Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise - PowerPoint PPT Presentation

sukey
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
87 Views
Download Presentation

Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise Ing. Drahomír Šelong Most, 20. listopad 2008

 2. Chronologie • Leden 2007 - ustavení Nezávislé energetické komise, jmenování prof. Václava Pačese jejím předsedou a jeho pověření k zahájení jednání s pěti parlamentními politickými stranami o personálním naplnění komise • Září 2007 – potvrzení statutu komise a přidělení finančních prostředků na činnost a zadání zpracování řady studií a materiálů z oblasti energetiky i ochrany životního prostředí • Květen 2008 – Městská knihovna v Praze – 1. veřejná presentace činnosti Nezávislé energetické komise

 3. Chronologie • Červenec 2008 – Akademie věd v Praze - tisková konference s předáním „Stručné zprávy o výsledcích práce Nezávislé energetické komise“ předsedovi vlády ČR s hlavními doporučeními pro další vývoj v oblasti energetiky s tím, že se zatím jedná o předběžné výsledky • Září 2008 – Nezávislá energetická komise předala svoji „Závěrečnou zprávu“ členům Oponentní komise, vedené Ing. Stehlíkem, z níž vyplývají následující doporučení pro další kroky vlády v oblasti energetiky:

 4. Doporučení NEK • ·Vláda by měla aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích. Tuto politiku bude sledovat především v kontextu postupného vytváření jednotného energetického trhu v rámci EU. • ·Vládě se doporučuje umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie. • ·Význam hnědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu klesat, bude nákladnějším palivem, nicméně bude představovat stále významný energetický zdroj. • ·Vláda by měla považovat podporu procesů, vedoucích k úsporám energií, za prioritu a mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Doporučuje se jim proto věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou podporu


 5. Doporučení NEK • ·Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu. • ·Vláda by měla považovat obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu. Vládě doporučujeme zvážit podporu výroby tepla z OZE, avšak tuto podporu (stejně jako stávající podporu výroby elektřiny z OZE) pravidelně přehodnocovat s důrazem na minimalizaci tržních deformací. Vláda dále podpoří výzkum a vývoj příslušných technologií a významně posílí informační kampaně, podporující hlubší využití OZE. • ·Vláda by měla konat aktivní politiku ochrany klimatu na domácí i mezinárodní scéně.

 6. Doporučení NEK • ·Vládě se doporučuje přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie. • ·Vláda by měla aktivně spolupracovat s partnery z EU a NATO při budování dalších přepravních cest ropy a zemního plynu do ČR. • ·V rámci EU by měla vláda usilovat o prosazení realistické a skutečně efektivní podpory výroby energie z OZE a pro zhodnocení systému obchodování s emisními povolenkami.

 7. Doporučení NEK • ·NEK doporučuje, aby se dlouhodobými trendy zejména výzkumu nových technologií a koncepcí v energetice a průběžným sledováním energetické situace státu v návaznosti na evropskou a světovou energetiku zabýval stálý orgán. Doporučuje, aby vláda podpořila plánované vybudování Institutu aplikovaných věd, společného pracoviště Akademie věd ČR a ČVUT Praha, kde by tento orgán měl pracovat.

 8. Předpokládaný další postup: • Říjen 2008 - posuzování „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise Oponentní komisí, která může doporučit její úpravu.  • Listopad 2008 – projednání definitivní verze „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise ve vládě. K jejím závěrům a doporučením by mělo být přihlédnuto při zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce s výhledem do roku 2050, kterou by vláda měla v termínu do konce roku 2008 předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu.  • Pro další období roku 2008, resp. 2009 Předložení„Závěrečnézprávy“NEK odborné široké veřejnosti – presentace, diskuse, semináře atd.

 9. Stanovisko MPO k činnosti NEK • S prací Nezávislé odborné komise a také s jejími zatímními výsledky a doporučeními lze vyslovit souhlas. Návrh nové Státní energetické koncepce, který v rámci svých kompetencí připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v termínu do konce letošního roku a který vzhledem k časové tísni musí probíhat současně s pracemi Nezávislé a Oponentní komise, se od zpracovaných scénářů Nezávislou komisí liší ve dvou aspektech: • 1) s ohledem na rozlohu a klimatické podmínky ČR se předpokládá nižší využití OZE (cca o 100 PJ a především v biomase) v jednotlivých letech predikce rozvoje energetiky,

 10. Stanovisko MPO k činnosti NEK • 2) pro zajištění bezpečných dodávek paliv pro centrální zásobování teplem a pro budoucí rozvoj čistých uhelných technologií se předpokládá pokračování těžby hnědého uhlí na lomech Bílina a Čs.armáda za územními ekologickými limity, • Ostatní vstupy a předpoklady a také predikce budoucího vývoje jsou prakticky stejné. Není proto důvod nevyužít výsledky práce Nezávislé odborné komise pro zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce.

 11. Děkuji za pozornost kontakt:www.mpo.cz