slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1. ผศ. ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 25 พฤษภาคม 2555. นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555. คะแนนสอบเข้าเฉลี่ยเทียบกับคะแนนเต็ม 2550-2555.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1' - dyan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผศ. ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัวผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ25 พฤษภาคม 2555

slide2

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

admission quota 2555
คะแนนเฉลี่ย Admission และ Quota เทียบกับคะแนนเต็ม ปี 2555
slide5

สรุปจำนวนรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปี 2555

ข้อมูล ณ 23 พค 2555 (ก่อนการรายงานตัว)

slide7

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง

อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะ เพื่อทำหน้าที่

ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำนักศึกษา ทั้งด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ และดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษาการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในการศึกษาจนจบหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยและสังคม

slide8

ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

ด้านการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตไม่เกิน22หน่วยกิต

ถ้าลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ภาคปกติ) ต้องขออนุมัติจากคณบดี

ภาคฤดูร้อนไม่เกิน9หน่วยกิต

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาถ้าลงเกิน 22 หน่วยกิต

(ภาคปกติ) หรือลงเกิน 9 หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน) ต้องขออนุมัติจากคณบดี

slide9

ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

2. ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2553 กรณีที่เคยได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือ C+ ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเอก จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ำอีกได้

3. กระบวนวิชาที่ได้ I และ P ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

slide10

การขอติดอักษร I

I การวัดผลยังไม่สิ้นสุดINCOMPLETE

** เหตุสุดวิสัย

** เหตุผลความจำเป็นทางวิชาการ

การแก้อักษร I ให้แก้ในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการลงทะเบียน ภายในภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยโดยนับรวมภาคฤดูร้อน

slide11
อักษรลำดับขั้น P
 • แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยให้ใช้เฉพาะกระบวนวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนามการทำโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • อักษรลำดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษายังไม่ได้รับการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น Pมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น P ให้เป็นอักษรลำดับขั้น F หรือ Uหากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป อักษรลำดับขั้น P จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล
slide12
อักษรลำดับขั้น V

กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนและได้อักษรลำดับขั้น V นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้หากมีการลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำ ให้ถือเป็นการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขยกเว้นกรณีย้ายสาขาวิชา และกระบวนวิชานั้นเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่

slide13

ด้านการวัดและประเมินผลด้านการวัดและประเมินผล

 • น.ศ. ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะให้มีสิทธิ์นั้น
 • ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับอักษรลำดับขั้น F หรือ U เว้นแต่ได้ถอนกระบวนวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียวและนับเฉพาะครั้ง
 • สุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
slide14
การคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) คิดจากลำดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมด ถ้ากระบวนวิชาใดลง ทะเบียนมากกว่า 1 ครั้งให้คิดทุกครั้งโดยคิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

(ปัดขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป)

slide15

การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา

1. ถอนโดยได้รับอักษร W (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2. การถอนทุกกระบวนวิชาโดยได้รับ Wน.ศ ต้อง

ทำเรื่องลาพักการศึกษาด้วย

3.ถอนกรณีพิเศษ (ภายในวันสุดท้ายของการเรียน)

slide16

การลาพักการศึกษา

1.ในการลาพักการศึกษา ให้ยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 30 วันนับจากวันเข้าชั้น

เรียนสำหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาพัก

การศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2.นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษา ต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา

3.การลาออก ให้ยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้

ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

slide17
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆแต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศฯ เช่น การแก้ไขอักษรลำดับขั้น I, P, คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฯ

(บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 50.... เป็นต้นไป)

slide18

การแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอกการแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอก

และการขอย้ายสาขา

การแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอก(ประมาณปลายเทอม 1)

พิจารณาสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ ตุลาคม

การขอย้ายสาขาวิชาเอก(ประมาณก่อนสอบ ฤดูร้อน )

พิจารณาสิ้นภาคฤดูร้อน ประมาณเดือน พฤษภาคม

slide19

ทุจริตในการสอบ

- ลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

- พักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ

และให้ F ในกระบวนวิชาที่ทุจริต

-ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

slide20

การพ้นสภาพนักศึกษา

1. ไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

และมิได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือมิได้ลาพักการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ

2. ใช้เวลา 2 เท่าของเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา ( 8 ปี )

ยังไม่สำเร็จการศึกษา

3. ลงทะเบียนที่ได้ลำดับขั้นมาแล้ว 240 หน่วยกิต ยังมี GPA

สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ทั้งนี้ไม่นับรวมจำนวนหน่วยกิตกระบวน

วิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น W

slide21

การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน

  • เมื่อเรียนมาแล้ว 2ภาคการศึกษาปกติ
  • GPA สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 1.50
  • เมื่อเรียนมาแล้ว 4ภาคการศึกษาปกติ
  • GPA สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 1.75
  • หลังจากเรียนมาแล้ว 4ภาคการศึกษาขึ้นไป
  • GPA สะสมเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกันถึง 2 ภาคการศึกษาปกติ
slide22

การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

 • ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้ยึดตามหลักสูตรฉบับที่นักศึกษาเรียนเป็นหลัก
 • การนับหน่วยกิตสะสมของวิชาเอก และการคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเอก ให้นับเฉพาะกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั้น
 • กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ใช้รหัสของวิชาเอกที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร จะไม่นำนับเป็นหน่วยกิตสะสมของวิชาเอก และไม่นำมาคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเอก
 • แต่สามารถบันทึกเป็นวิชาเลีอกเสรีได้
 • (มติคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ประชุมครั้งที่ 12/2554, 25 พย. 2554)
slide23
การเสนอให้ได้รับปริญญาการเสนอให้ได้รับปริญญา

ภาคสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องยื่นใบรายงานคาดว่าต่อมหาวิทยาลัย (คณะ, สำนักทะเบียน)

คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา

- เรียนครบตามหลักสูตรและไม่มีวิชาใดติด I หรือ P

- เรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคปกติ สำหรับหลักสูตร 4 ปี

- มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

- ถ้าย้ายสาขาวิชา ต้องอยู่ในสาขาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกติ

- ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย

slide24

รางวัลผลการเรียนดี

(ต้องไม่เคยได้ F หรือ U ในกระบวนวิชาใด)

1. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)GPA สะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

2. เกียรตินิยมอันดับ 2 (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)GPA สะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

3. เหรียญรางวัลเรียนดี (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)

- เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

- เหรียญทองGPA สะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป - เหรียญเงิน GPA สะสมเฉลี่ย 3.50-3.74 ขึ้นไป

4. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีGPA สะสมเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปในปีนั้น(ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

slide25

การโอนหน่วยกิต

การโอนหน่วยกิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ พ้นสภาพการศึกษา

เมื่อสอบคัดเลือกกลับ เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ สามารถนำกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 ปี มาใช้ใหม่ได้อีก

โดยยื่นคำร้องการโอนหน่วยกิตให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าชั้นเรียน

slide26

การเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เข้าสู่การศึกษาในระบบของ มช. โดยยื่นคำร้องการเทียบโอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าชั้นเรียน

slide27
ข้อควรระวัง
 • มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติ เรื่องการลงทะเบียนหลังกำหนด การเพิ่ม การเปลี่ยนตอนเป็นกรณีพิเศษ ที่ขออนุมัติล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเป็นข้อผิดพลาดจากระบบและหน่วยงาน
 • การย้ายคณะจะทำได้ต่อเมื่อต้องเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาของคณะเดิมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
slide28
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 • นักศึกษาไม่ศึกษา หนังสือคู่มือการลงทะเบียนและคู่มือการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ชำระเงิน
 • ลงทะเบียนโดยไม่ผ่าน prerequisite
 • ลงทะเบียนผิดวิชา
 • ไม่ตรวจสอบวันสอบ
 • อาจารย์ให้เจ้าหน้าที่ดูแล นศ. แทนอาจารย์
 • ผลคะแนนกลางเทอมน้อย นศ.ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรถอนวิชาหรือ เรียนต่อ
 • การให้คำแนะนำวิชาที่เรียนเมื่อนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยน้อย
slide30
โครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
 • วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
 • เวลา 13.00 – 16.30 น.
 • ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
slide31
กำหนดการ

โครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

---------------------------

เวลา 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 13.15 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะวิทยาศาสตร์

โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)

เวลา 13.30 – 14.20 น. การเตรียมความพร้อมด้ายวิชาการ และพ้ฒนาคุณภาพนักศึกษา

วิทยากร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษา

เวลา 14.20 – 14.40 น. อภิปรายและซักถาม

เวลา 14.40 – 16.00 น. การเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทยาอนาคตไกล

นายกสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

เวลา 16.00-16.30 น. อภิปรายและซักถาม

16.30 น. ปิดงาน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดย สวัสดิภาพ

slide32

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • วันอังคารที่ 29 พค 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • นักศึกษามาพบกันที่ห้อง SCB 2100 เวลา 9.00 น.
 • นักศึกษาเดินทางไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่ภาควิชา 10.00 น.
 • กลุ่ม เคมี
 • กลุ่ม ชีววิทยา
 • กลุ่ม คอมพิวเตอร์
 • กลุ่ม ฟิสิกส์
 • กลุ่มธรณี
 • กลุ่มคณิตศาสตร์
 • นักศึกษาโครงการพิเศษ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
slide33

หลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2554

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) โดยปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน

 • คุณธรรม จริยธรรม
 • ความรู้
 • ทักษะทางปัญญา
 • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
slide34

โครงสร้างหลักสูตรระดับ ป.ตรี

1. หมวดศึกษาทั่วไป (General Education)

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)

- กระบวนวิชาแกน

- กระบวนวิชาเอก

- กระบวนวิชาโท (ถ้ามี)

3. กระบวนวิชาเลือก (Elective)

slide35

โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ม.อ.101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

ม.อ.102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

ม.อ.201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี ประสิทธิผล 3 หน่วยกิต

ม.อ.202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หน่วยกิต

slide36

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับว.วท. 110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต

ว.วท. 111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

ว.วท. 191 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม

(ทำกิจกรรม ปี 1-3 ลงทะเบียนปี 3 เทอม 2)2หน่วยกิต

และ วิชาเลือกอีก 1 หน่วยกิต

โดยเลือกจาก วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

slide37

กระบวนวิชา201191การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมกระบวนวิชา201191การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม

 • วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
 • 1. มีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
 • 2. พัฒนาบุคลิกภาพได้ดี เข้าใจการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในสังคม
 • 3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรม เพื่อการดำรงชีพ ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
 • 4. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และพัฒนาจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคม
slide38
เอกสารที่นักศึกษารับจากอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารที่นักศึกษารับจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1. มชท 32 ใบขอลงทะเบียนตารางเรียนสำเร็จรูป (มี 2 ส่วน) และ Password (ตัวเลขในวงเล็บใช้ดูเกรด, ตัวเลขนอกวงเล็บใช้ลงทะเบียน, คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบ ใน มชท 32

3. ลงทะเบียนผ่านระบบ internet www.reg.cmu.ac.th

1-2 มิถุนายน 2555 เท่านั้น

4. CD หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ตามกรอบ TQF,

เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

นักศึกษาต้องกรอก มชท. 32 ส่วนล่าง

ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

password
PASSWORD รับจากอ.ที่ปรึกษา
 • รหัส ลงทะเบียน - add –drop

- เลข 7 หลัก

  • ให้ปีละ 1 ครั้ง
  • ใช้กับบริการด้าน IT (ใช้รหัสที่ให้ครั้งแรก)
 • รหัสดูเกรด

- ให้ครั้งเดียว ใช้ตลอดไป

- มี 5 หลัก

slide40
ตัวอย่าง ตารางสำเร็จรูป มชท. 32

กระบวนวิชา ตอน เวลาเรียน ห้องเรียน

201111 The world of science 002-000 TuF 1300-1415 SCB2100

202111 Biology I 000-009 Th 1430-1720 SCB1514

202111 Biology I 001-000 MTh 0930-1045 PB2100

203111 Chemistry I 003-000 TuF 0800-0915 CB1320

203115 Chemistry Lab I 000-002 Mo 1430-1720 SCB1802

206111 Calculus I 001-000 MTh 1100-1215 SCB3100

001101 LISTENING AND SPEAKING IN ENGL

****ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน****

internet
ลงทะเบียนทาง internet
 • นักศึกษานำ มชท. 32 ลงทะเบียน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555เท่านั้น
 • นักศึกษาป้อนรหัส และ password
 • ข้อมูลในระบบจะเป็นไปตาม package : ให้ตรวจสอบอีกครั้ง
 • คลิก submit
  • ถ้าไม่ลงทะเบียนในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ข้อมูล package จะหายจากระบบ
  • บอกเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา หรือเปลี่ยนตอนในวันที่

3-10 มิถุนายน 2555

  • ถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร w ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
internet1
หลังจากลงทะเบียนทาง internet
 • พิมพ์ มชท. 50 ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จ เพื่อทราบวิชาที่ลงทะเบียนได้ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ตั้งแต่วันที่ 17 มิย. 55: ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบตารางสอบไม่ให้ชนกัน (กรณีหักบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้อง)

 • ชำระเงิน 18-22มิย.55
 • ตรวจสอบ มชท. 52 หลังการชำระเงิน รับได้ที่งานบริการการศึกษา 9 กค. 55 เป็นต้นไป
slide45

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

   • วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
   • ก. ชำระด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (บัญชีของนักศึกษา หรือ บัญชีของผู้ปกครอง)
 • ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่แสดงความจำนงไว้กับธนาคาร จากใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน
 • หากไม่ปรากฏเลขที่บัญชี ต้องไปชำระเงินด้วยเงินสด
 • นำเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งผลการลงทะเบียน โดยเพิ่มค่าธรรมเนียมธนาคารอีก 10 บาท
 • นำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา เวลา 15.00 น.
slide46
4)ให้นักศึกษาไปตรวจสอบการตัดบัญชีหากพบว่าธนาคารไม่ตัดเงินจากบัญชี ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด (ติดต่อกองคลัง เพื่อตรวจสอบปัญหาการไม่ตัดบัญชี)

ข. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กรุงเทพฯ, กรุงไทย, กสิกร, ออมสิน

ค. ชำระด้วยเงินสด

1) ไปชำระเงินที่โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล

2) กรณีที่นักศึกษาแจ้งให้ตัดบัญชี แต่ได้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ต้องไปถอนเงินในบัญชีที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยให้มียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีซ้ำซ้อน

slide47

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษากิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

25-29มิย.2555 และ 20-24 สค. 2555

นักศึกษาได้รับ

- คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช 38)

- ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย