slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMNE: MILJØ I BYGG EMNEKODE: SO850G EMNETS OMFANG: 30 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Øvrige grunnlags-, linje-, samfunnsfa PowerPoint Presentation
Download Presentation
EMNE: MILJØ I BYGG EMNEKODE: SO850G EMNETS OMFANG: 30 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Øvrige grunnlags-, linje-, samfunnsfa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
suki

EMNE: MILJØ I BYGG EMNEKODE: SO850G EMNETS OMFANG: 30 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Øvrige grunnlags-, linje-, samfunnsfa - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
EMNE: MILJØ I BYGG EMNEKODE: SO850G EMNETS OMFANG: 30 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Øvrige grunnlags-, linje-, samfunnsfa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EMNE: MILJØ I BYGGEMNEKODE: SO850GEMNETS OMFANG: 30 studiepoengEMNET BYGGER PÅ: Øvrige grunnlags-, linje-, samfunnsfaglige- og studieretningsemner MÅL OG INNHOLD Høgskoleingeniøren skal kunne påta seg og på sikt lede arbeid med indre og ytre miljø i tilknytning til bygg. Han/hun skal beherske metoder for å ivareta hensyn til energi, miljø, økonomi, lover og forskrifter i hele byggets forskjellige faser fra ide til bygging, drift, rivning og gjenvinning

 2. Generelt • Studenten skal kjenne til hva som menes med miljøeffektivitet i bygg og eiendomssektoren. Hva er miljøpotensialet og hvordan utløse det? Hvordan påvirke byggeprosessen slik at miljøriktige valg tas med på linje med andre tekniske og økonomiske krav

 3. DELEMNER • Miljøpåvirkninger i bygg og eiendomssektoren • Aktører i bygg og eiendomssektoren • Potensial for å øke miljøeffektiviteten • Miljøindikatorer • Mikrobiologi; rettet mot sopp i bygninger. • Myndighetenes virkemidler • Ansvar og muligheter i industrien selv • Samspill og konflikter i byggeprosessen. • Program og skisseprosjekt • Studenten skal kunne vite hvordan man fanger opp signaler fra politikken og hvilke konkrete konsekvenser dette får for byggenæringen

 4. Metode for miljøriktige mål og prioriteringer • Studenten skal kjenne til miljøstyring av byggeprosjekter, hvordan dette bør organiseres, hvilke momenter som bør tas med og bakgrunn for valgene. Studentene bør også kjenne til hvilke arkitektoniske og tekniske løsninger som sikrer et rent bygg under byggefase og driftsperiode. De bør også kunne legge opp en plan for avfallshåndteringen

 5. Prosjekteringsfase • Miljøriktig prosjektering • Integrert miljøstyring i rådgivning og prosjektering • Miljøriktig valg av materialer • Livsløpskostnader for bygg • Forebyggende helsevern i bygninger • Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall • Byggefase

 6. Byggefase • Miljøeffektiv byggproduksjon • Byggherreforskriften • Byggforvaltning

 7. Driftsfase • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger • Økoprofil for bygninger • Miljøregnskap for forvaltning av bygg • Inneklima • Sopp i bygninger

 8. Rivningsfase • Rivning/gjenvinning • Avfallsplan for bygg og anleggsavfall

 9. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: • Prosjektarbeid, forelesninger, laboratoriearbeid og ekskursjoner • ARBEIDSKRAV: • Levert og presentert prosjektoppgave, levert ekskursjonsrapport(er), godkjent deltagelse på laboratoriet

 10. PENSUM • Generelt: • Bramslev, Katarina Th., "Miljøeffektivitet i bygg- og eiendomssektoren. Hva er miljøpotensialet og hvordan utløse det?", GRIP/Økobygg. Juni 2000 • "Samspill og konflikter i byggeprosessen" (BNL, NPA, RIF og TELFO) • Mikrobiologi: • Oppgis ved kursstart • Program og skisseprosjekt: • Rellsve, Tom m.flere, "M3P-prosjektet: Metode for miljøriktige mål og prioriteringer. RIF.

 11. Prosjektering: • Veilederen "Miljøriktig bygg- prosjektering", • GRIP, Statsbygg og Åke Larson Construction AS. 1998. • Veilederen "Miljøriktig valg av byggevarer" Statsbygg 2001. • Veilederen "Livsløpskostnader" RIF, NPA; TELFO og Statsbygg. • Veilederen "Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall" GRIP, 1997 • Dataprogrammet "Integrert miljøstyring I rådgivning og prosjektering. • Håndboken "Rent bygg. Forebyggende helsevern i bygninger" RIF, NVEF. 3.utgave 2000

 12. Byggefase • CD-rom "Miljøeffektiv byggproduksjon- en entreprenørpakke. Byggforsk. • Byggherreforskriften. • Byggforvaltning: • Veilederen "Bygg-fdvu". GRIP. 1997 • Pettersen, Trine Dyrstad, "Økoprofil for bygninger" Byggforsk. 2000. • Økstad, Elin og von Krogh, Lars "Miljøregnskap for forvaltning av bygg" Ref Stiftelsen, Østfoldforskning. 2000 • Veilederen "Nøkkeltall for bygningsforvaltning" RIF. 2000. • Rivning og gjenvinning. • Veilederen "Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall" GRIP, 1997

 13. VURDERING: • Mappevurdering hvor alle prosjekter studentene gjennomfører danner grunnlaget for vurdering. Både prosessen, kollegavurdering, rapporter og muntlige presentasjoner teller med. Vektlegging vil bli nærmere beskrevet i forbindelse med de ulike prosjektoppgavene. Vanlig karakterskala