbYÔOXe MXcMXf WXbAf WX`Ü d¸fÔMXc §fSX

AfIYSX QZJf °fû ¨fûSXûÔ ³fZ §fSX IZY

¨ffSXûÔ øY¸fûÔ IYf °ff»ff U Qû³fûÔ

A»f¸feSXf IYû °fûOÞXIYSX Àf·fe

Àff¸ff³f IYû dLMX-LfMX dQ¹ff WX`Ü

¨fûSXûÔ ³fZ §fSX ÀfZ dÀfRYÊ IYe¸f°fe

Àfû³fZ U ¨ffÔQe IZY ¦fWX³fZ »fZ ¦f¹fZ

WX`Ü IYe¸f°fe ÀffOÞXe, IY´fOÞXZ, ¶f°fʳf

IYe ¨fûSXe ³fWXea dIY¹ff WX`Ü ¨fûSXûÔ ³fZ

¶f¢Àf ´f»fÔ¦f U Qû A»f¸feSXf IYû

°fûOÞXIYSX ¦fWX³fZ d³fIY»f d»f¹ff WX`Ü

BÀf ÀfÔ¶fÔ²f d¸fÔMXc IbY¸ffSX ³fZ °fSX`¹ff

±ff³fZ ¸fZÔ AfÄff°f ¨fûSXûÔ IZY

dJ»ffRY

EIY

´fid°fUZQ³f dQ¹ff WX` dþÀf¸fZ IYWXf

¦f¹ff WX` dIY §fSX IZY ¸fb£¹f ¦fZMX IYe

IbYÔOXe °fûOÞXIYSX ¨fûSXûÔ ³fZ A»f¸feSXf

U ¶ffg¢Àf ´f»fÔ¦f IYû °fûOÞXIYSX

CXÀf¸fZ SXJZ ¦f¹fZ IYe¸f°fe Àfû³fZ IZY

Qû WXfSX, °fe³f Ófb¸fIZY, Qû ¨f`³f, Qû

¸fÔ¦f»fÀfcÂf, ¨ffSX AÔ¦fcNXe, ¨ffÔQe

IZY LWX ´ff¹f»f U 21 WXþfSX

÷Y´f¹fZ ³f¦fQe ¨fûSXe IYSX d»f¹ff

¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ´fif~ dVfIYf¹f°f

´fid°fUZQ³f IZY Af²ffSX ´fSX

Lf³f¶fe³f IYSX SXWXe WX`Ü

°ffSXûÔ ÀfZ °ffSXûÔ ³fZ ´fcLf WXþfSXû ÀfZ ¦fe°f IYe

´fiÀ°fbd°f ÀfZ WXbAfÜ BÀf ¦fe°f ´fSX JbVf

WXûIYSX ¸fe³ff A÷Y¯f ³fZ ¶f¨¨fûÔ IYû

1000 QZIYSX ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ffÜ

ÀfSXÀU°fe UÔQ³ff ,¸ffÔ VfZSXfUf»fe,

¦f¯f´fd°f ¶ff¶ff ¸fûSX¹ff, ¶fQie IYe

Qb»WXd³f¹ff, AfdQ ¦fe°fûÔ ´fSX ¶f¨¨fûÔ ³fZ

¶fZWX°fSXe³f ´fiÀ°fb°fe QeÜ WXd¿fÊ°ff, Afd»f¹ff

, »fIYe, dQ½¹ff, Vf¶ff³ff dþ°fZÔQi, Àf°¹f

VfWXSX IZY ¦fbQSXe ¶ffþfSX dÀ±f°f

EÀfEÀf ÀfZÔMÑ»f ÀIcY»f IYf

Ufd¿fÊIYû°ÀfU ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff

¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXîfMX³f

dþ»ff ´fdSX¿fQ A²¹fÃf ¸fe¯ff

A÷Y¯f AüSX OXe´feAû ÀfUÊ dVfÃff

A¸fSXZÔQi IbY¸ffSX ¦füSX ³fZ ÀfÔ¹fböY ÷Y´f

ÀfZ dIY¹ffÜ ´fif¨ff¹fÊ d´fi¹ff³fÔdQ³fe ³fZ

Af¦f°f Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff

´fdSX¿fQ A²¹fÃf ¸fe³ff A÷Y¯f ³fZ IYWXf dIY ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff QZ³fZ ¸fZÔ

BÀf ÀIcY»f ³fZ AWX¸f ¹fû¦fQf³f dQ¹ff WX`, IY¸f Vfb»IY ¸fZÔ A»´fÀfÔ£¹fIY

AüSX EÀf Àfe, EÀfMXe IZY ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff QZ³fZ IYf ¹fWX ¶fOÞXf

Ad·f¹ff³f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸f³fûU`Äffd³fIY °fSXeIZY ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff QZ³fZ

´fSX þûSX dQ¹ffÜ OXe´feAû A¸fdSXÔQSX IbY¸ffSX ¦füSX ³fZ IYWXf dIY

A»´fÀfÔ£¹fIY AüSX EÀf Àfe IZY ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff QZ³fZ IYf ¹fWX ¶fOÞXf

IYQ¸f WX` BÀfIYe dþ°f³fe ÀfSXfWX³ff IYe þfE UWX IY¸f WX`, CX³WXûÔ³fZ IYSXfMXZ

Uf»fZ ¶f¨¨fûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f ´fSX A´f³fe JbVfe ½¹föY IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe

VfbøYAf°f ¸f`Ô EZÀff ¢¹fûÔ WXbh IZY ¦fe°f ´ff´ff Aû ¸fZSXZ ´ff´ff, ¨fÔQf ³fZ ´fcLf

dVfIYf¹f°f

Vfb·f¸f, d´fiÔÀf VffdWXQ, SXûdWX°f, AfdQ°¹f, Àfbd¿¸f°ff AfdQ ¶f¨¨fûÔ ³fZ

¶fZWX°fSX ´fiÀ°fbd°f QeÜ dVfdÃfIYf dSXdð¸ff, dIYSX¯f ,JbVfe IbY¸ffSXe,

CX°ÀffWX, SXÔþc, dSXÔIYe, Àfb¸f³f, d´fi¹fÔIYf AfdQ ³fZ ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ

ÀfÔ¨ff»f³f ´fied°f AüSX AÔVfb IbY¸ffSXe ³fZ dIY¹ffÜ ÀIcY»f IZY Ufd¿fÊIYû°ÀfU

IZY AUÀfSX ´fSX ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dVfÃffdUQ U A³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f

±fZÜ dUôf»f¹f IZY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ÀfÔþ¹f ·ffSXõfþ ³fZ IYWXf dIY

Àf¸ffþ IZY d´fLOÞXZ »fû¦fûÔ IYû dVfÃff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX³WXZÔ

¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ ´fiUZVf dQ»ff³ff ÀfÔÀ±ff³f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f WX`ÔÜCX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY ÀfÔÀ±ff³f WX¸fZVff ¦fSXe¶f - AÀfWXf¹f IZY ¶f¨¨fûÔ IZY

dUIYfÀf °f±ff ¸fQQ IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX°ff SXWXZ¦ffÜ

slide9

09

´fMX³ff

¶fZ¦fcÀfSXf¹f

www.swarajkhabar.in

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeXX, 2018

70 RYeÀfQ IZYÀfeÀfe IYf ³fUeIYSX¯f IYSXf³fZ

Uf»fZ ´f`¢Àf IYû d¸f»fZÔ¦fZ 5 »ffJ: A²¹fÃf

40 ÷Y´f¹fZ IYf RYfg¸fÊ 500 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

dVfÃfIYûÔ IYû Qe ¦fBÊ ßfðfÔþd»f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ CX¨¨f dUôf»f¹f ÀfIYSXü»fe IZY ÀfZUfd³fUÈ°f ´fi·ffSXe

´fi²ff³ff²¹ff´fIY ÀU. VfdVf·fc¿f¯f Óff AüSX ÀfZUfd³fUÈ°f dVfÃfIY U °fZ§fOÞXf IZY

A³fb¸fÔOX»f Àfd¨fU ÀU. VfdVf·fc¿f¯f SXf¹f IYû dVfÃfIY ÀfÔ§f IYe AûSX ÀfZ

ßfðfÔþd»f Qe ¦fBÊÜ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f ´fMX³ff IZY ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ÀfWX

dÀf³fZMXSX d¸fd±f»ff EUÔ ÀfÔÀIÈY°f dUV½fdUôf»f¹f QSX·fÔ¦ff IZY OXfg. ÀfbSXZVf ´fiÀffQ SXf¹f,

dþ»ff²¹fÃf CX¸ff³fÔQ ¨fü²fSXe, CX´ff²¹fÃf ·f¦feSX±f ´fiÀffQ SXf¹f, Àfd¨fU SXÔþe°f

IbY¸ffSX, Àfb¶fû²f IbY¸ffSX, dUþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX, A¦fiþ IbY¸ffSX, CX«U»f IbY¸ffSX

ÀfdWX°f QþʳfûÔ dVfÃfIYûÔ ³fZ CX³WXZÔ ßfðfÔþd»f QeÜ

·ffþ´ff IZY ´fQfd²fIYfSXe U IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ

dIY¹ff ¸fÔÂfe IYf ÀUf¦f°f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY »fûIY ÀUfÀ±¹f Ad·f¹fÔÂf¯f ¸fÔÂfe

dU³fûQ ³ffSXf¹f¯f Óff IYf ¶fZ¦fcÀfSXf¹f Af¦f¸f³f ´fSX ·ffþ´ff IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ

ÀfdIYÊMX WXfCXÀf ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¦f¸fÊþûVfe IZY Àff±f ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀfIYf

³fZ°fÈ°U dþ»ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ¶fcIZY,

¸ff»ff U ¨ffQSX ÀfZ CX³fIYf Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ dþ»ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ dþ»fZ

ÀfZ þbOÞXZ A³fZIY ¸fbïûÔ ÀfZ CX³WXZÔ AU¦f°f IYSXf¹ff AüSX Af¸f þ³f¸ff³fÀf IYe

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû CX³fIZY Àff¸f³fZ SXJfÜ ¸fÔÂfe dU³fûQ ³ffSXf¹f¯f Óff ³fZ IYWXf dIY

¶fZ¦fcÀfSXf¹f IYe ²fSX°fe dQ³fIYSX IYe þ³¸f·fcd¸f WX` AüSX ¹fWXfÔ Af³fZ IZY ¶ffQ EIY

ÀfbJQ A³fb·fcd°f WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IYe EIY

A»f¦f ´fWX¨ff³f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ¸ffÔ¦fû IYû ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »fZ°fZ WXbE þ»Q d³f¿´ffQ³f

IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ Àff±f WXe dU·ff¦f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUV¹fIY d³fQZÊVf

·fe dQ¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX UdSXâ ³fZ°ff d¸f±f»fZVf IbY¸ffSX, dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe

IÈY¿¯f¸fûWX³f ´f´´fc, dþ»ff ¸fÔÂfe SXü³fIY IbY¸ffSX, dþ»ff ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Vfb·f¸f

IbY¸ffSX ÀfdWX°f A³¹f IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ

ÀIcY»f ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYû ³fIY»f ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe

dQ»ffBÊ ¦fBÊ Vf´f±f

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ³fIY»f LûOÞXû, d¶fWXfSX þûOÞXû IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f

À±ff³fe¹f ¸fedOX¹ff ¦fib´f EUÔ dUôf»f¹f ´fi¶fÔ²f³f IZY ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀf ÀfZ ´fiJÔOX IZY

dUd·f³³f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYû ³fIY»f LûOÞX³fZ IYe Vf´f±f dQ»ffBÊ

¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ³fIY»f LûOÞXû, d¶fWXfSX þûOÞXû IYf¹fÊIiY¸f IZY

°fWX°f CX°IiYd¸f°f ¸f²¹f dUôf»f¹f WXÀf³f´fbSX ¶ff¦fSX IZY »f¦f·f¦f 385, CX°IiYd¸f°f

¸f²¹f dUôf»f¹f ³feSX´fbSX IZY 250, dÀf¹ff»f¿f¯f CX¨¨f dUôf»f¹f Àf¸fÀff IZY 450

LfÂf-LfÂffAfÔZ IYû A´f³fZ LfÂf þeU³f ¸fÔZ ³fIY»f ³fWXeÔ IYSX³fZ °f±ff A³¹f IYû ·fe

³fIY»f ³fWXeÔ IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYe Vf´f±f dQ»ffBÊ ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX

CX°IiYd¸f°f ¸f²¹f dUôf»f¹f WXÀf³f´fbSX ¶ff¦fSX IZYZ B³QiQZU ¸fWX°fû, ³feSX´fbSX IZYZ Ad¸f°f

IbY¸ffSX, Àf¸fÀff WXfBÊÀIcY»f IZYZ A³fe»f IbY¸ffSX, ÀfWXf¹fIY dVfÃfIY ¸fû. ¸fWX¶fc¶f,

VfIYe»f ¶fZ¦f AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

A³fb¸fÔOX»f À°fSXe¹f dIYÀff³f ¸fZ»ff ¸fZÔ ¹fÔÂfûÔ

IYe WXbBÊ JSXeQfSXe

ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ A³fb¸fÔOX»f À°fSXe¹f IÈYd¿f ¹fÔÂfeIYSX¯f ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f

´fiJÔOX ´fdSXÀfSX IZY dIYÀff³f ·fU³f ¶fd»f¹ff ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ A²¹fÃf°ff ´fiJÔOX

´fi¸fbJ IbYÔQ³f ¹ffQU ³fZ IYeÜ BÀf ¸fZ»fZ IYf dUd²fU°f CXîfMX³f dþ»ff IÈYd¿f

´fQfd²fIYfSXe, ´fdSX¹fûþ³ff d³fQZVfIY Af°¸ff, A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe ¶fd»f¹ff,

´fiJÔOX dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe ¶fd»f¹ff EUÔ ´fiJÔOX IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe ¶fd»f¹ff ³fZ

ÀfÔ¹fböY ÷Y´f ÀfZ dIY¹ffÜ ¶fd»f¹ff A³fb¸fÔOX»f EUÔ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»fZ IZY IÈY¿fIYûÔ ³fZ

ÀUeIÈYd°f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX dUd·f³³f °fSXWX IZY IÈYd¿f ¹fÔÂfûÔ IYf ÀfSXIYfSXe QSX ´fSX

IiY¹f dIY¹ffÜ B³f ¹fÔÂfûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ SXe´fSX IY¸f ¶ffBÔOXSX, ´fÔ´fÀfZMX, dÀfÔ¨ffBÊ

´ffB´f, ¨ffSXfIY»f, ´ffUSX ±fiZÀfSX, ¦fZWXcÔ ±fiZVfSX, SXûMXfUZMXSX AfdQ IÈYd¿f ¹fÔÂf CX´f»f¶²f

±ffÜ BÀf ¸fZ»fZ IYf ÀfÔ¨ff»f³f IÈYd¿f Àf¸f³U¹fIY dþ°fZÔQi IbY¸ffSX dÀf³WXf EUÔ Aþe°f

IbY¸ffSX U¸ffÊ IZY õfSXf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fiJÔOX ´fi¸fbJ EUÔ Af°¸ff

A²¹fÃf IZY õfSXf dIYÀff³f dWX°fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ EUÔ

dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f IYe ¶ff°f CXNXfBÊ ¦fBÊÜ dþ»ff IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe AüSX ´fdSX¹fûþ³ff

d³fQZVfIY Af°¸ff IZY õfSXf IÈYd¿f ¹fÔÂfûÔ IYû A³fbQfd³f°f QSX ´fSX CXNXfU IYSX³fZ IZY

d»fE dIYÀff³fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ Àf·fe IÈYd¿f Àf¸f³U¹fIY,

dIYÀff³f Àf»ffWXIYfSX, ¶fd»f¹ff A³fb¸fÔOX»f IZY ´fi¦fd°fVfe»f IÈY¿fIY, þ³f´fid°fd³fd²f

¸füþcQ ±fZÜ

IYüVf»f ¹fbUf IZY³Qi IYf CXQЧffMX³f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

¶fb²fUfSX IYû IYüVf»f

¹fbUf IZY³Qi IYf

CXQЧffMX³f

¶fSXü³fe

´fiJÔOX IYe ´fi¸fbJ

Àfû³fe QZUe, ¶feOXeAû

Aû¸f

SXfþ´fc°f,

IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe

OXfg. ÀfÔþ¹f ´fiIYfVf,

dþ»ff

¸fbdJ¹ff

¸fWXfÀfÔ§f IZY ¸fWXfÀfd¨fU ¸fû. Àff»fe¸f Jf³f ³fZ Qe´f ´fi«Ud»f°f IYSX dIY¹ffÜ

CX´f´fi¸fbJ SXþ³feVf IbY¸ffSX ³fZ IYüVf»f dUIYfÀf IZY³Qi ´fSX dUÀ°ffdSX°f þf³fIYfSXe

QeÜ ¶feOXeAû ³fZ IYWXf dIY Afþ IÔY´¹fcMXSX IYf ¸fWX°U ¶fPÞX ¦f¹ff WX`Ü WX¸fZÔ A´f³fZ

¶f¨¨fZ IYû IY¸´¹fcMXSX ¸fZÔ ¸fWXfSX°f WXfdÀf»f IYSXUf³ff WX`Ü ¹fWX IZYÔQi °f±ff SXfª¹f

ÀfSXIYfSX IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ À±ffd´f°f WXbAf WX`Ü dþ»ff ¸fbdJ¹ff ¸fWXfÀfÔ§f IZY dþ»ff

¸fWXfÀfd¨fU ¸fû. Àff»fe¸f Jf³f ³fZ IYWXf dIY dSX»ff¹fÔÀf IZY ¸ffd»fIY ³fZ IYWXf ±ff

dIY IYSX »fû Qbd³f¹ff ¸fb™e ¸fZÔÜ Afþ ÀfWXe ¸fZÔ Qbd³f¹ff ¸fb™e ¸fZÔ Af ¨fbIYe WX`Ü ´fcUÊ

´fi²ff³f¸fÔÂfe SXfþeU ¦ffÔ²fe ³fZ ·ffSX°f IYû 21UeÔ ÀfQe ¸fZÔ »fZ þf³fZ IZY d»fE IY¸´¹fcMXSX

IYf ¹fb¦f Vfb·ffSX¸·f dIY¹ff, °fû CX³fIZY IY¸´¹fcMXSX ´fiû¦fif¸f IYf SXfþ³fed°f ´ffMXeÊ ³fZ

dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f Afþ WX¸f QZJ°fZ WX`Ô dIY WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ IY¸´¹fcMXSX IYf

²f¸ffIYf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf¸´fc¯fÊ Qbd³f¹ff ¸fZÔ WXSX IYf¸f

IY¸´¹fcMXSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ·fe ¸fZdIÔY¦f

BÔdOX¹ff ¸fZÔ »fZ þf³fZ IZY d»fE IY¸´¹fcMXSX ´fi¯ff»fe ´fSX WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¶f»f QZ SXWXf WX`Ü

BÀfd»fE BÀf IZYÔQi IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊ WX`, °ffdIY ¦fSXe¶f-¦fbSX¶ff IZY ¶f¨¨fZ

IY¸´¹fcMXSX IYf ¸fbµ°f ´fidVfÃf¯f »fZ ÀfIZYÜ IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe OXfg. ÀfÔþ¹f ´fiIYfVf

³fZ »fû¦fû ÀfZ Af”f³f dIY¹ff dIY IY¸´¹fcMXSX ¹fb¦f ¸fZÔ QZVf Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX`Ü BÀfd»fE

¶f¨¨fûÔ IYû IÔY´¹fcMXSX IYe dVfÃff dQ»fUf³fZ ¸fZÔ Af¦fZ AfEÔÜ BÀf ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff

³fU»f dIYVfûSX dÀfÔWX ³fZ ¨ffQSX QZIYSX ¸fÔ¨ffÀfe³f Ad°fd±f¹fûÔ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ Àff±f

WXe Àff±f ¶fbIY»fZMX QZIYSX ¸fû. ¸fbÀ°fbRYf Jf³f, IYd´f»fQZU ¨f`²fSXe, Vf¸·fc IbY¸ffSX,

Àfb³f`³ff IbY¸ffSXe IYû ·fe Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸f¹f IYe ´fbIYfSX IZY A²¹fÃf

dIY°ff¶f EUÔ OXf¹fSXe ÀfZ ¶f¨¨ffÔZ EUÔ ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ

¸fbdJ¹ff ³fU»f dIYVfûSX ³fZ ²f³¹fUfQ Äff´f³f QZIYSX Àf·ff IYû Àf¸ff~ dIY¹ffÜ

þ¹f´fbSX IYû SXUf³ff WXbBÊ Àfed³f¹fSX ¸fdWX»ff U

´fb÷Y¿f IY¶fçe IYe MXe¸f

ÀUSXfþ/¶feWXMXÜ A¨LZ JZ»f ´fiQVfʳf IZY Af²ffSX ´fSX d¶fWXfSX SXfª¹f Àfed³f¹fSX

¸fdWX»ff/´fbøY¿f IY¶fçe MXe¸f 8 ÀfZ 11 RYSXUSXe °fIY ³¹fc IY¶fçe RZYOXSXZVf³f IZY

¶f`³fSX °f»fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXfþÀ±ff³f IZY d´fÔIY dÀfMXe þ¹f´fbSX IZY d»f¹fZ SXUf³ff WXbBÊÜ

³¹fc RZYOXSXZVf³f IY¶fçe ÀfÔ§f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ÀfUZÊVf dÀfÔWX, ´fi¸fûQ dÀfÔWX,

¹fbUSXfþ, ·ffIY´ff ³fZ°ff SXf¸fSX°f³f dÀfÔWX, WXdSX›³Qi dÀfÔWX CXRYÊ ³fZ´fû dÀfÔWX, ³fU»f

dIYVfûSX dÀfÔWX, Aþ¹f IbY¸ffSX, Àfb³fe»f dÀfÔWX, SXfþdIYVfûSX, IZYQfSX ´fiÀffQ,

dIYÀf»f¹f, ³fe»fZVf, ´f´´fc dÀfÔWX, ´fiVffÔ°f Àf¸fZ°f JZ»f´fiZd¸f¹fûÔ ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû

þe°f IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ´fbøY¿f U¦fÊ ¸fZÔ ¨f³Qi·fc¿f¯f dÀfÔWX U

¸fdWX»ff IY¶fçe U¦fÊ ¸fZÔ AÔVfb IbY¸ffSXe IY~f³f IZY øY´f ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f dIY¹fZ ¦fEÜ

UWXeÔ ´fbøY¿f IYû¨f dSXVfb IbY¸ffSX (´fMX³ff), ¸f`³fZþSX ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX (¶fZ¦fcÀfSXf¹f)

¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ IYû¨f ¸fû³fc IbY¸ffSX EUÔ ¸f`³fZþSX d¸f±f»fZVf IbY¸ffSX (¶fZ¦fcÀfSXf¹f)

IYû ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

d¶fIY³fZ ´fSX LfÂfûÔ ³fZ þ°ff¹ff AfIiYûVf

ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ

30 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¦f¶f³f IZY

AfSXû´fe ´f`¢Àf ´fi¶fÔ²fIY ³fUe³f

d¸fßf IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYf

dQ¹ff ¦f¹ff ·fSXûÀff

¶fd»f¹ff ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f IZY ÀfüQf¦fSX dÀfÔWX

Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû ´f`¢Àf A²¹fÃf

SXfþfSXf¸f ¹ffQU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ

¶fd»f¹ff A³fb¸fÔOX»f IZY ´f`¢Àf A²¹fÃfûÔ

IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ ÀfWXIYfdSX°ff ¶f`ÔIY IZY

A²¹fÃf ³fSXZÔQi dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Àf·fe

´f`¢Àf A²¹fÃf A´f³fZ ´f`¢Àf IZY dIYÀff³fûÔ

IYf IiYZdOXMX IYfOXÊ IYf ³fUeIYSX¯f þ»Q

ÀfZ þ»Q IYSXf »fZÔÜ þû ´f`¢Àf A²¹fÃf

28 RYSXUSXe °fIY A´f³fZ ´f`¢Àf IYf 70

´fid°fVf°f dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ IYf

³fUeIYSX¯f IYfSXUf »fZÔ¦fZ, U`ÀfZ ´f`¢Àf IYû

dIYÀff³fûÔ IYû FY¯f QZ³fZ IZY d»f¹fZ 5

»ffJ øY´f¹ff dQ¹ff þfE¦ffÜ dþ³f

´f`¢ÀfûÔ IYû ³f¹ff ¦fûQf¸f IYe þøYSX°f WX`

¹ff dRYSX ´fbSXf³fZ ¦fûQf¸f IYe ¸fSX¸¸fd°f

IYSXUf³ff WXû °fû AfBÀfe´fe ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f AfUZQ³f IYSXZÔ, CX³fIYû ³f¹fZ ¦fûQf¸f

IZY d³f¸ffʯf AüSX ´fbSXf³fZ ¦fûQf¸f IYe

¸fSX¸¸fd°f IYf¹fÊ IZY d»f¹fZ SXfdVf d¸f»fZ¦feÜ

´f`¢Àf A²¹fÃf ¸f³fûþ ¹ffQU ³fZ A´f³fZ

´f`¢Àf IZY ´fi¶fÔ²fIY ³fUe³f d¸fßf ´fSX

ÀfQÀ¹fûÔ IYf 30 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¦f¶f³f IYSX³fZ

IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY

ÀfWXIYfdSX°ff dU·ff¦f ³fZ ¸fWXe³fûÔ ´fWX»fZ þfÔ¨f

n n SXZ»fUZ ¸fZÔ CX¸fi Àfe¸ff

IYMXü°fe IZY dJ»ffRY

RcYÔIYf ¦f¹ff ´feE¸f

IYf ´fb°f»ff

SXZ»fUZ ¸fZÔ ·f°feÊ IZY d»fE WXû³fZUf»fe

´fSXeÃff IYe CX¸fi Àfe¸ff ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX

IZY õfSXf IYMXü°fe dIYE þf³fZ IZY

dJ»ffRY ¶fb²fUfSX IYû EAfBÊEÀfERY ³fZ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf ´fb°f»ff QWX³f

dIY¹ffÜ SXZ»fUZ IZY dUd·f³³f ´fQûÔ ´fSX

WXû³fZUf»fe ¶fWXf»fe IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ CX¸fi

Àfe¸ff IYMXü°fe IZY IYfSX¯f SXZ»fUZ ¸fZÔ

¶fWXf»fe IZY d»fE °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WXþfSXûÔ

LfÂfûÔ IYû ´fSXeÃff ¸fZÔ ¶f`NX³fZ IYf AUÀfSX

³fWXeÔ d¸f»f ´ffE¦ffÜ WXSX U¿fÊ SXZ»fUZ IYe

Af¹fûdþ°f WXû³fZUf»fe ´fSXeÃff ¨ffSX U¿fÊ

¶ffQ Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ Àff±f WXe

¨ff»feÀf ÷Y´fE IZY RYfg¸fÊ IYe IYe¸f°f IYû

·fe ´ffÔ¨f Àfü ÷Y´f¹fZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

dþÀfÀfZ LfÂfûÔ ¸fZÔ ·ffSXe AfIiYûVf ½¹ff~

WX`Ü LfÂfûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fcUÊ

SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU Ad·f³fU IbY¸ffSX

AIZY»ff ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY

IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ¨ffSX Àff»f ¶ffQ ´fWX»fe

¶ffSX SXZ»fUZ ·f°feÊ ´fSXeÃff IYf RYfg¸fÊ

¸fZÔ ´fi¶fÔ²fIY IYû Qû¿fe ·fe ´ff¹ffÜ »fZdIY³f

Afþ°fIY ¦f¶f³f IZY AfSXû´fe ´fSX IYûBÊ

IYSXUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü dþÀf IYfSX¯f ÀfZ

»fû¦fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü

A²¹fÃf ³fZ ¦f¶f³f IZY AfSXû´fe ´f`¢Àf

´fi¶fÔ²fIY ´fSX þ»Q IYfSXUfBÊ IYSXUf³fZ IYf

·fSXûÀff dQ¹ffÜ IYBÊ ´f`¢Àf A²¹fÃfûÔ ³fZ SXfdVf

AfUÔMX³f IYSX³fZ IYe ·fe ¸ffÔ¦f SXJeÜ BÀf

¶f`NXIY IYû ÀfWXIYfdSX°ff ¶f`ÔIY IZY »fZJf

´fQfd²fIYfSXe UeSXZVf IbY¸ffSX, VffJf

´fi¶fÔ²fIY d¸f±f»fZVf d°fUfSXe, ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f

A²¹fÃf SXfIZYVf dÀfÔWX, ¶f`ÔIY IZY d³fQZVfIY

VfÔIYSX IbY¸ffSX, SXf¸ff²ffSX dÀfÔWX, ÀfÔþ¹f

¹ffQU, ÀfÔþeU ´ffÀfUf³f, ¶fd¶f°ff QZUe,

´f`¢Àf A²¹fÃf SXf¸f´fi¸fûQ dÀfÔWX, ¨fÔQ³f

IbY¸ffSX, Af³fÔQe ¸fWX°fû, ¸fÈ°¹fbÔþ¹f IbY¸ffSX,

¸fû. SXfdVfQ, ASXdUÔQ ¹ffQU, ½¹ffÀfQZU

dÀfÔWX, dUôf³fÔQ ´ffÀfUf³f, AVfûIY

dÀfÔWX, WXZ¸fÔ°f Óff, SX¯f¶feSX IbY¸ffSX, ÀfÔþ¹f

IbY¸ffSX ÀfdWX°f A³fZIY ´f`¢Àf A²¹fÃfûÔ ³fZ

ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ

ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IYû CX»fÓff SXJf WX`Ü

dþ»ff A²¹fÃf Àfþ¦f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf

dIY A·fe ÀfÔ§fe ¦fbÔOXûÔ IYf ÀfÔ¦fNX³f

E¶feUe´fe dIYÀf d¶f»f ¸fZÔ Qb¶fIYf ´fOÞXf

WX`Ü A·fe LfÂf dWX°f ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY

dJ»ffRY AfUfþ ¶fb»fÔQ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ

IYSX°ff WX`Ü ´fMXZ»f ¨f`IY dÀ±f°f dþ»ff

IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ LfÂfûÔ IYf þb»fcÀf ¸fZÔ ¸fûQe

ÀfSXIYfSX dUSXû²fe þ¸fIYSX ³ffSXZ¶ffþe

IYSX°fZ WXbE þeOXe IYfg»fZþ IZY ¸fb£¹f õfSX

IZY Àff¸f³fZ ¸fZ³f SXûOX ´fSX Àf·ff ¸fZÔ °f¶Qe»f

WXû ¦f¹ff AüSX ´feE¸f ¸fûQe IYf ´fb°f»ff

RcYÔIYf ¦f¹ffÜ þb»fcÀf IYf ³fZ°fÈ°U dþ»ff

Àfd¨fU dIYVfûSX IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ BÀf

¸füIZY ´fSX VffWX÷YJ, VfÔ·fc QZUf,

IYfdVfRY, VffQf¶f, ¦fbçc, AfdÀfRY, SXfþc

AfdQ ´fi¸fbJ ±fZÜ

d³fIYf»ff ¦f¹ff AüSX CXÀf¸fZÔ ·fe CX¸fi Àfe¸ff

¸fZÔ IYMXü°fe IYSX Qe ¦fBÊÜ Àff±f WXe

¨ff»feÀf ÷Y´fE IZY RYfg¸fÊ IYe IYe¸f°f

´ffÔ¨f Àfü ÷Y´f¹fZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

IYfSX¯f Àff»fûÔ ÀfZ ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ

»f¦fZ »ffJûÔ LfÂfûÔ IYf ·fdU¿¹f AÔ²fIYfSX

¸fZÔ WXû ¦f¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶feþZ´fe IZY SXf¿MÑXe¹f

A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ

dQE ¶f¹ff³f ¸fZÔ QZVf IZY IYSXûÔOÞXûÔ ¹fbUfAûÔ

IYû A´f¸ffd³f°f dIY¹ff WX`Ü CX³fIYû °fû

¹fWX °fIYSXe¶f ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY CX³fIZY

¶fZMXZ IYe Qü»f°f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Àfû»fWX

WXþfSX ¦fb¯ff I`YÀfZ ¶fPÞX ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ

ÀfUfd»f¹ff »fWXþZ ¸fZÔ IYWXf dIY EIY

QZVf-EIY dU²ff³f, EIY QZVf-EIY MX`¢Àf

IYf ³ffSXf QZ³fZUf»fe ¸fûQe ÀfSXIYfSX dVfÃff

IZY d»fE EIY Àf¸ff³f ´fi¯ff»fe, SXûþ¦ffSX

AüSX ³füIYSXe IYe ¦ffSXÔMXe IZY d»fE EIY

IYf³fc³f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¶f³ff°fe WX`Ü ´fiQZVf

CX´ff²¹fÃf A¸fe³f WX¸fþf ³fZ IYWXf dIY

SXûþ¦ffSX, ³füIYSXe, dVfÃff þ`Àfe ¸fc»f

Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ²¹ff³f ·fMXIYf IYSX dWXÔQc,

¸fbdÀ»f¸f ÀffÔ´fiQfd¹fIY ¸fbïûÔ ¸fZÔ ¸fûQe

³ff AfWXfSX d¸f»ff ³ff ´¹ffSX, IY»f¹fb¦fe ¸ffÔ ³fZ LûOÞX dQ¹ff ¸fÔdQSX IZY õfSX

dþ»ff ¹fûþ³ff Àfd¸fd°f IZY

ÀfQÀ¹fûÔ IYf ¨fb³ffU Afþ

Ad¸f°f IbY¸ffSX

´fbd»fÀf IYû »f¦fe °fû ±ff³ff²¹fÃf ÀfWX

BÔ´fZ¢MXSX VfSX°f IbY¸ffSX ¸ff¸f»fZ IYe

Lf³f¶fe³f IZY d»fE ¦ffÔU IYe °fSXRY ¨f»f

´fOÞXZ AüSX ¶f¨¨fZ IYe QZJ·ff»f IYe

°f°IYf»f dþ¸¸ff Àff¦fSX Vf¸ffÊ IYe ´f}e

þe°f³fe QZUe IYû dQ¹ffÜ Àff±f WXe ¶f¨¨fZ

IZY ÀUfÀ±¹f IYû ¸fïZ³fþSX SXJ°fZ WXbE

BÀfIYe þf³fIYfSXe ¶fJSXe ´feE¨fÀfe

´fi·ffSXe ¸fWXZÔQi ´fiÀffQ ¨f`²fSXe IYû QeÜ

CXöY ¶f¨¨fZ IYe ¶fZWX°fSXe IZY d»fE ¶fJSXe

ÀUfÀ±¹f IZYÔQi »ff¹ff þfE¦ff AüSX ¶f¨¨fZ

IYû dIYÀfe A¨LZ A³ff±ff»f¹f ¹ff MÑÀMX

IYû IYf³fc³fe ´fidIiY¹ff IZY Àff±f ÀfüÔ´ff

þfE¦ffÜ UWXeÔ BÀf ¶f¨¨fZ IYû »fZ³fZ IZY

d»fE QþʳfûÔ ¦fif¸fe¯f ¶f¨¨fZ IZY DY´fSX

»ffJûÔ J¨fÊ IYSX A´f³ff³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ

»fZdIY³f ÀfUf»f ¹fWX WX`, AfdJSX EZÀff

¢¹ff WXbAf WXû¦ff, þû CXÀf IY»f¹fb¦fe ¸ffÔ

³fZ A´f³fZ Qc²f IYf EIY §fcÔMX ³ff d´f»ff¹ff

WXû¦ff AüSX A´f³fZ IY»fZþZ IZY MXbIYOÞXZ IYû

BÀf IYOÞXfIZY IYe NXÔOX LûOÞX³fZ IYû

¸fþ¶fcSX WXû ¦fBÊÜ ¦fif¸fe¯f BÀf ¶f¨¨fZ IYû

»fZIYSX °fSXWX-°fSXWX IZY ¶ff°fZÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

UWXe ¶fJSXe ´fbd»fÀf BÀf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe

Lf³f¶fe³f ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`Ü

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ IYWX°fZ WX`Ô ¸ffÔ ¸f¸f°ff

IYe UWX ¸fcSX°f WXû°fe WX`, þû dþÔQ¦fe IZY

ÀffSXZ IYá IYû JbQ ÓfZ»fIYSX ·fe UWX WXSX

ÀfbJ A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYû QZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü

dþÀfÀfZ A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYf ·fdU¿¹f

CXªþU»f IYSX ÀfIZY AüSX Àf¸f¹f Af³fZ

´fSX UWX CXÀfIZY ¶fbPÞXf´fZ IYe »ffNXe ¶f³f

ÀfIZYÜ CXÀfIZY AüSX CXÀfIZY ´fdSXUfSX IYf

³ff¸f SXüVf³f IYSXZÜ »fZdIY³f EIY IY»f¹fb¦fe

¸ffÔ ³fZ þ³¸f IZY NXeIY IbYL WXe §fÔMXZ IZY

¶ffQ ³fUþf°f IYû BÀf IYOÞXfIZY IYe NXÔOX

¸fZÔ °fOÞX´f°fZ EIY ¸fÔdQSX ¸fZÔ LûOÞX ¦fBÊÜ

»fZdIY³f ¸ffÔ IYe ¸f¸f°ff IYû Àf¸fÓf³fZUf»fe

EIY ¸ffÔ ³fZ WXe CXÀf ¸ffÀfc¸f IYû A´f³fe

AfÔ¨f»f IYf ÀfWXfSXf dQ¹ff AüSX CXÀfZ

A´f³ff³fZ IZY d»fE þ¸ff³fZ ÀfZ MXIYSXf³fZ

IYû °f`¹ffSX WX`Ü ¹fWX ¸ff¸f»ff WX`, ¶fJSXe

±ff³ff ÃfZÂf IZY §ff§fSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY

dVfU³f¦fSX ¦ffÔU IZY UfOXÊ ÀfÔ£¹ff-13

IYe WX`Ü þWXfÔ EIY IY»f¹fb¦fe ¸ffÔ ³fZ

A´f³fZ ¸ffÀfc¸f IYû þ³¸f QZ³fZ IZY IbYL WXe

§fÔMXZ IZY ¶ffQ dVfU³f¦fSX ¦ffÔU IZY

¸fWXfUeSX À±ff³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ IYOÞXfIZY IYe

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

¶fþZ ´fcUfÊWX³f ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f WX`Ü CXöY

d°fd±f IYû Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

´fif°f: 10:00 ¶fþZ ÀfZ d³fUfʨf³f

´fidIiY¹ff ´fc¯fÊ WXû³fZ °fIY d³f¿fZ²ffÄff

(²ffSXf-144) »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE

ÀfQSX A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe d³fQZdVf°f

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY VffÔd°f ½¹fUÀ±ff IZY

d»fE ´f¹ffÊ~ ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfVfÀÂf ¶f»f EUÔ

QÔOXfd²fIYfSXe IYe ·fe ´fid°fd³f¹fbdöY IYe

¦fBÊ WX`Ü dþ»ff ¹fûþ³ff Àfd¸fd°f IZY

ÀfQÀ¹fûÔ IYf d³fUfʨf³f IZY IiY¸f ¸fZÔ ¹fdQ

A·¹f±feÊ IYû Àf¸ff³f ¸f°f ´fif~ WXû°fZ WX`Ô °fû

»ffgMXSXe õfSXf d³f¯fʹf d³fIYf»f³fZ IZY d»fE

IbY¸ffSX Ad³f»f dÀf³WXf USXe¹f CX´f

Àf¸ffWX°ff IYû ´fid°fd³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü Àff±f WXe ¸f°fQf³f IZY CX´f¹fû¦f IZY

d»fE ¸f°f´fZdMXIYf, UûdMXÔ¦f IY¸´ffMXʸfZ³MX

EUÔ A³¹f d³fUfʨf³f Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYe

½¹fUÀ±ff IYSXZÔ¦fZÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ

´fQfd²fIYfSXe IYû ´fid°fd³f¹fböY dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü

ÀfÔ¹fböY d³fUfʨf³f Af¹fböY, SXfª¹f

d³fUfʨf³f Af¹fû¦f d¶fWXfSX IZY ´fÂf

ÀfÔ£¹ff-´f.d³f. 30-158/2011-54

dQ³ffÔIY-11-01-2018 IZY Af»fûIY

¸fZÔ dþ»ff d³fUfʨf³f ´fQfd²fIYfSXe ÀfWX

dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe ³fZ dþ»ff ¹fûþ³ff

Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf d³fUfʨf³f IZY

d»fE 08 RYSXUSXe IYû d³f²ffÊdSX°f IYe WX`Ü

BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE dþ»ff

´fdSX¿fQ/³f¦fSX d³fIYf¹f IZY Àf·fe

d³fUfÊd¨f°f ÀfQÀ¹fûÔ IYû Àfc¨f³ff QZ Qe ¦fBÊ

WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû ´fiZÀf dUÄfd~ þfSXe IYSX

BÀfIYe þf³fIYfSXe OXe´feAfSXAû ³fZ QeÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d³fUfʨf³f IYf¹fÊ ¸fZÔ

ÀfWX¹fû¦f IZY d»fE dþ»ff À°fSXe¹f

´fQfd²fIYfSXe EUÔ IYd¸fʹfûÔ IYe

´fid°fd³f¹fbdöY ·fe IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

d³fUfʨf³f

IZY

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f dÀ±f°f IYfSXd¦f»f dUþ¹f

Àf·ff·fU³f ¸fZÔ 08 RYSXUSXe IYû 11:00

´fi²ff³f¸fÔÂfe þe, ¢¹ff ·feJ ¸ffÔ¦f³ff ·fe WX` EIY SXûþ¦ffSX: Àf¸feSX ·fe¿f¯f Af¦f »f¦f³fZ ÀfZ ´ffÔ¨f §fSX

- þ³¸f QZ³fZ IZY ¶ffQ IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ¸fZÔ ¶f¨¨fZ IYû ¸fÔdQSX LûOÞX ·ff¦fe ¸ffÔ

- ¶fJSXe ´fbd»fÀf ³fZ ¸ffÀfc¸f IYû B»ffþ IYSX A³ff±ff»f¹f ¹ff MÑÀMX IYû

ÀfüÔ´f³fZ IYe ¶f³ffBÊ ¹fûþ³ff

NXÔOX ¸fZÔ LûOÞX ¦fBÊÜ EIY À±ff³fe¹f ¦fif¸fe¯f

³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZSX SXf°f AÔ²fZSXZ ¸fZÔ ¨ffSX

¨f¢IYZ UfWX³f ÀfZ IbYL »fû¦f ¶fJSXe IYe

AûSX ÀfZ Af¹fZ AüSX ¶f¨¨fZ IYû ¸fÔdQSX ¸fZÔ

LûOÞXIYSX ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IYe AûSX d³fIY»f

¦f¹fZÜ þ¶f ¶f¨¨fZ IYe SXû³fZ IYe AfUfþ

»fû¦fûÔ IYû IYBÊ §fÔMXûÔ °fIY Àfb³ffBÊ Qe °fû

CX³WXûÔ³fZ QZJf dIY EIY ³fUþf°f EIY

LûMXZ ÀfZ IY´fOÞXZ ¸fZÔ d»f´fMXf SXû SXWXf WX`Ü

¶f¨¨fZ IYû SXû°fZ-°fOÞX´f°fZ QZJ ¦ffÔU IYe

WXe EIY ¸fdWX»ff Àff¦fSX Vf¸ffÊ IYe ´f}e

þe°f³fe QZUe IYû ³fWXeÔ SXWXf ¦f¹ff AüSX

CXÀf ¸ffÀfc¸f ¶ff»fIY IYû A´f³fe AÔ¨f»f

IYe Lf¹ff ¸fZÔ »fZIYSX §fSX ¨f»fe ¦f¹feÜ

Àfb¶fWX WXû°fZ WXe ¹fWX ¶ff°f Af¦f IYe °fSXWX

´fcSXZ ¦ffÔU ¸fZÔ R`Y»f ¦fBÊ AüSX ³f³WXZ ¸ffÀfc¸f

IYû QZJ³fZ Àf¸´fc¯fÊ ¦ffÔU IYe ·feOÞX CX¸fOÞX

´fOÞXeÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe þ¶f ¶fJSXe

d»fE

¶f`NXIY

IZY »ffJûÔ IYe ÀfÔ´fdØf JfIY

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

SXûþ¦ffSX ¸fZÔ QZJ³ff ¨ffWX°ff WX` ¢¹ff ?

IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¹fbUfAûÔ IZY ´fid°f ¶fZ´fSXUfWX

dUQZVf §fc¸f³fZ ¸fZÔ ¸fVf¦fc»f WX`Ü ÀfØff IZY

¸fQ ¸fZÔ °ff³ffVffWX WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ

LfÂf U ¹fbUfAûÔ ÀfZ BÀf þ³f dUSXû²fe,

LfÂf dUSXû²fe, ¹fbUf dUSXû²fe ÀfSXIYfSX IYû

¦fïe ÀfZ CXJfOÞX RZYÔIY³fZ IYe A´fe»f IYeÜ

dþÀfÀfZ dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ IYûBÊ ·fe ÀfSXIYfSX

LfÂf U ¹fbUfAûÔ IZY þª¶ff°fûÔ ÀfZ JZ»f³fZ

IYe dWX¸ffIY°f ³ff IYSX ÀfIZYÜ Af¹fûdþ°f

Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ³f¦fSX

¸fÔÂfe ´fi·ff°f IbY¸ffSX d´fÔMXc ³fZ IYWXf dIY

LfÂf U ¹fbUfAûÔ IZY ´fid°f ÀfSXIYfSX IYf

¹fWX d³fSXÔIbYVf SXU`¹ff ³ffIYfd¶f»fZ ¶fQfÊV°f

WX`Ü WX¸ffSXf ÀfÔ¦fNX³f »f¦ff°ffSX BÀfIZY

dJ»ffRY ÀfOÞXIY ÀfZ »fZIYSX ÀfÔÀfQ °fIY

AfÔQû»f³f IYSX°ff SXWXZ¦ffÜ Àf·ff IYe

A²¹fÃf°ff þ³f Ad²fIYfSX LfÂf ´fdSX¿fQ

A²¹fÃf ³feSXþ IbY¸ffSX ¶fb»fZMX ³fZ IYeÜ

Àf·ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f LfÂf ³fZ°ff ¦fbSXZÔQi

´ffÀfUf³f ³fZ dIY¹ffÜ ³fZ°fÈ°U ¹fbUf VfdöY

IZY AÔþ¹f IbY¸ffSX dIY¹ffÜ

ÀfSXIYfSX IYe ¹fbUf U LfÂf dUSXû²fe

°ff³ffVffWXe, d³fSXÔIbYVf ³fed°f IZY dUSXû²f ¸fZÔ

þ³f Ad²fIYfSX LfÂf ´fdSX¿fQ IZY

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ´ffUSX

WXfCXÀf ¨f`IY ´fSX ´fIYüOÞXZ °f»f AüSX

¶fZ¨fIYSX A´f³ff AfIiYûVf ´fiIYMX dIY¹ffÜ

Af¹fûdþ°f Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ

WXbE ¹fbUf ³fZ°ff Àf¸feSX ¨f`WXf³f ³fZ IYWXf dIY

AfþfQe IZY ¶ffQ ÀfZ A¶f°fIY IYe

Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe LfÂf ¹fbUf dUSXû²fe ÀfSXIYfSX

ÀfØff ¸fZÔ ¶f`NXe WXbBÊ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

´fIYüOÞXf ¶fZ¨f³fZ IYû A¦fSX SXûþ¦ffSX

IYWX°fZ WX`ÔÜ °f¶f °fû CX³fIYe ³fþSX ¸fZÔ

·feJ ¸ffÔ¦f³fZ ÀfZ ·fe dQ³f·fSX ¸fZÔ 200

÷Y´f¹fZ EIYdÂf°f WXû þf°fZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ °fû

CXÀfZ ·fe EIY SXûþ¦ffSX ¸ff³f³ff ¨ffdWXEÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¹fbUfAûÔ

IYe ·ffU³ffAûÔ IZY Àff±f dJ»fUfOÞX

dIY¹ff WX`Ü CX³fIYf ¸fþfIY CXOÞXf¹ff WX`Ü

BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf CX³WXZÔ U¿fÊ 2019

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ ¶fb²fUfSX IYû ¶fJSXe

±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸fûWX³f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY

¦fÔ¦fSXWXû ¦ffÔU IZY UfOXÊ ÀfÔ£¹ff-3 dÀ±f°f

´fZMÑû»f ´fÔ´f IZY ´feLZ 5 §fSXûÔ ¸fZÔ Af¦f

»f¦f³fZ ÀfZ »ffJûÔ IYe ÀfÔ´fdØf þ»fIYSX

JfIY WXû ¦fBÊÜ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY Af¦f »f¦f³fZ IYf IYfSX¯f Jf³ff

¶f³ff³fZ IZY QüSXf³f d¨fÔ¦ffSXe d³fIY»f³ff

WX`ÜAf¦f B°f³fe ·fe¿f¯f ±fe dIY AfÀf´ffÀf

IZY ´ffÔ¨f A³¹f §fSXûÔ IYû A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ

»fZ d»f¹ffÜ dþÀf¸fZ Vf¸·fc ÀffWX³fe,

A¶Qb»f ¶f`NXf, ¸fûWX¸fQ ³füVffQ Af»f¸f,

¸fûWX¸¸fQ ¸fûIY¸fÊÊ, ¶feSX¶f»f ÀffWX IYf §fSX

þ»fIYSX JfIY WXû ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ´ffÔ¨fûÔ

´fdSXUfSXûÔ IZY »ffJûÔ IYe ÀfÔ´fdØf IY´fOÞXZ,

A³ffþ, ¶f°fʳf, þZUSX AfdQ þ»f ¦f¹fZÜ

Af¦f ¦fÔWXSXWXû ´fZMÑû»f ´fÔ´f IZY NXeIY ´feLZ

»f¦ffÜ dþÀfÀfZ »fû¦ffÔZ IZY dQ»f ¸fZÔ ¹fZ OXSX

Af ¦f¹ff dIY ¹fWX ·fe¿f¯f Af¦f IYWXeÔ

´fIYüOÞXZ °f»f AüSX ¶fZ¨fIYSX ¹fbUf AüSX LfÂfûÔ ³fZ dIY¹ff °ff³ffVffWXe

IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf dUSXû²f

´fZMÑû»f ´f¸´f IYû A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ ³ff »fZ

»fZÜ »fZdIY³f À±ff³fe¹f »fû¦ffÔZ IYe ¸fZWX³f°f

EUÔ ¶fWXfQbSXe ÀfZ »f¦ff°ffSX ´ff³fe OXf»fIYSX

¶fWXb°f WXQ °fIY Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff

d»f¹ffÜ »fû¦fû ³fZ °fbSXÔ°f WXe BÀfIYe

þf³fIYfSXe À±ff³fe¹f ¶fJSXe ´fbd»fÀf IYû

QeÜ ¶fJSXe ±ff³ff²¹fÃf ¸füIZY ´fSX dÀ±fd°f

IYf þf¹fþf »fZ³fZ ´fWXb¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ °fbSXÔ°f

WXe RYf¹fSX d¶fi¦fZOX IYû Af¦f »f¦f³fZ IYe

þf³fIYfSXe QeÜ RYf¹fSX d¶fi¦fZOX IYe MXe¸f

³fZ ´fcSXe °fSXWX Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff¹ffÜ

IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fb¦f°f³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ¹fbUf SXZ»f IYe

³füIYSXe IZY d»fE °f`¹ffSXe IYSX°fZ WX`ÔÜ EIY

°fû 3 Àff»f IZY ¶ffQ SXZ»f ¸fZÔ U`IZYÔÀfe

d³fIYf»fe ¦fBÊÜ CXÀf¸fZÔ CX¸fi Àfe¸ff 30 ÀfZ

§fMXfIYSX 28 U¿fÊ IYSX Qe ¦fBÊ AüSX

RYfg¸fÊ ·fSX³fZ IYe RYeÀf IYû 40 ÀfZ

¶fPÞXfIYSX 500 ÷Y´f¹ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ

¹fWX ¹fbUfAûÔ IZY Àff±f IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf

dIY¹ff ¦f¹ff ¶fWXb°f ¶fOÞXf A³¹ff¹f WX`Ü

Afþ WX¸ffSXf QZVf ¹fbUfAûÔ IYf QZVf WX`

AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹fbUfAûÔ AüSX LfÂfûÔ IYf

¸fþfIY ¶f³ff SXWXZ WX`ÔÜ ¢¹ff LfÂf B°f³fe

¸fWXÔ¦fe ´fPÞXfBÊ ¸fZWX³f°f IYSX ´fIYüOÞXf ¶fZ¨f³fZ

IZY d»fE IYSX°fZ WX`ÔÜ IYûBÊ ·fe ´fIYüOÞXf

¶fZ¨f³fZUf»ff A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYû BÀf

¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ dIiYIZYMX ¸fWXfIbYÔ·f IYf WXbAf Vff³fQfSX Af¦ffþ

´fSXeÃff IZY QcÀfSXZ dQ³f

EIY LfÂff d³f¿IYfdÀf°f

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ

»f¦ff°ffSX IYQf¨ffSX¸fböY ´fSXeÃff IYSXf³fZ IYû

»fZIYSX IYdMX¶fð WX`Ü dþÀfIYf CXQfWXSX¯f

¶fJSXe ¸fZÔ BÔMXSX¸fedOXEMX ´fSXeÃff IZY QcÀfSXZ

dQ³f QZJ°fZ IYû d¸f»ffÜ CX¨¨f°fSX

¸ff²¹fd¸fIY

dUôf»f¹f

A³fb¸fÔOX»ffd²fIYfSXe Àfb²feSX IbY¸ffSX ³fZ

IYQf¨ffSX IYSX°fZ WXbE ´fiûþZ¢MX ¶ffd»fIYf

CX¨¨f dUôf»f¹f ¦fPÞX´fbSXf IYe LfÂff Àf´f³ff

IbY¸ffSXe IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ dþÀfZ ´fSXeÃff ÀfZ

d³f¿IYfdÀf°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ IZYÔQif²feÃfIY

¨fÔQZV½fSX ¸fÔOX»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXöY LfÂff

IYf SXû»f IYûOX-84031, SXû»f ³fÔ¶fSX-

1803 0110 WX`Ü ´fiûþZ¢MX ¶ffd»fIYf

CX¨¨f dUôf»f¹f IYe LfÂff Àf´f³ff IbY¸ffSXe

IYû dWXÔQe EUÔ ³f³f dWXÔQe dU¿f¹f IYe

´fSXeÃff IZY QüSXf³f A³fb¸fÔOX»ffd²fIYfSXe ³fZ

d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ IZY QüSXf³f ´fSXeÃff IZYÔQi

IZY IY¸fSXf ÀfÔ£¹ff-13 ÀfZ IYQf¨ffSX

IYSX°fZ WXbE QZJfÜ °fbSXÔ°f WXe CXöY LfÂff

´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE ´fSXeÃff ÀfZ

d³f¿IYfdÀf°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ QcÀfSXZ dQ³f

Af¹fûdþ°f BÀf BÔMXSX¸fedOXEMX ´fSXeÃff ¸fZÔ

CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f ¶fJSXe ¸fZÔ

IbY»f 495 LfÂffAûÔ ¸fZÔ 491 LfÂff

CX´fdÀ±f°f SXWXeÜ

´fiVffÀf³f õfSXf

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

Àfed³f¹fSX dOXdUþ³f dIiYIZYMX

»fe¦f ¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f U

dSXRYfB³fSXe ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ

JZ»fZ þf SXWXZ ¸f`¨f

¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f IYe AûSX ÀfZ ¦ffÔ²fe

ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀU¦feʹf AdJ»fZV½fSX

IbY¸ffSX, ÀU¦feʹf OXfg. Af³fÔQ ³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ, ÀU¦feʹf

´fiû. dU¸f»f¨fÔQi IbY¸ffSX IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ OXeE»fÀfeE»f

IY´f 18UfÔ Àfed³f¹fSX dOXUeþ³f dIiYIZYMX »fe¦f

¸fWXfIbYÔ·f IYf Af¦ffþ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀf »fe¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf CXîfMX³f d°fSXÔ¦ff µ»f`¦f

¸ff¨fÊ, SXf¿MÑX¦ff³f AüSX ¦fb¶¶ffSXf CXOÞXfIYSX ´fcUÊ ¸fWXf´füSX

ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf

SXfþeU IbY¸ffSX, Àfd¨fU ÀfÔþ¹f dÀfÔWX, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU

¸fÈ°¹fbÔþ¹f IbY¸ffSX dUSXZVf, SXfþeU SXÔþ³f, IY¢IYc,

»f»f³f IbY¸ffSX, ²f¸fZÊÔQi IbY¸ffSX, SX¯fUeSX IbY¸ffSX ³fZ

MXc³ff¸fZÊÔMX IYf ÀfÔ¹fböY ÷Y´f ÀfZ CXîfMX³f dIY¹ffÜ ´fcUÊ

¸fWXf´füSX ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¶fZ¦fcÀfSXf¹f

dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY õfSXf ¹fWX EIY ¶fWXb°f A¨Lf ´fWX»f

WX`Ü þû BÀf PXÔ¦f IZY Af¹fûþ³f ÀfZ dþ»fZ IZY ÀfbQcSX

¦ffÔU IZY ¶f¨¨fZ IYû ·fe dþ»ff À°fSX ´fSX JZ»f³fZ IYf

AUÀfSX d¸f»f°ff WX`Ü dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY

A²¹fÃf SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY dJ»ffOÞXe IYû

A¨LZ ´fiQVfʳf IZY Àff±f-Àff±f A³fbVffÀf³f ¸fZÔ SXWX³ff

·fe AfUV¹fIY WXû°ff WX`Ü dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY

Àfd¨fU ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Àfed³f¹fSX dOXUeþ³f

dIiYIZYMX »fe¦f ¸fZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf IYSX³fZUf»fZ

¸fZÔ

BÔQiþe°f 8 SX³fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f dIY¹ff AüSX IYûBÊ ·fe

¶f»»fZ¶ffþ IbYL JfÀf ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ffÜ UWXeÔ VfWXeQ

·f¦f°f dÀfÔWX dIiYIZYMX ¢»f¶f IZY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ dU³fe°f

IZY Àff¸f³fZ ¶fLUfOÞXf IYe ´fcSXe MXe¸f ²fSXfVff¹fe WXû

¦fBÊÜ

dU³fe°f ³fZ §ff°fIY ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WXbE 6 AûUSX ¸fZÔ

¸ffÂf 10 SX³f J¨fÊ IYSX ¸fWX°U´fc¯fÊ 7 dUIZYMX

WXfdÀf»f dIY¹ffÜ dIYVf³f CXRYÊ BÊ»fc ³fZ 2 dUIZYMX AüSX

ASXdUÔQ ³fZ 1 dUIZYMX ´fif~ dIY¹ffÜ þ¶fdIY þUf¶f

¸fZÔ CX°fSXe VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX IYe MXe¸f ³fZ EIY °fSXRYf

¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ A¸fSX Vf¸ffÊ IZY 22 ¦fZÔQ ¸fZÔ Vff³fQfSX

39 SX³f IYe ³ff¶ffQ ´ffSXe ³fZ 10 dUIZYMX ÀfZ VfWXeQ

·f¦f°f dÀfÔWX dIiYIZYMX ¢»f¶f IYû þe°f dQ»ff QeÜ

VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX dIiYIZYMX ¢»f¶f IZY IYûBÊ ·fe

¶f»»fZ¶ffþ AfCXMX ³fWXeÔ WXbAfÜ Q»fþe°f ³fZ ³ff¶ffQ

2 SX³f ¶f³ff¹ffÜ BÀf ¸f`¨f IZY ¸f`³f AfgRY Qe ¸f`¨f IYf

´fbSXÀIYfSX VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX dIiYIZYMX ¢»f¶f IZY

dJ»ffOÞXe dU³fe°f IYû ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Af¦ff¸fe WXZ¸f³f MÑfgRYe þ`ÀfZ

Àfed³f¹fSX ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf AUÀfSX

d¸f»fZ¦ffÜ ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ¸fÈ°¹fbÔþ¹f IbY¸ffSX dUSXZVf ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ¶fZ¦fcÀfSXf¹f Àfed³f¹fSX dOXUeþ³f dIiYIZYMX

»fe¦f ¸fZÔ dþ»fZ IZY IbY»f 24 MXe¸f ·ff¦f »fZ SXWXe WX`Ü

¹fWX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY ¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f,

dSXRYfB³fSXe ÀMXZdOX¹f¸f, ÀffWXZ¶f´fbSXIY¸ff»f EUÔ ¶feWXMX

IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf

AUÀfSX ´fSX SXfþeU SXÔþ³f, IY¢IYc, ´fb¿´fZVf ¦f¦fÊ,

SX¯fUeSX IbY¸ffSX, Àfb²feSX ¦fb~f, ¦fbçc U¸ffÊ, SXdU

IbY¸ffSX, d¶f»fû, SXfþf IbY¸ffSX, ¨fÔ¨f»f IbY¸ffSX,

SXfþIbY¸ffSX, ¸fûWX¸¸fQ Àf´ff¸f, ¸fûWX¸¸fQ þfUZQ

¸fb£¹f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ C

XîfMX³f ¸fbIYf¶f»ff VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX dIiYIZYMX ¢»f¶f

AüSX ¶fLUfOÞXf IZY ¶fe¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ MXfgÀf

¶fLUfOÞXf IZY IY~f³f ³fZ þe°ff AüSX ´fWX»fZ

¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ d³f²ffÊdSX°f

35 AûUSX IZY ¸f`¨f ¸fZÔ 12 AûUSX ¸fZÔ WXe ¶fLUfOÞXf

IYe ´fcSXe MXe¸f 39 SX³f ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊÜ ¶fLUfOÞXf

IYe AûSX ÀfZ ÀfUfÊd²fIY SX³f ÀfÔþeU ³fZ 20 SX³f,

slide10

10

´fMX³ff

¦f¹ff/ ªfWXf³ff¶ffQ

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeXX, 2018

»ff´f°ff WXbE ±fZ °fe³f ¶f¨¨fZ

§ff¹f»f d¸f»fZ Qû ¸fZÔ

EIY IYe ¸fü°f

´fIYüOÞXZ ´fSX dQ¹fZ ¶f¹ff³f IYû SXÀf¦fb»»fZ

IYe °fSXWX »f´fIY SXWXeÔ dU´fÃfe ´ffdMXʹffÔ

ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQÜ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

þQ¹fc ´fiQZVf A²¹fÃf IYf WXbAf ·f½¹f ÀUf¦f°f

ÀUSXfþ/ASXU»fÜ þQ¹fc IZY ´fiQZVf A²¹fÃf UdVfâ ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX IYû E³fOÞXeE

IZY »fû¦fûÔ ³fZ ASXû¸ff WXûMX»f ´fSX ·f½¹f ÀUf¦f°f dIY ¹fZ BÀf ¸fûIZY ´fSX þQ¹fc ´fiQZVf

A²¹fÃf ³fZ IYWXf IYe d¶fWXfSX ¸fZ ¨fWXb¸fbJe dUIYfÀf WXû SXWXf WX` d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f

¸fÔÂfe d³f°feVf IbY¸ffSX d¶fWXfSX IZY dUIYfÀf ¸fZ »f¦fZ SXWX°fZ WX` BÀfIZY d»fE dQ³f WXû ¹ff

l l ¶f¨¨fe IYf d¸f»ff VfU

¸f¨ff IYûWXSXf¸f

l l ¦ff¹f¶f WXbE °fe³f ¶f¨¨fûÔ

¸fZÔ ÀfZ Qû ¶f¨¨fZ §ff¹f»f

WXf»f°f ¸fZÔ d¸f»fZ WX`Ô,

dþÀf¸fZÔ EIY IYe ¸fü°f

WXû ¦fBÊÜ CXÀfIZY ¶ffQ

EIY ¶f¨¨fe IYf VfU

¶fSXf¸fQ WXbAf WX`Ü

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ

dþ»fZ IZY SXf¸f´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fZUf»f

d¶f¦fWXf AJfOÞXf ¸fûWX»»fZ ÀfZ

¸fÔ¦f»fUfSX IYe QZSX Vff¸f EIY ¶f¨¨fe

Àf¸fZ°f °fe³f ¶f¨¨fZ ¦ff¹f¶f WXû ¦fE ±fZÜ

¦ff¹f¶f WXbE °fe³f ¶f¨¨fZ ¸fZÔ ÀfZ EIY

dIYÀfe °fSXWX §fSX ´fWXbÔ¨ff CXÀfe IYe

d³fVff³fQZWXe ´fSX QcÀfSXf IZYÔQbAf

dJdSX¹ffUf ÀfZ §ff¹f»f AUÀ±ff ¸fZÔ

ÓffOÞXe dIY³ffSXZ ´fOÞXf WXbAf d¸f»ff,

dþÀfIYe B»ffþ IZY QüSXf³f ¸fü°f WXû

¦fBÊÜ BÀfIZY IbYL WXe QZSX ¶ffQ ¦ff¹f¶f

°fe³f ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ¶f¨¨fe IYe

»ffVf ¶fSXf¸fQ IYe ¦f¹feÜ dþÀfIZY

¶ffQ »fû¦fûÔ IYf AfIiYûVf RcYMX ´fOÞXfÜ

AfIiYûdVf°f »fû¦fûÔ ³fZ þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff

dIY¹ff AüSX IYBÊ UfWX³fûÔ IYû Af¦f IZY

WXUf»fZ IYSX dQ¹ffÜ »fOÞXIYe IYe WX°¹ff

IYe Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ ´fSX »fû¦fûÔ ³fZ EIY

¶ffBIY ¸fZÔ »f¦ff QeÜ A´fWXSX¯f IZY

EIY AfSXfZd´f°f IYû ´fbd»fÀf ³fZ

Ad¸f°f VffWX IZY õfSXf SXûþ¦ffSX IYû ´fIYüOÞXf ÀfZ þûOÞX³fZ

IYf dQ¹ff ¦f¹ff UöY½¹f, A¶f WXSX dU´fÃfe ´ffMXeÊ IZY d»fE

dIYÀfe SXÀf¦fb»»fZ ÀfZ IY¸f Àffd¶f°f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü AüSX

BÀf ´fIYüOÞXZ IYe JbVf¶fc þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ ·fe ¸fWXÀfcÀf

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CXÀfe ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ LfÂf SXfþQ

dþ»ff²¹fÃf Vf`»fZVf IbY¸ffSX ¹ffQUIYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ´fPÞXZ

d»fJZ LfÂf EU¸f ¹fbUf ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY Àff±f ¸fûQe

´fIYüOÞXf ÀMXfg»f »f¦ffIYSX ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY õfSXf dQ¹fZ ¦fE

LfÂf dUSXû²fe ¶f¹ff³f IYf IYOÞXf dUSXû²f dIY¹ff

¦f¹ffÜÜ´fIYüOÞXf ¶fZ¨f³fZ IZY QüSXf³f ¸fedOX¹ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE LfÂf SXfþQ dþ»ff²¹fÃf Vf`»fZVf ³fZ IYWXf dIY

³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ QZVf IZY Àf·fe LfÂf ¹fbUf ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû

²fûJf QZ³fZ IYf IY¸f dIY¹ff WX`ÜÀff±f-WXe, EIY °fSXWX ÀfZ

CX³fIZY Àf´f³fZ IYû ¨fIY³ff¨fcSX IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`

dþ³WXûÔ³fZ þf°fe,²f¸fÊ Àf¸´fiQf¹f ÀfZ CXNX IYSX B³WXZÔ

´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ¦fïe ´fSX ¶f`NXf¹ff ±ffdþÀfIYf dþÀfIYf

Jfd¸f¹ffþf CX³WXZÔ Af³fZ Uf»fZ 2019 IZY Af¸f ¨fb³ffU

EU¸f 2020 IZY dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fb¦f°f³ff

WXû¦ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYBÊ M.Tech, B.Tech,

³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ÀfWX¹fû¦f

IYSX³fZ Uf»ff ´fIYOÞXf¹ff

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ

·fQUSX ±ff³ff IZY ¶ff¦f¸fÔOXf ¦ffU IZY EIY

¸fIYf³f IZY Àf¸fe´f ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf Lb´ffE

¦fE WXd±f¹ffSX AüSX ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ IYfSX°fcÀf

IYû ´fbd»fÀf ³fZ Vfd³fUfSX IYe SXf°f ¶fSXf¸fQ

IYSX d»f¹ffÜ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ

AüSX WXd±f¹ffSX IYû Lb´ffIYSX SXJ³fZ IZY

AfSXû´f ¸fZÔ ´fd°f-´f°³fe ÀfdWX°f °fe³f »fû¦fûÔ

IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

Àf»f`¹ff I`YÔ´f IZY IÔY´f³fe IY¸ffOXZÔMX ÀfbSXZ³Qi QfÀf

³fZ ¶f°ff¹ff dIY þÔ¦f»f-´fWXfOÞX ¸fZÔ ¶fÀfZ

¶ff¦f¸fÔOXf ¦ffU IZY Àf¸fe´f ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf

WXd±f¹ffSX EUÔ IYfSX°fcÀf dL´ffIYSX SXJZ WXû³fZ

IYe þf³fIYfSXe d¸f»fe ±feÜ BÀfIYe °f»ffVf ¸fZÔ

´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffU IZY SXf¸fSXfþ SXdUQfÀf

AüSX CXÀfIYe ´f}e QZ¶fÔd°f QZUe IYû d¦fSXµ°ffSX

IYSX d»f¹ffÜ ´fcL°ffL IZY QüSXf³f Qû³fûÔ ³fZ

WXd±f¹ffSX dL´ff³fZ IYe ¶ff°f ÀUeIYfSX IYSX »feÜ

A´f³fZ WXe ¸fIYf³f IZY ´feLZ ¦fèf JûQIYSX

dL´ffE ¦fE WXd±f¹ffSX d³fIYf»fZÜ BÀf¸fZÔ

ÀfWX¹fû¦fe SXWXZ ÀfSXþb ·fbBʹff IYû ·fe d¦fSXµ°ffSX

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY¸ffÔOXZÔMX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

SXf°f d¶fWXfSX IZY þ³f°ff IZY d»fE IYf¸f IYSX°fZ WX` CX³WXûÔ³fZ IYWXf IYe ÀfSXIYfSX õfSXf

dIY¹ff ¦f¹fZ ÀffSXZ IYf¸f IYû þ³f°ff °fIY ´fWXbh¨ffE E³fOÞXeE IZY »fû¦f d³f°feVf IbY¸ffSX

Àf¶fIYf Àff±f Àf¶fIYf dUIYfÀf ¨ffWX°fZ WX` BÀf ¸fûIZY ´fSX þQ¹fc dþ»ff A²¹fÃf

dþ°fZ³Qi ´fMXZ»f ·ffþ´ff ³fZ°ff d´f¹fc¿f IbY¸ffSX ´fcUÊ CX´f ´fi¸fbJ ·ffÀIYSX IbY¸ffSX þQ¹fc

¸fdWX»ff ³fZ°ff ¸fÔþb QZUe ÀfdWX°f Àf·fe E³fOÞXeE IZY »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þfa¨f IZY QüSXf³f EÀfOXeE¸f ³fZ ´fIYOÞXf EIY

MÑIY U MÑ`¢MXSX

ÀUSXfþ/ASXU»fÜ A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe dIYSX¯f dÀfÔWX ³fZ EIY MÑIY AüSX EIY

MÑ`¢MXSX IYû þfÔ¨f IZY QüSXf³f ´fIYOÞXf WX`Ü BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ÀfQSX UedOX¹fû IZY õfSXf

ÀfQSX ±ff³ff ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX EIY

d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü »fû¦fûÔ IZY

WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f ¦fZUf»f d¶f¦fWXf

¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX §fÔMXZ ·fSX AfUþfWXe

´fi·ffdU°f SXWXeÜ d¦fSXµ°ffSX Ad·f¹fböY

LûMXc IZY §fSX ¸fZÔ ¦fbÀÀffE »fû¦fûÔ ³fZ

Af¦f »f¦ff Qe WX` CXÀf¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ

dþ°f³fZ dIYSXfEQfSX A´f³ff Àff¸ff³f

¶ffWXSX »fZIYSX ·ff¦f SXWXZ WX`Ô CXÀfIYf §fSX

IZYU»f¶fe§ff IZY AÔQSX AJfOÞXf IZY

´ffÀf WX` ¦f»fe ¸fZÔ WX`Ü

M..B.A EU¸f dOX¦fie ´fif~ ¹fbUf ¶fZSXûþ¦ffSX Àff±fe ·fe

CX´fdÀ±f°f ±fZÜÜBÀf ¸fûQe ´fIYüOÞXf ÀMXfg»f IZY IYf¹fÊIiY¸f

¸fZÔ dþ»ff SXfþQ IZY ´fiUöYf OXfg VfdVf SXÔþ³f CXRYÊ ´f´´fc

¹ffQU,OXfg Aþ¹f ¹ffQU, ¹fbUf SXfþQ ³fZ°ff d´fÔMXc IbY¸ffSX

CXRYÊ LûMXc ¹ffQU,¹fbUf SXfþQ dþ»ff²¹fÃf ³ff¦fZ³Qi

¸fZWX°ff,Qd»f°f ³fZ°ff Ad³f»f ´ffÀfUf³f, ¶f¶f»fc

¸fbdJ¹ff,ÀfÔþ¹f ¹ffQU, ¶fiþZVf SXfþ, ¦fþZÔQi ¹ffQU, CXQ¹f

IbY¸ffSX,dU¢IYe ¹ffQU, A¸fSXþe°f IbY¸ffSX, ¸fû QfWXc,

dUIYfVf IbY¸ffSX, SXfþf ¹ffQU, A¸fSXþe°f AWXeSX, ÀfÔQe´f

¨f³QiUÔVfe, AdV½f³f SXfg¹f, ´f´´fc ¹ffQU, d´fÔMXc ¦fb~f, ÀfSXU³f

¦fb~f, »ff»fc IbY¸ffSX, SXfþf SXþIY, ³feSXþ ·fSX±fbAf, ¨fÔQ³f

¹ffQU, ·fû»fe ¨fü²fSXe, ·fû»ff ¹ffQU, IYüVf»f ¨f³QiUÔVfe,

´fÔIYþ ¹ffQU, WXeSXf¸f³f ¨füSXdÀf¹ff, °f³fUeSX, ÀfÔ°fû¿f

d¸fÀÂfe, Ad¸f°f IbY¸ffSX, ·fe¸f ¹ffQU,ASX¸ff³f ¸fd»»fIY,

ßfe Aû¸f IbY¸ffSX, QZUZÔQi ¨f³QiUÔVfe, ²f³f³þ¹f ¹ffQU AfdQ

LfÂf ³fZ°ff CX´fdÀ°f±f ±fZÜ

¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ Af SXWXe ¶ff²ffAûÔ

IYû þ»Q QcSX IYSXZÔ¦fZ : ßfU¯f IbY¸ffSX

ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQÜ

7 RYSXUSXe 2018 dQ³f ¶fb²fUfSX IYû

Àf¸f¹f 10:00 ¶fþZ ¦fif¸f Af³fÔQ´fbSX

´fÔ¨ff¹f°f QZUSXf ¸fZÔ þQ¹fc IZY UdSXâ ³fZ°ff

´fiûRZYÀfSX Àfb²feSX IbY¸ffSX U¸ffÊ IZY ³fZ°fÈ°U

¸fZÔ þQ¹fc IYf¹fÊIY°ffÊAûa EUÔ Àff¸ffdþIY

°f¶fIZY IZY »fû¦fûÔ IYf ¨ff¹f ´ffMXeÊ IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ

¸ff³f³fe¹f ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ßfe

ßfU¯f IbY¸ffSX EUÔ SXf¸f´fbSX dU²ff¹fIY

¨fÔQiÀfZ³f ´fiÀffQ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY ÷Y´f

¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXbEÜ þQ¹fc IZY

IYf¹fÊIY°ffÊ EUÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¸ff³f³fe¹f

¸fÔÂfe EUÔ dU²ff¹fIY IYf ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ

ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ¸fÔÂfe ³fZ ¦ffÔU IZY

dUIYfÀf IZY d»fE WXSX ÀfÔ·fU ´fi¹ffÀf

IYSX³fZ IYf UfQf dIY¹ffÜ dU²ff¹fIY

¨fÔQiÀfZ³f³fZ AÔ¨f»ffd²fIYfSXe ÀfZ ¶ff°f

IYSX ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi IZY d»fE

¨f¹fd³f°f ·fcd¸f IYû 3 dQ³f IZY AÔQSX

A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf QZ³fZ IYf d³fQZÊVf

d»fE CX³fIYf Af·ffSX ½¹föY dIY¹ff

¸fûQ³f¦fÔþ ¸fZÔ ¶fWX SXWXe

WX` ·fdöY IYe ¶f¹ffSX

ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQ Ü

AüSX IbYL ·fe CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`Ü ³f °fû

´fZ¹fþ»f IYe A¨Le ½¹fUÀ±ff WX` AüSX

³fWXeÔ Vfü¨ff»f¹f IYe WXeÜ WXf»ffÔdIY BÀf

¶fÀf ÀMX`ÔOX ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû WXSX EIY

AfUV¹fIY ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSXf³fZ

IZY CXïZV¹f ÀfZ WXfBÊMXZIY ·fU³f ¶f³ffE

¦fE ±fZÜ CXÀf ·fU³f ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IZY

Àff±f-Àff±f ´fZ¹fþ»f °f±ff ¹ffdÂf¹fûÔ IYû

dUßff¸f IYSX³fZ IYe ·fe ½¹fUÀ±ff ±fe

»fZdIY³f BÀf WXfBÊMXZIY ·fU³f ¸fZÔ dIYÀfe

IY¸feÊ IYe À±ff¹fe °f`³ff°fe ³fWXeÔ SXWX³fZ IZY

IYfSX¯f Vfü¨ff»f¹f °f±ff A³¹f IY¸fSXûÔ

¸fZÔ °ff»ff ¶fÔQ SXWX°ff WX`Ü

´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ¹ffÂfe BÀf WXfBÊMXZIY

·fU³f ¸fZÔ CX´f»f¶²f ¸ffgOX»f ÀfbdU²ff IZY

»ff·f ÀfZ UÔd¨f°f SXWX SXWXZ WX`ÔÜ

¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY BÀf ¶fÀf ÀMX`ÔOX ÀfZ

¦f¹ff, ´fMX³ff, ASXU»f AüSX ³ff»fÔQf

IYe AûSX þf³fZ Uf»fe IYBÊ ¦ffdOÞX¹ffÔ

Jb»f°fe WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f ¹ffdÂf¹fûÔ

IYe ·feOÞX »f¦fe SXWX°fe WX`Ü AÀfbdU²ff

IZY IYfSX¯f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû IYfRYe

´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX

SXWXf WX`Ü

ÀffÔÀIÈYd°fIY

IYf¹fÊIiY¸f IYSX dQ¹ff

ÀU¨L°ff IYf ÀfÔQZVf

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY

¸f²¹f dUôf»f¹f ²fSX¸f´fbSX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ

¶fb²fUfSX IYû JZ»fIcYQ EUÔ

ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f

´fi²ff³ff²¹ff´fIY SXf¸f´fÈ°f dÀfaWX EUÔ

UfOXÊ ÀfQÀ¹f SXÔþb QZUe ³fZ ÀfÔ¹fböY

øY´f ÀfZ WXSXe ÓfÔOXe dQJfIYSX

ÀU¨L°ff SX`»fe IYû SXUf³ff IYSX

dIY¹ffÜ SX`»fe ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦f ´fcSXZ

¦ffÔU IYf ·fi¸f¯f IYSX°fZ WXbE ´fb³f:

dUôf»f¹f ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀfIZY

CX´fSXfÔ°f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ CX°IÈYá ´fiQVfʳf

IYSX°fZ WXbE Àf·fe IYû ¸fÔÂf¸fb¦²f IYSX

dQ¹ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IZY

d»fE ¶ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ SXfJe IbY¸ffSXe

IYû ´fi±f¸f, ´ff¹f»f IbY¸ffSXe IYû

dõ°fe¹f EUÔ SXe³ff IbY¸ffSXe IYû °fÈ°fe¹f

´fbSXÀIYfSX ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶ff»fIY

U¦fÊ ¸fZÔ ´fiZ¸f IbY¸ffSX IYû ´fi±f¸f, ²f¸fZÊÔQi

IbY¸ffSX IYû dõ°fe¹f AüSX SXfIZYVf IbY¸ffSX

IYû °fÈ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ

l l·fQUSX ±ff³ff IZY

¶ff¦f¸fÔOXf ¦ffU IZY EIY

¸fIYf³f IZY Àf¸fe´f

³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf Lb´ffE

¦fE WXd±f¹ffSX

MÑIY ´fSX 415 ¶fûSXf AüSX MÑ`¢MXSX ´fSX 162 ¶fûSXf ²ff³f IY»fZSX IYe AûSX ÀfZ d¶fWXMXf

»fZ þf¹ff þf SXWXf ±ff Ü BÀfe QüSXf³f ÀfQSX ´fiJÔOX AÔ°f¦fÊ°f E³f E¨f 98 ´fSX

A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe õfSXf þfÔ¨f ´fOÞX°ff»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¨ff»fIY ÀfZ þ¶f IYf¦fþ

IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±fe UWX IbYL ·fe QZ³fZ AüSX ¶f°ff³fZ ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff°f±ff ¶f°ff¹ff

dIY d¶fWXMXf IZY Af³fÔQ dÀfÔWX IZY õfSXf JSXeQe ¦fBÊ ²ff³f IYû »fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ dþÀf

´fSX MÑIY ¨ff»fIY ¦fü°f¸f IbY¸ffSX AüSX MÑ`¢MXSX ¨ff»fIY A¸fSXþe°f IbY¸ffSX IYû

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff Ü Àff±f-WXe, ²ff³f ÀfZ »fQZ MÑIY AüSX MÑ`¢MXSX IYû ·fe þ~

IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` Ü MÑIY IYf ³fÔ¶fSX ¶fe AfSX þe EZ 2500 ±ffÜ

°ffSX MXcMX³fZ ´fSX SXZ»f ¸fZÔ ¸f¨fe ARYSXf-°fRYSXe

³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf 150 IYfSX°fcÀf, 7:6 MXc

EÀfE»fAfSX, 3 ¸f`¦fþe³f AüSX ³f¢Àf»fe

ÀfdWX°¹f ¶fSXf¸fQ dIYE ¦fE WX`ÔÜ SXfþfSXf¸f

SXdUQfÀf d¶fWXfSX-ÓffSXJÔOX À´fZVf»f IY¸fZMXe

IYf ÀfQÀ¹f ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü

Ad³f¹fd¸f°f°ff IYf AfSXû´f

dQ¹ffÜ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ßfU¯f

IbY¸ffSX õfSXf BÀf ¦ffÔU IYû ÀffSXe

¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffEÔ ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ ¸fZÔ

Af SXWXe AUSXû²fûÔ IYû þ»Q ÀfZ

þ»Q QcSX IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f ·fe

dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸ff³f³fe¹f ¸fÔÂfe EUÔ

dU²ff¹fIY ³fZ Àf¸ffþ IZY ´fid°f Àfb²feSX

IbY¸ffSX U¸ffIYÊZ °¹ff¦f EUÔ Àf¸f´fʯfIZY

AüSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY

Af´fIZY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSXU¸ffÊ

þe WX¸f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀfAfIYSX

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY ´fid°f ¶fSXf¶fSX ²¹ff³f

AfIÈYá IYSX°fZSXWX°fZ WX`ÔÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

´fiJÔOX A²¹fÃf SXdUÔQi ´fiÀffQ, ÀfÔ°fû¿f

IbY¸ffSX, AVfûIY IbY¸ffSX ´fi·ffIYSXÀ

f¸fZ°f Àf`ÔIYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f

U A³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY

¶fSX¸ff ´fÔ¨ff¹f°f UfOXÊ ÀfÔ£¹ff- LWX ¸fZÔ UfOXÊ

dUIYfÀf Àfd¸fd°f IZY ¦fNX³f ´fSX À±ff³fe¹f

»fû¦fûÔ ³fZ Af´fd°f þfdWXSX IYSX°fZ WXbE

Ad³f¹fd¸f°f°ff IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü

¦fif¸fe¯f CX´fZÔQi ´fiÀffQ, dQ»fe´f ´fiÀffQ, ¦fbOXb

IbY¸ffSX,dUIYfÀf IbY¸ffSX AfdQ »fû¦fûÔ ³fZ

d»fdJ°f AfUZQ³f ¶feOXeAû IYû dQ¹ffÜ

¹ffÂfe ÀfbdU²ff ÀfZ

¸fWXøY¸f WX`Ô ¶fÀf ÀMX`ÔOX

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ À±ff³fe¹f ¶fÀf

ÀMX`ÔOX ¸fZÔ ¹ffÂfe ÀfbdU²ff IZY ³ff¸f ´fSX

WXfBÊMXZIY ¨fIYf¨fIY ·fU³f IZY A»ffUf

¶fû²f¦f¹ff ¶f¸f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qû¶ffSXf

´fWXbÔ¨fe E³fAfBÊE IYe MXe¸f

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ

¦f¹ff dÀ±f°f ¸fWXf¶fûd²f ¸fÔdQSX IZY Àf¸fe´f

Qû ¶f`¦f ¸fZÔ d¸f»fZ AfBÊOXe ¶f¸f IYe þfÔ¨f

¸fZ þbMXe E³fAfBÊE IYe MXe¸f QcÀfSXe ¶ffSX

¸fÔ¦f»fUfSX IYû ·fe ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨feÜ BÀf

MXe¸f ¸fZÔ °fe³f Ad²fIYfSXe ±fZ þ¶fdIY

10-12 IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A³¹f ´fbd»fÀf

IY¸feÊ ·fe Àff±f AfE ±fZÜ ³f¦fSX

±ff³ff²¹fÃf EÀfIZY VffWXe IZY Àff±f MXe¸f

IZY »fû¦f Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¸fû °füdÀfIY IZY

¸fIYf³f IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ

IbY°fU³f¨fIY ¸fbWX»»fZ IZY CXÀfe ¸fIYf³f ¸fZÔ

SXWXIYSX ¶fÔ¦f»ffQZVfe ´ffÔ¨f ¹fbUIY §fc¸f-

§fc¸fIYSX CX³fe IZY IY´fOÞXZ ¶fZ¨ff IYSX°fZ ±fZÜ

UZ »fû¦f CXÀf ¸fIYf³f ¸fZÔ EIY ¸fWXe³fZ °fIY

NXWXSXZ ±fZÜ WXf»ffdIY ¸fIYf³f ¸ffd»fIY CXÀf

¸fIYf³f ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWX°ff WX`Ü »fZdIY³f

AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe CX³f ¹fbUIYûÔ

IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYe ¦fBÊÜ

MXe¸f IZY »fû¦fûÔ ³fZ ³fZ´ff»fe ¶ff¶ff IYe ·fe

Jûþd¶f³f IYe »fZdIY³f ¸ff»fc¸f WXbAf dIY

þ¶f ´fWX»fe ¶ffSX MXe¸f IZY »fû¦f ¹fWXfÔ

AfE ±fZ °fû UZ UWXfÔ ±fZ »fZdIY³f

WX`Ü WXf»ffdIY ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f³fe¿f ³fZ

ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQÜ ´fMX³ff ¦f¹ff SXZ»f JÔOX ¸fZ IY³füQe ¦ffU IZY Àf¸fe´f SXZ»fUZ

IYf 25000 Uû»MX IYf °ffSX MXcMX þf³fZ ÀfZ ¦f¹ff ÀfZ ´fMX³ff þf SXWXe ´f`ÀfZÔþSX ¸fZ

ARYSXf °fRYSXe IYf ¸fWXü»f IYf¹f¸f WXû ¦f¹ff Ü dþÀfZ °fbSXÔ°f NXeIY dIY¹ff ¦f¹ff Ü

°fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf WXbAf Af¹fûþ³f

ÀUSXfþ/¸fûQÔ¦fÔþ/þWXf³ff¶ffQÜ ¸fûQ³f¦fÔþ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ¶fÔ²fb¦fÔþ JZ»f

¸f`Qf³f IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ÀfÔIbY»f Àf¸f³U¹fIY d´fÔMXc IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ JZ»fIcYQ °fSXÔ¦f

´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf JZ»f ¸fZÔ Àfü ¸feMXSX IYe QüOÞX ¸f`Ô ¸f³fe¿f

IbY¸ffSX ³fZ ´fWX»ff À±ff³f UWXe ¶ffd»fIYf »føfe IbY¸ffSXe ³fZ ´fWX»ff À±ff³f ´fif~ dIYE

400 ¸feMXSX IYe QüOÞX ¸fZÔ IYüVf»f IbY¸ffSX ´fi±f¸f À±ff³f °f±ff ´fcþf IbY¸ffSXe ³fZ ´fi±f¸f

À±ff³f ´fif~ dIY¹ff UWXe DYÔ¨fe IcYQ ¸fZÔ ¸fbIZYVf IbY¸ffSX EUÔ AfÀ±ff IbY¸ffSXe ³fZ ´fi±f¸f

À±ff³f ´fif~ dIY¹ff AûUSX WX` »fÔ¶fe IcYQ ¸fZÔ ¸fb³³ff IbY¸ffSX EUÔ SXe¸ff IbY¸ffSXe ³fZ ´fi±f¸f

À±ff³f ´fif~ IYe þ¶fdIY þeIZY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¸f³fe¿f IbY¸ffSX EUÔ dVfUf³fe IbY¸ffSXe

³fZ ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ IYe BÀf ¸füIZY ´fSX dVfÃfIY ¦fû´ff»f IÈY¿¯f CX´fZÔQi ´fiÀffQ AÔþ³fe

IbY¸ffSX Àf¸fZ°f A³¹f dVfÃfIY ¸füþcQ ±fZÜ

AfNX ½f¿feʹf ¶f©fe IYf Vf½f ¶fSXf¸fQ

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ ÀfeE¸f ³fe°feVf IZY Afþ WXe Qf`SXZ IYfZ »fZIYSX ´fiVffÀf³f IYf ´fÀfe³ff

LcMX SXWXf WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX IYe AfNX U¿feʹf ´fbÂfe °f³³fb IbY¸ffSXe IYe

»ffVf IYû ¶fSXf¸fQ IYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ¸f¦f²f ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ AÀ´f°ff»f

·fZþfÜ ¸fÈ°f ¶f¨¨fe °f³³fb IYe ¸ffÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû CX³f»fû¦fûÔ

IYe dIYÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX ´fOÞXûÀfe LûMXc ÀfZ Óf¦fOÞXf WXbAf ±ff dþÀfIZY ¶ffQ

LûMXc ³fZ Àf¶fIYû Àf¶fIY dÀfJf³fZ IYe ²f¸fIYe Qe ±feÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY

´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX LûMXc IYe d³fVff³fQZWXe ´fSX WXe °f³³fb IYf VfU VfWXSXe ÃfZÂf

ÀfZ ¶fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü

Àff±f UÈÔQfU³f ÀfZ AfE ¸fb³³ff ·fÔOXfSXe

EUÔ ·fû»fZ ·fÔOXfSXe IZY õfSXf SXfdÂf

10:00 ¶fþZ ÀfZ SXfÀf»fe»ff IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff UWXe ¹fWX

Af¹fûdþ°f ¹fÄf IYû d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX

¸fÔÂfe ÀfSXU³f IbY¸ffSX ³fZ RYe°ff

¸fûQ³f¦fÔþ ÃfZÂf IZY ¸fÀff³f ¦ffÔU dÀ±f°f

LZQe ¶ff¶ff Àf¸ffd²f À±ff³f IZY d³fIYMX ßfe

¸fWXf ¸fÔOX»fZV½fSX ¶ff¶ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ

Àf`IYOÞXûÔ ´fb÷Y¿fûÔ EUÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY õfSXf

RY»¦fb ³fQe ÀfZ

þ»f·fSXe IZY Àff±f

ßfe SXf¸f¨fdSXÂf¸ff³fÀf

¸fWXf¹fÄf IYe ´fifSXÔ·f

WXbBÊ þ¶f IYe WX` ¹fWX

Af¹fûdþ°f þ¦f ¸fZÔ

WX³fb¸ff³f þe IYf

´fif¯f ´fid°fâf WXZ°fb 8

RYSXUSXe IYû ´fÔ¨ffÔ¦f

´fcþ³f 9 RYSXUSXe IYû ´ffNX AfSXÔ·f 10

RYSXUSXe IYû AfSX¹f³f ¸fÔ±f³f 11 RYSXUSXe

IYû ´fif¯f ´fid°fâf °f±ff 15 RYSXUSXe IYû

·fÔOXfSXZ IZY Àff±f ¹fÄf IYe Àf¸ff´f³f

dIY¹ff þfE¦ff UWXe ¹fWX Af¹fûdþ°f

¹fÄf ¸fZÔ IYfVfe ÀfZ AfE VfdVfIYfÔ°f

d°fUfSXe IZY õfSXf Vff¸f IYû 5:00

¶fþZ ÀfZ 9:00 ¶fþZ °fIY ´fiU¨f³f

IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff Àff±f

dRY»fWXf»f UZ ¶ffWXSX ¨f»fZ ¦fE WX`ÔÜ

CX³f»fû¦fûÔ ³fZ CX³fQû³fû ¹fbUIYûÔ ÀfZ ·fe

´fcL°ffL IYeÜ dþ³f»fû¦fûÔ ÀfZ MXe¸f IZY

»fû¦fûÔ õfSXf ´fWX»fZ ·fe ´fcL°ffL IYe ¦fBÊ

WX`Ü B³WXeÔ Qû³fû ¹fbUIYûÔ ÀfZ QûÀ°fe WXû

þf³fZ IY IYfSX¯f ¶ffÔ¦»ffQZdVf¹fûÔ IYû

dIYSXfE ´fSX IY¸fSXZ d¸f»fZ ±fZÜ WXf»ffdIY

CX³f»fû¦fûÔ õfSXf þfRYSX¦fÔþ ¸fbWX»»fZ IZY

·fe IbYL »fû¦fûÔ ÀfZ ´fdSXÀfQ³f ¸fZÔ ¶fb»ffIYSX

´fcL°ffL dIYE þf³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»fe

MXe¸f IZY »fû¦fûÔ IYû Af³fZ IYe ´fbdá °fû IYe

WX` »fZdIY³f CX³f»fû¦fûÔ õfSXf dIYÀfÀfZ AüSX

¢¹ff ´fcL°ffL IYe ¦fBÊ BÀfIYe þf³fIYfSXe

³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYeÜ MXe¸f IZY »fû¦fûÔ IZY

d³fQZÊVf ´fSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f IYBÊ

WXûMX»fûÔ °f±ff SXZÀMX WXfCXÀf IZY ´fÔþe IYe

·fe þfÔ¨f ´fOÞX°ff»f IYe ¦fBÊÜ ³f¦fSX ±ff³fZ

IYe ´fbd»fÀf õfSXf VfWXSX IZY IYBÊ WXûMX»fûÔ

¸fZÔ þfIYSX dQÀfÔ¶fSX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ NXWXSXZ »fû¦fûÔ

IZY AfBÊOXe ´fibRY IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe dUÀ°fÈ°f

þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYeÜ

IYfMXIYSX CXîfMX³f dIY¹ff Aû UWXe

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY ¹fWX ¸fWXf¹fÄf ÀfZ VffÔd°f ÀfòfU³ff

IYf¹f¸f WXû°fe WX` AüSX ·ffBʨffSXf ¶fPÞX°fZ

WX`Ô þ¶fdIY ¦fif¸fe¯f CX¸fZVf ´fiÀffQ

Af³fÔQ IbY¸ffSX d´fÔMXc IbY¸ffSX ÀfÔþ¹f

Vf¸ffÊ A·f¹f ´ffÀfUf³f Àf¸fZ°f Àf¸fÀ°f

¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ A´f³ff A´f³ff ´fc¯fÊ

ÀfWX¹fû¦f ´fiQf³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

°fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf VfbøY WXbAf QüSX

IÈYd¿f ÀfÔIYMX AüSX Àf¸ff²ff³f dU¿f¹f

´fSX ÀfÔ¦fûâe IYe °f`¹ffSXe ´fcSXe

ÀUSXfþ /ASXU»fÜ

dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ Af´fQf

´fi¶fÔ²f³f ´fifd²fIYSX¯f d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX

IZY CX´ff²¹fÃf ½¹ffÀf þe,

Àf¸ffþVffÀÂf IZY ´fiûRZYÀfSX E¸f E³f

IY¯fÊ, A±fÊVffÀÂfe ´fiûRZYÀfSX ³fU»f

dIYVfûSX ¨fü²fSXe, ·fcQf³f ¹fÄf Àfd¸fd°f

d¶fWXfSX IZY A²¹fÃf IbY¸ffSX Vfb·f ¸fcd°fÊ,

´fiûRZYÀfSX °f÷Y¯f IbY¸ffSX,A÷Y¯f d¸fßff

OXfg¢MXSX Ad³f»f IbY¸ffSX SXf¹f IZY

A»ffUZ A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f

Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ Ü CXöY ¶ff°fûÔ IYe

þf³fIYfSXe ÀfÔ¹fûþIY ¦fþZÔQi IYfÔ°f

Vf¸ffÊ ³fZ QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY BÀf

AUÀfSX ´fSX IÈYd¿f dVfdUSX,

´fVfb´ff»f³f dVfdUSX, ¸fdWX»ff dUIYfÀf

d³f¦f¸f dVfdUSX IZY A»ffUZ dUd·f³³f

ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ IZY d»fdJ°f ´fbÀ°fIY

IZY d»fE ·fe ÀMXfg»f »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¶fWXfSX Afþ ·fe

¸fc»f°f: IÈYd¿f ´fi²ff³f SXfª¹f WX` ¹fWXfÔ

IZY 70 RYeÀfQe »fû¦f IÈYd¿f ÀfZ Àfe²fZ

þbOÞXZ WXbE WX`Ô »fZdIY³f d³fSXÔ°fSX ¶fPÞX°fe

IÈYd¿f IYe »ff¦f°f AüSX IÈYd¿f

CX°´ffQ³f IZY »ff¦f°f ¸fc»¹f ÀfZ ·fe

IY¸f ¶ffþfSX ¸fc»¹f ¸fc»¹f d¸f»f³fZ IZY

IYfSX¯f IÈYd¿f Afþ §ffMXZ IYf ÃfZÂf

¶f³f ¦f¹ff WX` BÀfIZY IYfSX¯f dIYÀff³f

ÂffdWX-ÂffdWX IYSX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Ü

U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ »fû¦f IÈYd¿f IYf¹fÊ

ÀfZ A»f¦f WXMX SXWXZ WX`Ô þû Af³fZ Uf»fZ

Àf¸f¹f IZY d»fE ¦fÔ·feSX ÀfÔIYMX CX°´f³³f

WXû¦ffÜ

dþ»ff ÃfZÂf IZY IY»fZSX ´fiJÔOX AÔ°f¦fÊ°f

´»fÀf MXc þ¦fQeVf ¶fiþdIYVfûSX CX¨¨f

dUôf»f¹f IYf¸f°ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

·ffSX°f ¸fZÔ IÈYd¿f ÀfÔIYMX AüSX Àf¸ff²ff³f

dU¿f¹f ´fSX ÀfÔ¦fûâe IYe °f`¹ffSXe ´fcSXe

IYSX »fe ¦fBÊ WX` Ü ÀfÔ¦fûâe IZY ¸ff²¹f¸f

ÀfZ IÈYd¿f dIYÀff³f AüSX ¸fþQcSX IYe

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ- ¶fbÓf³fZ IZY

d»fE 10 RYSXUSXe 2018 IYû 12

¶fþZ ÀfZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ff

dþÀf¸fZÔ IÈYd¿f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY

dUVfZ¿fÄf Vffd¸f»f WXû SXWXZ WX`Ô dþ³fIZY

õfSXf Àf¸fÓf³fZ ¶fbÓf³fZ AüSX Àf¸ff²ff³f

IZY SXfÀ°fZ d³fIYf»f³fZ IYe IYûdVfVf

ÀUSXfþ/ASXU»fÜ

´fiJÔOX À°fSXe¹f °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf

Af¹fûþ³f ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff

dþÀfIYf CXîfMX³f ´fiJÔOX dVfÃff

´fQfd²fIYfSXe ¸fûWX³f ¨fü²fSXe ³fZ dIY¹ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ

´fiJÔOX dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY

°fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ LfÂf-

LfÂffAûÔ IYû A´f³fe ´fid°f·ffAûÔ IYf

´fiQVfʳf IYSX³fZ IYf AUÀfSX ´fif~ WXû°ff WX`Ü

Àff±f-WXe, LfÂf-LfÂffAûÔ ¸fZÔ ´fid°f·ff IZY

´fid°f þf¦f÷YIY IYSX³fZ IYf ·fe IYf¹fÊ dIY¹ff

þf°ff WX`Ü °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfÔIbY»f

ÀfÔÀff²f³f IZYÔQi ÀfZ »fZIYSX SXfª¹f À°fSXe¹f

JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf AUÀfSX ´fif~

WXû°ff WX` Ü BÀfIZY d»fE LfÂf LfÂffAûÔ IYû

»f¦f³f AüSX ¸fZWX³f°f IZY Àff±f ´fPÞXfBÊ IZY

Àff±f-Àff±f JZ»f ¸fZÔ ·fe ÷Yd¨f SXJ³ff

Ad°f AfUV¹fIY WX` Ü JZ»f IZY ¸ff²¹f¸f

ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYf ÀfUfÊÔ¦fe¯f dUIYfÀf WXû°ff WX`

Àff±f WXe ¶füdðIY dUIYfÀf ·fe °fZþe ÀfZ

WXû°ff WX`Ü Af¹fûdþ°f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ

100 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ ¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ

ÀfcSXþ IbY¸ffSX EUÔ ¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ

þ¸fe»ff IbY¸ffSXe , 400 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ

¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ Àfb¸f³f IbY¸ffSX°f±ff

¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ AÔþc IbY¸ffSXe , dSX»fZ

QüOÞX ¸fZÔ ¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ ÀfcSXþ´ff»f °f±ff

¶ffd»fIYf U¦fÊ d´fi¹ffÔVfb, DYÔ¨fe IcYQ ¸fZÔ

¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ ¸f³fe¿f IbY¸ffSX EUÔ

¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ IYdU°ff IbY¸ffSXe ,

ÀfÔ¦fe°f ¸fZÔ ¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ Àfbþe°f IbY¸ffSX

°f±ff ¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ ´fcþf IbY¸ffSXe ,

IYdU°ff »fZJ³f ¸fZÔ SXfþc IbY¸ffSX ¶ff»fIY

U¦fÊ ÀfZ°f±ff Àfbd´fi¹ff IbY¸ffSXe ¶ffd»fIYf U¦fÊ

ÀfZ , ´fZÔdMXÔ¦f ¸fZÔ ¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ A¸f³f

IbY¸ffSX°f±ff ¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ IbYÀfb¸f

IbY¸ffSXe , IY¶fçe ¸fZÔ ¶ff»fIY U¦fÊ ÀfZ

d´fiÔÀf IbY¸ffSX°f±ff ¶ffd»fIYf U¦fÊ ÀfZ dSX°fb

IbY¸ffSXe IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf

AUÀfSX ´fSX A÷Y¯f IbY¸ffSX, d³f°¹ff³fÔQ

¦fb~f, ¶f¨¨fc IbY¸ffSX, IbY¸ffSX ´fÔIYþ

,¸fbIZYVf dIYVfûSX ¸füþcQ ±fZÜ þ¶fdIY

JZ»f IYf ÀfÔ¨ff»f³f JZ»f dVfÃfIY

þÀfUÔ°f dÀfÔWX IZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ

slide11

11

´fMX³ff

£û»f ªf¦f°f

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSXX, 08 RYSX½fSXeXX, 2018

¨fZ³³f` IYû WXSXf ¶fZÔ¦f»fb÷Y

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

¸fZþ¶ff³fûÔ IZY Àff¸f³fZ ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe

ÀfadÃf´°f £f¶fSZÔX

RY»f´fbSXf IYe MXe¸f ³fZ IY´f ´fSX

þ¸ff¹ff IY¶þf

¨fZ³³f`/EªfZÔÀfeÜ

³fZ ¸fþ¶fc°f IYe ¶fPÞX°f

À½fSXfªf/dÀfUf³fÜ dþ»fZ IZY þe¶fe³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY

ÀfIYSXf ¦ffÔU IZY JZ»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX IZY RYfB³f»f

¸f`¨f RY»f´fbSXf AüSX ¶fþSXdWX¹ff IZY ¶fe¨f JZ»ff ¦f¹ffÜdþÀf¸fZÔ

RY»f ´fbSXf IYe MXe¸f ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe

IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ RY»f´fbSXf IYe MXe¸f ³fZ Àfû»fWX

AûUSXû ¸fZÔ Àff°f dUIZYMX JûIYSX 186 SX³f ¶f³ff¹ffÜBÀfIZY

þ¶ff¶f ¸fZÔ ¶fþSXdWX¹ff IYe MXe¸f ³fZ Àfû»fWX AûUSXû ¸fZÔ ¨ffSX

dUIZYMX JûIYSX A´f³fe d³f²ffÊdSX°f »fùf IYû ´fcSXf IYSX

¶fþSXdWX¹ff IYe MXe¸f ³fZ186 SX³f ¶f³ffIYSX ¸f`¨f IYû MXfBÊ IYSX

dQ¹ffÜ Qû³fûÔ MXe¸f IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ A´f³fe A´f³fe þe°f IZY

d»fE IYûBÊ ¸füIYf ¨fcIY ³fWXeÔ SXWXZ ±fZܸf`¨f VfbøYAf°fe QüSX ÀfZ

WXe SXû¸ffÔ¨fIY SXWXfÜBÀfIZY ¶ffQ EÔ´ff¹fSX IZY d³f¯fʹf IZY A³fbÀffSX

EIY AûUSX IYf Àfb´fSX MXfBÊ ¸f`¨f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜdþÀf¸fZÔ

RY»f´fbSXf IYe MXe¸f ¶ffþe ¸ffSX°fZ WXbE MXc³ff¸fZÊÔMX IZY IY´f ´fSX

IY¶þf þ¸ff d»f¹ffÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¸f`³f AfgRY Q ÀfeSXeþ

CX´fdUþZ°ff ¶fþSXdWX¹ff MXe¸f IZY dJ»ffOÞXe ³ffdWXQ WXbÀf`³f

dUþZ°ff RY»f´fcSXf MXe¸f IZY dJ»ffOÞXe d¸fÔMXc IbY¸ffSX IYû ¸f`³f

AfgRY Q ¸f`¨f, ¶fZÀMX ¶f`MXÐÀf¸f`³f Àfû³f»f CX´ff²¹ff¹f °f±ff ¶fZÀMX

¶ffg»fSX IYf AUfOXÊ CX¸fZVf IbY¸ffSX IYû dQ¹ff ¦f¹ff MXe¸f

MXc³ff¸fZÊÔMX IZY Af¹fûþIY AøY¯f dÀfÔWX Ad³fIZY°f dÀfÔWX dUþZ°ff

MXe¸f IYû MÑfRYe ´fiQf³f dIY¹ff ¸füIZY ´fSX °f¢IYe´fbSX IZY ¸fbdJ¹ff

Àfbd³f»f SXf¹f,´fbUÊ ´fi¸fbJ SXfþIbY¸ffSX ·ffSX°fe,°f±ff OXfg dSXÔIbY

dÀfÔWX VfÂfb§³f dÀfÔWX d´fÔMXc dÀfÔWX Vf`»fZVf dÀfÔWX ÀfbSXZÔQi ´fiÀffQ

Àfb³fe»f Vf¸ffÊ þ¦fQeVf ÀffWX AfdQ ±fZÜ

¸fdWX»ff ´f`SXf E±f»feMX ³fZ Qe ²f¸fIYe

³fBÊX dQ»»feÜ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³ff ³ff¸f

QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE Jf°fc³f ³fZ ´f`SXf»fd¸´fIY IY¸fZMXe IYû ´fÂf

d»fJf ±ffÜ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ¦fû»OX IYûÀMX ¸fZÔ BÀf Àff»f WXû³fZ

Uf»fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe Àfc¨fe

¸fZÔ A´f³ff ³ff¸f ³f WXû³fZ IZY ¶ffQ ´f`SXf E±f»feMX ³fZ ²f¸fIYe Qe

WX` dIY A¦fSX CXÀfIZY ³ff¸f ´fSX dU¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff °fû

UWX BÔdOX¹f³f Afg»fd¸´fIY EÀfûdÀfEVf³f IZY Àff¸f³fZ

Af°¸fWX°¹ff IYSX »fZ¦feÜ EE³fAfBÊ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f ´f`SXf

´ffUSX-d»fµMXSX ÀfIYe³ff Jf°fc³f ³fZ IYWXf ¸f`Ô A·fe °fIY QZVf

IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX³fZ Uf»fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³fZ

³ff¸f IZY QþÊ WXû³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¸f`Ô BÀfIZY

dJ»ffRY AfdJSX °fIY »fOXcÔ¦feÜ A¦fSX ¸fZSXf ³ff¸f Àfc¨fe ¸fZÔ

Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX` °fû ¸f`Ô IYûMXÊ °fIY þfDYÔ¦fe

¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ ¸fZSXe dþÔQ¦fe JSXf¶f IYe WX`Ü Jf°fc³f ³fZ IYWXf

“BÀf ¸ff¸f»fZ IYû ¸f`Ô EZÀfZ ³fWXeÔ LûOXcÔ¦fe, BÀfIZY d»fE ¸fbÓfZ

AfBÊAûE IZY Àff¸f³fZ Af°¸fWX°¹ff WXe ¢¹fûÔ ³f IYSX³fe ´fOÞXZÜ”

Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ¦»ffÀf¦fû ¸fZÔ WXbE SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ

Jf°fc³f ³fZ »ffBMXUZMX ¸fZÔ IYfÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ Jf°fc³f

AIZY»fe EZÀfe ´f`SXf E±f»feMX WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ A·fe°fIY BÀf

I`YMXZ¦fSXe ¸fZÔ ¸fZOX»f þe°ff WX`Ü Jf°fc³f ³fZ IYWXf “¸fbÓfZ BÀfÀfZ

¦fWXSXf QbJ ´fWXbÔ¨ff WX`Ü d´fL»fZ ¨ffSX Àff»fûÔ ÀfZ ¸f`Ô B³f JZ»fûÔ

IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe ±feÜ ¸f`Ô³fZ B³fIZY d»fE ¶fWXb°f ¸fZWX³f°f IYe

WX` AüSX A¶f ¸fbÓfZ Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af SXWXf dIY ¸f`Ô ´fi`d¢MXÀf IYøYÔ

¹ff BÀf ¸ff¸f»fZ ÀfZ d³f´fMXbÜ ¸f`Ô ¶fWXb°f °f³ffU ¸fZÔ WXcÔÜ SXf¿MÑX¸fÔOX»f

JZ»fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³ff ³ff¸f QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE Jf°fc³f

³fZ ´f`SXf»fd¸´fIY IY¸fZMXe IYû ´fÂf d»fJf ±ffÜ

CX´f»fd¶²f, d³fIY»fZ Àf¶fÀfZ Af¦fZÜ

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe ¨fûMX IZY ¨fIiY½¹fcWX ¸fZÔ RÔYÀff

QdÃf¯f ARiYeIYfÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY QüSXZ IZY

¶ffQ ÀfZ WXe »f¦ff°ffSX ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY

ÀMXfSX dJ»ffOÞXe ¨fûdMX»f WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ

´fWX»fZ WXe MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY

ÀMÑfBIYSX ¦fZÔQ¶ffþ OXZ»f ÀMXZ³f §ff¹f»f WXû

¦f¹fZ AüSX Uû ¶ffIYe ¶f¨fZ Qû MXZÀMX ¸f`¨f IZY

A»ffUf U³fOXZ AüSX MXe-20 ÀfeSXeþ ÀfZ

¶ffWXSX WXû ¦fEÜ BÀfIZY ¶ffQ °feÀfSXZ MXZÀMX ¸fZÔ

§ff¹f»f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´fWX»fZ °fe³f U³fOXZ

¸f`¨fûÔ IZY d»f¹fZ ¸fZþ¶ff³fûÔ IZY ÀMXfSX ¶f»»fZ¶ffþ

E ¶fe dOXdUd»f¹fÀfÊ ¶ffWXSX WXû ¦f¹fZÜ U³fOXZ

ÀfeSXeþ IZY ´fWX»fZ WXe ¸f`¨f ¸fZÔ IY~f³f RYfgRY

OXc ´»fZdÀfÀf ¨fûdMX»f WXû ¦fE AüSX CXÀfIZY ¶ffQ

°feÀfSXZ ¸f`¨f ÀfZ ´fWX»fZ dUIZYMX IYe´fSX AüSX

Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ d¢½fÔMX³f dOX IYfgIY ·fe

§ff¹f»f WXûIYSX MXe¸f ÀfZ ¶ffWXSX WXû ¦f¹fZÜ

¸fZþ¶ff³fûÔ IZY d»fE °feÀfSXf U³fOXZ ¶f³ff ¶fOÞXf

¨f`»fZÔþÜ

U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ ²fû³fe AüSX dUSXfMX IZY

³ff¸f WXû ÀfIY°fZ WX`Ô ¹fZ dSXIYfgOXÊ

QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ·ffSX°f IZY dJ»ffRY IZY´f

¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ ¶fZÔ¦f»fb÷Y dVfµMX WXû ÀfIY°ff WX` ¶feÀfeÀfeAfBÊ

MXfCX³f ¸fZÔ °feÀfSXZ OXZ-³ffBMX U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ WXfSX

IZY BÀf ÀfQ¸fZ ÀfZ CX¶fSX³ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe

¶f³f ¦f¹fe WX`Ü ³¹fc»f`ÔOXÐÀf IYe d´f¨f °fZþ

¦fZÔQ¶ffþûÔ IYû ¸fQQ IYSX ÀfIY°fe WX`, ¹fWX ¶ff°f

¸fZþ¶ff³fûÔ IZY d»fE IYfRYe SXfWX°f Uf»fe WXû¦fe

»fZdIY³f A´f³fZ 4 ÀMXfSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d¶f³ff

MXe¸f BÔdOX¹ff IYû ´ffSX ´ff³ff CX³fIZY d»fE

AfÀff³f ³fWXeÔ WXû¦ff, Uû ·fe °f¶f þ¶f IY~f³f

dUSXfMX Àf¸fZ°f »f¦f·f¦f ´fcSXe MXe¸f A´f³fe ´fcSXe

SXÔ¦f°f ´fSX WXûÔÜ

Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY ÀfÔ·ffdU°f dJ»ffdOÞX¹fûÔ

IZY ³ff¸f

QdÃf¯f ARiYeIYf:

(IY~f³f) WXfdVf¸f A¸f»ff þZ´fe OXbd¸f³fe

Jf¹ff þûÔOXû OXZdUOX d¸f»fSX RYSXWXf³f

¶fZWXSXQe³f WXZ³fdSX¨f ¢»ffÀfZ³f (dUIZYMXIYe´fSX)

dIiYÀf ¸fûdSXÀf I`Yd¦fÀfû SX¶ffOXf 10. ¸ffg³fZÊ

¸ffgIYÊ»f B¸fSXf³f °ffdWXSX

·ffSX°f: dUSXfMX IYûWX»fe (IY~f³f) SXûdWX°f

Vf¸ffÊ dVfJSX ²fU³f AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ¸fWXZÔQi

dÀfÔWX ²fü³fe (dUIZYMXIYe´fSX) IZYQfSX þf²fU

WXfdQÊIY ´fÔOXйff ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX IbY»fQe´f

¹ffQU þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f

·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY ¶fe¨f U³fOXZ

ÀfeSXeþ IYf °feÀfSXf ¸f`¨f ¶fb²fUfSX IYû IZY´f

MXfCX³f ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ffÜ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f MXe¸f ´fWX»fZ Qû³fûÔ U³fOXZ ¸f`¨f

þe°fIYSX ÀfeSXeþ ¸fZÔ 2-0 IYe ¶fPÞX°f ¶f³ff

SXJe WX`Ü °feÀfSXf ¸f`¨f OXZ-³ffBMX WXû¦ff BÀf

¸f`¨f IYû þe°fIYSX ·ffSX°fe¹f MXe¸f þWXfÔ

Bd°fWXfÀf SX¨f³fZ IYe dRYSXfIY ¸fZÔ WXû¦fe UWXeÔ

QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ÀfeSXeþ ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³fZ IZY

d»fE dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ ¹fZ ¸f`¨f þe°f³ff WXe

WXû¦ffÜ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY ¶f»»fZ¶ffþ dIYÀfe

·fe °fSXWX ÀfZ ·ffSX°fe¹f dÀ´f³fÀfÊ IYû ³fWXeÔ JZ»f

´ff SXWXZ WX`ÔÜ ¨fWX»f AüSX ¹ffQU IYe §fc¸f°fe ¦fZÔQZÔ

QdÃf¯f ARiYeIYf IZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû LIYf°fe

³fþSX Af°fe WX`ÔÜ BÀf ¸f`¨f IYû þe°f³fZ IZY

d»fE ¸fZþ¶ff³fûÔ IYû ·ffSX°fe¹f dÀ´f³fÀfÊ ´fSX SX³f

¶f³ff³fZ WXûÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf QdÃf¯f

ARiYeIYf IZY ÀfeSXeþ ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf ³f

IYSX ´ff³fZ IYf Ad°fdSXöY Q¶ffU ·fe WX`Ü

QdÃf¯f ARiYeIYf IYf A³fb·fUWXe³f

³fZ°fÈ°U

QdÃf¯f ARiYeIYf IYe IY¸ff³f BÀf Àf¸f¹f

AfBÊÀfeÀfe ³fZ ¨fMX¦ffÔU IYe

d´f¨f IYû ¶f°ff¹ff JSXf¶f

¶fZÔ¦f»fbøY ERYÀfe ³fZ BÔdOX¹f³f Àfb´fSX »fe¦f

(AfBÊEÀfE»f) RbYMX¶ffg»f MXc³fʸfZÔMX IZY

¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ¨fZ³³f`¹f³f ERYÀfe IYû 3-1

ÀfZ WXSXf IYSX Vfe¿fÊ ´fSX A´f³fe ¶fPÞX°f AüSX

¸fþ¶fc°f IYSX »fe WX`Ü BÀf þe°f IZY Àff±f

¶fZÔ¦f»fbøY 10 MXe¸fûÔ IYe AÔIY °ffd»fIYf

¸fZÔ 30 AÔIYûÔ IZY Àff±f ¶fZWXQ ¸fþ¶fc°f

dÀ±fd°f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü BÀf ÀfÂf ¸fZÔ

¶fZÔ¦f»fbøY IYe 14 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 10UeÔ þe°f

WX`Ü 2015 EdOXVf³f IZY ¨f`Ôd´f¹f³f ¨fZ³³f`

IYû 13 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ¨fü±fe WXfSX d¸f»feÜ

¨fZ³³f` ³fZ ´fWX»fZ ¨fSX¯f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ

¶fZÔ¦f»fbøY IYû 2-1 ÀfZ WXSXf¹ff ±ff AüSX

A¶f ¶fZÔ¦f»fbøY ³fZ BÀfÀfZ ¶fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ

¨fZ³³f` IYû WXSXfIYSX dWXÀff¶f ¶fSXf¶fSX IYSX

d»f¹ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¨fZ³³f` IYe

¸fZþ¶ff³fe ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE BÀf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ

¶fûE±ffÔ¦f WXfAûdIY´f ³fZ QcÀfSXZ d¸f³fMX ¸fZÔ

WXe IY~f³f Àfb³fe»f LZÂfe IYe ¸fQQ ÀfZ

¦fû»f IYSX°fZ WXbE ¶fZÔ¦f»fbøY IYû Af¦fZ IYSX

³fUûdQ°f dJ»ffOÞXe EOXe³f ¸ffIYÊSX¸f IZY WXf±fûÔ

¸fZÔ WX`ÔÜ A·fe EOXe³f ¸ffIYÊSXf¸f IYe CX¸fi ¸ffÂf

23 Àff»f WX` AüSX CX³WXZÔ A·fe °fIY dÀfRYÊ 3

U³fOXZ ¸f`¨f WXe JZ»f³fZ IYf A³fb·fU WX`Ü BÀf

´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fZWX¸ff³f MXe¸f IYû BÀf ¶ff°f IYf

Jc¶f RYf¹fQf d¸f»f SXWXf WX`Ü ¸ffIYÊSX¸f IYû

A¨ff³fIY ¨fûdMX»f WXbE IY~f³f RYfgRY OXb

´»fZdÀfÀf IYe þ¦fWX QdÃf¯f ARiYeIYf MXe¸f

IYe IY¸ff³f Qe ¦f¹fe WX`Ü WXf»ffÔdIY CX³fIZY ´ffÀf

¸ffIYÊSX¸f ÀfZ ª¹ffQf A³fb·fUe dJ»ffOÞXe MXe¸f

¸fZÔ ¸füþcQ ±fZÜ A²fÊVf°fIY ³ff ¶f³ff ´ff³fZ IZY

¶ffUþcQ ·fe dUSXfMX ³fZ WXfdÀf»f IYe ¹fZ

EOXe³f ¸ffIYÊSX¸f

dQ¹ffÜ ¸f`¨f IZY 33UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ

RiYfÔdÀfÀf RY³ffÊÔdOXÀf ³fZ þZSXe

»ff»fdSX³fþbAf»ff IYe ¸fQQ ÀfZ ¸fZþ¶ff³f

MXe¸f IYû ¶fSXf¶fSXe ´fSX »ff dQ¹ffÜ BÀfIZY

¶ffQ 63UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¶fZÔ¦f»fb÷Y IZY d»fE

¸feIcY AüSX dRYSX BÔþSXe MXfB¸f ¸fZÔ LZÂfe ³fZ

¦fû»f IYSX MXe¸f IYû 3-1 ÀfZ þe°f dQ»ff

QeÜ

¸fba¶fBÊX/EªfZÔÀfeÜ

'¸f`Ô ÀfbÓffU QZ°ff WXcÔ dIY ¶feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ

E³fÀfeE

IYe

¸fWX°UfIYfÔÃfe ´fdSX¹fûþ³ff IZY d»fE

¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ 40 EIYOÞX þ¸fe³f »fe WX`,

þû WXUfBÊ AçZ IZY ´ffÀf WX`, ¢¹ff

E³fÀfeE IZY d»fE BÀf þ¸fe³f IYf

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

dIYSXf¹fZ IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ

AfgdRYÀf

¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYf

AfgdRYÀf A·fe ¸fbÔ¶fBÊ IZY Uf³fJZOÞXZ

ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ dÀ±f°f WX` AüSX ¶fûOXÊ IYû

BÀfIZY d»fE dIYSXf¹ff ·fe ·fSX³ff ´fOÞX°ff

WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¶fûOXÊ IZY CXÀf

AfgdRYÀf ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY

¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨fZ ·fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ BÀfe ¶ff°f

IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYf¹fÊUfWXIY

A²¹fÃf ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY Àf·fe Af¦ff¸fe

¶f`NXIZYÔ ³f¹fe þ¦fWX WXû, þWXfÔ ¶ffWXSXe

ÀfQÀ¹fûÔ IYû RYfBU ÀMXfSX ÀfbdU²ffAûÔ IZY

Àff±f NXWXSXf¹ff þf ÀfIZY, dþÀfÀfZ WXûMX»f

IZY d¶f»f ¸fZÔ IY¸fe Af³fZ IZY Àff±f ¶fûOXÊ

IYû IYBÊ A³¹f RYf¹fQZ WXûÜ

¸fbÔ¶fBÊ IYû LûOÞXIYSX ¶feÀfeÀfeAfBÊ ¹fWXfÔ

»fZ þf³ff ¨ffWX°fe WX` A´f³ff ¸fb£¹ff»f¹f

·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IÔYMÑû»f ¶fûOXÊ

(¶feÀfeÀfeAfBÊ) Af¦ff¸fe U¿fûÊÔ ¸fZÔ

A´f³ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ WXMXfIYSX

¶fÔ¦f»fbøY ¸fZÔ dVfµMX IYSX ÀfIY°fe WX`Ü

¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYû

¶fÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ A´f³fe þ¸fe³f d¸f»f ¦fBÊ WX`

AüSX þ»Q WXe UWXfÔ dIiYIZYMX ¶fûOXÊ IZY

WXZOX¢½ffMXSX °f`¹ffSX IYSX³fZ ´fSX IYf¸f VfbøY

dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

¶fÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ WXû¦ff ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYf

WXZOX¢½ffMXSXÜ QSXAÀf»f, ¶feÀfeÀfeAfBÊ

IYû ¶fÔ¦f»fb÷Y VfWXSX IZY ¶ffWXSXe dWXÀÀfZ ¸fZÔ

40 EIYOÞX IYe EIY A´f³fe þ¸fe³f

d¸f»f ¦fBÊ WX`, dþÀf´fSX þ»Q WXe SXf¿MÑXe¹f

dIiYIZYMX AIYfQ¸fe (E³fÀfeE) ¶f³ff³fZ

´fSX IYf¸f VfbøY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf

¸ff¸f»fZÔ ¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY IbYL ¶fOÞXZ

Ad²fIYfSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ

EIY dIYSXfE IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ dÀ±f°f

¸fb£¹ff»f¹f IYe ¸füþcQf dÀ±fd°f NXeIY

A´f³fe

Àf¶fÀfZ

Qb¶fBÊ/EªfZÔÀfeÜ

dUVff»f ÀIYûSX Uf»fZ ¨fMX¦ffÔU MXZÀMX ¸fbIYf¶f»fZ IZY

OÑfg WXû³fZ IZY ¶ffQ A¶f ¶ffÔ¦»ffQZVf dIiYIZYMX IZY d»fE

AfBÊÀfeÀfe ÀfZ EIY ¶fbSXe J¶fSX AfBÊ WX`Ü

¶ffÔ¦»ffQZVf AüSX ßfe»fÔIYf IZY ¶fe¨f ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ

¨fMX¦ffÔU IYe d´f¨f IYû AfBÊÀfeÀfe ³fZ AüÀf°f ÀfZ

JSXf¶f IYSXfSX QZ°fZ WXbE EIY dOX¸fZdSXMX AÔIY »f¦ff

dQ¹ffÜ ¹fWX dOX¸fZdSXMX AÔIY ´ffÔ¨f Àff»f °fIY »ff¦fc

SXWXZ¦ff AüSX BÀf QüSXf³f A¦fSX þWXcSX AWX¸fQ

¨fü²fSXe ÀMXZdOX¹f¸f IZY ´ffÔ¨f dOX¸fZdSXMX AÔIY WXû þf°fZ

WX`Ô °fû 12 ¸fWXe³fZ °fIY UWXfÔ IYûBÊ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f

dIiYIZYMX ³fWXeÔ WXû¦ffÜAfBÊÀfeÀfe ¸f`¨f SX`RYdSX¹fûÔ IYe

´fZ³f»f IZY OXZdUOX ¶fc³f ³fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf dIiYIZYMX ¶fûOXÊ

IYû ·fZþe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ d»fJf,d´f¨f ÀfZ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþûÔ

IYû IYûBÊ Àfe¸f ³fWXeÔ d¸f»fe AüSX ¦fZÔQ IYû CXLf»f

·fe ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYeÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸f`¨f IZY Àff±f

d´f¨f JSXf¶f WXû°fe ¨f»fe ¦fBÊ AüSX ¹fWX ´fcSXe °fSXWX

ÀfZ ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYe ¸fQQ¦ffSX ±feÜ BÀf ¸fbIYf¶f»fZ

¸fZÔ IbY»f 1533 SX³f ¶f³fZ, ¶ffÔ¦»ffQZVf IYe MXe¸f ³fZ

MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE

dUVff»f 513 SX³f ¶f³ffEÜ dþÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ

³fWXeÔ WX`Ô AüSX CXÀf¸fZÔ ¶ffWXSX ÀfZ Af¹fZ

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû NXWXSXf³fZ IYe ·fe

½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ô, BÀfd»fE þ»Q WXe

¸fb£¹ff»f¹f IYû dIYÀfe ³f¹fe þ¦fWX dVfµMX

dIY¹ff þf¹f¦ffÜ ³fE ¸fb£¹ff»f¹f IZY IYf¹fÊ

IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE A²¹fÃf ÀfeIZY

J³³ff ³fZ ¶fûOXÊ IZY Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ IYû ´fÂf

d»fJIYSX CX³fIZY ÀfbÓffU ¸ffÔ¦fZ WX`Ô,

dþÀfÀfZ ÀfÔ¨ff»f³f ÀfÔÀ±ff IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ

BÀf ´fSX ¨f¨ffÊ WXû ÀfIZYÜ ´fÂf ¸fZÔ d»fJe

¹fZ ¶ff°f J³³ff ³fZ A´f³fZ ´fÂf ¸fZÔ d»fJf

WX` dIY '»fû¦fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¶fûOXÊ

IZY ¸füþcQf ´fiVffÀfd³fIY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ´f¹ffÊ~

AüSX CXd¨f°f IYf¹ffÊ»f¹f IYe R`YdÀfd»fMXe

³fWXeÔ WX` AüSX Af¦fZ BÀfIYe ¶fPÞX³fZ IYe ·fe

IYûBÊ CX¸¸feQ ³fWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

¸fZWX¸ff³f ßfe»fÔIYf ³fZ ·fe 713 SX³f ¶f³ff OXf»fZÜ

»fZdIY³f ´fWX»fe ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ B°f³f ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ ÀIYûSX

IZY ¶ffQ ·fe QcÀfSXe ´ffSXe ¸fZÔ ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYû IYûBÊ

¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»feÜ QcÀfSXe ´ffSXe ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYe

MXe¸f ³fZ 307 SX³f ¶f³ffE AüSX ¸fbIYf¶f»ff OÑfg ´fSX

J°¸f WXbAf ±ffÜ

½¹ff´ffSX ªf¦f°f

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

AfSX¶feAfBÊX ³fWXeÔ §fMXfBÊ ¶¹ffþ QSXZÔ ÀfÀ°fZ IYþÊ IZY d»fE A·fe BÔ°fþfSX

IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f IYf

IYû»fIYf°ff/EªfZÔÀfeÜ

¶fIYf¹ff ¨fbIYfEÔ d¸fØf»f

A±fʽ¹fUÀ±ff AüSX dIYÀff³fûÔ ´fSX

RYûIYÀf IYSX³fZ IZY IYQ¸f IYû ÀfSXfWXf WX`.

CXÀf³fZ IYWXf WX` dIY BÀfÀfZ ¦fif¸fe¯f Af¹f

AüSX d³fUZVf IYû ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ

¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 5.1 RYeÀfQe SXWX³fZ IYf

A³fb¸ff³f

AfSX¶feAfBÊ ³fZ ¸fWXÔ¦ffBÊ IYf A´f³ff

d´fL»fZ A³fb¸ff³f IYû þøYSX ÀfÔVfûd²f°f

dIY¹ff WX`Ü AfSX¶feAfBÊ ³fZ ¨fü±fe d°f¸ffWXe

IZY d»fE ¸fWXÔ¦ffBÊ 5.1 RYeÀfQe IZY

IYSXe¶f SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff WX`.

BÀfIZY d»fE Jfô CX°´ffQûÔ IYe ¶fPÞX°fe

IYe¸f°fZÔ AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX

IY¨¨fZ °fZ»f IYe ¶fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ IYû

dþ¸¸fZQfSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`. ¶fþMX ¸fZÔ

³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¶fPÞXfE þf³fZ IZY

AÀfSX IYû »fZIYSX AfSX¶feAfBÊ ¦fU³fÊSX ³fZ

IYWXf dIY BÀfIYf AÀfSX dQJ³fZ ¸fZÔ Àf¸f¹f

»f¦fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A·fe ¹fZ °f¹f

³fWXeÔ WXbAf WX` dIY dIY³f-dIY³f RYÀf»fûÔ

´fSX ¶fPÞXf WXbAf E¸fEÀf´fe »ff¦fc WXû¦ffÜ

þ`ÀfZ WXe ¹fZ °f¹f WXû þfE¦ff, CXÀfIZY ¶ffQ

WXe BÀfIZY AÀfSX IYû »fZIYSX IYûBÊ ¶ff°f

SXJe þf ÀfIZY¦feÜ

d³fUZVf ¶fPÞXf³ff WX` þøYSXe

CXdþÊ°f ´fMXZ»f ³fZ IYWXf dIY BIYû³ffg¸fe IYe

WXf»f°f Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE þøYSXe WX` dIY

d³fUZVf AfEÜ QZVf ¸fZÔ d³fUZVf ´fcÔþe ´fSX

IYBÊ MX`¢Àf »f¦f°fZ WX`Ô. BÀf¸fZÔ IYfgSX´fûSXZMX

MX`¢Àf, E»fMXeÀfeþe MX`¢Àf, EÀfMXeMXe

MX`¢Àf AüSX dOXdUÔOXZOX MX`¢Àf Àf¸fZ°f

A³¹f Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIYe UþWX ÀfZ

d³fUZVfIY ´feLZ WXMX°fZ WX`Ô. ¸füdQiIY ³fed°f

Àfd¸fd°f IYe A¦f»fe ¶f`NXIY 4 AüSX 5

A´fi`»f IYû WXû¦feÜ

JOÞXe ±fe IYBÊ ¨fb³füd°f¹ffÔ

·ffSX°fe¹f SXdþUÊ ¶f`ÔIY IZY Àff¸f³fZ ¶¹ffþ

QSXûÔ ¸fZÔ IYMXü°fe IYSX³fZ IZY QüSXf³f IYBÊ

¨fb³füd°f¹ffÔ JOÞXe ±feÔ. BÀf¸fZÔ IY¨¨fZ °fZ»f

IYe »f¦ff°ffSX ¶fPÞX SXWXe IYe¸f°fZÔ ·fe

Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ¶fþMX ¸fZÔ

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ dIYÀff³fûÔ

IYû d¸f»f³fZ Uf»fZ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f

IYû ¶fPÞXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü BÀfÀfZ

¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞX³fZ IYf J°fSXf AfSX¶feAfBÊ

¸füdQiIY Àfd¸fd°f IZY Àff¸f³fZ ±ffÜ

·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

E³f¶feERYÀfe IZY d»fE BÀf ¸fWXe³fZ IZY

AÔ°f °fIY »fûIY´ff»f ¹fûþ³ff »ffBÊ

þfE¦feÜ ¶f`ÔIY IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀfIYe

VfbøYAf°f CX³f E³f¶feERYÀfe IZY Àff±f

IYe þfE¦fe, þû dOX´fûdþMX »fZ°fZ WX`Ô.

