uz m jdarb bas ekonomikas saturs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs - PowerPoint PPT Presentation


  • 931 Views
  • Uploaded on

Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs. 1.Uzņēmējdarbības ekonomikas priekšmets 2.Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas 3.Uzņēmējdarbības veidi 4.Uzņēmējdarbības mērķi 5.Uzņēmējdarbības procesa dalībnieki, to intereses 6.Uzņēmējdarbības valstiska regulēšana. Uzņēmējdarbības ekonomikas priekšmets.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uz m jdarb bas ekonomikas saturs

Uzņēmējdarbības ekonomikas saturs

1.Uzņēmējdarbības ekonomikas priekšmets

2.Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas

3.Uzņēmējdarbības veidi

4.Uzņēmējdarbības mērķi

5.Uzņēmējdarbības procesa dalībnieki, to intereses

6.Uzņēmējdarbības valstiska regulēšana

uz m jdarb bas ekonomikas priek mets
Uzņēmējdarbības ekonomikas priekšmets

Uzņēmējdarbības ekonomika apskata uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu. Tās palīdz izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesus un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus un novērtēt to īstenošanas sekas.

vajadz bas
Vajadzības

Pamatproblēmu ekonomikā veido divi fakti:

- neierobežotas vajadzības

- ierobežoti resursi šo vajadzību apmierināšanai.

Vajadzības ir velmju izpausmes forma, kas atbilst indivīda izglītības, kultūras līmenim, kā arī sabiedrības attīstībai kopumā.

Vajadzības var formulēt arī kā objektīvu labumu trūkumu, kuru cenšas novērst. Tas ir subjektīvi nosakāms lielums.

vajadz bu hierarhija
Vajadzību hierarhija

A. Maslova vajadzību hierarhija:

1.Fizioloģiskās vajadzības (pārtika, apģērbs u.c.);

2.Vajadzības pēc drošības (patvērums, drošība);

3.Sociālās vajadzības ( darbs, saskarsme ar citiem cilvēkiem u.c.)

4.Garīgās vajadzības (zināšanas, status, atzinība, novērtējums, uzslava);

5.Personības izpausmes vajadzības (pašizteiksme, pašrealizēšanās).

ra o anas resursi
Ražošanas resursi

ir:

- dabas resursi, t.sk. zeme;

- darba spēks;

- kapitāls;

- uzņēmējspējas;

- informācija (?);

- zināšanas (?).

saimnieko ana
Saimniekošana

Cilvēks savas vajadzības var apmierināt gan saimniekojot, gan nodarbojoties ar uzņēmējdarbību.

Saimniekošana ir saimniecisko vienību (uzņēmumu vai mājsaimniecību) mērķtiecīga darbība, ar kuru tiek apmierināts noteikts vajadzību līmenis. Saimniekošana ir cilvēka apzināta, saprātīga, taupīga darbība, un tās galvenais mērķis ir savu vajadzību apmierināšana.

uz m jdarb ba
Uzņēmējdarbība

ir darbība kas saistīta ar līdzekļu ieguldīšanu peļņas iegūšanai, pamatojoties uz personīga izdevīguma un sabiedriskā labuma saskaņošanu. Uzņēmējdarbības pamatā ir personīgas intereses, kuras realizējot neapzināti tiek apmierinātas sabiedrības vajadzības.

uz m jdarb bas b t ba
Uzņēmējdarbības būtība

Uzņēmējdarbība ir ilgstoša vai sistemātiska, pašiniciatīvas ierosināta saimnieciska darbošanās un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, lai gūtu peļņu.

Uzņēmējdarbības būtība ir tāda, ka uzņēmējs organizē un apvieno visus ražošanas faktorus, uzņemas saimnieciskās darbības risku un kā atalgojumu par savām pūlēm saņem peļņu.

uz m jdarb bas paz mes
Uzņēmējdarbības pazīmes

1. Saimniecisko subjektu (uzņēmēju) patstāvība un neatkarība. Tā ļauj uzņēmējam

brīvi izvēlēties:

- uzņēmējdarbības veidu;

- finansēšanas avotus;

- sadarbības partnerus;

- noteikt savu preču cenas;

- pēc saviem ieskatiem izlietot peļņu.

2.Atbildība un risks. Uzņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem un tās sekām.

3.Uzņēmēja ekonomiskā ieinteresētība. Peļņa ir galvenais avots uzņēmuma attīstībai un savas personīgās labklājības nodrošināšanai.

uz m jdarb bas priek noteikumi
Uzņēmējdarbības priekšnoteikumi

Lai sāktos uzņēmējdarbība, ir nepieciešami vairāki noteikumi:

1. Motivācija:

- vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē un galvenais – nopelnīt;

- atbrīvoties no pakļautības, pašam būt sev darba devējam;

- savu radošo spēju izpausmes forma, kur gandarījumu izpausmes forma ne tikai rezultāts – peļņa, bet arī pats process.

2.Ideja. Ideja var būt viss – sākot no jauna produkcijas veida, jauna iesaiņojuma, nosaukuma, līdz jaunām pārdošanas vietām un formām. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, kad ir uzņēmējs – cilvēks ar atbilstošām zināšanām, spējām un prasmi.

3.Mērķu skaidrība.

4.Reāls sākumkapitāls vai izdevīgs kredīts.

5.Spēja plānot savu darbību.

6.Spēja sadarboties ar partneriem, klientiem un padotajiem.

7.Prasme pastāvīgi pētīt tirgu un pielāgoties tirgus pieprasījumam.

8.Prasme cīnīties ar neveiksmēm un ticība saviem spēkiem.

komercdarb ba
Komercdarbība

Kopš stājas spēkā jaunais Komerclikums, ir mainījies dažu uzņēmējdarbību terminu traktējums. Normatīvajos aktos nav tādu jēdziena kā uzņēmējdarbība, ir jēdziens komercdarbība. Jaunajā Komerclikumā jēdziens komercdarbība ir definēts šādi:

Komercdarbībair atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants.

komercdarb bas paz mes
Komercdarbības pazīmes

Par komercdarbību var uzskatīt tādu saimniecisko darbību:

- kas ir atklāta (likumīga, publiska);

- kuras tiešais mērķis ir peļņas gūšana;

- kuru veic komersants ( fiziska vai juridiska persona, kas ierakstīta Komercreģistrā);

- kas tiek veikta komersanta vārdā uz komersanta mantisku atbildību.

saimnieciska darb ba
Saimnieciska darbība

Komerclikumā ir definēts arī jēdziens saimnieciska darbība, kurš pēc būtības ir visplašākais jēdziens, kas ietver sevī gan uzņēmējdarbību, gan komercdarbību.

Saimnieciska darbība ir jebkura sistemātiska patstāvīga darbība pret atlīdzību.

saimniecisk s darb bas veidu klasifik cija
Saimnieciskās darbības veidu klasifikācija

Komercdarbība Cita saimnieciska darbība

(regulē Komerclikums) (regulē Civillikums, Sabiedrisko

organizāciju likums u.c.)

Saimnieciskā darbība

Aroddarbība Kooperatīvā darbība

(regulē Aroddarbības likums) (regulē Kooperatīvo sabiedrību likums)

aroddarb ba un kooperat v darb ba
Aroddarbība un kooperatīvā darbība

Aroddarbība ir saimnieciska darbība, kuru savā vārdā veic fiziska persona – arodnieks, izmantojot savu amata prasmi un spējas.

Kooperatīvā darbība – ir saimnieciska darbība, kuru savā vārdā veic personu apvienība – kooperatīvā sabiedrība – nolūkā apmierināt savu biedru ekonomiskās u.c. vajadzības.

uz m jdarb bas funkcijas
Uzņēmējdarbības funkcijas

1.Finanšu un uzskaites vadīšana. Tā ir kapitāla mobilizācija uz investora vai kreditora rēķina, ienākumu krājot no tirdzniecības, kapitāla un ienākuma izmantošanas.

2.Materiāli tehniskā apgāde. Izejvielu, materiālu, mašīnu, iekārtu u.c. ražošanas elementu iegāde.

3.Ražošanas vai tirdzniecības organizēšana. Izejvielu pārstrāde produkcijā un gatavas produkcijas realizācija.

4.Kadru politika. Darbinieku atlase un pieņemšana darbā saskaņa ar uzņēmējdarbības vajadzībām.

5.Tirgzinības. Patērētāju pieprasījuma noteikšana un apmierināšana.

uz m jdarb bas modelis
Uzņēmējdarbības modelis

Kapitāla Darba

tirgus tirgus

Finanšu un Kadru

uzskaites organizēšana politika

Ražošanas, tirdzniecības organizēšana

Tirgzinības Materiāli tehniskā apgāde

Tirgus infrastruktūra Galīgo produktu tirgus

ieguvums no uz m jdarb bas
Ieguvums no uzņēmējdarbības

- uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu, kuru izmanto savam personīgajām vajadzībām un sava uzņēmuma attīstībai;

- uzņēmums sagādā darba iespējas noteiktam skaitam iedzīvotāju, līdz ar to samazina bezdarba līmeni;

- uzņēmums maksa nodokļus, līdz ar to palielina valsts budžeta ieņēmumus;

- palielina IKP, līdz ar to valstī ceļas dzīves līmenis.

uz m js
Uzņēmējs

Uzņēmējdarbību veic uzņēmējs. Ir trīs veidu uzņēmēji:

- komersanti

- arodnodarbinātie

- pārējie uzņēmēji.

