slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต PowerPoint Presentation
Download Presentation
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

การประชุมหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ต. วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต. ที่มา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

slide2
ที่มา

1.1 จังหวัดภูเก็ตต้องการเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ได้ปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557

โดยเคร่งครัด ทั้ง 5 ข้อ โดย ไม่ต้องรอข้อสั่งการจากกระทรวง กรม

ในส่วนกลาง

1.2 หากส่วนกลางหน่วยใดมีข้อสั่งการเพิ่มเติมมา ขอให้

1.2.1 ปฏิบัติตามแนวทางนั้น เสริมแนวทางของ คสช.

1.2.2 ข้อสั่งการนั้น ขอให้รายงาน ผวจ.ภูเก็ต โดยเร็ว

(ทั้งโดยตรง และผ่านทางหน่วยตามบังคับบัญชา เช่น

ทสจ. หรือ อื่นๆ)

64 2557

5 ข้อ

คำสั่ง คสช. 64/2557

1. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้ง ผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

slide4

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบกิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูปตลอดจนการค้า หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที

3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามผลคดีป่าไม้และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง

slide5

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้อง กับการกระทำผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัย และทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที

5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินการตามข้อ 1-4 และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

slide6
2. ข้อมอบหมาย จาก ผวจ.

2.1 การปราบปราม

2.1.1 ให้มีการออกลาดตระเวน ตรวจตรา สกัดกั้น เฝ้าระวัง

การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มและถี่มากกว่าเดิม

2.1.2 ขอให้บูรณาการสานสัมพันธ์ ในพื้นที่ มีการสนธิกำลัง

ระหว่างป่าไม้/ อุทยาน / ฝ่ายปกครอง(รวมถึงกำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน)ตำรวจ และกำลังอาสาสมัคร / ภาคประชาชน

ต่อเป้าหมายในพื้นที่ โดยให้ นายอำเภอ เป็นศูนย์กลาง

2.1.3 ให้ ทสจ. ออกแผนปฏิบัติรวมออกตรวจสอบพื้นที่ ตามข้อมูล

ที่มีการบุกรุกเดิม เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

slide7

2.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.2.1 ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ละเว้นการปฏิบัติ ไม่ปล่อยปละละเลย

ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่า

2.2.2 ให้มีการประสานงานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรณีการเข้าปฏิบัติงานของ

หน่วยป่าไม้ / อุทยาน จากส่วนกลาง / เขต /ภาค

ให้รายงาน นายอำเภอทราบทุกครั้ง

2.2.3 ให้นายอำเภอ เข้าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดี

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามข้อบังคับ มท. ปี 2523 + วิอาญา ม.21

slide8

2.3 ผู้มีอิทธิพล

2.3.1 ให้ตรวจสอบผู้บุกรุกป่า ครอบครองพื้นที่

ป่าสงวน การเข้ามาแสวงประโยชน์ข่มขู่

ราษฎร เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล ให้ รายงาน

ผวจ. ทราบโดยตรง

slide9

3.1 ให้รายงานผลการปฏิบัติให้การตรวจตรา ยึดจับกุม

ในกรอบของทรัพยากรธรรมชาติ 2 ทาง

3.1.1 ทางการปฏิบัติของหน่วย ผ่าน ทสจ. ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ แต่กว่า

ทสจ. ประมวลรายงาน ผวจ. จะใช้เวลาเป็นห้วงๆ เป็นผลดีในภาพรวม

3.1.2 ให้มีการรายงานโดยตรง ผ่านกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการ

ปกครองจังหวัด ทุกวันของการปฏิบัติ

ทาง โทรศัพท์, , Fax

3. การรายงาน

slide10

- นายอรุณ สิงห์อินทร์ โทรศัพท์ 081 171 7427

- นายวิทยา สืบแต่ตระกูล โทรศัพท์ 086 953 1517

โทรสาร 076 215 169

เพื่อเรียนรายงาน ทภ.4 / มท. / คสช. ทุกวัน