slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550. โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. โครงสร้างของระบบการออมเพื่อการชราภาพในปัจจุบัน. Mandatory. Voluntary. Pillar 1. Pillar 2. Pillar 3. กองทุนประกันสังคม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550

โดย

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

slide2

โครงสร้างของระบบการออมเพื่อการชราภาพในปัจจุบัน

Mandatory

Voluntary

Pillar 1

Pillar 2

Pillar 3

กองทุนประกันสังคม

(กรณีชราภาพ+สงเคราะห์บุตร)

กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพ

 • Pay as you go
 • ลูกจ้างเอกชน และ

ลูกจ้างชั่วคราวราชการ

 • ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย

ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง

แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 • รัฐบาลจ่าย 1% ของ

ค่าจ้าง

 • Defined Contribution
 • ข้าราชการ
 • ข้าราชการ+รัฐบาล จ่าย

ฝ่ายละ 3% ของ

เงินเดือน

 • Defined Contribution
 • ลูกจ้างเอกชน

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และ

ลูกจ้างประจำราชการ

 • ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย

ฝ่ายละ 2-15% ของ

ค่าจ้าง

 • ซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ต่ำกว่าปีละ

5,000 บาท หรือ 3%

ของเงินได้

SSF

GPF

PVD

RMF

slide3

การปฏิรูประบบการออมเพื่อการชราภาพการปฏิรูประบบการออมเพื่อการชราภาพ

slide4

การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

 • หลักการ
 • เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ Multi-Pillar
 • เหตุผลและความจำเป็น
 • แรงงานมีรายได้ที่เพียงพอหลังเกษียณ
 • ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ้น
 • สวัสดิการเพื่อการชราภาพครอบคลุมแรงงานทั้งประเทศ
 • สร้างความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง
 • สร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย
slide5

การดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิวัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

slide6

สถานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากอดีตสู่ปัจจุบันสถานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

8.13%

6.31 %

17.36 %

ล้านบาท

330,290

9.83 %

30 กันยายน 2548

จำนวนเงินกองทุน 330,290 ล้านบาท

จำนวนกองทุน 555 กองทุน

จำนวนนายจ้าง 6,977 ราย

จำนวนสมาชิก 1,605,591 ราย

305,462

10.73 %

287,329

10.16 %

244,822

15.37 %

222,901

15.44 %

201,303

50.57 %

182,736

59.55 %

158,387

137,197

79.77 %

34.82 %

40.94 %

91,121

72.63 %

26.34 %

33.75 %

55,800

32.34 %

36.22 %

31.32 %

31,770

99.64 %

115.78 %

23,564

16,719

9,685

7,110

5,316

4,048

3,204

2,421

1,122

562

มูลค่ากองทุน (ล้านบาท)

slide7

โครงสร้าง กบช.

 • Defined Contribution
 • ระบบบัญชีรายตัวสมาชิก
 • เลือกรูปแบบการลงทุนด้วยตนเองได้
 • ครอบคลุมแรงงาน ~ 13ล้านคน
 • เบื้องต้นกำหนดการจ่ายเงินสะสม/สมทบ 3% ของค่าจ้าง
 • ไม่มีการกำหนดเพดานเงินเดือน
 • อายุเกษียณ 60 ปี
 • ภาษีแบบ EEE
slide8

การบริหารจัดการและการกำกับดูแล กบช.

 • การกำกับดูแล
   • สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
 • บริหารจัดการกองทุน
   • บริษัทจัดการลงทุน
 • การจัดเก็บเงิน
   • ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทจัดการลงทุน
 • การจัดทำฐานข้อมูล
   • จ้างหน่วยงานภายนอก
slide9

การบริหารจัดการและการกำกับดูแล กบช.

ผู้กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม

(สปค.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(กบข.)

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

(กบช.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(กลต.)

ผู้กำกับดูแล

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(Retirement Mutual Fund : RMF)

กบข.

(P2)

กองทุนชราภาพ

(P1)

กบช.+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(P2+P3)

กองทุน

กระจายการบริหาร

รวมศูนย์การบริหาร

รวมศูนย์การบริหาร

กระจายการบริหาร

การจัดการกองทุน

slide10

ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุน กบช.

 • รายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้น
 • ปริมาณเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น
 • สร้างความยั่งยืนทางการคลัง
 • ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในประเทศ
slide11

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจัดตั้ง กบช.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 • ปริมาณเงินออมใหม่ผ่านกองทุน Pillar 3อาจมีอัตราการเติบโตช้าลง
 • ปริมาณเงินออมเดิมที่มีอยู่ในกองทุน Pillar 3อาจลดขนาดลงในระยะแรก :-
   • PVD ที่จ่าย ณ อัตรา 2 % ของค่าจ้าง อาจยกเลิกกองทุน PVD
   • PVD ที่จ่าย > 3 % ของค่าจ้าง จะโอนมา กบช. และยกเลิกกองทุน PVD ส่วนที่ > 3% ของค่าจ้าง
slide12

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. กรณีอนุญาตให้โอนเงิน PVD ไป กบช.

เดิม

ใหม่

ก.

PVD

2%

กบช.

3%

จ่ายเพิ่ม 1%

ข.

PVD

2%

กบช.

3%

PVD

2%

 • จ่ายต่อในอัตราเดิม
 • จ่ายต่ำกว่าอัตราเดิม
 • หยุดจ่าย

+

ค.

PVD

 3%

PVD

ส่วนที่เหลือ

 • จ่ายต่อในอัตราเดิม
 • จ่ายต่ำกว่าอัตราเดิม
 • หยุดจ่าย

กบช.

3%

+

slide13

แนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)

2. กรณีอนุญาตให้ผู้ที่จัดตั้ง PVD ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดตั้ง กบช.

เดิม

ใหม่

ก.

PVD

2%

PVD/กบช.

3%

ห้ามยกเลิก ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศบังคับใช้

จ่ายเพิ่ม 1%

ข.

ห้ามยกเลิกในส่วน 3% ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศบังคับใช้

PVD

 3%

PVD/กบช.

 3%

slide14

แนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)

3. กำหนดกรอบ TAX ที่แตกต่างกัน

EET

กบช.

EEE

PVD

4. โครงการสัมมนา & ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

slide15

การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • การดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน
 • - การขอรับเงินรายงวดเมื่อเกษียณอายุ
 • - การรับรับโอนเงินจาก กบข. ได้
 • - การเปิดโอกาสให้การจัดตั้งกองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนได้
 • การแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เมื่อมีกองทุน กบช.
 • - ยกเลิกอัตราขั้นต่ำและเพดานขั้นสูงในการจ่ายเงินสะสมสมทบ
 • - สามารถจัดตั้งกองทุนขาเดียวได้
 • - ให้สมาชิกสามารถย้ายเงินกองทุนได้เมื่อย้ายงาน และสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้เมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น
slide16

PVD

กบช

PVD

ขอขอบคุณ