Uzņēmējs ir plašāks jēdziens nekā komersants. Uzņēmēju var definēt kā darbīgu cilvēku, kurš organizē, vada, riskē, atbild vairo savus ienākumus. Par uzņēmēju var uzskatīt jeb kuru personu, kas organizē un vada mazo, vidējo vai lielo uzņēmumu. Tomēr ne katrs uzņēmējs ir komersants, savukārt jeb kurš komersants ir uzņēmējs. Uzņēmējs kļūst par komersantu tajā brīdī, kad viņš tiek reģistrēts LR Komercreģistrā, bet uzņēmējs kā juridiska kategorija nosaka to personu loku, uz kurām attiecas likums “Par uzņēmējdarbību”.

arodnodarbin tie
Arodnodarbinātie

Par arodnodarbināto var uzskatīt amatniekus, zemniekus un citas personas, kas pārdod savus izstrādājumus mazā apmērā.

Šo saimnieciskās darbības veidu regulē Aroddarbības likums.

uz mums
Uzņēmums

Uzņēmējdarbības realizācijas forma ir uzņēmums. Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība, kuru komersants izmanto komercdarbības veikšanai.

Uzņēmuma pazīmes:

- uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas un citas saimnieciskas vērtības;

- uzņēmums ir patstāvīgi saimniekojošais subjekts, kas īsteno saimniecisko darbību;

- uzņēmums ir tiesiska un finansiāla vienība. Pie uzņēmuma vērtībām pieskaitāms ne tikai kustamais un nekustamais īpašums, apgrozāmie līdzekļi, bet arī tā tiesības, piemēram, preču zīmes tiesības, patenta un autortiesības u.c.

Uzņēmuma filiāle ir uzņēmuma daļa, kurai ir zināma organizatoriska patstāvība un kura ir teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma atrašanās vietas.

Firma ir Komercreģistrā ierakstīts uzņēmuma nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.

uz m jdarb bas veidi
Uzņēmējdarbības veidi

Pastāv šādi uzņēmējdarbības veidi:

- ražošana – produkcijas un pakalpojumu

ražošana un realizācija;

- komercdarbība – produkcijas pirkšana- pārdošana;

- finansiāla uzņēmējdarbība – valūtas, vērtspapīru pirkšana-pārdošana;

- banku uzņēmējdarbība – kredītu izsniegšana un citu banku operāciju veikšana;

- apdrošināšana – apdrošināšanas pakalpojumu pirkšana-pārdošana;

- konsultatīva uzņēmējdarbība – konsultatīvo pakalpojumu sniegšana;

- starpniecība – starpniecisko pakalpojumu sniegšana, pārdodot preces, naudu, valūtu.

uz m jdarb bas m r i
Uzņēmējdarbības mērķi

Galveni mērķi:

1.Peļnas gūšana, pārdodot kvalitatīvo produkciju (peļņas maksimalizācija);

2.Izmasku samazināšana.

Citi mērķi:

Saimnieciskie:

1.Realizācija apjoma palielināšana;

2.Jauno tirgus iekarošana;

3.Jauno tehnoloģiju ieviešana u.c.

Sociālie:

1.Jauno darba vietu radīšana;

2.Materiāla palīdzība maznodrošinātajiem;

3.Jauno uzņēmēju atbalsts u.c.

Personiskie:

1.Noteikta statusa iegūšana;

2.Ģimenes biznesa tradīciju saglabāšana u.c.

piem rs hp firmas uz m jdarb bas m r i
Piemērs: HP firmas uzņēmējdarbības mērķi

HP uzņēmējdarbības mērķus 1957.g. pierakstīja firmas dibinātāji Bils Hjūlets un Devis Pakards un kopš tā laika tie kalpo kā vadlīnijas uzņēmuma vadīšanai.

1.Klientu uzticība

2.Peļņa

3.Līderpozicijas tirgū

4.Izaugsme

5.Attiecības ar darbiniekiem

6.Līdera spējas

7.Vispasaules pilsonība (mēs pildām savu pienākumu pret sabiedrību, sniedzot ekonomisku, intelektuālu un sociālo ieguldījumu katrā valstī, kurā strādājam.)

uz m jdarb bas subjekts un objekts
Uzņēmējdarbības subjekts un objekts

Uzņēmējdarbībai ir noteikti subjekti un objekti. Galvenais uzņēmējdarbības subjektsir uzņēmējs. Viņam ir jāsadarbojas ar citiem subjektiem – patērētājiem, sadarbības partneriem, uzņēmuma darbiniekiem, valsti, investoriem un citiem.

Uzņēmējdarbības objekts ir produkts vai pakalpojums, ko uzņēmējs piedāvā tirgū.

uz m jdarb bas procesa dal bnieki to intereses
Uzņēmējdarbības procesa dalībnieki, to intereses

Uzņēmējdarbības procesā ir iesaistīti daudzi dalībnieki, un katram no viņiem ir savas intereses.

Kapitāla īpašnieku intereses ir divējādas un šķietami pretrunīgas:

- vairot savu ieguldīto kapitālu;

- saņemt lielāku peļņas daļu par jau ieguldīto kapitālu.

citi dal bnieki
Citi dalībnieki

Uzņēmuma vadītāji (menedžeri) ir ieinteresēti:

- apmierināt kapitāla īpašnieku intereses;

- uzturēt un celt savu personisko prestižu, rūpēties par karjeru, nodrošināt sev stabiludarbu.

Personāla (darbinieku) intereses:

- stabils darbs;

- iespējami lielāka alga;

- sociālās garantijas;

- labi darba apstākļi;

- augsts uzņēmuma prestižs.

citi dal bnieki1
Citi dalībnieki

Kapitāla ieguldītāji (bankas, investori) ir ieinteresēti:

- laikā saņemt procentus;

- nodrošināties ar pietiekamām garantijām, ka uzņēmums būs maksatspējīgs;

- noslēgt līgumus par augstākām kredīta procentu likmēm vai izdevīgiem investīciju noteikumiem.

Biznesa partneri – piegādātāji - ir ieinteresēti:

- stabilas un pieaugošas preču piegāgēs;

- lielākā peļņā no piegādēm;

- uzņēmuma stabilā maksātspējā.

Klienti – patērētāji vēlas:

- augstākas kvalitātes preces;

- zemas cenas.

Valsts ir ieinteresēta:

- jaunu darba vietu radīšana;

- valsts budžeta ieņēmumu palielināšanā;

- produkcijas konkurētspējas paaugstināšanā pasaules tirgū.

Sabiedrība ir ieinteresēta:

- saglabāt vidi;

- saņemt precīzu informāciju par uzņēmumu;

- saņemt lielākus ienākumus un paaugstināt savu dzīves līmeni.

uz m jdarb bas valstiska regul ana
Uzņēmējdarbības valstiska regulēšana

Lai saskaņotu valsts un uzņēmēju intereses, ir nepieciešama uzņēmējdarbības regulēšana.

Valsts regulē uzņēmējdarbību ar ekonomiskām un administratīvām metodēm.

Ekonomiskās metodes ir dažādas pašregulējošās sviras, kas stimulē vai samazina uzņēmēja motivāciju.

Ekonomiskās metodes ir:

- nodokļu samazināšana vai palielināšana;

- muitas tarifu samazināšana vai palielināšana;

- valsts pasūtījumu noteikšana;

- paātrinātās amortizācijas noteikšana;

- subsīdiju un dotāciju noteikšana;

- valsts iekšējā aizņēmuma procentu likmes noteikšana u.c.

administrat v s metodes
Administratīvās metodes

ir dažādi aizliegumi, noteikumi, kas ir obligāti. Administratīvās metodes ir:

- aizliegumi dažu preču veidu ražošanā un tirdzniecībā;

- minimālas darba algas noteikšana;

- darba aizsardzības prasību noteikšana;

- preču kvalitātes noteikšana;

- monopoldarbības ierobežošana u.c.

valsts ierobe ojumu m r i
Valsts ierobežojumu mērķi

- apkārtējas vides aizsardzība;

- patērētāju tiesību aizsardzība;

- darba aizsardzība un darba ņēmēju tiesību

aizsardzība;

- ekonomiskas sistēmas aizsardzība no negodīgas konkurences un monopoldarbības.

normat vo aktu hierarhija
Normatīvo aktu hierarhija

Satversme

Konstitucionālie likumi

Likumi par starptautiskajiem līgumiem

Latvijas Republikas likumi

Ministru kabineta noteikumi

Pašvaldību noteikumi

Citu valsts institūciju normatīvie akti.

komerclikums
Komerclikums

2001.g. Latvijā sāka darboties Komerclikums, kas regulē uzņēmējdarbību.

Komerclikuma pamatuzdevumi ir:

- noteikt uzņēmējdarbības formas;

- noteikt komerciālo attiecību sfēru;

- regulēt komercdarījumus;

- regulēt komercattiecības (starp komersantiem, kreditoriem u.c.).

Komerclikuma ir trīs daļas:

- A daļā noteikti komercdarbības vispārējie noteikumi;

- B daļā aplūkoti komersantu veidi (5 komersantu veidi);

- C daļā paredzēta sabiedrību reorganizācijas kārtība.