sposoby przejmowania kontroli nad sp kami i przeciwdzia anie im n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
suki

Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im

 2. Wykup lewarowany(Leveraged Buy Out – LBO) zastosowanie dźwigni finansowej przy wykupie spółki.

 3. Rodzaj transakcji finansowanej głównie ze środków zewnętrznych (nawet do 90% wartości transakcji) • Pożyczka zaciągana pod zastaw aktywów przejmowanego podmiotu • dług jest spłacany ze środków wytworzonych przez przejętą firmę po jej nabyciu. • Inwestorzy liczą na satysfakcjonującą stopę zwrotu w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji • wysoki stopień ryzyka, przy potencjalnie wysokim zwrocie z zaangażowanego kapitału.

 4. Inwestorami uczestniczącymi w transakcjach wykupu wspomaganego LBO mogą być: • grupy inwestorów indywidualnych wyspecjalizowanych w nabywaniu i restrukturyzowaniu przedsiębiorstw • wyspecjalizowane firmy inwestycyjne • banki inwestycyjne • Zarządy firm lub menedżerowie, którzy kiedyś pracowali w firmie

 5. Współpraca czy wrogie przejęcie? • Transakcje LBO zawierane są często przy poparciu i współpracy zarządów firm kandydujących do nabycia. • Czasami zarządy firm nie wyrażają zgody na transakcję • Niezbędna współpraca - inwestorzy wycofują się z takiej operacji. • Wrogie przejęcie typu LBO

 6. Ryzyko • dług może okazać się powodem bankructwa danego przedsiębiorstwa (zwłaszcza w warunkach nieoczekiwanej recesji) • zbyt szybka restrukturyzacja i brak poprawnego zarządzania firmą • Wysokie zadłużenie firmy w znacznym stopniu ogranicza możliwości inwestycyjne

 7. Rozwój ilościowy Według agencji FitchRatings w 2007 roku: Źródło: http://www.mezzanine.com.pl/KPK/wykupy.html

 8. Rozwój jakościowy • Kryzys nie sprzyja pozyskiwaniu długu i skłania do bardziej przewidywalnych inwestycji. • Jednak fakt, że właśnie w czasach kryzysu wartość spółek może być niższa od ich potencjału, jest zachętą do przeprowadzenia takich operacji.

 9. Wycofanie z obrotu publicznego

 10. Jak dokonuje się przejęcia? • wezwanie akcjonariuszy do odsprzedaży akcji spółki po cenie określonej w wezwaniu. • Jeśli cena jest atrakcyjna, wyższa od ceny rynkowej, to prawdopodobnie akcjonariusze sprzedadzą swoje akcje. • Należy uzyskać zgodę KNF, a w szczególnych przypadkach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 11. Źródło: http://www.sii.org.pl/7054/aktualnosci/newsroom/raport-sii-koniec-przygody-z-gielda.html#ak7054

 12. Krótka sprzedaż + -

 13. Rozwój ilościowy w Polsce Źródło: http://www.forbes.pl/investor/gpw/artykuly/aktualnosci/dluga-historia-krotkiej-sprzedazy,20182,1

 14. Rozwój jakościowy w Polsce • Jeszcze niedawno (2011 r.) - PROPAGOWANIE • proponowano zniesienie ograniczeń (stworzenie przepisów umożliwiającym OFE pożyczanie swoich akcji) • proponowano stworzenie dostępnego dla wszystkich biur maklerskich rynku, na którym inwestorzy będą mogli wystawić do pożyczek swoje papiery wartościowe. • Zniesiono obowiązek posiadania pożyczonych papierów w momencie zawierania transakcji • Teraz (2013 r.) - OGRANICZANIE (za przykładem Europy) • Mechanizm krótkiej sprzedaży rodzi ryzyko nierozliczenia transakcji w terminie • KNF będzie mogła ustanawiać ograniczenia i zakazy dotyczące transakcji krótkiej sprzedaży • Obowiązek badania przez firmy inwestycyjne czy składane zlecenia krótkiej sprzedaży spełniają wymogi rozporządzenia.

 15. Wrogie przejecie • Spółkalubinwestorfinansowy (lubgrupainwestorów) chceprzejąćkontrolęnadinnympodmiotem • Dostrzega potencjał wzrostu, nieuwzględniony niskiej wycenie • Spółka ogłaszawezwanie, zazwyczaj z pewnąpremią • Wrogi charakter – gdy dochodzi do przejęcia bez wcześniejszych uzgodnień z zarządem

 16. Wykupzwrotny (Pac-Man defense) Defensywna taktyka, której celem jest powstrzymanie wrogiego przejęcia

 17. Wykup zwrotny • Rodzajdefensywnejtaktyki, w którejatakowana firma "dokonujeodwrotu" ipróbujeprzejąć firmęzainteresowanądokonaniemwrogiegoprzejęcia • Oczekiwanyefekt: • realneprzejęcie"prześladowcy" • odstraszeniego

 18. MechanizmdziałanianaprzykładzieVistula&WólczankaiW.Kruk

 19. Co wpłynęło naskutecznośćwykupuzwrotnego? • W.Krukzwrócił uwagę na: • RozporoszenieV&W • brakinwestorabranżowegopełniącegorolęprzedsiębiorcy • spółka zarządzanaprzezmanagerów • znalazłsprzymierzeńca (Alma Market) • przychylnośćfunduszy inwestycyjnych

 20. Rozwój ilościowy • Występowanie wykupu zwrotnegouzależnioneodilościpodejmowanychprób dokananiawrogichprzejęć • rosnąca liczbawrogichprzejęćw PolsceipozostałychkrajachEuropy-ŚrodkowoWschodniej

 21. Parkowanie akcji w spółkach zależnych

 22. Parkowanieakcji w spółkachzależnych • ZagrożeniewrogimprzejęciemInwestormusiskupićdodatkoweakcjespółki ale nie ma wystarczającychśrodkówfinansowychUdzielenapożyczkispółcezależnejPożyczka jest pożytkowananazakupakcjizagrożonejspółkiZagrożonaspółkazostajezabezpieczonaprzedwrogimprzejęciem • NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA