slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1. ผศ. ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 25 พฤษภาคม 2555. นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555. คะแนนสอบเข้าเฉลี่ยเทียบกับคะแนนเต็ม 2550-2555.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ การลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผศ. ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัวผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ25 พฤษภาคม 2555

slide2

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

admission quota 2555
คะแนนเฉลี่ย Admission และ Quota เทียบกับคะแนนเต็ม ปี 2555
slide5

สรุปจำนวนรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปี 2555

ข้อมูล ณ 23 พค 2555 (ก่อนการรายงานตัว)

slide7

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง

อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะ เพื่อทำหน้าที่

ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำนักศึกษา ทั้งด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ และดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษาการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในการศึกษาจนจบหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยและสังคม

slide8

ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

ด้านการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตไม่เกิน22หน่วยกิต

ถ้าลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ภาคปกติ) ต้องขออนุมัติจากคณบดี

ภาคฤดูร้อนไม่เกิน9หน่วยกิต

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาถ้าลงเกิน 22 หน่วยกิต

(ภาคปกติ) หรือลงเกิน 9 หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน) ต้องขออนุมัติจากคณบดี

slide9

ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

2. ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2553 กรณีที่เคยได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือ C+ ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเอก จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ำอีกได้

3. กระบวนวิชาที่ได้ I และ P ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

slide10

การขอติดอักษร I

I การวัดผลยังไม่สิ้นสุดINCOMPLETE

** เหตุสุดวิสัย

** เหตุผลความจำเป็นทางวิชาการ

การแก้อักษร I ให้แก้ในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการลงทะเบียน ภายในภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยโดยนับรวมภาคฤดูร้อน

slide11
อักษรลำดับขั้น P
 • แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยให้ใช้เฉพาะกระบวนวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนามการทำโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • อักษรลำดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษายังไม่ได้รับการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น Pมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น P ให้เป็นอักษรลำดับขั้น F หรือ Uหากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป อักษรลำดับขั้น P จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล
slide12
อักษรลำดับขั้น V

กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนและได้อักษรลำดับขั้น V นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้หากมีการลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำ ให้ถือเป็นการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขยกเว้นกรณีย้ายสาขาวิชา และกระบวนวิชานั้นเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่

slide13

ด้านการวัดและประเมินผลด้านการวัดและประเมินผล

 • น.ศ. ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะให้มีสิทธิ์นั้น
 • ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับอักษรลำดับขั้น F หรือ U เว้นแต่ได้ถอนกระบวนวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียวและนับเฉพาะครั้ง
 • สุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
slide14
การคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) คิดจากลำดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมด ถ้ากระบวนวิชาใดลง ทะเบียนมากกว่า 1 ครั้งให้คิดทุกครั้งโดยคิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

(ปัดขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป)

slide15

การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา

1. ถอนโดยได้รับอักษร W (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2. การถอนทุกกระบวนวิชาโดยได้รับ Wน.ศ ต้อง

ทำเรื่องลาพักการศึกษาด้วย

3.ถอนกรณีพิเศษ (ภายในวันสุดท้ายของการเรียน)

slide16

การลาพักการศึกษา

1.ในการลาพักการศึกษา ให้ยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 30 วันนับจากวันเข้าชั้น

เรียนสำหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาพัก

การศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2.นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษา ต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา

3.การลาออก ให้ยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้

ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

slide17
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆแต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศฯ เช่น การแก้ไขอักษรลำดับขั้น I, P, คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฯ

(บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 50.... เป็นต้นไป)

slide18

การแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอกการแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอก

และการขอย้ายสาขา

การแจ้งความจำนงเข้าสาขาวิชาเอก(ประมาณปลายเทอม 1)

พิจารณาสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ ตุลาคม

การขอย้ายสาขาวิชาเอก(ประมาณก่อนสอบ ฤดูร้อน )

พิจารณาสิ้นภาคฤดูร้อน ประมาณเดือน พฤษภาคม

slide19

ทุจริตในการสอบ

- ลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

- พักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ

และให้ F ในกระบวนวิชาที่ทุจริต

-ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

slide20

การพ้นสภาพนักศึกษา

1. ไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

และมิได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือมิได้ลาพักการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ

2. ใช้เวลา 2 เท่าของเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา ( 8 ปี )

ยังไม่สำเร็จการศึกษา

3. ลงทะเบียนที่ได้ลำดับขั้นมาแล้ว 240 หน่วยกิต ยังมี GPA

สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ทั้งนี้ไม่นับรวมจำนวนหน่วยกิตกระบวน

วิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น W

slide21

การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน

  • เมื่อเรียนมาแล้ว 2ภาคการศึกษาปกติ
  • GPA สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 1.50
  • เมื่อเรียนมาแล้ว 4ภาคการศึกษาปกติ
  • GPA สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 1.75
  • หลังจากเรียนมาแล้ว 4ภาคการศึกษาขึ้นไป
  • GPA สะสมเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกันถึง 2 ภาคการศึกษาปกติ
slide22

การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

 • ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้ยึดตามหลักสูตรฉบับที่นักศึกษาเรียนเป็นหลัก
 • การนับหน่วยกิตสะสมของวิชาเอก และการคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเอก ให้นับเฉพาะกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั้น
 • กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ใช้รหัสของวิชาเอกที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร จะไม่นำนับเป็นหน่วยกิตสะสมของวิชาเอก และไม่นำมาคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเอก
 • แต่สามารถบันทึกเป็นวิชาเลีอกเสรีได้
 • (มติคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ประชุมครั้งที่ 12/2554, 25 พย. 2554)
slide23
การเสนอให้ได้รับปริญญาการเสนอให้ได้รับปริญญา

ภาคสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องยื่นใบรายงานคาดว่าต่อมหาวิทยาลัย (คณะ, สำนักทะเบียน)

คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา

- เรียนครบตามหลักสูตรและไม่มีวิชาใดติด I หรือ P

- เรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคปกติ สำหรับหลักสูตร 4 ปี

- มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

- ถ้าย้ายสาขาวิชา ต้องอยู่ในสาขาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกติ

- ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย

slide24

รางวัลผลการเรียนดี

(ต้องไม่เคยได้ F หรือ U ในกระบวนวิชาใด)

1. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)GPA สะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

2. เกียรตินิยมอันดับ 2 (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)GPA สะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

3. เหรียญรางวัลเรียนดี (เรียนตามเวลาของหลักสูตร)

- เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

- เหรียญทองGPA สะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป - เหรียญเงิน GPA สะสมเฉลี่ย 3.50-3.74 ขึ้นไป

4. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีGPA สะสมเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปในปีนั้น(ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

slide25

การโอนหน่วยกิต

การโอนหน่วยกิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ พ้นสภาพการศึกษา

เมื่อสอบคัดเลือกกลับ เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ สามารถนำกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 ปี มาใช้ใหม่ได้อีก

โดยยื่นคำร้องการโอนหน่วยกิตให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าชั้นเรียน

slide26

การเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เข้าสู่การศึกษาในระบบของ มช. โดยยื่นคำร้องการเทียบโอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าชั้นเรียน

slide27
ข้อควรระวัง
 • มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติ เรื่องการลงทะเบียนหลังกำหนด การเพิ่ม การเปลี่ยนตอนเป็นกรณีพิเศษ ที่ขออนุมัติล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเป็นข้อผิดพลาดจากระบบและหน่วยงาน
 • การย้ายคณะจะทำได้ต่อเมื่อต้องเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาของคณะเดิมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
slide28
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 • นักศึกษาไม่ศึกษา หนังสือคู่มือการลงทะเบียนและคู่มือการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ชำระเงิน
 • ลงทะเบียนโดยไม่ผ่าน prerequisite
 • ลงทะเบียนผิดวิชา
 • ไม่ตรวจสอบวันสอบ
 • อาจารย์ให้เจ้าหน้าที่ดูแล นศ. แทนอาจารย์
 • ผลคะแนนกลางเทอมน้อย นศ.ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรถอนวิชาหรือ เรียนต่อ
 • การให้คำแนะนำวิชาที่เรียนเมื่อนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยน้อย
slide30
โครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
 • วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
 • เวลา 13.00 – 16.30 น.
 • ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
slide31
กำหนดการ

โครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

---------------------------

เวลา 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 13.15 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะวิทยาศาสตร์

โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)

เวลา 13.30 – 14.20 น. การเตรียมความพร้อมด้ายวิชาการ และพ้ฒนาคุณภาพนักศึกษา

วิทยากร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษา

เวลา 14.20 – 14.40 น. อภิปรายและซักถาม

เวลา 14.40 – 16.00 น. การเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทยาอนาคตไกล

นายกสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

เวลา 16.00-16.30 น. อภิปรายและซักถาม

16.30 น. ปิดงาน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดย สวัสดิภาพ

slide32

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • วันอังคารที่ 29 พค 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • นักศึกษามาพบกันที่ห้อง SCB 2100 เวลา 9.00 น.
 • นักศึกษาเดินทางไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่ภาควิชา 10.00 น.
 • กลุ่ม เคมี
 • กลุ่ม ชีววิทยา
 • กลุ่ม คอมพิวเตอร์
 • กลุ่ม ฟิสิกส์
 • กลุ่มธรณี
 • กลุ่มคณิตศาสตร์
 • นักศึกษาโครงการพิเศษ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
slide33

หลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2554

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) โดยปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน

 • คุณธรรม จริยธรรม
 • ความรู้
 • ทักษะทางปัญญา
 • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
slide34

โครงสร้างหลักสูตรระดับ ป.ตรี

1. หมวดศึกษาทั่วไป (General Education)

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)

- กระบวนวิชาแกน

- กระบวนวิชาเอก

- กระบวนวิชาโท (ถ้ามี)

3. กระบวนวิชาเลือก (Elective)

slide35

โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ม.อ.101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

