slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต PowerPoint Presentation
Download Presentation
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

การประชุมหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ต. วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต. ที่มา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต' - sterling-channing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

slide2
ที่มา

1.1 จังหวัดภูเก็ตต้องการเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ได้ปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557

โดยเคร่งครัด ทั้ง 5 ข้อ โดย ไม่ต้องรอข้อสั่งการจากกระทรวง กรม

ในส่วนกลาง

1.2 หากส่วนกลางหน่วยใดมีข้อสั่งการเพิ่มเติมมา ขอให้

1.2.1 ปฏิบัติตามแนวทางนั้น เสริมแนวทางของ คสช.

1.2.2 ข้อสั่งการนั้น ขอให้รายงาน ผวจ.ภูเก็ต โดยเร็ว

(ทั้งโดยตรง และผ่านทางหน่วยตามบังคับบัญชา เช่น

ทสจ. หรือ อื่นๆ)

64 2557

5 ข้อ

คำสั่ง คสช. 64/2557

1. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้ง ผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

slide4

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบกิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูปตลอดจนการค้า หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที

3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามผลคดีป่าไม้และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง

slide5

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้อง กับการกระทำผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัย และทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที

5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินการตามข้อ 1-4 และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

slide6
2. ข้อมอบหมาย จาก ผวจ.

2.1 การปราบปราม

2.1.1 ให้มีการออกลาดตระเวน ตรวจตรา สกัดกั้น เฝ้าระวัง

การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มและถี่มากกว่าเดิม

2.1.2 ขอให้บูรณาการสานสัมพันธ์ ในพื้นที่ มีการสนธิกำลัง

ระหว่างป่าไม้/ อุทยาน / ฝ่ายปกครอง(รวมถึงกำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน)ตำรวจ และกำลังอาสาสมัคร / ภาคประชาชน

ต่อเป้าหมายในพื้นที่ โดยให้ นายอำเภอ เป็นศูนย์กลาง

2.1.3 ให้ ทสจ. ออกแผนปฏิบัติรวมออกตรวจสอบพื้นที่ ตามข้อมูล

ที่มีการบุกรุกเดิม เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

slide7

2.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.2.1 ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ละเว้นการปฏิบัติ ไม่ปล่อยปละละเลย

ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่า

2.2.2 ให้มีการประสานงานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรณีการเข้าปฏิบัติงานของ

หน่วยป่าไม้ / อุทยาน จากส่วนกลาง / เขต /ภาค

ให้รายงาน นายอำเภอทราบทุกครั้ง

2.2.3 ให้นายอำเภอ เข้าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดี

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามข้อบังคับ มท. ปี 2523 + วิอาญา ม.21

slide8

2.3 ผู้มีอิทธิพล

2.3.1 ให้ตรวจสอบผู้บุกรุกป่า ครอบครองพื้นที่

ป่าสงวน การเข้ามาแสวงประโยชน์ข่มขู่

ราษฎร เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล ให้ รายงาน

ผวจ. ทราบโดยตรง

slide9

3.1 ให้รายงานผลการปฏิบัติให้การตรวจตรา ยึดจับกุม

ในกรอบของทรัพยากรธรรมชาติ 2 ทาง

3.1.1 ทางการปฏิบัติของหน่วย ผ่าน ทสจ. ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ แต่กว่า

ทสจ. ประมวลรายงาน ผวจ. จะใช้เวลาเป็นห้วงๆ เป็นผลดีในภาพรวม

3.1.2 ให้มีการรายงานโดยตรง ผ่านกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการ

ปกครองจังหวัด ทุกวันของการปฏิบัติ

ทาง โทรศัพท์, , Fax

3. การรายงาน

slide10

- นายอรุณ สิงห์อินทร์ โทรศัพท์ 081 171 7427

- นายวิทยา สืบแต่ตระกูล โทรศัพท์ 086 953 1517

โทรสาร 076 215 169

เพื่อเรียนรายงาน ทภ.4 / มท. / คสช. ทุกวัน