AfSX¶feAfBÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ÀfbdU²ff

¦fifWXIYûÔ IYe dVfIYf¹f°fûÔ IYf þ»Q

d³f´fMXf³f IYSX³fZ IZY d»fE »ffBÊ þf SXWXe

WX`Ü ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸f¨fe WX»f¨f»f IZY d»fE

IYBÊ R`Y¢MXSX dþ¸¸fZQfSXÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ

¶f`ÔIY IZY ¦fU³fÊSX CXdþÊ°f ´fMXZ»f ³fZ IYWXf

dIY Af±fÊdIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ °fZþe Af

SXWXe WX`. ¹fWX VfbøYAf°fe À°fSX ´fSX d³fUZVf

¶fPÞX³fZ IYe d³fVff³fe WX`Ü VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ

¸f¨fe WX»f¨f»f IYû »fZIYSX ´fMXZ»f ³fZ IYWXf

dIY BÀfIZY d»fE §fSXZ»fc UþWXûÔ IZY Àff±f

ÀfbþbIYe ³fZ »ffg³¨f

IYe d¦f¢ÀfSX 750

WXe U`Vd½fIY À°fSX IZY IYBÊ R`Y¢MXSX

dþ¸¸fZQfSX WX`Ô. BÀf¸fZÔ ¹fcEÀf RZYOX dSXþUÊ

¸fZÔ ¶fQ»ffU ·fe AWX¸f UþWX WX`ÔÜ

ªfeEÀfMXe ¸fZÔ SXdþÀMXOXÊ LûMXZ

IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû SXfWX°f

§fSXZ»fc À°fSX ´fSX IY¨¨fZ °fZ»f IYe »f¦ff°ffSX

¶fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ ³fZ ¸fWXÔ¦ffBÊ IYû ¶fPÞXfUf

dQ¹ff WX`Ü d´fL»fZ 6 ¸fWXe³fûÔ IZY QüSXf³f

¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞXe WX`. BÀfIYf AÀfSX ·fe

¶ffþfSX ´fSX QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü

AfSX¶feAfBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ³f LûMXZ

IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû þeEÀfMXe ¸fZÔ SXdþÀMXSX

WXû³fZ IZY QüSXf³f ·fb¦f°ff³f IYe dQ¢IY°f

AfBÊ WX`Ü CX³WXZÔ SXfWX°f Qe þfE¦fe. CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY ¹fWX SXfWX°f WXf»ffÔdIY dÀfRYÊ

CX³WXeÔ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû d¸f»fZ¦fe, þû

þeEÀfMXe IZY °fWX°f SXdþÀMXOXÊ WX`ÔÜ

A±fÊVffÀÂfd¹fûÔ IYf ¹fZ ±ff A³fb¸ff³f

Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe SXfg¹fMXÀfÊ IZY 60

A±fÊVffÀÂfd¹fûÔ IZY ´fû»f ¸fZÔ 58 ³fZ ¹fWX

ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ ±fe dIY AfSX¶feAfBÊ

BÀf ¶ffSX ·fe SXZ´fû SXZMX ¸fZÔ IYMXü°fe ³fWXeÔ

IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY

AfSX¶feAfBÊ SXZ´fû SXZMX 6 RYeÀfQe ´fSX

SXJZ¦ff AüSX dSXUÀfÊ SXZ´fû SXZMX IYû 5.75

RYeÀfQe ´fSX SXJ ÀfIY°ff WX`Ü

ª¹ffQf°fSX dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ ·fe ¹fWX A³fb¸ff³f

þ°ff¹ff ±ff dIY ¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ IYMXü°fe

³fWXeÔ WXû¦feÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ¶fþMX

¸fZÔ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYf A³fb¸ff³f

¶fPÞXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYf AÀfSX ·fe

AfSX¶feAfBÊ IZY ³fed°f¦f°f R`YÀf»fZ ´fSX

dQJf WX`Ü

´fWX»fZ ·fe ³fWXeÔ §fMXfE ¦fE SXZMX

BÀfÀfZ ´fWX»fZ dQÀfÔ¶fSX AüSX A¢MXc¶fSX ¸fZÔ

WXbBÊ AfSX¶feAfBÊ IYe ¸füdQiIY ³fed°f

Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ·fe SXZ´fû SXZMX ¸fZÔ

IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

BÀf QüSXf³f ¸fWXÔ¦ffBÊ AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff

IYe ¸füþcQf dÀ±fd°f IYû QZJ°fZ WXbE SXZ´fû

SXZMX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³f IYSX³fZ IYf

R`YÀf»ff d»f¹ff ¦f¹ffÜ

VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX IYf dÀf»fdÀf»ff ±f¸ff

¶fþMX IZY ¶ffQ ¶fb²fUfSX IYû VfbøY WXbBÊ

·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY IYe ´fWX»fe ¸füdQiIY

Àf¸feÃff Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ Afþ

¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff

¦f¹ff. ¸füdQiIY ³fed°f Àfd¸fd°f ³fZ ¶¹ffþ

QSXûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff WX`.

CXÀf³fZ SXZ´fû SXZMX IYû 6 RYeÀfQe ´fSX WXe

¶fSXIYSXfSX SXJf WX`. UWXeÔ, dSXUÀfÊ SXZ´fûSXZ

SXZMX IYû CXÀfZ 5.75 RYeÀfQe ´fSX SXJf

WX`Ü ¹fWX »f¦ff°ffSX °feÀfSXe ¶ffSX WX`, þ¶f

·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ

IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü dUVfZ¿fÄf

´fWX»fZ BÀf ¨feþ IYe ÀfÔ·ffU³ff þ°ff

¨fbIZY ±fZÜ QSXAÀf»f IY¨¨fZ °fZ»f IYe

¶fPÞX°fe IYe¸f°fZÔ AüSX ¶fþMX ¸fZÔ BIYû³ffg¸fe

IYû »fZIYSX IYe ¦fBÊ IYBÊ §fû¿f¯ffAûÔ IYe

UþWX ÀfZ ¹fWXe °f¹f ¸ff³ff þf SXWXf ±ff

dIY AfSX¶feAfBÊ ¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ IYûBÊ

IYMXü°fe ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ ¸füdQiIY ³fed°f

Àfd¸fd°f ³fZ WXf»ffÔdIY ¶fþMX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f

·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ

§fSXZ»fc IYþÊQf°ffAûÔ ³fZ IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f

´fif. d»f. õfSXf IYþÊ ·fb¦f°ff³f ¸fZÔ ¨fcIY IZY

¶ffQ AfÀfZÊ»fSXd¸fØf»f IZY ´fiU°fÊIY

ASX¶f´fd°f CXôû¦f´fd°f E»fE³f d¸fØf»f ÀfZ

13.40 ASX¶f ÷Y´f¹fZ IZY IYþÊ IYf

·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü

IYþfJÀ°ff³f IYe °fZ»f ¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨ff

´fiQf°ff

IYþfÀMXûSXe

(IZYEÀfEÀf) IÔY´f³fe ¸fZÔ d¸fØf»f IYe

33 RYeÀfQe dWXÀÀfZQfSXe WX`Ü IZYEÀfEÀf

IYe IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f ¸fZÔ 100 RYeÀfQe

dWXÀÀfZQfSXe WX`Ü IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f 2015

ÀfZ WXe ¦f`SX-d³f¿´ffdQ°f AfdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ

°f¶Qe»f WXû ¦fBÊ WX`Ü IYþÊQf°ffAûÔ ³fZ

IYWXf dIY A¦fSX AfÀfZÊ»fSXd¸fØf»f ·ffSX°f

¸fZÔ RÔYÀfe ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IZY d»fE ¶fû»fe

ÀfdUÊÀfZþ

»f¦ff³ff ¨ffWX°fe WX` °fû d¸fØf»f IYû

IZYEÀfEÀf ¸fZÔ A´f³fe ´fcSXe dWXÀÀfZQfSXe

¶fZ¨f³fe WXû¦fe ¹ff IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f IYf

IYþÊ ¨fbIYf³ff WXû¦ffÜ BÀfIYe UZ¶fÀffBMX

´fSX AfBʶfeÀfe ³fûdMXÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY

IZYEÀfEÀf ´fZMÑû³f ³fZ d³fþe ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ

IYf IYþÊ ¨fbIYf³fZ ¸fZÔ ·fe dOXRYfg»MX dIY¹ff

WX`Ü

'dIÔY¦Àf' AüSX 'RYf¨¹fcʳf' Af¹f»f

EþZÔÀfe ´fSX Lf´ff

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

BÔRYûdÀfÀf IZY 10 VfZ¹fSX d»fE þû WXbE

11 WXþfSX 590 øY´fE IZY WXbEÜ

3112 øY´fE ´fid°f VfZ¹fSX IZY dWXÀff¶f ÀfZ

MXeÀfeEÀf IZY 10 VfZ¹fSX d»fE þû WXbE

31120 øY´fE IZY WXbEÜ ¹ff³fe 31

þ³fUSXe IYû Af´fIZY ´fûMXÊRYûd»f¹fû ¸fZÔ

¸füþcQ IbY»f VfZ¹fSXûÔ IYe IYe¸f°f WXbBÊ 1

»ffJ 250 øY´fE WXbBÊÜ

»fZdIY³f EÀf¶feAfBÊ 292, MXfMXf ¸fûMXÀfÊ

374, dSX»ff¹fÔÀf 892, BÔRYûdÀfÀf

1108 AüSX MXeÀfeEÀf 2995 øY´fE

´fSX ¶fÔQ WXbAf WX`, Afþ Af´fIZY VfZ¹fSXûÔ

IYe IbY»f IYe¸f°f Afþ 95 WXþfSX 90

øY´fE WXû ¦f¹fe WX`Ü ¶fþMX IZY A¦fSX

´fWX»fZ Af´fIZY VfZ¹fSX IYe IYe¸f°f ±fe

EIY »ffJ Qû Àfü ´f¨ffÀf øY´fE ±fe IYû

¶fþMX IZY ¶ffQ A¶f IYe¸f°f 95 WXþfSX

90 øY´fE WXû ¦f¹fe WX`Ü BÀf dWXÀff¶f ÀfZ

°fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ Af´fIYû 5 WXþfSX 160

øY´fE IYf ³fbIYÀff³f WXû ¨fbIYf WX`Ü

¢¹fûÔ d¦fSXf VfZ¹fSX ¶ffþfSX?

¶fþMX Uf»fZ dQ³f ¹ff³fe EIY RYSXUSXe IYû

ÀfZÔÀfZ¢Àf 59 AÔIY d¦fSXfÜ ¶fþMX IZY

A¦f»fZ dQ³f Qû RYSXUSXe IYû 840 AÔIY

d¦fSXfÜ BÀfIZY ¶ffQ ´ffÔ¨f RYSXUSXe IYû

310 AÔIY d¦fSXf AüSX IY»f ¹ff³fe 6

RYSXUSXe IYû 561 AÔIY d¦fSXfÜ »f¦ff°ffSX

ÀfZÔÀfZ¢Àf IZY ³fe¨fZ Af³fZ IZY ´feLZ BÀfIYe

Qû UþWXZÔ WX`ÔÜ ´fWX»fe UþWX A¸fZdSXIYe

WX` AüSX QcÀfSXe UþWX ·ffSX°fe¹f WX`Ü

A¸fZdSXIYe UþWX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû

A¸fZdSXIYe ¶ffþfSX ¶¹ffþ QSX ¶fPÞX³fZ IYe

UþWX ÀfZ IiY`Vf WXû ¦fE WX`ÔÜ IYWXf þf

SXWXf WX` dIY ¶¹ffþ QSX °fe³f RYeÀfQe WXû³fZ

Uf»fe WX`Ü A¸fZdSXIYe d³fUZVfIY IY¸f

¶¹ffþ ´fSX ´f`Àff CX²ffSX »fZIYSX dUQZVf IZY

VfZ¹fSX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ´f`Àff »f¦ff°fZ ±fZÜ A¶f

¶¹ffþ QSX ¶fPÞX SXWXf WX` BÀfed»fE Uû ´f`Àff

d³fIYf»f SXWXZ WX`ÔÜ

A¸fZdSXIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ CXLf»f IYf AÀfSX

·ffSX°fe¹f VfZ¹fSX ¸ffIZYÊMX ´fSX ·fe QZJ³fZ IYû

d¸f»ff WX`Ü »f¦ff°ffSX °fe³f dQ³f IYe

d¦fSXfUMX IZY ¶ffQ Afþ VfZ¹f¹fSX ¶ffþfSX

¸fZÔ CXLf»f QZJf ¦f¹ffÜ VfbøYAf°fe

IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ IYSXe¶f 350

AÔIY AüSX d³fµMXe ¸fZÔ IYSXe¶f 90 AÔIY

IYe ¶fPÞX°f QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ

dÀfRYÊ °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ I`YÀfZ OXc¶fZ

d³fUZVfIYûÔ IZY ´f`ÀfZ?

31 þ³fUSXe IYû Af´f³fZ A´f³fZ

´fûMXÊRYûd»f¹fû ¸fZÔ 309 øY´fE IZY dWXÀff¶f

ÀfZ EÀf¶feAfBÊ IZY 60 VfZ¹fSX d»fE

dþ³fIYe IYe¸f°f 18540 øY´fE WXbBÊÜ

400 ´fid°f VfZ¹fSX IZY dWXÀff¶f ÀfZ MXfMXf

¸fûMXÀfÊ IZY 50 VfZ¹fSX d»fE þû 20

WXþfSX øY´fE IZY WXbEÜ 950 øY´fE IZY

dWXÀff¶f ÀfZ dSX»ff¹fÔÀf IZY 20 VfZ¹fSX

d»fE, þû WXbE 19 WXþfSX øY´fE IZY

WXbEÜ 1159 øY´fE IZY dWXÀff¶f ÀfZ

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

BÔdOX¹ff IYf ³fÔ¶fSX U³f Jfô °fZ»f WXû³fZ

IYf QfUf IYSX³fZ Uf»fe IÔY´f³fe 'AOXf³fe

dU»¸ffSX' IYe EþZÔÀfe ¸fZÔ Jfô ÀfbSXÃff

dU·ff¦f ³fZ Lf´ff ¸ffSXf WX``Ü LØfeÀf¦fPÞX IZY

SXf¹f´fbSX ¸fZÔ BÀf IÔY´f³fe IYe ¶fWXb°f ¶fOÞXe

EþZÔÀfe WX`, þWXfÔ Jfô dU·ff¦f IYe MXe¸f

A´f³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ´fWXbÔ¨feÜ

MXe¸f ³fZ IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE IYSXe¶f ¨ffSX

IYSXûOÞX IYe IYe¸f°f Uf»fZ CX°´ffQûÔ IYû

Àfeþ dIY¹ff WX`Ü CX°´ffQûÔ ¸fZÔ þ`ÀfZ

EdOX¶f»f Afg¹f»f(IbYdIÔY¦f Afg¹f»f),

Jfô °fZ»f, Àfû¹ff(dSXRYfBÊÔOX) AüSX

SXfBÊÀf ¶fif³f Afg¹f»f AfdQ Vffd¸f»f WX`ÔÜ

EþZÔÀfe ´fSX AfSXû´f WX` WX` dIY B³WXûÔ³fZ

A´f³fZ CX°´ffQûÔ IYe d¶fIiYe IZY d»fE

¦f»f°f ¶fifÔOX AüSX ·fif¸fIY ´fi¨ffSXûÔ IYû

CX´f¹fû¦f dIY¹ff WX`Ü dRY»fWXf»f MXe¸f ³fZ

Àf`Ô´f»f d»fE WX`ÔÜ A¶f »f`¶f dSX´fûMXÊ IZY

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

AfgMXû E¢Àf´fû IZY ´fWX»fZ ÀfbþbIYe ³fZ

A´f³fe »fZMXZÀMX ¶f¦fʸfZ³f IZY A»ffUf

d¦f¢ÀfSX, BÔMÑcOXSX ´fZVf IYe WX`ÔÜ ¶f¦fʸfZ³f

EIY ¸f`¢Àfe ÀIcYMXSX WX` þû 125 ÀfeÀfe

ÀfZ »fZIYSX 638 ÀfeÀfe °fIY IZY BÔþ³f

UZdSX¹fÔMX IZY Àff±f Af¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY,

·ffSX°f IZY d»fE IÔY´f³fe ³fZ 125 ÀfeÀfe

IYf ¸ffgOX»f ´fZVf dIY¹ff WX`Ü ¹fWX A´f³fZ

°fSXWX IYf ´fWX»ff ÀIcYMXSX WXû¦ff þû

IYfRYe ¶fOÞXf WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ 14 BÔ¨f IZY

½WXe»Àf »f¦fZ WX`Ô AüSX PXZSX ÀffSXZ RYe¨fÀfÊ

dQE ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf IÔY´f³fe ³fZ

A´f³fe À´fûMXÐÀfÊ ¶ffBIY ÀfbþbIYe d¦f¢ÀfSX

EÀf 750 ·fe ´fZVf IYe WX`Ü ¶f¦fʸfZ³f

ÀMÑeMX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ¹fWX 125 ÀfeÀfe

IZY BÔþ³f IZY Àff±f AfE¦fe dþÀf¸fZÔ

E»fBÊOXe WXZOX»f`Ô´f, ¶ffgOXe ¸ffCXÔOX

dUÔOXÀIiYe³f, µ»fZd¢Àf¶f»f RcYMX

´fûdþVf³f AüSX RiYÔMX dOXÀIY

IYfgd¸¶f³fZVf³f ¶fiZdIÔY¦f Qe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX

ÀIcYMXSX ·ffSX°f ¸fZÔ 2018 ¸fZÔ »ffg³¨f WXû

ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf d¦f¢ÀfSX

EÀf750 Àf¶f 1000 ÀfeÀfe ¶ffBIY

ÀfZ¦f¸fZÔMX ¸fZÔ AfE¦feÜ d¶f»IbY»f ³fBÊ

À´fûMXeÊ ¶ffBIY IYû »fZIYSX IÔY´f³fe IYf

QfUf WX` dIY ¹fWX Q¸fQfSX WXû³fZ IZY Àff±f

WXe QcÀfSXe ¸fZOX B³f BÔdOX¹ff ¶ffBIY WX`Ü

Af²ffSX ´fSX Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYe

þfE¦feÜ ¶f°ff QZÔ dIY, ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ

¶fWXb¨fd¨fÊ°f 'dIÔY¦Àf' AüSX 'RYf¨¹fcʳf'

¶fifÔOX IZY Jfô °fZ»f BÀfe EþZÔÀfe ÀfZ QZVf

¸fZÔ CX´f»f¶²f IYSXfE þf°fZ WX`ÔÜ °feÀf Àff»f

´fWX»fZ Àf³ 1988 ¸fZÔ ¦fü°f¸f AOXf³fe ³fZ

AOXf³fe ¦fib´f IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ IbYL

Àf¸f¹f ¶ffQ AOXf³fe ¦fib´f ³fZ dÀfÔ¦ff´fbSX IYe

dU»¸ffSX BÔMXSX³fZVf»f d»fd¸fMXZOX IZY Àff±f

A´f³ff ½¹ff´ffSX ·ffSX°f ¸fZÔ VfbøY dIY¹ff,

þû dIY 'AOXf³fe dU»¸ffSX' IZY ³ff¸f ÀfZ

þf³ff þf°ff WX`Ü dSX´fûMXûÊÔ IZY A³fbÀffSX,

AOXf³fe dU»¸ffSX ·ffSX°f ¸fZÔ Jfô °fZ»fûÔ

IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf d³f¸ff°ffÊ WX`Ü

slide12

12

´fMX³ff

¸f³fûSaXªf³f

www.swarajlive.com

¦fb÷Y½ffSX, 08 RYSX½fSXeX, 2018

>>·fûªf´fbdSX¹ff IYfg»f¸f<<

·fûþ´fbSXe IZY A´f¸ff³f IZY d»fE dÀfîf±fÊ

IZY Àff±f ¸f³fûþ ·fe Qû¿fe : SXfIZYVf

d¸fÀf BÔdOX¹ff ¸fZÔ ´fSXf¸fVfÊQf°ff

¶f³fIYSX »füMXeÔ

SXIbY»f

ÀMXcOXZÔMX AfgRY Q BʹfSX RZY¸f Ad·f³fZ°ff

dÀfðf±fÊ ¸f»WXûÂff õfSXf ·fûþ´fbSXe IYû

A´f¸ffd³f°f IYSX³fZ Uf»fe §fMX³ff ´fSX

·fûþ´fbSXe dRY»¸f BÔOXÀMÑe IYe AûSX ÀfZ

þ¶fSXQÀ°f ´fid°fdIiY¹ff QZJ³fZ IYû d¸f»f

SXWXe WX`Ü ÀffÔÀfQ ÀfWX Ad·f³fZ°ff ¸f³fûþ

d°fUfSXe, Ad·f³fZÂfe ³fe°fc ¨fÔQif AüSX

Àfb´fSX ÀMXfSX JZÀffSXe»ff»f ¹ffQU IZY

¶ffQ Ad·f³fZ°ff SXfIZYVf d¸fßff ³fZ ·fe

BÀf¸f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³ffSXþ¦fe þfdWXSX IYe

AüSX IYWXf dIY ·fûþ´fbSXe IZY A´f¸ff³f

IZY d»fE dÀfðf±fÊ ¸f»WXûÂff IZY Àff±f

¸f³fûþ Ufþ´fZ¹fe ·fe Qû¿fe WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY

þ¶f dÀfðf±fÊ ³fZ ·fûþ´fbSXe IZY d»fE

A·fQi dMX´´f¯fe IYe, °f¶f ¸f³fûþ

Ufþ´fZ¹fe ·fe CXÀf ¸fÔ¨f ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ

¸f¦fSX CX³WXûÔ³fZ dÀfðf±fÊ ¸f»WXûÂff IYû

IbYL ³fWXeÔ IYWXfÜ

SXfIZYVf d¸fßff ³fZ IYWXf dIY ¸f³fûþ

Ufþ´fZ¹fe JbQ ¸fûd°fWXfSXe d¶fWXfSX ÀfZ

Af°fZ WX`Ô, þWXfÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ·fûþ´fbSXe

¶fû»fe þf°fe WX`Ü þ¶f Àf»f¸ff³f Jf³f

IZY ¶fWXb¨fd¨fÊ°f Vfû ´fSX dÀfðf±fÊ

¸f»WXûÂff ³fZ ·fûþ´fbSXe IZY d»fE

MXÐUf¹f»fZMX Vf¶Q IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff,

´fie°f dÀfÔWX

AüSX ³fZWXf ²fcd´f¹ff IYû CXØfSXe ÃfZÂf IYf Àf»ffWXIYfSX ¨fb³ff

¦f¹ff WX`Ü SXIbY»f ³fZ IYWXf, "¹fWX JbVfe IYe ¶ff°f WX` ¸f`Ô

BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ CXÀf øY´f ¸fZÔ »füMX SXWXe WXcÔ dþÀf¸fZÔ

¸f`Ô ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY d»fE A´f³fe °fSXRY ÀfZ IbYL IYSX

ÀfIY°fe WXcÔÜ ¹fWX EIY ¨fIiY þ`Àff WX` dþÀfZ Af´f³fZ ´fcSXf

IYSX d»f¹ff WX`Ü" CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "A¶f ¸f`Ô Àf»ffWXIYfSX

IZY °füSX ´fSX »füMXe WXcÔ, »fZdIY³f ¸f`Ô Af¦fZ IYf Àfû¨f SXWXe

WXcÔ AüSX CX¸¸feQ WX` dIY ¸f`Ô Àf·fe IYû A´f³ff ÀfUÊßfZâ

QcÔ¦feÜ" d´fL»fZ U¿fÊ WXdSX¹ff¯ff IYe ¸ff³fb¿fe dL»»fSX ³fZ

d¸fÀf U»OXÊ IYf dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff ±ffÜ B³fÀfZ

´fWX»fZ dIYÀfe ·ffSX°fe¹f ³fZ 17 U¿fÊ ´fWX»fZ ¹fWX dJ°ff¶f

þe°ff ±ffÜ d¸fÀf BÔdOX¹ff IZY 55UZÔ ÀfÔÀIYSX¯f IZY d»fE

A¦f»fZ ¸fWXe³fZ ÀfZ 30 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ AfgOXeVf³f VfbøY WXû¦ffÜ

SXf¿MÑXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ Àf»ffWXIYfSX A»f¦f-A»f¦f

SXfª¹fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ¨fb³fZÔ¦fZÜ SXIbY»f ³fZ IYWXf dIY

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ¶ffQ CX³fIYe dþÔQ¦fe

¶fQ»f ¦fBÊ WX`Ü

AfþfQe IZY ¶ffQ ´fWX»ff ¦fû»OX dQ»ff¹fZa¦fZ AÃf¹f

d¸fÀf BÔdOX¹ff ´fid°f¹fûd¦f°ff-2011 ¸fZÔ

´fid°f·ff¦fe IZY °füSX ´fSX Vffd¸f»f WXû ¨fbIYe

Ad·f³fZÂfe SXIbY»f ´fie°f dÀfÔWX A¶f d¸fÀf

BÔdOX¹ff ´fid°f¹fûd¦f¹fûÔ IYe Àf»ffWXIYfSX IZY

øY´f ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Àf»ffWXIYfSX IZY øY´f ¸fZÔ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ

IYe ÀfWXf¹f°ff IYSX³ff JbVfe IYe

¶ff°f WX`Ü Af¦ff¸fe ³fü RYSXUSXe IYû

dSX»feþ WXû SXWXe dRY»¸f 'A¹¹ffSXe'

¸fZÔ ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fe

SXIbY»f ´fie°f IYû 'ERY¶fe¶fe IY»fÀfÊ

RZYd¸f³ff d¸fÀf BÔdOX¹ff 2018' IZY

QdÃf¯f ÃfZÂf IYe Àf»ffWXIYfSX

IZY °füSX ´fSX ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü

°f¶f ¸f³fûþ Ufþ´fZ¹fe IYû dSXE¢MX

IYSX³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ¸f¦fSX CX³WXûÔ³fZ EZÀff

³fWXeÔ dIY¹ff, þû Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX`Ü

d¶fWXfSX AüSX JfÀf IYSX ·fûþ´fbSXe ·ff¿fe

þ³f°ff ·fe ¸f³fûþ Ufþ´fZ¹fe IYû ¶fWXb°f

´¹ffSX IYSX°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ·fûþ´fbSXe IZY

A´f¸ff³f ´fSX CX³fIYf dSXE¢MX ³f IYSX³ff

d¶fWXfdSX¹fûÔ IZY d³fSXfVffþ³fIY WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·fûþ´fbSXe WX¸ffSXe

·ff¿ff WX¸ffSXe ¸ff°fÈ ·ff¿ff WX` AüSX IYûBÊ

BÀfIYf A´f¸ff³f IYSXZ, ¹fZ WX¸fZÔ IY·fe

¶fQfÊV°f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ

´fcþf WXZ¦fOÞXZ IYû ´fd›¸f

ÃfZÂf, ´fcþf ¨fû´fOÞXf

IYû ´fcUeÊ ÃfZÂf

ddS SXXdd° °ffI IY Y S SXXûûV Vff³ ³ff I IY Yff À Àffbb´ ´ffS SXX 3 30 0

» »ffbbI IY Y W WXXbbA Aff A AffggC CXXM MXX,, À ÀM MXXÎγ ³ff¦ ¦ff

¦ ¦f fZZ¸ ¸f f V Vf fû û I IZZY Y À Àf ff f± ±f f L Lû ûM MXXZZ ´ ´f fQ QZZÊÊ

´ ´f fS SXX U Uf f´ ´f fÀ Àf fe e I IY YS SmmÔÔXX¦ ¦f fZZ I IY Yd d´ ´f f» »f f

¶ffg»feUbOX IZY dJ»ffOÞXe AÃf¹f

IbY¸ffSX BÀf Àff»f ¶f`IY MXc ¶f`IY dRY»¸fZÔ

QZ³fZUf»fZ WX`ÔÜ 9 RYSXUSXe IYû CX³fIYe

dRY»¸f ´f`OX¸f`³f dSX»feþ WXû³fZUf»fe WX`,

BÀfe ¶fe¨f CX³fIYe dRY»¸f '¦fû»OX' IYf

MXeþSX þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

dRY»¸f ¸fZÔ AÃf¹f IZY »fbIY IYû

»fZIYSX

E¢ÀffBdMXOX ±fZ A¶f MXeþSX

þfSXe WXû³fZ IZY ¶ffQ CX³fIZY

»fbIY IYû ¶fZWXQ ´fÀfÔQ

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

dRY»¸f IYf MXeþSX

QZJ

VffWX÷YJ Jf³f IYe

dRY»¸f '¨fIY QZ

BÔdOX¹ff' IYe ¹ffQ

»fZdIY³f RYed»fÔ¦f d¶f»IbY»f A»f¦f WX`Ü

dRY»¸f IZY MXeþSX ¸fZÔ AÃf¹f EZÀfe

·ffSX°fe¹f WXfgIYe MXe¸f ¶f³ff³fZ IYf UfQf IYSX°fZ

dQJfBÊ QZÔ¦fZ, þû AfþfQe IZY ¶ffQ ´fWX»ff

¦fû»OX dQ»ff¹fZ¦feÜ AÃf¹f ³fZ BÀf MXeþSX IYû

A´f³fZ dMXÐUMXSX WX`ÔOX»f ´fSX VfZ¹fSX dIY¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ d»fJf,' A¶f°fIY BÔdOX¹ff ¨fb´f ±ffÜ

A¶f WX¸f »fû¦f ¶fû»fZ¦ff AüSX Qbd³f¹ff Àfb³fZ¦ffÜ'

BÀf dRY»¸f IZY þdSX¹fZ LûMXZ ´fQZÊ IYe RZY¸fÀf

E¢MÑZÀf ¸fü³fe SXfg¹f OXZ¶¹fc IYSX³fZ þf SXWXe WX`ÔÜ

SXe¸ff IYf¦f°fe IZY OXf¹fSXZ¢Vf³f ¸fZÔ ¶f³fe ¹fZ

dRY»¸f E¢ÀfZ»f EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX »fZIYSX Af SXWXf

WX`Ü dRY»¸f IYe IYWXf³fe 1948 IZY Aû»fÔd´fIY

JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYf ´fWX»ff ¦fû»OX ¸fZOX»f

þe°f³fZ ´fSX WX`Ü AfþfQe IZY U¢°f IYe IYWXf³fe

dQJf³fZ Uf»fe ¹fWX dRY»¸f BÀf Àff»f 15

A¦fÀ°f IYû dSX»feþ WXû¦feÜ

MXeþSX IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ AÃf¹f ³fVfZ ¸fZÔ

dQJfBÊ QZ°fZ WX`Ô þû A´f³fe dþÔQ¦fe ÀfZ ´fSXZVff³f

WX`Ô AüSX B¦»f`ÔOX MXe¸f IZY d»fE WXfgIYe JZ»f°fZ-

JZ»f°fZ ´fSXZVff³f WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ A¶f UZ A´f³fZ

QZVf IZY d»fE IbYL IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, dþÀfIZY

¨f»f°fZ UZ d³f¯fʹf »fZ°fZ WX`Ô dIY ·ffSX°fe¹f WXfgIYe

MXe¸f IZY d»fE JZ»fZÔ¦fZ AüSX CXÀf MXe¸f IZY

dJ»ffdOX¹fûÔ IYû MÑZd³fÔ¦f QZÔ¦fZÜ BÀfe IZY Àff±f

·ffSX°f IYû d¸f»f þf°ff WX` CXÀfIYf ´fWX»ff

Aû»fÔd´fIY ¦fû»OX ¸fZOX»fÜ

¸fVfWXcSX IYfg¸fZdOX¹f³f IYd´f»f Vf¸ffÊ IYf

EIY ¶ffSX dRYSX LûMXZ ´fQZÊ ´fSX Uf´fÀf

Af³ff CX³fIZY R`YÔÀf IZY d»fE dIYÀfe

JbVfJ¶fSXe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`. »fZdIY³f

BÀf ¶ffSX IYd´f»f Vf¸ffÊ ´fWX»fZ IYe

°fSXWX IYfg¸fZOXe IYSX°fZ WXbE ³fWXeÔ ¶fd»IY

d¶f»IbY»f ³fE AÔQfþ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSX

SXWXZ WX`Ô. EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX ³¹fcþ ´fûMXÊ»f

À´ffg¹f ¶ffg¹f IYe dSX´fûMXÊ IZY

¸fb°ffd¶fIY IYd´f»f Vf¸ffÊ LûMXZ

´fQZÊ ´fSX EIY ³f¹ff ¦fZ¸f Vfû

»fZIYSX Af SXWXZ WX`Ô. ¶f°ff¹ff þf

SXWXf WX` dIY ¹fWX d¶f»IbY»f ³fE

°fSXWX IYf Vfû WXû¦ff,

dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f

WXf»f WXe ¸fZÔ VfbøY WXbBÊ WX`

AüSX A¶f dRY»¸f IYf

´fWX»ff »fbIY þfSXe

IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

»fbIY ¸fZÔ dSXd°fIY

d¶f¹fOXÊ »fbIY ¸fZÔ ³fþSX

Af SXWXZ WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY

dRY»¸f IYe IYWXf³fe d¶fWXfSX

IZY Af³fÔQ IbY¸ffSX ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü

dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ WXû SXWXe

WX` AüSX J¶fSXZÔ WX`Ô dIY BÀf dRY»¸f ¸fZÔ

¸fȯff»f NXfIbYSX CX³fIYe ´f}e IYf dIYSXQfSX

d³f·ff³fZ þf SXWXe WX`Ü dRY»¸f A¦f»fZ Àff»f

25 þ³fUSXe IYû dSX»feþ WXû³fZ þf SXWXe

WX`Ü dRY»¸f IYû »fZIYSX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ

¨f¨ffEÊÔ WXû SXWXe WX`Ü ¨fcÔdIY Af³fÔQ IbY¸ffSX

JbQ d¶fWXfSX IYe EZÀfe WXÀ°fe ¸fZÔ ÀfZ EIY

SXWXZ WX`Ô, þû ¦fSXe¶f ¶f¨¨fûÔ IYû

AfBAfBMXe IYe °f`¹ffSXe IYSXUf°fZ WX`Ô AüSX

UZ IYf¸f¹ff¶f ·fe WXû°fZ WX`ÔÜ

Af³fÔQ

R`YÔÀf

IYfRYe

IbY¸ffSX ÀfZ dSXd°fIY

³fZ IYfRYe dMX´Àf d»fE WX`Ô

AüSX CX³fIZY Àff±f IYfRYe

U×¢°f ·fe d¶f°ff¹ff WX`

Af´fIYû

dþÀfIZY d»fE dIiYEdMXU MXe¸f IYfRYe ¸fZWX³f°f IYSX SXWXe WX`. EZÀff QfUf

dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY IYd´f»f Vf¸ffÊ AüSX CX³fIYe MXe¸f IbYL EZÀff Vfû »fZIYSX

Af SXWXe WX` þû dIY MXeUe ´fQZÊ ´fSX A¶f °fIY ³fWXeÔ Af¹ff WX`. ¸fedOX¹ff

dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY IYd´f»f Vf¸ffÊ IYf ¹fWX Vfû A¦f»fZ ¸fWXe³fZ ¹ff³fe

¸ff¨fÊ ¸fZÔ Afg³fE¹fSX WXû¦ff.WXf»ffÔdIY IYd´f»f Vf¸ffÊ IZY R`YÔÀf IZY d»fE ¶fbSXe J¶fSX ¹fZ WX`

dIY Àfb³fe»f ¦fiûUSX BÀf Vfû IYf dWXÀÀff ¶f³f°fZ WXbE ³fþSX ³fWXeÔ AfEÔ¦fZ. d´fL»fZ Àff»f

¸ff¨fÊ ¸fZÔ WXbE Óf¦fOÞXZ IZY ¶ffQ ¹fWX QfUf dIY¹ff þf SXWXf ±ff dIY ³fE Vfû ¸fZÔ ´fbSXf³fe MXe¸f

IYd´f»f Vf¸ffÊ IZY Àff±f WXe IYf¸f IYSX°fe WXbBÊ dQJZ¦fe. Àfb³fe»f ¦fiûUSX IZY Àff±f WXbE

dUUfQ IZY ¶ffQ ÀfZ WXe IYd´f»f Vf¸ffÊ IZY ¶fbSXZ dQ³f VfbøY WXû ¦fE ±fZ. EIY °fSXRY þWXfÔ

JSXf¶f MXeAfSX´fe IZY ¨f»f°fZ IYd´f»f Vf¸ffÊ IYf Vfû ¶fÔQ WXû ¦f¹ff ±ff, UWXeÔ CX³fIYe

dRY»¸f 'dRYSXÔ¦fe' ·fe ¶ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX ¶fbSXe °fSXWX µ»ffg´f Àffd¶f°f WXbBÊ.

Af¹fZ¦fe »fZdIY³f

Qû³fûÔ dRY»¸fûÔ

IYe IYWXf³fe

EIYQcÀfSXZ ÀfZ

d¶f»IbY»f

A»f¦f WX`Ü

Qû³fûÔ

d R Y » ¸ f Z Ô

WXfgIYe ´fSX

¶f³fe WX`

dSXd°fIY SXûVf³f ·f»fZ WXe BÀf Àff»f ¶fOÞXZ

´fSXQZ ´fSX ³fWXeÔ Af¹fZÔ¦fZ »fZdIY³f Uû °f`¹ffSX

WX`Ô A´f³fe A¦f»fe dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f IZY

Àff±fÜ dSXd°fIY, dUIYfÀf ¶fWX»f IYe

þf‰Ue-BÊVff³f IYe ¸fbÔ¶fBÊ IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¸fÀ°fe

dRY»¸f Àfb´fSX tq IZY d»fE »fÔ¶fZ Àf¸f¹f

ÀfZ °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXZ WXbE ±fZÜ A¶f

CX³fIYf EIY »fbIY dSX»feþ dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü

WXe

RYû¶ÀfÊ BÔdOX¹ff

IYe 30 AÔOXSX 30

¸fZÔ Vffd¸f»f WbXBÊX

·fcd¸f

ßfe QZUe IYe ÀMXfBd»fVf OXfgMXSX þf‰Ue IY´fcSX AüSX

VffdWXQ IY´fcSX IZY ·ffBÊ BÊVff³f J˜SX (³fed»f¸ff

Aþe¸f-SXfþZVf J˜SX IZY ¶fZMXZ) A´f³fe OXZ¶¹fc

dRY»¸f ²fOÞXIY IYû »fZIYSX ¶fZWXQ CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ

d´fL»fZ dQ³fûÔ SXfþÀ±ff³f IZY Jc¶fÀfcSX°f ÀfZ VfWXSX

CXQ¹f´fbSX ¸fZÔ ¹fZ Qû³fûÔ A´f³fe dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f

IYSX³fZ IZY d»fE ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWXZÜ »fZdIY³f, BÀf ¶fe¨f

B³f Qû³fûÔ IYe Àfû¸fUfSX Vff¸f IYe þû °fÀUeSXZÔ AfBÊ

WX`Ô CX³f¸fZÔ þf‰Ue AüSX BÊVff³f IYf EIY A»f¦f WXe

AÔQfþ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü þf‰Ue IY´fcSX

AüSX BÊVff³f ¸fbÔ¶fBÊ IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¶fZWXQ ¸fÀ°fe ·fSXZ

AÔQfþ ¸fZÔ I`Y¸fSXZ ¸fZÔ I`YQ WXbE WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY

þf‰Ue IY´fcSX AüSX BÊVff³f J˜SX IYe dRY»¸f

'²fOÞXIY' ³ff¦ffþbʳf ¸fÔþb»fZ IYe ¸fSXfNXe dRY»¸f

'Àf`SXfMX' IYe dWXÔQe SXe¸fZIY WX`Ü 'WX¸´MXe Vf¸ffÊ IYe

Qb»WXd³f¹ff' AüSX '¶fQie³ff±f IYe Qb»WXd³f¹ff' þ`Àfe

dRY»¸fûÔ IYû OXf¹fSXZ¢MX IYSX ¨fbIZY d³fQZÊVfIY VfVffÔIY

JZ°ff³f BÀf dRY»¸f IYf OXf¹fSXZ¢Vf³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

³ ³ffB BÊÊ ´ ´ffffS SXXee V Vffbbø øY Y I IY YS SXX³ ³ffZZ

þ þff S SXXW WXXee W WXX``ÔÔ » »ffffS SXXff

¶ffg»feUbOX Ad·f³fZÂfe ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX ³fZ RYû¶ÀfÊ

BÔdOX¹ff IYe 30 AÔOXSX 30 IYe Àfc¨fe ¸fZÔ þ¦fWX

¶f³ffBÊ WX`Ü ·fcd¸f IZY A³fbÀffSX, ¹fWX CX´f»fd¶²f

CX³fIZY d»fE ¶fWXb°f JfÀf WX`Ü RYû¶ÀfÊ BÔdOX¹ff

³fZ A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ

IYSX³fZ Uf»fZ 30 Àff»f ÀfZ IY¸f CX¸fi

IZY ¹fbUfAûÔ IYe Àfc¨fe þfSXe IYe

WX`Ü·fcd¸f ³fZ d»fJf, RYû¶ÀfÊ BÔdOX¹ff

BÀf Àf¸¸ff³f IZY d»fE VfbdIiY¹ffÜ

UfÀ°fU ¸fZÔ EZÀfZ Aòb°f »fû¦fûÔ IZY Àff±f

BÀf Àfc¨fe IYf EIY dWXÀÀff ¶f³f³ff JfÀf WX`Ü

·fcd¸f IZY A»ffUf BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ dU¢IYe

IYüVf»f, d¸fd±f»ff ´ff»fIYSX AüSX ¦ff¹fIY

þbd¶f³f ³füdMX¹ff»f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ dRY»¸f

‘¸fÀff³f’ IZY Ad·f³fZ°ff dU¢IYe ³fZ MXÐUeMX

IYSX IYWXf, ¹fWX Àf¸¸ff³f QZ³fZ IZY d»fE VfbdIiY¹ff

RYû¶ÀfÊ BÔdOX¹ffÜ·fcd¸f ³fZ 2015 ¸fZÔ dRY»¸f ‘Q¸f

»f¦ff IZY WXBÊVff’ ÀfZ A´f³fZ IYdSX¹fSX IYe

VfbøYAf°f IYe ±feÜ

IYSXe¶f 18 Àff»f ´fWX»fZ d¸fÀf ¹fcd³fUÀfÊ ¶f³f IYSX

´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ A´f³fZ ³ff¸f IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXf³fZ

Uf»fe »ffSXf QØff ³fZ ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ A´f³fZ A»f¦f

A»f¦f SXû»Àf ÀfZ Lf´f LûOÞXe WX` AüSX A¶f Uû LûMXZ ´fSXQZ

´fSX A´f³fe A¦f»fe ´ffSXe VfbøY IYSX³fZ þf SXWXe WX`ÔÜ »ffSXf

QØff, LûMXZ ´fSXQZ IZY ³fE dSX¹fd»fMXe Vfû ¸fZÔ þþ ¶f³fe ³fþSX

AfEÔ¦feÜ ¹fZ EIY OXfÔÀf ¶fZÀOX Vfû WXû¦ff, dþÀfIYf ³ff¸f WXfBÊ

RYeUSX...OXfÔÀf IYf ³f¹ff °fZUSX WX`Ü BÀf Vfû ¸fZÔ IYûdSX¹fû¦fifRYSX ÀfZ

OXf¹fSXZ¢MXSX ¶f³fZ AWX¸fQ Jf³f ·fe þþ IYe IbYÀfeÊ ´fSX ¶f`NXZÔ¦fZÜ ¹fZ

EIY IY´f»f OXfÔÀf Vfû WX` AüSX BÀfe IYfSX¯f »ffSXf QØff IYû

BÀf Vfû ¸fZÔ þþ ¶f³f³fZ IYe dQ»f¨fÀ´fe þ¦fe WX`Ü Àff°f Àff»f

´fWX»fZ »ffSXf ³fZ MXZd³fÀf ÀMXfSX ¸fWXZVf ·fc´fd°f ÀfZ VffQe IYe ±fe

AüSX CX³fIYe EIY ¶fZMXe ·fe WX`Ü RY`d¸f»fe »ffBRY ¸fZÔ EÔþfg¹f

IYSX SXWXe »ffSXf ³fZ WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ dRY»¸fZÔ IYSX³fe IY¸f IYSX

Qe WX`ÔÜ MXeUe IZY BÀf ³fE OXfÔÀf Vfû ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fûÔ IYû

þûOÞXe ¸fZÔ WXb³fSX dQJf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ffÜ ¹fZ þûOÞXe ¸ffh-

¶fZMXe IYe ·fe WXû ÀfIY°fe WX`, ´fd°f-´f}e IYe ·fe ¹ff MXe¨fSX

AüSX ÀMXcOXZÔMX IYe ·feÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY Vfû ¸fZÔ dÀfRYÊ

OXfÔÀf IYf WXb³fSX WXe ³fWXeÔ QZJf þfE¦ffÜ

À½f°½ffd²fIYfSXe d½fªf¹fZ³Qi IbY¸ffSX dÀfaWX, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY d³fd½fOÞX dVf½f´fbÂf(½fZ¶f ¸ffBaXOX BX³RYûÀffgµMX ´fif. d»f.) IZY d»fE Aªfe¸ff¶ffQ d´fiaMXSX, A¦f¸f IbYAfa, ·fc°f³ff±f SXûOX, ´fMX³ff-28 ÀfZ ¸fbdQi°f E½fa WXfCXÀf ³fa.-2, Àf¸feSX ÀfQ³f, d¸fÂff IY¸´ffCaXOX, ¶fûdSaX¦f SXûOX, ´fMX³ff-800001 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ

¸fû¶ffBX»f- 9835511133 Email :news@swarajlive.com, (´fÂf ÀfZ Àfa¶fad²f°f Àf·fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ffd¹fIY ÃûÂf ´fMX³ff WXû¦ff)Ü