ม.อ.102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

ม.อ.201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี ประสิทธิผล 3 หน่วยกิต

ม.อ.202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หน่วยกิต

slide36

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับว.วท. 110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต

ว.วท. 111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

ว.วท. 191 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม

(ทำกิจกรรม ปี 1-3 ลงทะเบียนปี 3 เทอม 2)2หน่วยกิต

และ วิชาเลือกอีก 1 หน่วยกิต

โดยเลือกจาก วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

slide37

กระบวนวิชา201191การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมกระบวนวิชา201191การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม

 • วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
 • 1. มีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
 • 2. พัฒนาบุคลิกภาพได้ดี เข้าใจการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในสังคม
 • 3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรม เพื่อการดำรงชีพ ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
 • 4. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และพัฒนาจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคม
slide38
เอกสารที่นักศึกษารับจากอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารที่นักศึกษารับจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1. มชท 32 ใบขอลงทะเบียนตารางเรียนสำเร็จรูป (มี 2 ส่วน) และ Password (ตัวเลขในวงเล็บใช้ดูเกรด, ตัวเลขนอกวงเล็บใช้ลงทะเบียน, คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบ ใน มชท 32

3. ลงทะเบียนผ่านระบบ internet www.reg.cmu.ac.th

1-2 มิถุนายน 2555 เท่านั้น

4. CD หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ตามกรอบ TQF,

เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

นักศึกษาต้องกรอก มชท. 32 ส่วนล่าง

ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

password
PASSWORD รับจากอ.ที่ปรึกษา
 • รหัส ลงทะเบียน - add –drop

- เลข 7 หลัก

  • ให้ปีละ 1 ครั้ง
  • ใช้กับบริการด้าน IT (ใช้รหัสที่ให้ครั้งแรก)
 • รหัสดูเกรด

- ให้ครั้งเดียว ใช้ตลอดไป

- มี 5 หลัก

slide40
ตัวอย่าง ตารางสำเร็จรูป มชท. 32

กระบวนวิชา ตอน เวลาเรียน ห้องเรียน

201111 The world of science 002-000 TuF 1300-1415 SCB2100

202111 Biology I 000-009 Th 1430-1720 SCB1514

202111 Biology I 001-000 MTh 0930-1045 PB2100

203111 Chemistry I 003-000 TuF 0800-0915 CB1320

203115 Chemistry Lab I 000-002 Mo 1430-1720 SCB1802

206111 Calculus I 001-000 MTh 1100-1215 SCB3100

001101 LISTENING AND SPEAKING IN ENGL

****ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน****

internet
ลงทะเบียนทาง internet
 • นักศึกษานำ มชท. 32 ลงทะเบียน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555เท่านั้น
 • นักศึกษาป้อนรหัส และ password
 • ข้อมูลในระบบจะเป็นไปตาม package : ให้ตรวจสอบอีกครั้ง
 • คลิก submit
  • ถ้าไม่ลงทะเบียนในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ข้อมูล package จะหายจากระบบ
  • บอกเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา หรือเปลี่ยนตอนในวันที่

3-10 มิถุนายน 2555

  • ถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร w ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
internet1
หลังจากลงทะเบียนทาง internet
 • พิมพ์ มชท. 50 ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จ เพื่อทราบวิชาที่ลงทะเบียนได้ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ตั้งแต่วันที่ 17 มิย. 55: ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบตารางสอบไม่ให้ชนกัน (กรณีหักบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้อง)

 • ชำระเงิน 18-22มิย.55
 • ตรวจสอบ มชท. 52 หลังการชำระเงิน รับได้ที่งานบริการการศึกษา 9 กค. 55 เป็นต้นไป
slide45

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

   • วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
   • ก. ชำระด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (บัญชีของนักศึกษา หรือ บัญชีของผู้ปกครอง)
 • ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่แสดงความจำนงไว้กับธนาคาร จากใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน
 • หากไม่ปรากฏเลขที่บัญชี ต้องไปชำระเงินด้วยเงินสด
 • นำเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งผลการลงทะเบียน โดยเพิ่มค่าธรรมเนียมธนาคารอีก 10 บาท
 • นำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา เวลา 15.00 น.
slide46
4)ให้นักศึกษาไปตรวจสอบการตัดบัญชีหากพบว่าธนาคารไม่ตัดเงินจากบัญชี ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด (ติดต่อกองคลัง เพื่อตรวจสอบปัญหาการไม่ตัดบัญชี)

ข. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กรุงเทพฯ, กรุงไทย, กสิกร, ออมสิน

ค. ชำระด้วยเงินสด

1) ไปชำระเงินที่โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล

2) กรณีที่นักศึกษาแจ้งให้ตัดบัญชี แต่ได้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ต้องไปถอนเงินในบัญชีที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยให้มียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีซ้ำซ้อน

slide47

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษากิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

25-29มิย.2555 และ 20-24 สค. 2555

นักศึกษาได้รับ

- คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี (มช 38)

- ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย