arild jensen nav arbeidslivssenter nordland
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland. Målet med foredraget. Hvilken rolle har tillitsvalgte i den nye avtalen? Hva kan du som tillitsvalgt bidra med i sykefraværs/nærværsarbeidet på din arbeidsplass?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland' - sukey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arild jensen nav arbeidslivssenter nordland
Arild Jensen

NAV Arbeidslivssenter Nordland

m let med foredraget
Målet med foredraget
 • Hvilken rolle har tillitsvalgte i den nye avtalen?
 • Hva kan du som tillitsvalgt bidra med i sykefraværs/nærværsarbeidet på din arbeidsplass?
 • Hvordan kan din virksomhet/avdeling forebygge og tilrettelegge for at arbeidstakerne kan være på jobb
de tillitsvalgte sier
De tillitsvalgte sier
 • Vi venter på at lederen vår skal informere oss
 • Sjefen bryr seg ikke
 • Vi vet for lite om IA
 • Det blir ikke prioritert hos oss
 • Vi blir ikke hørt
 • Vi har ikke tid
lederne sier
Lederne sier
 • Vi har ikke tid
 • Det har ikke noe hensikt
 • Jeg er helt peist av hele IA-arbeidet
 • Det tar for mye tid
 • Vet ikke hva/hvordan jeg gjør det
 • Hva gjør du som tillitsvalgt med dette?
sentrale akt rer og rollefordeling i arbeidslivet
Sentrale aktører og rollefordeling i arbeidslivet
inkluderende arbeidsliv
Inkluderende arbeidsliv:
 • Hovedmål:
  • Et arbeidsliv som gir plass til alle som vil og kan arbeide.
 • Delmål:
  • forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre ”utstøting” fra arbeidslivet
  • øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold
 • En avtale som forplikter Regjeringen og partene i arbeidslivet.
 • Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen.
 • Funksjonsvurdering og arbeidsevne viktigere enn diagnose.
fritt oversatt
Fritt oversatt

Å legge forholdene til rette for at den enkelte kan være på jobb med det som er friskt i stedet for å være hjemme med det som er sykt

ny ia avtale 3 delm l
Ny IA-avtale - 3 delmål

3. Avgangsalder

2. Personer med redusert

funksjonsevne

 • Sykefravær
basistjenester
Basistjenester
 • Forankring og oppstart av IA-arbeidet
 • Ledelse
 • Fra fravær til nærvær – forebyggende arbeid
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kommunikasjon og samtaletrening
 • En samtale om arbeidsmuligheter – IA-funksjonsvurdering
 • Hjelp i vanskelige enkeltsaker
 • Livsfasepolitikk (seniorpolitikk. Arbeidslivet skal inkludere alle fra 18-?? år)
 • Arbeidstakere med behov for tilrettelegging
 • Økonomiske virkemidler
hva er nytt i ia avtalen
Hva er nytt i IA-avtalen?
 • Den krever ett sterkt ledelsesengasjement
 • Arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til aktiv medvirkning med IA-arbeidet
 • Det skal minst 2 ganger pr år avholdes møter mellom leder og tillitsvalgte hvor IA er eneste tema.
 • Bedriften skal sørge for at ledelse, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre IA-arbeid
 • Alle skal bidra til å forebygge/redusere, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet
 • Større fokus på RASKERE TILBAKE-ordningen
hva er nytt i den nye avtalen forts
Hva er nytt i den nye avtalen forts.
 • Oppfølgingsplan innen 4 uker
 • Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder innen 4 uker
 • Dialogmøte I avholdes innen 7 uker
 • Sykemelder skal delta i dialogmøte I
 • Aktiv sykemelding ble avviklet 01.07.2011
 • Bedriften skal utarbeide en handlingsplan ift til sitt IA-arbeid
 • Bedriften kan bli fratatt status som IA-bedrift
statssekret ren i arbeidsdepartementet sier
Statssekretæren i Arbeidsdepartementet sier..
 • De tillitsvalgtes rolle er forsterket i den nye IA-avtalen. Skal vi lykkes med IA-arbeidet er det avgjørende at de tillitsvalgte er klar over hvilket ansvar de har.
 • De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status
tillitsvalgtes rolle er forsterket
Tillitsvalgtes rolle er forsterket
 • Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle….
slide18
Som organisasjonens lokale ledd.
 • Som pådriver
 • Som holdningsskaper
 • Som samarbeidspartner
 • Som forslagsstiller
 • Som konfliktløser/megler
 • Som grensesetter
 • Som forhandler
 • ..og selvfølgelig som støtte for enkeltmedlemmer
du som tillitsvalgt skal
Du som tillitsvalgt skal:
 • Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre sykefraværsarbeidet hos arbeidskamerater og kollegaer
 • Sette temaet på dagsorden i AMU og IA-utvalg
 • Komme med forslag til tiltak
 • Være med på å utarbeide gode oppfølgingsrutiner og –planer
 • Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det
 • Sette fokus på forebyggende arbeide
lar medarbeidere seg styre
Lar medarbeidere seg styre?
 • Styring aksepteres når det begrunnes med hensynet til virksomhetens beste
 • Dominans og selvhevdelse må ikke være mål i seg selv
 • Alternativet til styring og tydelig lederskap er et maktvakuum som invaderes av uformelle ledere og grupper uten ansvar
slide22
Tidsakse

Uke 52

Dag 1

Dag 9

Uke 4

Uke 26

Uke 7

”Grønt lys”

I arbeid

”Gult lys”

I faresone

Kontakt

 • FOREBYGGE
 • Fysisk
 • Psykososialt
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • m.m.

Aktivitetsplikt

Sykmelding fra lege

Dialogmøte 1

(arbeidsgiver )

Evt

Dialogmøte 3

Sykepenger slutt

Utbet. redusert til 66%

Individuell oppfølgingsplan

Sendes sykmelder

Dialogmøte 2

(NAV)

aktiv sykemelding ble avviklet 1 7 2011
Aktiv sykemelding ble avviklet 1/7-2011
 • ”KRISE” eller…….
 • Hva betyr 50% sykemeldt??
 • Vårt råd: Dette er en meget viktig å diskutere på arbeidsplassen hva det innebærer
hva forplikter bedriften seg til
Hva forplikter bedriften seg til?
 • Ta initiativ til, og bidra til dialog og samarbeid om løsninger på arbeidsplassen dersom arbeidstaker får helseplager eller fravær
 • Utarbeide individuell oppfølgingsplan for ansatte ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen ( senest innen 6 uker)
 • Legge til rette for at personer med redusert funksjonsevne skal få mulighet til å arbeide ev ved bruk at virkemidler fra NAV
 • Legge til rette for at eldre arbeidstakere kan arbeide til oppnådd pensjonsalder uten å bli uføretrygdet grunn slitasje eller helseplager
 • Utarbeide egne aktivitetsmål for virksomhetens IA-arbeid
arbeidsmilj loven
Arbeidsmiljøloven

§ 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende.

hva inneb rer s langt det er mulig
Hva innebærer”så langt det er mulig”?

”Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge går ikke så langt som til å opprette en ny stilling i virksomheten, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal arbeidstakeren tilbys denne hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.” jf Ot.prp nr.6 (2006-2007)

”…så langt det er mulig.” tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende.”

ia plasser
IA-PLASSER

Arbeidsgiver stiller arbeidstreningsplass til disposisjon for person(er) med nedsatt funksjonsevne(eks. langtidssykemeldt, person på attføringstiltak, rehabilitering eller tidsbegrenset uførestønad)

Krav til virksomheten:

Må være IA-bedrift

Ledelsen og tillitsvalgte er kjent med og ønsker å stille plass(er) til disposisjon

Må inngå kontrakt

Alle virkemidler NAV rår over står i prinsippet til disposisjon. Skal utløses raskt!

Arbeidstakeren må være sykemeldt i perioden

arbeidstakerens forpliktelser
Arbeidstakerens forpliktelser
 • Bidra til en positiv dialog med nærmeste leder om løsninger og nødvendige tiltak for å forebygge skader, sykefravær og å hindre langvarig sykefravær
 • Ved fravær straks melde fra til leder om forventet fraværslengde
 • Opplyse om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen og levere egenmelding/sykemelding ved fravær.
 • Ved sykdom, alltid vurdere muligheter for gradert i samråd med lege
 • Ta aktivt ansvar for egen helse og arbeidssituasjon
hva betyr dette i praksis
Hva betyr dette i praksis
 • Når det ikke er medisinske grunner i veien, er du pliktigtil å være i arbeidsrelatert aktivitet
 • Arbeidsgiver har plikttil å tilrettegge arbeidet så langt dette er mulig og arbeidstaker har plikt til å bidra til å finne løsninger som hindrer unødig sykefravær
 • Utbetaling av sykepenger ut over 8 uker uten aktivitet på arbeidsplassen forutsetter legeerklæring på at medisinske forhold er til hinder for at du er på jobb eller dokumentasjon fra arbeidsgiver på at tilrettelegging IKKE er mulig
 • Du mister retten til sykepenger hvis du uten rimelig grunn nekterå opplyse om egen funkskjonsevne,nekter å medvirke til utredning eller nekterå ta imot tilbud om behandling og/eller tilrettelegging
m let
Målet
 • Vet dere målene på din arbeidsplass?
hva er n rv rsarbeid
Hva er nærværsarbeid?
 • Det er å skape en verden sammen med de ansatte som alle ønsker å tilhøre
hvorfor felles verdier
Hvorfor felles verdier?
 • Realisere visjon – skape en tydelig profil
 • Forteller hva som er rett og galt i vår kultur
 • Forutsigbar – til å stole på
 • Styrker fellesskapet

VISJON

Ønsket

omdømme

Virkelig

omdømme

normer
Positiv:
 • Vi støtter hverandre
 • Vi stoler på hverandre
 • Vi snakker med, ikke om
 • Vi er åpen og direkte (vi kaller en spade
 • for en spade)
 • Det er OK å være uenig.
 • Det er OK å feile
 • Kunden er en samarbeidpartner
 • Samarbeidspartnere har vi omsorg for.
 • Negativ:
 • Det er OK å komme for sent på møter
 • Det er OK å sykemelde seg når en er irritert på sjefen
 • Det er bedre å ligge lavt i terrenget
 • Stikker du hodet opp, kommer gressklipperen
 • Vi bukker oppover og sparker nedover
Normer
 • En norm er en trafikkregel for adferd
 • Normene styrer tanker, følelser og adferd
 • Den som styrer normene i en bedrift, styrer mye av den kollektive adferden
forslag til n rv rsarbeid
Forslag til nærværsarbeid
 • Fokus på sterke sider – ikke svake
 • Fokus på nærvær – ikke fravær
 • Fokus på friskhet – ikke sykdom
 • Fokus på mestring – ikke nederlag/tap
 • Fokus på det du kan – ikke på det du ikke får til
metodikk
Metodikk
 • SE – Diskuter og bli enige om dagens situasjon. Hvordan står det til med det som vi må forbedre?
 • TENK – Reflekter over dagens situasjon og bli enig om ønsket tilstand
 • IVERKSETT – gjennomfør
 • SE IGJEN – Reflekter over det som er gjort og resultatet av det - Evaluer
alle skal vite
Alle skal vite
 • At Arbeidslivssentret i Nordland er klare til å bistå bedriften og tillitsvalgte til å nå sine mål ift nærværs –og fraværsarbeidet med de midlene som hele organisasjonen råder over

LYKKE TIL OG TAKK FOR

OPPMERKSOMHETEN

ad